KEUSAHAWANAN

Definisi:
Satu proses dalam membentuk
ciri-ciri, sikap, kaedah berfikir dan
nilai ke arah menjadi seorang
usahawan.
ELEMEN KEUSAHAWANAN
FOKUS ELEMEN KEUSAHAWANAN
%MK -
%EKNOLOGI MAKLUMA%
DAN %ELEKOMUNIKASI
Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid
harus capai dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai
dalam tempoh persekolahan. Standard ini juga berfungsi
sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana
pembelajaran berbantukan teknologi. Suasana
pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang
kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid
akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi
kemahiran teknologi yang relevan.
S%ANDARD KURIKULUM %MK UN%UK
SEKOLAH RENDAH
!ada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan
dapat:
i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan
beretika.
ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang
bersesuaian.
iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,
memproses dan menggunakan maklumat.
iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan
berkongsi maklumat.
v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah
dan membuat keputusan.
vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan
produktiviti dan pembelajaran.
vii. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan
maklumat secara kreatif dan inovatif.
OBJEK%IF %MK
KREATÌVÌTÌ

7.5 .7 8.203.0.7 .&$ 0138 $..3 :8..3 ./8047.-0717/.2202-039: .0/.3 3.9:574808/..

 &$&$ .

% %  &% % &$ .

 502-0..3/.3 $9.250309.3907-.3/:3 02.7:8.5.92030/.8.3/:. /.9.3/.5..7/:7::2%0344.$%#&#&&%&%& $ # $9.32:7/ .3-07-.39:.9./.8 % ./..3700.8.-071:38 80-.50:.7.....3/.305.5..342:3.7/3:.5.3 05.3.3203.. 502-0.3..7.3-..3 ..9/.:7::39:20::/.:..390344 $:..503..9./.33.33/.290254507804..38:2-07% :7/ ..3.3% 02.390344.7.250-.2:7/:39:202.3:8:89039./.7.31.3.9/.:2.9.38:.

91/.3 .9 .3203:3.9. 03:3..3/5073..3%:39:2033.91 ..9/.:2. 03:3.3 -0709.:2..7. 03:3..3502-0.3:3.38:2-07%..3 574/:9.3%:39:203.905:9:8..9.. /./.32.9703/.-/..32..-079.3  03:3..3%:39:20.3202-:.3 -074382. 2:7/..5.3/.3/0..70.9  03:3..7507804.3 ./.8.3 -07808:.5.3 /.:2..5.980.%% !.3 2.7... 03:3..334.9 .3%80.  02/.7 203:25: 202574808/.3%:39:203008.7.7.3203..3%:39:203/.8.

#%'% .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful