You are on page 1of 125

| 

 
 | 
u 
‡ §iÒu kiÖn c¬ së giao hµng ( §KCSGH) lµ nh÷ng quy ®Þnh
mang tÝnh nguyªn t¾c vÒ viÖc ph©n chia tr¸ch nhiÖm, chi
phÝ vµ rñi ro ®èi víi hµng hãa gi÷a bªn b¸n vµ bªn mua trong
qu¸ tr×nh giao nhËn hµng hãa.
V 

‡ Sù ph©n chia c¸c tr¸ch nhiÖm gi÷a bªn b¸n vµ bªn mua trong
qu¸ tr×nh tiÕn hµnh viÖc giao nhËn hµng hãa: thuª ph-¬ng
tiÖn vËn t¶i, th«ng quan xuÊt nhËp khÈu hµng hãa, b¶o hiÓm
hµng ho¸,
‡ Sù ph©n chia chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh giao nhËn
hµng hãa: bèc hµng, dì hµng, l-u kho,...
‡ Sù di chuyÓn tõ ng-êi b¸n sang ng-êi mua nh÷ng rñi ro vµ tæn
thÊt cña hµng hãa.

› 
›   

 
  
  !"# $%&
' () **+,-&& .,&/01&2 $
%&' (3
|¸c c«ng viÖc ph¶i lµm khi xuÊt
nhËp khÈu ®Ó chuyÓn hµng ho¸ t¬Ý
tay ng-êi nhËp khÈu
1.|huÈn bÞ hµng ho¸,
2.Bao b×, bao gãi vµ kÎ ký m· hiÖu,
3.Xin giÊy phÐp xuÊt khÈu,
4.KiÓm tra chÊt l-îng hµng ho¸,
5.Lµm thñ tôc h¶i quan,
6. VËn chuyÓn néi ®Þa n-íc ng-êi b¸n
w.Thuª ph-¬ng tiªn vËn t¶i,
8.Giao hµng lªn ph-¬ng tiÖn vËn t¶i,
9.Mua b¶o hiÓm ruØ ro cho hµng ho¸,
10.|huyÓn hµng ho¸ cho ng-êi mua,
11.Dì hµng ra khái ph-¬ng tiÖn vËn t¶i,
12.Xin giÊy phÐp nhËp khÈu,
13.Lµm thñ tôc HQ nhËp khÈu,
14.VËn chuyÓn néi ®Þa n-íc ng-êi mua,
15.|ung cÊp giÊy tê giao hµng,
16.Lµm thñ tôc qu¸ c¶nh nÕu cÇn
1w.B¶o hiÓm ruØ ro cho hµng ho¸
18.Thanh to¸n tiÒn hµng
2. Sù ra ®êi vµ h×nh thµnh;
N¨m 1928- Quy t¾c Varsava
vÒ hîp ®ång | 
N¨m 1932-Quy t¾c Varsava-
Oxford vÒ hîp ®ång | 
N¨m 1936 Tªn gäi ncoterms ra
®êi
N¨m 1953 gåm 9 ®/k
N¨m 196w. DA Delivery at
frontier
N¨m 19w6. OA ree on Airport
N¨m 1980. |A, |T, | 
N¨m 1990. |¸ch m¹ng Tin häc
Sù ra ®êi cña ncoterms
1990,2000 || cho ra ®êi b¶n ncoterms víi 13
®iÒu kiÖn

EXW OB
A BiÓn DES DDU
S |
|A DE
| Q
|T DD
|

DA
2   › 
‡ NghÜa vô th«ng quan trong ®iÒu kiÖn AS vµo
ttr¸ch nhiÖm ng-êi b¸n.
‡ NghÜa vô cña ng-êi b¸n trong viÖc bèc hµng lªn
ph-¬ng tiÖn ng-êi mua
‡ NghÜa vô cña ng-êi mua trong viÖc dì hµng ra
khái ph-¬ng tiÖn ng-êi b¸n
‡ NghÜa vô th«ng quan nhËp khÈu trong DEQ
vµo tr¸ch nhiÖm cña ng-êi mua.
‡ T«n träng quyÕt ®Þnh cña c¸c bªn b¸n vµ mua
trong viÖc chän ®iÒu kiÖn th-¬ng m¹i quèc tÕ.
Lưu ý:
‡ * Incoterms sau không phӫ đӏnh bҧn Incoterms
trưӟc.
‘ !"#$%&'
 ö4 5 
 &&( 6 7, 89

 :6 7,  1;&&(


5 › 
› ›
 ›
 ›
  !
"#$ 
#
%
&'
 V&(') !
(*+
‡ ,-. 
&
#/0#'V123
456"#
7 "8.
 #
9:; <
0#
7 "8
 V&=') !
'=>=>?"#=@A
‡ ,-. 
&
#/0#'
‡ BV1 CD"E
C-
6

‡ B,4 .F/.
 0#;
:G#

 V&')% !
'=H›=IJ"#›I
‡ ,-. 
&
#/0#'
‡ BV123
 CD"E
C-
6

‡ B,4 .F/.
 0#;
:G#

 V&K')L !
'K>=K(?K(MKKN"#KKI
‡ ,-. 
&
#/0#'
‡ BV123
456 #
D6O/4

‡ B,4 .F/.
 0#;
:#


ncoterms 2000
‡ Group E - Departure:
± EXW. Ex Works named place)
‡ Group - Main |arriage Unpaid:
± |A ree |arrier named place)
± AS ree Alongside Ship named loading port)
± OB ree On Board named loading port)
‡ Group | - Main |arriage aid:
± | |ost and reight named destination port)
± | |ost, nsurance and reight named destination port)
± |T |arriage aid To named destination)
± | |arriage and nsurance aid to named destination)
‡ Group D - Arrival:
± DA Delivered At rontier named place)
± DES Delivered Ex Ship named port)
± DEQ Delivered Ex Quay named port)
± DDU Delivered Duty Unpaid named destination place)
± DD Delivered Duty aid named destination place)
2  
IP

&
‡ "<= %&8>$ 
 4 &
,?@!A
 *.,& 1&2BCDBEF*BG* BHIDHIJ
K.>!A,'& L& 4 &,M&- ,M
N&, 
 *.,& 1&/#%&.>!AO&>$

 4 &1- 4 &,>$ 
P
›  !
"  #$% &5V

'( !) *
-Tæ chøc chuyªn chë hµng hãa
-Thanh to¸n c-íc phÝ trùc tiÕp víi ng-êi
 + ,
V - . /%

 .01
 V 23 Vu
 &4 25 6 "
V - 7 %

 78
 V 23 Vu
 &4 25 6 "
 782
 V 23 Vu
 " $23 9:
; 7<5
 V 23 Vu
 " $23 9:
V - %

 7=
 V 23 0u
 " $23 9:
 ›7
 V 23 0u
 " $23 9:
; >
 V 23 0u
 &4 25 6 "
? ›>
 V 23 0u
 &4 25 6 "
V - @ %

 @.2
 V 23 0u
 " $23 9:
 @.(
 V 23 0u
 "$23 9:
; @@A
 V 23 0u
 &4 25 6 "
? @@>
 V 23 0u
 &4 25 6 "
B @87
 u C D
 &4 25 6 "
öerminal öerminal
› 

  

( )*(+ |+,*)*+*

( * *-. */.0


1*() (*

( 2 2| 2|' 


+|((*2 23% # "
1 24 24'#

( | |2( |'#2 %


+|((*|2 |56''#2 %
1 |) |' '%"' #7
| |' '%'#6'"' #7

( 1 12 13 #'8 


((9, 1* 13 #/ "
1*: 13 #/:6';
11 13 #16;6"' #
11 13 #16;"' #

¼  ö ö ö! A IAö
I" ö¼
Any mode  works («.named place)
of transport "A ree "arrier («named place)
including " ö "arriage paid to (..named place of destination0
¼ultimodal "I "arriage and Insurance paid to (..named place of
destination)
A elivered at rontier («named place)
 elivery uty unpaid (..named place of
destination)
 elivery uty unpaid (..named place of
destination)
Air öransport "A ree "arrier (..named place)

ail öransport "A ree "arrier (..named place)

ea and inland A ree Alongside hip (..named port of shipment)
aterway  ree n oard (..named port of shipment)
transport " "ost and reight (..named port of destination)
"I "ost Insurance and reight (..named port of destination)
 elivered hip (..named port of destination)
 elivered uay (..named port of destination)
ncoterms 2000

