You are on page 1of 43

| 

 
  
|

CN. NGUYӈN CƯƠNG ± KHOA KT&KDQT

— 

£ º Khoa hӑc công nghӋ 2000

£ º sӣ hӳ  Ӌ 2005

£ º Dân sӵ 2005

£ º Ch n giao công nghӋ ngà 29/11/2006«


à. CÁC KHÁà Nà 
´ |!"#$$%$&'"!$(

ºà các hiӃ bӏ , má móc và dөng cө cҫn hiӃ cho viӋc hӵc hiӋn
nhӳng ( hӋ hӕng kiӃn hӭc vӅ q nh công nghӋ +
hiӃ bӏ ) nhҩ đӏnh.
$ Nhӳng hiӃ bӏ chnh cho mӝ dâ ch Ӆn sҧn x ҩ o hành nhӳng phân
xưӣng iêng hoһc hành nhӳng bӝ phn cӫa mӝ x nghiӋp đang đưӧc xâ
dӵng hoһc đã đưӧc xâ dӵng xong.
$ Có h bao gӗm các hiӃ bӏ phө ӧ

³ThiӃ bӏ oàn bӝ´


bӝ´-- (Compleed eq ipmen), ³công nh đӗng bӝ´
bӝ´--
(Compleed Pojec)-
Pojec)- công nh hoàn chӍnh đӗng bӝ, vӟi phương hӭc
³cha khóa ao a´ (T n ke) hoһc hӧp đӗng EPC (Engineeing
Poc emen Cons cion).

HiӋn na ӣ ViӋ Nam, hiӃ bӏ oàn bӝ hưӡng đưӧc hi là phҫn hiӃ bӏ
(má móc, hiӃ bӏ phө ӧ, công nghӋ ...) cӫa công nh hoàn chӍnh và đã
bҳ đҫ hӵc hiӋn phương hӭc hӧp đӗng EPC (bao gӗm cҧ hiӃ kӃ,
ch n giao công nghӋ, m a sҳm - chӃ o và xâ dӵng).
V dө: Dâ ch Ӆn sҧn x ҩ knh an an cho ô ô heo công nghӋ
Phҫn lan
EQUàPENT
1.1. an al Pepocessing ºine, consising of :

Ai
Ai--Floaion Table pe AFT-
AFT-1326

Fel coveed able (size 2x3 m) fo c ing ove
ove--sized glass

C ing achine pe ºEK ºEK--1326

Edge Beak
Beak--O Table pe RàT
RàT--1326

Glass Ginding achine pe XHK-XHK-1 we

Glass Washing achine pe ºPK ºPK--2200/3

Powdeing Uni pe KPº-KPº-2200

C ing emplae composies fo ºEK (se of 18)

Templae making eq ipmen fo ºEK
1.2. A omaic Seial Bending f nace, pe ESU Ecomax 1220-1220-1/3/4-
1/3/4-16

o lds fo ESU Ecoax (16 pieces)

o ld making eq ipmen, incl. bending, dilling, welding and hand ools
1.3. Bending f nace, pe U-
U-1830

o lds fo U (2 pieces)
1.4. PVB Assembling able, pe ºK
ºK--1223 (1 ni)
1.5. PVB Assembling able, pe ºK
ºK--1829 (1 ni)
1.6. De-
De-aiing cabin, pe àK-
àK-1829
1.7. A omaic a oclave acc. SFS sandad, pe AK-AK-2200, consising of :

Compesso

Ai--eceive
Ai

Files

Ai--de
Ai

Rail ssem, max. 40 m

T nables x 4 pcs.

ºoading bidge

Glass acks fo a oclave x 6 pcs.

Wooden disance pieces fo AK acks, samples fo local fabicaion


1.8. Q ali Conol Eq ipmen, consising of :

Ball dop es, Head fom es, Boiling es, Opical es, Seconda àmage
es, and ºigh Tansmission es
1.9. Spae Pas Package, woh EUR 47.000,-
47.000,- consising of:

Spae pas fo he machine

Cons mable and a xilia iems:


£ C ing wheels fo ºEK (100 pcs.)
£ Ginding bels fo XHK (500 pcs.)
£ Silicon powde fo KPº (100 kg)
£ ànd sial vac m cleane fo powde emoving fo ºK
£ Silicon bbe vac m s cion ings fo àK (100 pcs.)
r )!

ºà nhӳng phá hiӋn hoһc xác đӏnh mӟi


vӅ hiӋn ưӧng hoһc nhӳng q l 
khách q an cӫa hӃ giӟi v chҩ mà 

ưӟc ӟi na chưa ai biӃ đӃn.

Phá minh không phҧi là đӕi ưӧng


m a bán mà chӍ có giá ӏ khoa hӑc và
gҳn liӅn vӟi ngưӡi phá minh

V dө: Newon phá minh a h Ӄ


ӑng ưӡng
c *)+,
c 

 

Sáng chӃ là giҧi pháp kӻ h dưӟi dng sҧn phҭm hoһc q 


nh nhҵm giҧi q Ӄ mӝ vҩn đӅ xác đӏnh bҵng viӋc ӭng dөng
các q l ӵ nhiên.

Sáng chӃ là đӕi ưӧng m a bán ên hӃ giӟi.


c 

Có nh mӟi
Chưa bӏ bӝc lӝ công khai (chӍ có mӝ sӕ ngưӡi có hn đưӧc
biӃ và có nghĩa vө giӳ b m vӅ sáng chӃ đó) dưӟi hnh hӭc
sӱ dөng, mô ҧ bҵng văn bҧn hoһc bҩ kǤ hnh hӭc nào khác

Có nh đӝ sáng o


Không h đưӧc o a mӝ cách dӉ dàng đӕi vӟi ngưӡi có hi
biӃ ng bnh vӅ lĩnh vӵc kӻ h ương ӭng.

Có khҧ năng áp dөng công nghiӋp.


Có h hӵc hiӋn đưӧc viӋc chӃ o, sҧn x ҩ hàng lo sҧn
phҭm hoһc áp dөng lһp đi lһp li q nh là nӝi d ng cӫa sáng
chӃ và h đưӧc kӃ q ҧ әn đӏnh.
 -+.)+, "/$(
 

ºà Giҩ chӭng nhn q Ӆn sӣ hӳ sáng chӃ cӫa


Chӫ sáng chӃ do cơ q an q ҧn lý Nhà nưӟc vӅ
q Ӆn SHTT cҩp ( ӣ ViӋ nam Cөc Sӣ hӳ  Ӌ
h ӝc Bӝ Khoa hӑc và Công nghӋ ). Q a đó Nhà
nưӟc h hiӋn sӵ h
a nhn cӫa pháp l đӕi vӟi
mӝ sáng chӃ cө h, đҧm bҧo cho Chӫ sáng chӃ
đưӧc đӝc q Ӆn khai hác sáng chӃ đó ong mӝ
hӡi hn nhҩ đӏnh và ngăn chһn xӱ lý mӑi hành vi
xâm phm cӫa ngưӡi khác đӕi vӟi q Ӆn cӫa Chӫ
sáng chӃ.
  

Bҵng đӝc q Ӆn sáng chӃ

Bҵng đӝc q Ӆn giҧi pháp hӳ ch


 c 

Bҵng sáng chӃ hưӡng có hӡi hn hiӋ lӵc và không


đưӧc gia hn
! "c
 Y 
!"#$%&'() * 

+ , #'' - 
.) #/!
0!"#$ &12() 
* 
+ , #''3- 
.) #/!

Bҵng sáng chӃ là đӕi ưӧng m a bán

V dө: Chӫ sáng chӃ cӫa khoen mӣ nҳp hӝp đã đưӧc cҩp
bҵng sáng chӃ i ӻ vào năm 1972 và đã bán li cho
Công Coca Cola vӟi giá 1cen /mӝ hӝp , ngà na h
đã đưӧc sӱ dөng ӝng ãi đӕi vӟi bҩ kǤ loi đӗ ӕng
đóng hӝp nào.
 0&'123'4 56
56776(

! c
#$#%&
3!"2'
4 #5246
& 
& &786% 9*6

, %:1(;<'
#=*56
 >
6% ? !

B q Ӄ kӻ h đem li hiӋ q ҧ kinh Ӄ cao đӃn


mӭc hành b q Ӄ nhà nghӅ.

ºà đӕi ưӧng m a bán ( bán kèm heo sáng chӃ )


Ë 81"9" #,$,$(

ºà văn bҧn chӫ sӣ hӳ ài sҧn

khoa hӑc kӻ h &


.5 q Ӆn sӱ dөng
khai hác cho ngưӡi hӭ hai
ong mӝ khoҧng hӡi gian nhҩ
đӏnh, dӵa ên sӵ hӓa h n ӵ
ng Ӌn cӫa hai bên .
] 5:'%)+,;++<"


 
ë.,& ,&7
 % ? #5.

@6#5A+6 %B C%
'
1'@ !

Ki dáng công nghiӋp đưӧc bҧo hӝ nӃ đáp


ӭng các điӅ kiӋn sa đâ:
£ Có nh mӟi;
£ Có nh sáng o;
£ Có khҧ năng áp dөng công nghiӋp.
í =<'+>/


 &
VD ,*,E#.F (6,=
G&&F6H8
&!

Nhãn hiӋ đưӧc bҧo hӝ nӃ đáp ӭng các điӅ kiӋn sa


đâ:
$ ºà dҩ hiӋ nhn hҩ đưӧc dưӟi dng chӳ cái, 
ngӳ,
hnh vӁ, hnh ҧnh, k cҧ hnh ba chiӅ hoһc sӵ kӃ hӧp
các Ӄ ӕ đó, đưӧc h hiӋn bҵng mӝ hoһc nhiӅ mҫ
sҳc;
$ Có khҧ năng phân biӋ hàng hoá, dӏch vө cӫa chӫ sӣ hӳ
nhãn hiӋ vӟi hàng hoá, dӏch vө cӫa chӫ h khác.

| II | 
 JK6L MNOP6Q % RSJ-M
| 
NOP6T"QL0MNOP6V
 J6LMNOP6QP ,U%
JMNOP6—  V6WMNOP!!!
† ?")"@'0,
$ Giҧi pháp kӻ h có nh mӟi

$ Có khҧ năng áp dөng vào nhiӋm vө

cө h
$ em li hiӋ q ҧ kinh Ӄ

$ Không có nh sáng o và đӝc đáo

như sáng chӃ


´ A'1B.C@',;++<"
$ ºà q Ӆn sӣ hӳ cӫa cá nhân, pháp

nhân đӕi vӟi sáng chӃ, giҧi pháp hӳ


ch, ki dáng công nghiӋp, nhãn
hiӋ hàng hoá.
$ ºà q Ӆn sӱ dөng ên gӑi x ҩ xӭ

$ Nhӳng q Ӆn sӣ hӳ các đӕi ưӧng

khác
 D E5 FGH5I J
´ || K| J 5 L FGH
u %' ()* + ,- .
 4"2M'NO,<
4"2M'NO,<

Tên cơ sӣ v chҩ cӫa ngưӡi nhp khҭ như nhà xưӣng,
công nh , cơ sӣ sҧn x ҩ,.. , iӃn hành nhp khҭ bә
s ng: dâ ch Ӆn hiӃ bӏ sҧn x ҩ, hiӃ bӏ đӗng bӝ, hiӃ
bӏ đһc biӋ.. nhҵm nâng cao năng s ҩ, chҩ lưӧng sҧn
phҭm nhҵm hӵc hiӋn chiӃn lưӧc đҫ ư heo chiӅ sâ .

'N:!P
'N:! P
£ TiӃ kiӋm chi ph đҫ ư
£ Cҧi iӃn sҧn phҭm, nâng cao sӭc cnh anh cӫa sҧn phҭm
đem li lӧi ch kinh Ӄ cho nhà nhp khҭ

QR,N:!
£ Các giҧi pháp kӻ h đҧm bҧo nh đӗng bӝ, phù hӧp
cho cҧ q nh sҧn x ҩ là không dӉ dàng.
£ Chi ph vn hành, điӅ chӍnh cơ cҩ cũng như đào o
nhân viên
 4"2M',S+TU+81
4"2M',S+TU+81
"9".V%W+

ViӋc nhp khҭ hiӃ bӏ má móc


kèm m a hêm giҩ phép sӱ dөng
nhӳng đӕi ưӧng h ӝc sӣ hӳ cӫa
ngưӡi x ҩ khҭ có nh chҩ kӻ h 
hӛ ӧ sӵ vn hành hiӃ bӏ ( sáng chӃ,
b q Ӄ kӻ h , nhãn hiӋ , ên
hương mi )
c 4"2M'2X!$
4"2M'2X!$
+81"9".V%W+T&'1B
Y'82M'
 QZ+[,,\]'1B
$ Th ê ư vҩn giúp đӥ ong viӋc

khҧo sá, hiӃ kӃ, giám sá


$ Q Ӆn q Ӄ đӏnh vүn h ӝc

ngưӡi NK
| QZ+[,&'?#^%_)
Th ê ư vҩn ha mһ chӫ hҫ hӵc
hiӋn nhӳng công viӋc liên q an ӟi
khҧo sá, hiӃ kӃ, giám sá
r %' /*0()* +1 
 |`/2>/]//1
|`/2>/]//1

Phương hӭc nà ách nhiӋm cӫa ngưӡi bán cao: nhp khҭ
hiӃ bӏ, lp nghiên cӭ khҧ hi cӫa dӵ án, lҳp áp hoàn chӍnh
và vn hành đ bào giao cho nhà nhp khҭ ( ao cha khóa
cho ngưӡi nhp khҭ ).

 
£ |
( SX Ngưӡi bán h an ҩ các công
|
( SX
viӋc liên q an đӃn viӋc xâ dӵng nhà xưӣng, lҳp đһ, vn hành
và ch hӱ hiӃ bӏ, lp biên bҧn nghiӋm h ong đó ghi 
hiӃ bӏ ho đӝng ӕ (có ҧi và không ҧi) . C ӕi cùng bàn giao
hiӃ bӏ, әng kӃ dӵ án cho ngưӡi nhp khҭ .
£ |
( 
4 ngưӡi bán phҧi ăng hêm ách
|
( 
4
nhiӋm cӫa mnh vӟi cam kӃ giám sá, đào o, và hưӟng dүn
các nghiӋp vө vӅ vn hành, bҧo hành, sӱa chӳa ong mӝ hӡi
gian nhҩ đӏnh.
 )T#<"0

Ngưӡi chӫ công nh h ê mӝ hương


nhân khác ha mһ mnh (nhà hҫ ) ә
chӭc q á nh nhp khҭ hiӃ bӏ. Bҧn
chҩ cӫa phương hӭc nà là ³ Giá-
Giá- ph´
nghĩa là ngoài giá nhp khҭ hiӃ bӏ như
phương hӭc cha khóa ao a, ngưӡi
chӫ dӵ án (nhà đҫ ư) phҧi ҧ hêm mӝ
khӓan ph cho nhà hҫ .
c *?"M!]//1

Ngưӡi bán chӏ ách nhiӋm đào o


cho ngưӡi m a mӝ đӝi ngũ nhân
viên kӻ h nhҵm đҧm bҧo vn
hành hiӃ bӏ, dâ ch Ӆn sҧn x ҩ
đúng iê ch ҭn đ sҧn phҭm sҧn
x ҩ a đ sҧn lưӧng, q cách chҩ
lưӧng ê cҫ .
 ]Qa+]//1

Ngưӡi bán đҧm nhn hêm ách

nhiӋm giúp ngưӡi m a ong ho


đӝng x ҩ khҭ /iê hө sҧn phҭm sҧn
x ҩ a vӟi mӝ lưӧng nhҩ đӏnh và
đӃn khi đ đӃn mӝ phҫn hӏ phҫn
nào đó ên hӏ ưӡng hӓa h n.
 QZ+)

Ngưӡi m a ký hӧp đӗng nhp khҭ vӟi nghĩa vө


cӫa ngưӡi bán ong hӧp đӗng là lp dӵ án, khҧo
sá, hiӃ kӃ, lp bҧn nghiên cӭ khҧ hi ( hӗ sơ
ài chnh và hӗ sơ kӻ h ), nhp khҭ hiӃ bӏ,
làm mӑi công viӋc đ hiӃ bӏ, dâ ch Ӆn vn
hành đúng ê cҫ , ә chӭc iê hө sҧn phҭm .
C ӕi cùng bàn giao cho ngưӡi m a lӧi nh n
sa khi 
đi các khӓan chi ph.

Tong hӧp đӗng q đӏnh iӅn hù lao , các


chi ph hӵc hiӋn hӧp đӗng.

Giӕng như hnh hӭc đҫ ư nhưng khác là có


ho đӝng m a bán.
r D E J 5 L FGH
r ´ O,N:!

Phӭc p, đ i hӓi nh đӝ cao vӅ kӻ h cũng như nghiӋp vө


XNK

Giá ӏ lӟn nên hưӡng đưӧc hӵc hiӋn hông q a đҩ hҫ

Thӵc hiӋn ên cơ sӣ hӧp đӗng kh ng


r r %'+

ӕi ưӧng

Các đӏnh nghĩa:

Giá cҧ và ӏ giá hӧp đӗng

Giao hàng (hưӡng q đӏnh giao hàng 


ng phҫn).

ºҳp áp, vn hành và ch hӱ

Kim a và hӱ nghiӋm

Giúp đӥ và Tài liӋ kӻ h 

Bҧo hành

Các điӅ kiӋn khác giӕng hӧp đӗng m a bán hàng hóa q ӕc Ӄ

Phө lөc«
|),NB'2?,b1',b/!R"Nc+
5
|d* %'+(
1. Scope of he Sales Conac: ӕi ưӧng
2. The Eq ipmen: ThiӃ bӏ
3. Technical Doc menaion and Pojec Conac
Pesons:Tài liӋ kӻ h và các bên liên q an
4. Packing: óng gói
5. Pice and Pamen Tems: Giá cҧ và điӅ khӓan hanh
óan
6. Delive: Giao hàng
7. Conseq ences of ºae Delive: Giao hàng chm
8. Healh and Safe: An an
9. Aival of he Eq ipmen: Thӡi đim hàng đӃn
10. ànsallaion: ºҳp áp
11. Accepance: NghiӋm h
12. Tile: Ch n giao
13. Waan: bҧo hành
14. ºimiaion of ºiabili: Phm vi ách nhiӋm
15. Foce aje e: Bҩ khҧ kháng
16. Taxes and D ies and Pemissions:
Th Ӄ, các khӓan h và giҩ phép
17. Confideniali, Paens and àmpovemens:
Tnh bҧo m, bҵng sáng chӃ, và nhӳng cҧi iӃn
18. Abiaion and Applicable ºaw: Tӑng ài và º 
áp dөng
19. Assignmen: Ch n nhưӧng
20. ºang age and ànepeaion: Ngôn ngӳ và phiên
dӏch
21. iscellaneo s:
22. Coming ino Foce of he Sales Conac: HiӋ lӵc
23. Cancellaion: Hӫ hӧp đӗng
24. Waive: Sӵ khưӟc 

25. S vival of Povisions: iӅ khӓan ch ng


APPENDàCES (phө lөc)
= Appendix 1 The Eq ipmen and Sevices: hiӃ bӏ và dӏch

= Appendix 2 Technical Specificaions, Pefomance and
Technical Descipion: ô ҧ kӻ
h .
= Appendix 3 Req iemens fo Pefomance : Yê cҫ vn
hành
= Appendix 4 Technical Doc menaion: ài liӋ kӻ h 
= Appendix 5 Scope of Delive b he B e:
= Appendix 6 Pice, C enc and Pamen Tems: Thanh
óan
= Appendix 7 Delive Time and Delive Tems: Giao
hàng
= Appendix 8 ànsallaion, ànsallaion S pevision and
Taining: Vn hành, giám sá và đào o vn
hành
= Appendix 9 Accepance Tes Poced es, Eval aion of
Tes Res ls: Kim a: q nh, đánh giá
và kӃ q ҧ
 D E |e 
´ 5)<!

! c 
#$#%&
!| &662'
4(
Y C

Y G6
5/,E#.'#HZ % ? !
0!| ( 5 $78
 [ &.
\> &% ? 6,=G(*5 &= \
(
 & % 9*6,=G ] C#> &
 % 9*6,=G(!
V!| ] S#S7#5> >^V !
L!|7' #S6(# /#
E >(!
_!|. . $%:1 C$%`,G S
 C )7($. %7
!
W!|. >^V . 1&H
86&F ># DH^V !
3-!|. )5] ^V H86&F >
#:5] . H86&F >#
 DH^V !
33!|. )^V 5] H86&F >
# DH^V . H86&F
 >#:5] !
3J!Y >#. Z . ,=G
. !
|),"4,b/,;++<

ThiӃ chӃ vӅ ә chӭc ( Oganwae )

ThiӃ chӃ vӅ kӻ h ( Technowae )

ThiӃ chӃ vӅ hông in ( ànfowae )

ThiӃ chӃ vӅ nhân sӵ ( H manwae )


Hnh hӭc m a bán công nghӋ
= Kèm giҩ phép sӱ dөng sáng chӃ (lixăng)
= Không kèm lixăng

= Kèm đҫ ư cơ bҧn

› %2 
$ |. $%:1a%`,G%&'6 
&12
$ |. 2'a
'8
4b5/&6
 
4c
$ |*,=Gdb—5*6# > 6c
r R"Nc+,'1:+/,;++<
 %* 34 5

! 
#$#%&

+'1fg,+/2T_,<R"Nc+,'1:+/,;+
+<
1. ViӋc giao kӃ hӧp đӗng ch n giao công nghӋ đưӧc hӵc hiӋn
hông q a #Z C8
&(&
=5/#5/ ,, bao gӗm điӋn báo, elex, fax, hông
=5/#5/ 
điӋp dӳ liӋ và các hnh hӭc khác heo q đӏnh cӫa pháp l .
2. Ngôn ngӳ ong hӧp đӗng ch n giao công nghӋ do các bên
hoҧ h n; ưӡng hӧp cҫn giao dӏch i ViӋ Nam h phҧi có
hӧp đӗng bҵng iӃng ViӋ. Hӧp đӗng bҵng iӃng ViӋ và iӃng
nưӟc ngoài có giá ӏ như nha .
3. Hӧp đӗng ch n giao công nghӋ đưӧc giao kӃ và hӵc hiӋn
heo q đӏnh cӫa º nà, Bӝ l dân sӵ, º hương mi
và các q đӏnh khác cӫa pháp l có liên q an.
 %67 *

! 
#$#%& %'+R"Nc+,'1:+/,;++<
Các bên ham gia giao kӃ hӧp đӗng ch n giao công nghӋ có h hӓa
h n vӅ nhӳng nӝi d ng sa đâ:
1. Tên hӧp đӗng ch n giao công nghӋ, ong đó ghi ên công nghӋ
đưӧc ch n giao;
2. ӕi ưӧng công nghӋ đưӧc ch n giao, sҧn phҭm do công nghӋ o a;
3. Ch n giao q Ӆn sӣ hӳ , q Ӆn sӱ dөng công nghӋ;
4. Phương hӭc ch n giao công nghӋ;
5. Q Ӆn và nghĩa vө cӫa các bên;
6. Giá, phương hӭc hanh oán;
7. Thӡi đim, hӡi hn hiӋ lӵc cӫa hӧp đӗng;
8. Khái niӋm, h ngӳ sӱ dөng ong hӧp đӗng (nӃ có);
9. KӃ hoch, iӃn đӝ ch n giao công nghӋ, đӏa đim hӵc hiӋn ch n
giao công nghӋ;
10. Tách nhiӋm bҧo hành công nghӋ đưӧc ch n giao;
11. Ph vi phm hӧp đӗng;
12. Tách nhiӋm do vi phm hӧp đӗng;
13. Pháp l đưӧc áp dөng đ giҧi q Ӄ anh chҩp;
14. Cơ q an giҧi q Ӄ anh chҩp;
15. Các hoҧ h n khác không ái vӟi q đӏnh cӫa pháp l ViӋ Nam.
Các điӅ khoҧn chӫ Ӄ cӫa mӝ hӧp đӗng
ch n giao công nghӋ
iӅ 1: Các đӏnh nghĩa.
iӅ 2: Sӵ ao q Ӆn.
iӅ 3: Tӧ giúp vӅ kӻ h .
iӅ 4: Kim a chҩ lưӧng.
iӅ 5: Nhãn hiӋ Thương mi.
iӅ 6: TiӅn bҧn q Ӆn.
iӅ 7: Kim a q á nh sҧn x ҩ heo bҧn q Ӆn.
iӅ 8: Thanh oán.
iӅ 9: Q á nh bán bӝ linh kiӋn và phө ùng.
iӅ 10: Sӵ dүn x ҩ, sӵ hoán cҧi và sӵ ha đәi.
iӅ 11: Bҧo hành và ách nhiӋm.
điӅ 12: Giӟi hn ong viӋc cҩp phép và sӵ ӧ giúp vӅ kӻ h 
iӅ 13: Sӵ ân hӫ các chi iӃ kӻ h .
iӅ 14: Sӵ giӳ b m.
điӅ 15: Bҵng sáng chӃ và sӵ vi phm bҵng sáng chӃ.
iӅ 16: Sӵ kӃ húc cӫa hӧp đӗng.
iӅ 17: Tưӡng hӧp bҩ khҧ kháng.
iӅ 18: Q Ӆn lӧi.
iӅ 19:Ҧnh hưӣng cӫa sӵ chҩm dӭ hӧp đӗng.
iӅ 20:Sӵ ha đәi hӧp đӗng.
iӅ 21:Ghi chú.
iӅ 22:Tӑng ài.
iӅ 23:Thӡi hn hiӋ lӵc cӫa hӧp đӗng.
iӅ 24:Ngà có hiӋ lӵc.
iӅ 25:º pháp áp dөng.
iӅ 26:Sӵ mҩ hiӋ lӵc cӫa mӝ ong các điӅ khoҧn cӫa
Hӧp đӗng.
iӅ 27. Thoҧ h n әng h.
iӅ 28: Sӵ ch n nhưӧng.
iӅ 29: Các bҧn đӕi chiӃ .
Phө lөc A: Các sҧn phҭm sҧn x ҩ heo công nghӋ ch n
giao .
Phө lөc B: Danh sách các hông in kӻ h vӅ các sҧn phҭm
Phө lөc C: Tiê ch ҭn hӵc hiӋn chҩ lưӧng.
 D E h
D E h77ij
kl m (
´ 5)<!

