NAMA ť IkVAN nAC D2UL kAkCMA

NIMť 08110066
5||de |n| d|susun guna memenuh| tugas U15 mata
ku||ah Aq|dah Akh|ak 1 yang d|b|na
C|eh 8apak Muhammad Am|n Nurţ MŦA
CLLnŤ Dk5Ŧ MUDLCk ACnMAD
5UkA8A¥A ť ALŴIknLA5Ŧ
t1ItA
daIam
IS1AM
Carls besar pembahasan
8A8 IŦ Lt|ka
a) ÞenaerLlan LLlka
b) Cbvek LLlka
c) 1u[uan Moral
8A8 IIŦ Lt|ka Dan Þr|bad|
a) uasar moral
b) Þroses Llndakan moral
c) Þerlunva pendldlkan prlbadl
d) LLlka sebaaal panakal dan Lu[uan pendldlkan prlbadl
8A8 IIIŦ Lt|ka Da|am Is|am
a) SvarlaL lslam
b) Þokok A[aran lslam
c) MorallLas dalam lslam
d) Moral dasar
e) lslam penvempurna Þrlbadl
8A8 IVŦ Þend|d|kan Mora| Da|am Is|am
8A8 IŦ Lt|ka
a) ÞenaerLlan LLlka
b) Cbvek LLlka
c) 1u[uan Moral
Þengert|an Lt|ka
ualam Lradlsl fllsafaL lsLllah ºeLlka" lazlm dlfahaml
sebaaal suaLu Leorl llmu penaeLahuan vana
mendlskuslkan menaenal apa vana balk dan apa
vana buruk berkenaan denaan perllaku manuslaŦ
Secara eLlmoloalsţ eLlka adalah a[aran LenLana balk
burukţ vana dlLerlma umum LenLana slkapţ
perbuaLanţ kewa[lban dan sebaaalnvaŦ
Cb[ek Lt|ka
Cb[ek eLlka adalah perbuaLan sadar balk oleh
dlrl sendlrl aLau oleh penaaruh laln vana
dllandasl oleh kehendak bebasŦ SlnakaLnvať
ob[ek eLlka adalah perbuaLan sadarŦ !adl
perbuaLan lLu dlserLal nlaL dalam baLlnŦ
1u[uan Mora|
1u[uan Llndakan eLls (moral) seseorana
menuruL lslam adalah ºLlllahl 1a'ala"ť karena
AllahŦ !elaslah pula bahwa lslam pun Lak
melaranaţ bahkan Lldak menerlma perbuaLan
Lanpa Lu[uan dan pula dla Lldak membenarkan
perbuaLan lLu denaan Lu[uan selaln ºllllahl
La'ala"
8A8 IIŦ Lt|ka Dan Þr|bad|
a) uasar moral
b) Þroses Llndakan moral
c) Þerlunva pendldlkan prlbadl
d) LLlka sebaaal panakal dan Lu[uan pendldlkan
prlbadl
uasar moral
Moral adalah suaLu Llndakan manusla vana
bercorak khususţ valLu vana dldasarkan pada
penaerLlannva menaenal balk dan buruk
Manusla memlllkl cara laln dalam menahunl
dunla lnlţ Pal lnl dlsebabkan berhubuna pada dlrl
manusla memlllkl dava lnlslaLlf dan dava kreaLlfŦ
uavaŴdava lnllah vana mendoronanva unLuk
berbuaLŦ 8erbuaL berarLl bahwa subvek lLu
beraerakŦ uan berbuaL berarLl bahwa subvek lLu
beraerak dan berubahŦ
Þroses Llndakan moral
Þroses Llndakan moral dlmulal keLlka lndlvldu mellhaL ada
slLuasl vana memanclna dllema moral (percepLlon of
ellclLlna slLuaslon)Ŧ Seaera seLelah lLuţ dalam dlrl lndlvldu
berlanasuna dua ke[adlanţ valLuť lnLulsl moral dan emosl
moral berupa Lanaaapan vana dlbenarkanŦ uua ke[adlan
slmulLan lnl akan membenLuk pandanaan LerLenLuŦ Þersepsl
LerlaLlh (1Þ) lnl vana oleh WrlahL (2003) dlnvaLakan akan
berhubunaan lanasuna denaan perLlmbanaan moralŦ
SemenLara lLuţ se[ak proses keduaţ sebenarnva [uaa
berlanasuna penalaran moral vana mendukuna
perLlmbanaan moralŦ Akhlrnvaţ sebelum lndlvldu
menaambll kepuLusan unLuk melakukan Llndakan moralţ
dalam dlrlnva [uaa berlanasuna keLanaaapan oLomaLlsŦ
Þerlunva pendldlkan prlbadl
Þendldlkan prlbadl lLu menaarah pada dua [urusan vana
berlawananŦ Þada saLu plhak la menaekana nafsu (ld)ţ pada
plhak laln memperkuaL qalbu (Supereao)Ŧ !adl pendldlkan
prlbadl berslfaL pemusaLan kepada dlrl sendlrlţ eao cenLrlsţ
dalam ranaka memperbalkl dlrl dan Llnakah lakunvaŦ
Sedanakan normanva adalah LaLa hldup masvarakaL vana
berlaku
uarl pernvaLaan dlaLas dapaL dlambll keslmpulan bahwa
Þerlunva pendldlkan prlbadl unLuk memperbalkl Llnakah laku
LLlka sebaaal panakal dan Lu[uan
pendldlkan prlbadl
Mendidik pribadi adalah waiib, dan apa yang dididik tidak
lain adalah cathexis Id, cathexis anti cathexis Superego.
Daya-daya pendorong Id, daya-daya pendorong dan
penekan superegolah yang dididik. Jadi kemauanlah yang
sebenarnya dididik.
Apa yang sering disebut 'kemauan¨ sebagai kekuatan
impulsiI yang menentukan suatu idea yang disadari bisa
meningkat yang disebut dengan 'hasrat¨ yang mana itu
adalah hal yang paling pokok dari manusia. Hasrat adalah
suatu selera atau naluri dimana kita sadar; hanya saia naluri
tidak selalu berakibat pada arah hasrat yang disadari.
8A8 IIIŦ Lt|ka Da|am Is|am
a) SvarlaL lslam
b) Þokok A[aran lslam
c) MorallLas dalam lslam
d) Moral dasar
e) lslam penvempurna Þrlbadl
SvarlaL lslam
kepercavaan vana merupakan sebuah hasll
darlpada Supereao valLu wadahnvaţ LempaL
bersemlnva benlh lman vana perLamaţ valLu
flLrahŦ llLrah berlslkan kepasLlan bahwa la
adalah makhluk 1uhan
Þokok A[aran lslam
ualam menaka[l eLlka dan moral svarlaL lslam
menaanduna Llaa pokok kaLeaorl a[aran lslam
valLu lmanţ lslam dan lkhsanŦ
MorallLas dalam lslam
Mudlor Achmad Lelah menuLurkan pada 8ab ll pasal 1ţ kehendak Supereao lLu
adalah suara haLl/ baLln vana dlLransfer darl 8oh sebaaal pen[elmaan nur llahlŦ !adl
ada hubunaan eraL anLara moral denaan 1uhanŦ !ohn Penrv newman menvaLakan
bahwa suara baLln lLu pada haklkaLnva adalah suara 1uhanţ karenanva suara baLln
lnl merupakan ºsense of duLv"ţ rasa keharusan vana Lldak dapaL dlbanLahŦ
ul slnl lalu lslam menun[ukkan sumber moral valLu Cur'an dan SunnahŦ uarl
keduanva sudah LersuraL dan LerslraL seaala vana dlwa[lbkan dan dllarananvaŦ
kedua sumber lnl sebaaal pemblmblnaŦ !adl lslam Lldak menaabalkan manuslaţ la
maslh menaruh peran penLlna pada flLrah manuslaŦ la bukan secara lmperlalls
memaksa orana unLuk melakukan lnl dan lLuŦ Akan LeLapl malah meleLakkan semua
Lanaauna [awab moral pada plllhan (lkhLlar) dan usaha (kasab) orana lLu sendlrlŦ
!lka balk mendapaL pahala sedanakan blla buruk mendapaL slksaŦ !elaslah paLokan
moral LerleLak dalam dlrl orana lLu sendlrlţ valLu pada flLrahnvaŦ !lka orana sudah
merasa sadar dan LeraLur sedemlklan rupa dalam berLlnakah laku sesual denaan
flLrh manusla dan blmblnaan AlŴCuran dan AsŴSunnahţ maka dapaL dlpasLlkan
bahwa la akan sampal kepada dera[aL ºlnsan kamll (manusla vana sempurna)"
Moral dasar
lslam meleLakkan dasar a[arannva pada kemampuan kodraL
manusla (alŴ8aqoroh ť286 )Ŧ kemampuan kodraL vana LernvaLa
Lldak mampu beraerak sendlrl kearah kebenaran haklklţ maka
dl slnl peran aaam unLuk memblmblnanvaŦ !adl beraaama
dalam lnLlnvaţ sebenarnva Lldak laln adalah suaLu usaha unLuk
menalnLerpreLaslkan hubunaan manusla denaan sarwa
sekallan vana menaellllnalnvaţ dan usaha dalam menaeLahul
poslslnva dalam sarwa
lslam penvempurna Þrlbadl
Þendldlkan prlbadl sesunaauhnva Lldak laln adalah unLuk
men[adlkan manusla sebaaal manusla vana sebenarnvaŦ ArLlnva
bahwa manusla lLu pada kenvaLaannva belum sampal pada Larafnva
sendlrlţ la belum menempaLl LempaLnvaŦ unLuk lLu dladakanlah
pendldlkanţ denaan maksud menlnakaLkan manusla unLuk dlbawa
ke arah LempaL vana sewa[arnvaŦ kelemahan akal denaan seaala
kekuranaannvaţ Lldak blsa men[amln berhasllnva usaha lnlŦ
kesempurnaan sesuaLuţ barulah munakln dlwu[udkanţ denaan
svaraL dldasarkan pada blmblnaan oleh sesuaLu vana sempurnaŦ
Maka penvempurnaan prlbadl baru munaklnţ kalau seklranva
dllakukan oleh ?ana Maha SempurnaŦ Melalul LunLunanŴnva
manusla baru blsa dlblmblna ke arah kesempurnaan (prlbadl)Ŧ Apa
vana la nvaLakan dalam klLab suclŴnva ť
5esooooobovo koml telob meoclptokoo moooslo Jolom beotok vooo
sebolkŴbolkovo (AtŴ1lo ť 4)
8A8 IV
ÞLNDIDIkAN MCkAL DALAM I5LAM
Moral bukan sa[a dla[arkan secara LeorlLlsţ bahkan la leblh
condona dalam kehldupan prakLlsŦ 1ldaklah cukup hanva
penaerLlan sa[aţ Lapl vana penLlna adalah pelaksanaannvaŦ
Þenaauaahan dan penaembanaan kesadaranţ dllakukan
melalul pendldlkanţ keLlaa unsur keprlbadlan ť ldţ Laoţ
Supereao dlaemblena dan dlrupakan dalam benLuk vana ldealŦ
!adl dlharapkan aaar manusla dapaL men[adl ºvana
seharusnva" harus ºber[uana denaan alalh"Ŧ llmu 1asawuf
menamakan lnl denaan mu[ahadahŦ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful