PENGENALAN PENGURUSAN STOR

oleh OTHMAN ABU HASSAN Ketua Penyelenggara Stor JKR Negeri Kedah

1

PENGURUSAN STOR  

 

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA STOR STOR FIZIKAL SISTEM KAWALAN STOK PENYIMPANAN/PENGELUARAN STOK

2

INVENTORI DISELENGGARA DENGAN TERATUR PASTIKAN TIDAK BERLAKU KAUSANGAN DAN TINDAKAN PELUPUSAN DILAKSANAKAN 3 .TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL   AWASI AKTIVITI PEROLEHAN DAN PENGURUSAN STOR PASTIKAN PEMBELIAN MENGIKUT PERANCANGAN PASTIKAN HARGA MODAL.

TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA STOR    MENENTUKAN STOR MEMENUHI OBJEKTIFNYA MENENTUKAN STOK MENCUKUPI MENENTUKAN KESELAMATAN STOK TERPELIHARA MENENTUKAN SISTEM PENYIMPANAN TERATUR DAN MUDAH MENENTUKAN PENGELUARAN DIBUAT SECARA TERATUR MENENTUKAN TIADA KEUSANGAN 4 .

STOR KERAJAAN BILANGAN STOR : 2500 BUAH NILAI PEGANGAN : RM 8 BILLION 5 .

DEFINASI STOR SECARA UMUM STOR MERUPAKAN TEMPAT PENERIMAAN. PENYIMPANAN. PENGAWALAN. PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN BARANGBARANG-BARANG. PENJAGAAN. 6 .

BENTUKBENTUK-BENTUK STOR   STOR UTAMA (BANGUNAN) STOR HALAMAN (YARD) STOR MINYAK (TANGKI / DRUM / SKID TANK) STOR KOLAM STOR KANDANG 7 .

FUNGSIFUNGSI-FUNGSI STOR    MEMBUAT PERANCANGAN DAN PEROLEHAN MENERIMA BARANG-BARANG BARANGMEMERIKSA DAN MENGUJI BARANGBARANG-BARANG MEREKOD BARANG-BARANG BARANGMENGELUARKAN BARANG-BARANG BARANGMELUPUS BARANG-BARANG BARANG- 8 .

ORGANISASI STOR   BAHAGIAN KAWALAN STOK BAHAGIAN LEJER BAHAGIAN PENSTORAN BAHAGIAN PEMBUNGKUSAN DAN PENGHANTARAN BAHAGIAN AKAUN 9 .

MENENTUKAN KUANTITI YANG AKAN DIKELUARKAN.BAHAGIAN KAWALAN STOK    PERANCANGAN DAN ORGANISASI. 10 . MENENTUKAN KOD BARANG-BARANG. MENENTUKAN BPPB TERATUR. BARANGMENGUSAHA DAN MENGURUSKAN PEROLEHAN. MENENTUKAN KUANTITI YANG AKAN DIPESAN.

BAHAGIAN LEJER  MEREKOD / MENCATAT BUTIR-BUTIR BUTIRYANG PERLU TERHADAP BARANGBARANG-BARANG YANG AKAN DITERIMA DAN KAD-KAD LEJER / KADKAWALAN STOK. MENGURUS DAN MENGENDALIKAN LEJER DENGAN TERATUR DAN SELAMAT. 11 .

BARANG- 12 .BAHAGIAN PENSTORAN  MENERIMA BARANG-BARANG. BARANGMENGELUARKAN BARANG-BARANG. BARANGMENYIMPAN BARANG-BARANG.

BARANGMENGHANTAR KE DESTINASI.BAHAGIAN PEMBUNGKUSAN DAN PENGHANTARAN  MEMBUNGKUS BARANG-BARANG. 13 .

BAHAGIAN AKAUN MENGURUSKAN HAL EHWAL AKAUN KEWANGAN DAN BARANG-BARANG BARANG- 14 .

15 . PEROLAHAN HENDAKLAH BERASASKAN KEPADA KEPERLUAN YANG OPTIMUM.PEROLEHAN BARANG-BARANG BARANG-  PERLU DIBERI PERHATIAN YANG SERIUS.

PENERIMAAN    SEMAK NOTA ATAU BIL SERAHAN. 16 .LAPORKAN. BUAT CATATAN DALAM KAD KAWALAN STOK/KAD PETAK/KAD LEJAR SEGERA. PASTIKAN KUALITI SEPERTIMANA KONTRAK. AKUTERIMA HANYA SETELAH PASTI. SEMAK DAN HITUNG KUANTITI. JIKA ADA PERSELISIHAN.

PARAS STOK. KELUARAN DAN BAKI PERLU DICATAT. KUANTITI. 17 . BUTIRBUTIR-BUTIR PERIHAL BARANG. KAD STOK PERLU DIBERI NOMBOR SIRI DAN DISIMPAN OLEH PEGAWAI LAIN.SISTEM MEREKOD BARANGBARANG-BARANG  KAD DAFTAR TERTENTU PERLU DIGUNAKAN. HARGA.

PENYIMPANAN STOK BARANGBARANG-BARANG PERLU DISIMPAN DALAM KEADAAN BAIK. SEDIAKAN CARTA LOKASI. DISUSUN DENGAN TERATUR DAN SELAMAT SUPAYA TIDAK MUDAH ROSAK ATAU UZUR DAN MUDAH DIAMBIL. MEMAKSIMUMKAN PENGGUNAAN RUANG. 18 . GUNAKAN RAK-RAK YANG BOLEH RAKDIUBAHDIUBAH-UBAH.

AMALKAN SISTEM MDKD. PASTIKAN TINDANAN TIDAK TERLALU TINGGI. RUANG STOR DIBAHAGIKAN MENGIKUT SEKSYEN.GUNAKAN PALET KAYU BAGI BARANGBARANG-BARANG BERAT. KAWAL BARANG-BARANG IKUT TARAF DAN BARANGKEADAAN. GUNAKAN SATU BEKAS UNTUK SATU BARANG. 19 .

LABELKAN.PENGELUARAN    PENGELUARAN DIBUAT OLEH PEGAWAI YANG DIBENARKAN. SETIAP PENGELUARAN DICATAT. KELUARAN PINJAMAN PERLU DIREKOD. BARANGBARANG-BARANG DIBUNGKUS DENGAN CERMAT DAN BETUL. JIKA PERLU. BARANGBARANG-BARANG PULANGAN HENDAKLAH DISAHKAN DAN DIREKOD KEMASUKANNYA. 20 . PERLU ADA SISTEM YANG SERAGAM. SETIAP KELUARAN ADA AKAUN TERIMA.

21 . SEMUA BARANG DIREKOD KE DALAM STOK. HARGA. KAD MENUNJUKKAN KUANTITI. STOK MINIMUM DAN STOK MAKSIMUM.KAWALAN STOK   PERLU DILAKSANAKAN SEBAIK MUNGKIN UNTUK MENGELAKKAN STOK BERLEBIHAN. KAD KAWALAN STOK MEMPUNYAI NOMBOR BERSIRI.

   PEMBETULAN KAD DIBUAT OLEH PEGAWAI BERKUASA. PARAS STOK PERLU DIKAJI DARI MASA KE MASA 22 . NOMBOR BPPB DICATAT DI KAD KAWALAN STOK. PENERIMAAN / LEBIHAN DISELARASKAN. BARANGBARANG-BARANG DIBAHAGIKAN KEPADA KUMPULAN.

PENERIMAAN STOK   PEMERIKSAAN STOK. PEMERIKSAAN MENGEJUT. PENGIRAAN STOK. VERIFIKASI STOK. 23 .

PENGAWALAN KELUAR / MASUK.KESELAMATAN STOR     KAWASAN STOR HENDAKLAH DIPAGAR. JARINGAN BESI HENDAKLAH DIPASANG. 24 . µPARAMETER LIGHTING¶ DIADAKAN. ALAT PEMADAM API DILENGKAPKAN BARANGBARANG-BARANG MUDAH TERBAKAR DIASINGKAN. PENGAWALAN 24 JAM DIAMALKAN DENGAN JAM JANGKA. PAS KESELAMATAN DIGUNAKAN.

PENGURUSAN / PENGENDALIAN REKOD KURANG MEMUASKAN. 25 . RUANG STOR TIDAK MENCUKUPI / TIDAK EKONOMIK. PEROLEHAN DIBUAT TANPA PERANCANGAN.MASALAHMASALAH-MASALAH PENGURUSAN STOR   KEKURANGAN DAN KETIDAKSUAIAN INFRASTRUKTUR.

CARA PENYIMPANAN / SUSUNATUR KURANG MEMUASKAN. PEGANGAN STOK BERLEBIHAN. PENGETAHUAN / KEMAHIRAN DALAM PENGURUSAN STOR ADALAH LEMAH. 26 .   PENERIMAAN BARANG-BARANG BARANGDIBUAT TANPA DIUJI KUALITI ATAU DISEMAK SPESIFIKASI. PEMERIKSAAN TIDAK / JARANG DILAKUKAN.

27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful