You are on page 1of 67

| 

a  


 a 

CN. NGUYӈN CƯƠNG - KHOA KT&KDQT


 a a  
 
a a 
`HҪN I. HӦ` NG XUҨT KHҬU
Bưͣc 1: Giͭc ngưͥi mua mͧ thư tín dͭng
Yêu cҫu ngưӡi mua thӵc hiӋn nghĩa vө thanh
toán
trưӟc khi giao hàng
- KiӇm tra L/C
- i chiӃu vӟi H 
- Yêu cҫu sӱa đәi L/C
Bưͣc 2: Xin gi̭y phép xṷt kẖu
 
 
 ! a" # 
 $! a" # 
a%  
. Hàng dӋt may xuҩt khҭu vào các thӏ trưӡng có hҥn
ngҥch do Thương mҥi công b cho tӯng thӡi kǤ.(
Thương mҥi cùng Công nghiӋp hưӟng dүn thӵc hiӋn).
2. Hàng cҫn kiӇm soát xuҩt khҭu theo quy đӏnh cӫa điӅu
ưӟc quc tӃ, hiӋp đӏnh mà ViӋt Nam ký kӃt hoһc tham
gia, do Thương mҥi công b cho tӯng thӡi kǤ.
 $! a" # a & 
 Thương mҥi công b danh mөc hàng hoá áp dөng chӃ
đ cҩp giҩy phép tӵ đng cho tӯng thӡi kǤ và tә chӭc cҩp
phép theo quy đӏnh hiӋn hành vӅ cҩp phép.
Bưͣc 3: Chu̱n b͓ hàng hóa
) Tұp hӧp hàng hóa
2) óng gói
‘ Nguyên tҳc đóng gói

- `hù hӧp phương thӭc vұn chuyӇn và tiӃt


kiӋm chi phí vұn chuyӇn.
- m bo thҭm mӻ
- TiӃt kiӋm nguyên vұt liӋu đóng gói
- m bo chҩt lưӧng và an toàn cho hàng hóa
- `hù hӧp quy đӏnh pháp luұt
‘ Chӭng tӯ đóng gói
) Kҿ ký mã hiӋu hàng hóa
‘ Nguyên tҳc thӵc hiӋn
- Kích thưӟc phù hӧp
- i kiӋn kҿ ӣ ít nhҩt 2 mһt và theo trình tӵ
phù hӧp
- Kҿ bҵng mӵc không phai, đm bo an toàn
chҩt lưӧng hàng hóa
‘ Ni dung ký mã hiӋu
4) KiӇm tra chҩt lưӧng tҥi cơ sӣ ngưӡi bán
Bưͣc 4: Thuê tàu và lưu cưͣc
- Ai thuê?
- Căn cӭ thuê tàu?
- Các phương thӭc thuê tàu
Bưͣc 5: Mua b̫o hi͋m cho hàng hóa
- ua như thӃ nào?
- Các phương thӭc mua H.
- Các loҥi H
Bưͣc 6: Ki͋m d͓ch và ki͋m nghi͏m hàng hóa, ki͋m
tra ch̭t lưͫng hàng hóa trưͣc khi giao hàng
- ӏa điӇm kiӇm tra
- Cơ quan kiӇm tra
- Giҩy chӭng nhұn
Bưͣc 7: Làm thͯ tͭc h̫i quan
(thông quan xṷt kẖu)
‘ Ngưӡi làm thӫ tөc hi quan

