You are on page 1of 19

| ?

 

  | ? 

BÀI THUYӂT TRÌNH


Đӄ TÀI: Ô NHIӈM MÔI TRƯӠNG DO CHҨT THҦI ( HҤT NIX)
CӪA HUYNDAI VINASHIN Ӣ KHÁNH HÒA

GIÁO VIÊN HD: PHҤM NGUYӈN KIM TUYӂN

CÁC THÀNH VIÊN NHÓM 5:


Trҫn Hӗ Chí Trung
Đào Minh Kha
TӘNG QUAN

NGUYÊN NHÂN Ô NHIӈM

NӜI DUNG
ҦNH HƯӢNG CӪA HҤT NIX

BIӊN PHÁP KHҲC PHӨC


* |  
* * Khánh Hòa
* ù

‡ Đӏa điӇm: thôn Mӻ Giang, xã Ninh


Thӫy,huyӋn Ninh Hòa
‡ DiӋn tích: * ha mһt đҩt và
* ha mһt biӇn
‡ Chuyên sӱa chӱa và đóng mӟi tàu

Hyundai vinashin
 
 


* ! ! "#$

” «à * loҥi chҩt thҧi


trong quá trình
luyӋn đӗng
” Cҩu thành tӯ sҳt,
đá vôi,SiO2
2 NGUYÊN NHÂN GIҦI THÍCH
 %&'a|(
 %&'- a|(
 *|)Œ* +!
!+, #$
STT ChӍ tiêu Thành phҫn hóa hӑc
* Hàm lưӧng đӗng ( Cu ) , %
2 Hàm lưӧng sҳt ( Fe2O3 ) 5,8 %
3 Hàm lưӧng chì ( Pb ) , %
4 Hàm lưӧng kӁm ( Zn ) ,*5 %
5 Hàm lưӧng nhôm ( Al ) 2, %
 Hàm lưӧng Silic ( Si ) 3, %
 |)Œ* +! !".,
 #$
YӃu tӕ phân Hàm lưӧng phҫn tan trong Hàm lưӧng
tích HNO3 *% Aqua Regia tәng
Sơn và HC ( % ) - - ,*2 ; ,54 ; *,2
C hӳu cơ ( % ) - - ,5 ; 2,45 ; *,3
Fe ( % ) **,35; 3,8 ;**,3 2,2* 38,5
Mn ( ppm ) * ; * ; 44 25 44
Zn ( ppm ) 23* ; 3 ; 3855 444 25
Cu ( ppm ) 4322 ; 42 ; 55 422 854
Pb ( ppm ) 532 ; 4* ; 38 582 ***3
As ( ppm ) 2 ; 253 ; * 42 8
Cd ( ppm ) ,8 ; , ; *4,4 , *,5
Cr ( ppm ) 55 ; *2,8 ; 28,4 28 33
YӃu tӕ phân Hàm lưӧng phҫn tan trong Hàm lưӧng tәng
tích HNO3 *% Aqua Regia
Ni ( ppm ) 3 ; *3, 4 4
Co ( ppm ) 5 ; 42,4 * *5
Hg ( ppm ) ,45 ; ,42 ; ,5 ,2 ,*
SiO2 ( % ) - - 32,2
Ca ( % ) - - 3,8
Mg ( % ) - - *,

„  

  
  ! " # $

 
!  
Các bãi chӭa hҥt nix đã qua sӱ dөng cӫa hyundai vinashin
 a#+!
” a


” !"#$
” %& '
# ()*& 
+, &

-(.
!&"&/0"
#$1

!2
a$

$ ,
— a/0/

” Sӱ dөng hҥt nix thҧi


thay cát vàng chӃ
tҥo bê tông xi măng

Ông Vũ Minh Phú, Phó Tәng Giám


đӕc HVS,
đang giӟi thiӋu vӅ các trerapob
đưӧc sҧn xuҩt tӯ hҥt nix thҧi
” Thay thӃ :
” Thay thӃ
phương
pháp phun
hҥt nix
bҵng các
phương
pháp ít
gây ô
nhiӉm hơn
như :
phun
nưӟc áp
lӵc cao
|1$23

” QUӔC THANH - P S NGÂN, Ô nhiӉm hҥt nix ӣ Hyundai Vinashin:


"Kҿ giӃt ngưӡi thҫm lһng",Thӭ hai 2*2,
http:vietbao vnXa-hoiO-nhiem-hat-nix-o-Hyundai-Vinashin-Ke-
giet-nguoi-tham-lang4223*5
” PGS TS Trҫn Tuҩn HiӋp và Ths Phan Thanh Phương, nghiên cӭu
sӱ dөng hҥt nix phӃ thҧi cӫa nhà máy Hyundai làm bê tông xi
măng,
” HVS lҥi sӱ dөng hҥt nix sӱa chӳa tàu: Cҫn đánh giá tác đӝng môi
trưӡng biӇn, | % & !! ' 
http: baomoi comInfoHVS-lai-su-dung-hat-nix-sua-chua-
tau-Can-danh-gia-tac-dong-moi-truong-bien4484 epi