>
›>

5AF.=

2.EE.=
78
78
782 @@A
7<5 @@>
7=
.01 ›7
>
›>
@.2
@.(
@87

2  
2.2. Tͭng quan v͙ các nghiã vͽ cͿa ngư͵i bán và
ngư͵i mua theo Incoterms 2000

‡ >A'
5#
Q
R,S J
 3

#

‡ >A')/5T5"#38
‡ >A'6R,"E
C"#2C .
‡ >%A%') #
S VE
#

‡ >LALU>VAV'/.
 UIP
 56
‡ >WAW'JX
23
‡ >YAY'AZ
[
""! #

‡ >A'. UA 2<U6\!S . #

‡ >A'3
7 "8 3
Incoterms Impose Increasing urdens on eller,
in a tepped ashion, from to :

 = uyer

 = eller
ncoterms 2000

|

|
EXW |T
|

OB DES
|A AS DA DDU
DA DEQ DD

|¶ng ®i |¶ng ®Õn


'# *-. 2| 2 24 |2( |2 |) | 12 1* 1*: 11 11
 

warehouse
storage       

warehouse labor
      
eport
packing       
 = uyer
loading
charges       
 = eller
inland
freight 
      

 = uyer
eller

terminal
charges       
forwarder
fees       

loading on
vessel       

ocean
air freight
      
charges in
foreign port       

delivery charges
to final       
destination

customs
clearance,       
duties, taes
<===>?"@A%
— This price are understood |A
incoterms 2000´
— 230 USD/MT OB
Haiphong port incoterms
2000´
|B|
 )(
|)*(+<===
Ö !#¼
‡ Group - eparture:
‡ Group - ¼ain "arriage npaid:
‡ Group " - ¼ain "arriage aid:
‡ Group - Arrival:

—)C%#D7E
1. Group E - Departure:
EXW. Ex Works named place)

5AF.=

2.EE.=

.01

222222 G5 <2H<V=<E


2  
.01

i ro do ngưӡi bán chӏu i ro do ngưӡi mua chӏu


|hi phí do ngưӡi bán chӏu |hi phí do ngưӡi mua chӏu
Đӏa điӇm chuyӇn giao
*-.F ' /GH%I
' ! J6!
*-.F'"3'I5<===
.01
2 V7 "8:2C
 32]

S V7 "8
123

B^
24#
 3 Q
R, . 2 2< 6\!
‡ S . ' _
`0# . D #
aI ?5
›
5 
b
I?›c
S 6\!' "ông viӋc này thưӡng luôn thuӝc vӅ ngưӡi bán
S A 2<' Đây cũng là nghĩa vө cӫa ngưӡi bán. öuy nhiên chú ý rҵng ngưӡi bán chӍ
phҧi cung cҩp bao bì và đóng gói phù hӧp vӟi phương tiӋn vұn tҧi trong chӯng
mӵc anh ta biӃt nhӳng thông tin vӅ phương tiӋn vұn tҧi liên quan trưӟc khi kí
!Đ¼. örên cơ sӣ đó, anh ta sӁ đưa ra mӭc giá (vì thông thưӡng giá bao bì cũng
thuӝc giá bán). ĐiӅu quan trӑng là ngưӡi mua phҧi thông báo ý đӏnh vӅ phương
tiӋn vұn tҧi đһc biӋt là trong các điӅu kiӋn nơi đi (nhóm và nhóm ) vì lúc này
ngưӡi bán có nghĩa vө thuê phương tiӋn vұn tҧi chһng chính.
ï
K;3>L%%M'$'%NO@GP% QQR0S%T3 
%L%@ U60 V0!L'
§ '>%%GW 6' PH&'XG%G'YZ>%
3Q"GP% V[\ %GW 6'6;]^ 
‡ öuy nhiên trong thӵc tӃ, ngưӡi bán thưӡng giúp ngưӡi mua bӕc hàng bҵng
cách đưa hàng lên mӝt nơi cao hơn hay sӱ dөng e nâng hàng, vӟi chi phí
và rӫi ro thuӝc vӅ ngưӡi mua nӃu có thӓa thuұn.
§%GW Y!0S%"\ 6%O"L%_%`@aY V_%
 V>>%M'$% '>%&'XX%GW Y!
b"\ @a>%#G^ c@d@&'%GW 6'%'; PH&'
X
‡ ö 7 .,& 1&25 QRRR) S,& 1&2ITU+ 8
M&.>&7>M&V