Giҩ phép là văn bҧn chӫ sӣ hӳ ài sҧn


khoa hӑc kӻ h bán ha ch n nhưӧng
q Ӆn sӱ dөng khai hác cho ngưӡi hӭ hai
ong mӝ khoҧng hӡi gian nhҩ đӏnh, dӵa
ên sӵ hӓa h n ӵ ng Ӌn cӫa hai bên.

Hӧp đӗngký kӃ vӅ vҩn đӅ nà đưӧc gӑi là


hӧp đӗng m a bán sáng chӃ (Hӧp đӗng ºi
xăng)
r n#o

809*:;**.)
Theo đó ngưӡi bán ch n nhưӧng q Ӆn sӱ dөng nhưng vүn giӳ
q Ӆn sӱ dөng cӫa bҧn hân mnh và có q Ӆn ch n nhưӧng
q Ӆn sӱ dөng khai hác cho ngưӡi hӭ ba

809*:;*- 3!
£ Theo đó ngưӡi bán ao cho ngưӡi m a q Ӆn sӱ dөng đһc biӋ ong
mӝ phm vi lãnh hә ong mӝ hӡi gian nhҩ đinh. Và ong phm
vi đó ngưӡi bán không đưӧc sӱ dөng sáng chӃ và không đưӧc
ch n nhưӧng q Ӆn sӱ dөng cho bên hӭ ba khác.
£ Ngưӡi bán vүn có q Ӆn sӣ hӳ đӕi vӟi ài sҧn cӫa mnh.
£ Giá cӫa Hӧp đӗng li xăng đһc q Ӆn sӁ Ǥ h ӝc vào phm vi ao
q Ӆn
£ Tong hӧp đӗng ngưӡi bán vүn hưӡng hn chӃ nhӳng q Ӆn đưӧc
ao cho bên m a

809*:;* +<0
Ngưӡi m a ong hӧp đӗng li xăng ch n nhưӧng oàn bӝ ha mӝ
phҫn q Ӆn sӱ dөng sáng chӃ, b q Ӄ kӻ h , công nghӋ,,« cho
ngưӡi hӭ ba, ong ưӡng hӧp nà gӑi là #Z9G
!
c %'+
Cơ bҧn giӕng hӧp đӗng ch n giao công nghӋ
CÁC àU KHOҦN CHӪ YӂU NHƯ:

Các bên ong Hӧp đӗng

Nӝi d ng m a bán

Sӵ ao q Ӆn

TiӅn bҧn q Ӆn

Thanh oán

HiӋ lӵc hӧp đӗng bL c

Tӧ giúp kӻ h và ài liӋ kӻ h 

Tӑng ài

º áp dөng.

Các nӝi d ng khác


2 =.$>
V. Hӧp đӗng nhưӧng q Ӆn hương
mi (Fanchise)
´ 5)<!
Ngưӡi nhưӧng q Ӆn
(fanchise) nhưӧng mӝ phҫn
q Ӆn sӣ hӳ hương hiӋ và ӧ
giúp hưӡng x ên cho ngưӡi
khác (fachisee)
r O,N:!
$ Phương hӭc hâm nhp hӏ ưӡng mӟi

$ Gҳn vӟi viӋc sӱ dөng nhãn hiӋ

$ Q ҧng bá hương hiӋ

$ Tӧ giúp hưӡng x ên

$ Yê cҫ vӅ q ҧn lý sӱ dөng hương hiӋ

$ Chia sҿ lӧi nh n

ÁÁÁO %&e%f &9Á


 ddpq
ph |5rrr