‘ ӏa điӇm làm thӫ tөc hi quan


‘ Thӡi gian làm thӫ tөc hi quan

‘ Quy trình làm thӫ tөc


a'()*+',-./01'2134/5)6'7/
8 /9) :;
1) Khai và n͡p TKHQ; n͡p và xṷt trình chͱng
tͳ thu͡c h͛ sơ HQ
¢ a< 6'0-  '213 '=0 4/5) 6'7/
¢ ng kê chi tiӃt hàng hóa (nӃu có): chính
 sao
¢ Giҩy phép XK ( nӃu có): chính
¢ Chӭng tӯ khác
¢ n sao H hoһc các giҩy tӡ có giá trӏ
tương đương
Nhұn LӋnh hình thӭc và mӭc đ kiӇm tra dӵa
trên Chương trình hӋ thng qun lý rӫi ro cӫa
HQ.
¢ ӭc ( luӗng xanh): iӉn kiӇm tra chi tiӃt
hӗ sơ, miӉn kiӇm tra thӵc tӃ hàng hóa
¢ ӭc 2 (luӗng vàng): KiӇm tra chi tiӃt hӗ sơ,
miӉn kiӇm tra thӵc tӃ hàng hóa
¢ ӭc (luӗng đӓ): KiӇm tra chi tiӃt hӗ sơ,
kiӇm tra thӵc tӃ hàng hóa
Nhұn thông báo thuӃ, hӗ sơ hi quan đã kí và đóng
dҩu thông quan hoһc tҥm gii phóng hàng đӇ xuҩt
hàng. ( mӭc đ , 2 )
2) Đưa hàng hóa, phương ti͏n v̵n t̫i
đ͇n đ͓a đi͋m đưͫc quy đ͓nh cho vi͏c
ki͋m tra th͹c t͇ ( mͱc đ͡ 3 )
¢ KiӇm tra toàn b 
¢ KiӇm tra xác suҩt 
¢ KiӇm tra xác suҩt 5
3) N͡p thu͇ và th͹c hi͏n các nghĩa vͭ
tài chính khác theo quy đ͓nh cͯa
pháp lu̵t
Bưͣc 8: Giao hàng
¹ Giao hàng không đóng trong container
‘ L̵p đăng kí cho ngưͥi v̵n t̫i đ͝i ḽy sơ
đ͛ x͇p hàng
‘ Liên h͏ vͣi c̫ng đ͋ bi͇t thͥi gian làm
hàng
‘ V̵n chuy͋n hàng vào c̫ng
‘ Theo dõi quá trình b͙c hàng
‘ Ḽy MR r͛i đ͝i ḽy B/L
¹ Giao hàng đóng trong container
Hàng nguyên container - FCL
‘ Thuê container
‘ L̵p container list
‘ Đóng hàng, niêm phong ḱp chì
‘ Mang hàng tͣi CY
‘ Ḽy B/L
Hàng lҿ ± LCL
‘ L̵p b̫ng kê chi ti͇t
‘ Mang hàng ra CFS
‘ X͇p hàng vào container, làm TTHQ
‘ Ḽy B/L
Bưͣc 9: Thanh toán
a. Tuân thӫ các quy đӏnh thanh toán
b. Lұp b chӭng tӯ đӇ xuҩt trình thanh toán
-- Hóa đơn thương mҥi
-- Hi phiӃu (nӃu có)
-- `hiӃu đóng gói, phiӃu đóng gói chi tiӃt, bn kê chi
tiӃt hàng hóa
-- Chӭng nhұn phҭm chҩt
-- Chӭng nhұn s lưӧng
-- Chӭng tӯ vұn ti
-- Chӭng tӯ khác: C/O«
¹ Giҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ ( C/O)
- | 
 |
¢ Xác đӏnh nguӗn gc quc gia cӫa hàng hóa
¢ Công cө đӇ thӵc hiӋn các ưu đãi thương mҥi
- | | : үu A, , D, E, S, T, AK«
- |  |
¢ Thương mҥi ViӋt Nam: D, E, S, AK«
¢ Các cơ quan khác:
¢) VCCI: A, , T«
¢)    
c. KiӇm tra b chӭng tӯ
d. TiӃn hành thӫ tөc thanh toán
Bưͣc 10: Gi̫i quy͇t khi͇u n̩i
- TiӃp nhұn hӗ sơ khiӃu nҥi, kiӇm tra sơ b
- Nghiên cӭu chi tiӃt hӗ sơ khiӃu nҥi
- `húc đáp khiӃu nҥi
- Gii quyӃt khiӃu nҥi
¢ Hӧp tác vӟi ngưӡi mua đӇ gii quyӃt
¢ Cách thӭc tiӃn hành
¹ Thӡi hҥn khiӃu nҥi ( Luұt Thương ҥi VN 2 5 )
- tháng kӇ tӯ ngày giao hàng đi vӟi khiӃu nҥi vӅ s lưӧng hàng
hoá
- V tháng kӇ tӯ ngày giao hàng đi vӟi khiӃu nҥi vӅ chҩt lưӧng,
nӃu hàng có bo hành thì thӡi hҥn khiӃu nҥi là tháng kӇ tӯ
khi hӃt thӡi hҥn bo hành
- 9 tháng kӇ tӯ khi bên vi phҥm phi hoàn thành nghĩa vө theo
hӧp đӗng hoһc 9 tháng kӇ tӯ khi hӃt thӡi hҥn bo hành đi vӟi
nhӳng khiӃu nҥi vӅ các vi phҥm khác
`HҪN II.
II. HӦ` NG NHҰ` KHҬU
Bưͣc 1: Xin gi̭y phép nh̵p kẖu
- Hàng cҩm nhұp khҭu:khҭu: G`NK cӫa Thӫ
tưӟng C`
- Hàng nhұp khҭu phi có giҩy phép cӫa
T
- Hàng nhұp khҭu phi có giҩy phép cӫa 
qun lý chuyên ngành
a   ! ! "##$ 
"##$ %aa
 
 
  >" # 
 $ >" # 
a%  
. Hàng cҫn kiӇm soát nhұp khҭu theo quy đӏnh cӫa điӅu ưӟc quc tӃ, hiӋp
đӏnh mà ViӋt Nam ký kӃt hoһc tham gia do Thương mҥi công b cho
tӯng thӡi kǤ.
2. Xe 2, bánh gҳn máy tӯ 5 cm trӣ lên.( Thương mҥi cө thӇ theo mã s
HS đúng trong iӇu thuӃ xuҩt nhұp khҭu và hưӟng dүn thӵc hiӋn; Công
an quy đӏnh và công b các đi tưӧng đưӧc phép đăng ký sӱ dөng).
. Súng đҥn thӇ thao (theo quyӃt đӏnh phê duyӋt cӫa ӫy ban ThӇ dөc ThӇ thao).
 $a ? @ &  a @ 
a%  
. ui
2. Thuc lá nguyên liӋu
. Trӭng gia cҫm
4. ưӡng tinh luyӋn, đưӡng thô
 $ >" # a & 
 Thương mҥi công b danh mөc hàng hoá áp dөng chӃ đ cҩp giҩy phép tӵ
đng cho tӯng thӡi kǤ và tә chӭc cҩp phép theo quy đӏnh hiӋn hành vӅ cҩp
phép.
Bưͣc 2: Ti͇n hành các thͯ tͭc thu͡c
nghĩa vͭ thanh toán
- ӣ thư tín dөng

¢ Chuҭn bӏ hӗ sơ: Hӗ sơ tài chính và


hӗ sơ đӅ nghӏ mӣ L/C
¢ Giao dӏch vӟi ngân hàng phát hành đӇ
đm bo L/C đưӧc phát hành chính xác
và đúng hҥn.
Bưͣc 3:Thuê tàu/lưu cưͣc (ngưͥi bán
thuê)
Bưͣc 4: Mua b̫o hi͋m (ngưͥi bán mua)
Bưͣc 5:Thông quan nh̵p kẖu hàng hóa
) Khai và np TKHQ; np và xuҩt trình
chӭng tӯ thuc hӗ sơ HQ
¢ Tӡ khai HQ hàng NK
¢ Hóa đơn thương mҥi
¢ Chӭng tӯ vұn ti ( /L )
¢ Hӧp đӗng mua bán hàng hóa
- | & 
‘ ng kê chi tiӃt hàng hóa
‘ Giҩy phép NK (nӃu có)

‘ Tӡ khai trӏ giá HQ

‘ Giҩy đăng ký kiӇm tra nhà nưӟc vӅ chҩt

lưӧng hàng hóa hoһc Giҩy thông báo miӉn


kiӇm tra nhà nưӟc vӅ chҩt lưӧng.
‘ Giҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ«
VIӊT NA
'-+*+ ,-./01 c lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
S: -------------------------------
..... , ngày tháng năm««.
LӊNH HÌNH THӬC ӬC, KIӆ TRA HҦI QUAN
. Ngưӡi xuҩt khҭu/ngưӡi nhұp khҭu (tên và mã s XNK)
2. S tӡ khai: / Loҥi hình XNK Ngày tháng năm
AB+
.. Xác đӏnh ân hҥn thuӃ:
- áy tính xác đӏnh: ưӧc ân hҥn thuӃ ; Không đưӧc ân hҥn thuӃ
- Công chӭc kiӇm tra: ưӧc ân hҥn thuӃ ; Không đưӧc ân hҥn thuӃ
.2-- Hình thӭc, mӭc đ kiӇm tra:
.2
- áy tính xác đinh: ӭc () ; ӭc (2) ; ӭc ()
- Công chӭc đӅ xuҩt (nӃu có): ӭc () ; ӭc (2) ; ӭc ()
.-- KӃt qu kiӇm tra sơ b hӗ sơ:
.
(ký tên, đóng dҩu s hiӋu công chӭc)
.4 cөc:-- Vӟi bưӟc :-
.4-- ý kiӃn cӫa Lãnh đҥo Chi cөc: :- Lưu ý các bưӟc sau (nӃu có):
(ký tên, đóng dҩu s hiӋu công chӭc)
 AB+
4.-- KӃt qu kiӇm tra chi tiӃt hӗ sơ, giá, thuӃ:-
4. thuӃ:- KӃt qu kiӇm tra:tra:-- Lưu ý bưӟc sau (nӃu có):
(ký tên, đóng dҩu s hiӋu công chӭc)
4.2-- ý kiӃn Lãnh đҥo Chi cөc (khi có vưӟng mҳc, có chӍ đҥo)
4.2
(ký tên, đóng dҩu s hiӋu công chӭc)
Bưͣc 6: Nh̵n hàng tͳ phương ti͏n v̵n chuy͋n đ͇n
'/71CD)EAB+6'-)2/)B-+,13
a '  ()a
Thu thұp thông tin vӅ tàu, chuҭn bӏ chӭng tӯ cҫn thiӃt
* +,- )a
- Chuҭn bӏ phương tiӋn lҩy hàng

- ăng kí kiӇm nghiӋm, kiӇm dӏch, kiӇm tra chҩt lưӧng,


giám đӏnh
* +,- . /
әi /L lҩy D/O
/F)EG1'1'91'213
V " ! 01 2 3 2,( 
4
01 2 
- ăng kí làm hàng vӟi cng, thông báo cho hi quan
- Nhұn thông báo hàng đӃn và trao cho cng chӭng tӯ
cҫn thiӃt đӇ dӥ hàng
- Cҫm /L và giҩy giӟi thiӋu đi lҩy lӋnh giao hàng ±
D/O
- Nhұn hàng và lұp chӭng tӯ cҫn thiӃt khi dӥ hàng
01 
- Ӫy thác cho cng nhұn hàng
- Cung cҩp chӭng tӯ đӇ cng dӥ hàng
C̫ng nh̵n hàng tͳ tàu:
- Dүn và nhұn hàng
- Cùng ngưӡi giao nhұn lұp chӭng tӯ càn thiӃt
- ưa hàng vӅ kho bãi cng
Chͯ hàng nh̵n hàng tͳ c̫ng:
c̫ng:
- Cҫm /L, giҩy giӟi thiӋu đi lҩy D/O
- óng phí kho bãi
- Xác nhұn D/O
- ang D/O tӟi kho làm thӫ tөc xuҩt kho
V " ! 01,( 4
0156 4 78|9:
- Nhұn giҩy thông báo hàng đӃn, cҫm /L, giҩy giӟi
thiӋu đi lҩy lӋnh giao hàng ( D/O )
- Xác nhұn D/O

- Nhұn container chӭa hàng tҥi bãi CY

- Dӥ hàng ra khӓi container: Tҥi CY/ tҥi kho hàng

- Tr vӓ container

01;79|9:
- Lҩy lӋnh giao hàng

- Nhұn hàng tҥi trҥm đóng hàng cӫa ngưӡi giao nhұn
( CFS )
V " | & < +=,>
- iên bn giám đӏnh dưӟi hҫm tàu (CR) - Trưӟc
khi dӥ hàng
- iên bn kӃt tóan nhұn hàng vӟi tàu (ROROC)
- iên bn hàng đә vӥ (COR)
- Giҩy chӭng nhұn hàng thiӃu (CSC)
- Thư dӵ kháng (LOR)
Bưͣc 7: Ki͋m tra ch̭t lưͫng hàng hóa, ki͋m d͓ch
và giám đ͓nh hàng hóa.
Bưͣc 8: Khi͇u n̩i
) Thӡi hҥn khiӃu nҥi
2) Xác đӏnh đi tưӧng khiӃu nҥi
) Hӗ sơ khiӃu nҥi
- ơn khiӃu nҥi
- Chӭng tӯ liên quan

- Chӭng tӯ pháp lý ban đҫu

- Chӭng thư giám đӏnh

- n tính tәn thҩt

- Yêu cҫu bӗi thưӡng

- iên lai gӱi hӗ sơ khiӃu nҥi

- Chӭng tӯ khác

4) Gii quyӃt khiӃu nҥi


III. CHӬNG TӮ CƠ ҦN TRONG NGOҤI THƯƠNG
'H13)I'213'=0
! ! 0(,
a) Hóa đơn thương m̩i
‘ Hóa đơn tҥm tính: thanh tóan sơ b tiӅn hàng

‘ Hóa đơn chính thӭc: thanh toán cui cùng tiӅn hàng.

‘ Hóa đơn chi tiӃt: phân tích chi tiӃt các b phұn cӫa giá hàng.

‘ Hóa đơn chiӃu lӋ: ging hóa đơn nhưng không dùng đӇ thanh
tóan
‘ Hóa đơn trung lұp: không ghi rõ tên ngưӡi bán

b) Các lo̩i hóa đơn khác


‘ Hóa đơn xác nhұn: có chӳ ký cӫa `hòng Thương mҥi và Công
nghiӋp nưӟc XK
‘ Hóa đơn hi quan: tính toán trӏ giá hàng theo giá tính thuӃ
cӫa hi quan và tính toán các khon lӋ phí cӫa hi quan.
‘ Hóa đơn lãnh sӵ: có xác nhұn cӫa lãnh sӵ nưӟc ngưӡi mua đang
làm viӋc ӣ nưӟc ngưӡi bán
¹ N͡i dung hóa đơn: Chӫ thӇ H , cng đi cng đӃn, tàu, đһc
điӇm hàng hóa, đơn giá, tәng giá, đkcsgh, phương thӭc thanh
toán«
¹ Lưu ý khi l̵p Hóa đơn thương m̩i:
- Ngày lұp
- S bn
- ô t hàng hóa
- Trӏ giá hóa đơn
- Ngưӡi lұp hóa đơn
COMMERCIAL INVOICE
NO.16/VN-DI/2006
DATE.DEC.,26TH 2006
THE SELLER: VN EXPORT
„! 
THE BUYER: DAISO INDUSTRY

SALE CONTRACT NO: ! „ „ë„ 
DISPATCH FROM: „! „ 
FOR TRANSPORTATION TO: „ „ 
CONTAINER / SEAL NO: 
 „„ 
B/L NO: 
 
L/C NO: 
  

QUANTITY
ITEM PRICE
DECRIPTION OF GOODS PER ITEM AMOUNT (USD)
NUMBER (USD/PC)
(PCS)
 
„ 
„  „
„ 
„ „ „
„ 
„ „
„ 
ë„! „ 
 „! 
„  „  „
„    
„ „ „ „„
„    
„ „ „
„   
7,800
TOTAL USD 7,062.00
PCS

Say: United States Dollars seven thousand and sixty only.


ë „„„ 
ë„ë„ „ „„

! " ? ,((@1? ,(( 
Kê khai hàng hóa đӵng trong kiӋn hàng
! A5 + B 
! A5 +CD- -
'H13)IJ91),-
¹ }+ 5E=F,3=E

‘ V̵n đơn

- Vұn đơn hòan ho và vұn đơn không hòan ho

- Vұn đơn đi thҷng; vұn đơn đi sut

- Vұn đơn hàng đã xӃp; vұn đơn nhұn hàng đӇ xӃp

- Vұn đơn theo lӋnh; vұn đơn đích danh, vұn đơn vô
danh
- Vұn đơn theo hӧp đӗng thuê tàu: Charter `arty /L

- Vұn đơn tàu chӧ: /L

- Vұn đơn đã xuҩt trình tҥi cng gӱi: /L surrendered


‘ Giҩy gӱi hàng đưӡng biӇn
‘ iên lai thuyӅn phó

¹ }+ 5E=F 1 2: AW

¹ }+ 5E=F,3CG: V đưӡng sҳt,


giҩy gӱi hàng đưӡng sҳt
¹ }+ 5E,3=H

¹ }+ 5E,  : V ngưӡi


giao nhұn
¹ Các chͱng tͳ khác
‘ n lưӧc khai hàng hóa: Do tàu lұp

‘ LӋnh giao hàng ± DO

‘ Sơ đӗ xӃp hàng

‘ Chӭng tӯ pháp lý ban đҫu

- iên bn giám đӏnh hҫm tàu


- iên bn kӃt tóan nhұn hàng vӟi tàu: ROROC
- iên bn hàng đә vӥ COR
- Giҩy chӭng nhұn hàng thiӃu (CSC)
- Thư dӵ kháng (LOR)
'H13)IC,K'-LM
¹ Giҩy chӭng nhұn bo hiӇm

¹ ơn bo hiӇm

'H13)I6'K'213
¹ iên lai kho hàng ( Warehouse¶ receipt)

¹ Chӭng chӍ lưu kho ( Warrant)


:'H13)I',-./01
¹ Tӡ khai hi quan

¹ Giҩy phép xuҩt nhұp khҭu

¹ Giҩy chӭng nhұn kiӇm dӏch và giҩy chӭng

nhұn vӋ sinh
¹ Giҩy kiӇm tra chҩt lưӧng

¹ Giҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ (C/O)

¹ Hóa đơn lãnh sӵ

¹ Hóa đơn hi quan«


'H13)I)'01')KN1
¹ H͙i phi͇u ± B/E

E tr ngay
E kǤ hҥn
E đích danh
E vô danh
E theo lӋnh
‘ Ký hұu đӇ trҳng

‘ Ký hұu theo lӋnh

‘ Ký hұu hҥn chӃ«


¹ L/C
Hӫy ngang/ không hӫy ngang
Xác nhұn
Tr ngay/ tr chұm
i ӭng
Giáp lưng
ChuyӇn nhương
Dӵ phòng«
¹ Bão lãnh th͹c hi͏n Hͫp đ͛ng
¹ Đi͏n chuy͋n ti͉n«