&8,W
 A& ,=
 S!0,-4
5M&P*
 S,=
 S 4 &P
‡ öX S>$ 
 4 & Y6%&
 S 4 &1.
FZ[DUFCUF&7@&,M
 S 4 &,
>$ 
\ö; M
 S 4 &
 S7 O

 S ./M&.Y' 7V,?

 S 4 & , 5]^F,- .5& 
.P
‡ QRRR_7>46
 S 4 &!M&8 

6
 S,&2 @)IH + (./ 4.>!AP
Vgư͵i mua
§[>% PH%GW Y!>d6e & 5 "N3 QJ6'^ >%f'
0]`0 %GW Y!>>%M'$% '>%
‡ "ó mӝt nguyên tҳc nhҩt quán trong Incoterms 2000 là: öhӡi điӇm và đӏa điӇm giao
hàng cũng chính là thӡi điӇm và đӏa điӇm di chuyӇn rӫi ro tӯ ngưӡi bán sang ngưӡi
mua.
G5&89
‡ "$n lưu ý rҵng rӫi ro ӣ đây chӍ là nhӳng rӫi ro vӅ mҩt mát, hư hӓng hàng hoá thӵc
tӃ chӭ không bao gӗm nhӳng rӫi ro khác như chұm trӉ hoһc không hoàn thành các
điӅu khoҧn !Đ vì nhӳng nguyên nhân khác.
‡ ViӋc di chuyӇn rӫi ro tӯ ngưӡi bán sang ngưӡi mua thưӡng diӉn ra đӗng thӡi vӟi
viӋc ngưӡi bán hoàn thành nghĩa vө giao hàng, tuy nhiên rӫi ro có thӇ đưӧc di
chuyӇn sӟm hơn nӃu ngưӡi bán không nhұn hàng hoһc gây khó khăn cho ngưӡi bán
trong viӋc giao hàng. hưng chú ý là rӫi ro chӍ có thӇ đưӧc di chuyӇn sӟm nӃu như
ngưӡi bán đã đһc đӏnh hàng hoá cӫa !Đ, tӭc là ác đӏnh rõ ràng đâu là hàng hoá
giao cho ngưӡi mua. ĐiӅu này rҩt quan trӑng nӃu ngưӡi bán giao hàng cho nhiӅu
ngưӡi mua khác nhau.
‡ ¼һc dù đã hoàn thành nghĩa vө giao hàng nhưng nӃu ngưӡi mua phát hiӋn ra hàng
hoá bӏ hư hӓng, mҩt mát và chӭng minh đưӧc rҵng nhӳng tәn thҩt đó ҧy ra trưӟc
thӡi điӇm giao hàng thì ngưӡi bán vүn phҧi chӏu trách nhiӋm vӅ điӅu đó.
§ N
[\ 5\G^@]6;QH>%f'
%GW 6'
§)S%J6'- >%f'
‡ Đây là nghĩa vө làm thӃ nào đӇ có thӇ đưa hàng hoá ra
vào
biên giӟi hҧi quan cӫa mӝt quӕc gia. ó gӗm nhӳng công viӋc
chính sau:
 Lҩy giҩy phép %
 %hai hҧi quan
 %iӇm dӏch
 %iӇm tra phҭm chҩt
 ӝp thuӃ hҧi quan và các loҥi thuӃ khác (VAö, ööĐ«)
‡ öuy nhiên viӋc thông quan % đôi khi không c$n thiӃt đӕi
vӟi nhӳng nơi không có quy đӏnh vӅ thuӃ quan hoһc không có
nhӳng hҥn chӃ liên quan tӟi hàng hoá % như hay
nhӳng khu vӵc mұu dӏch tӵ do (öA). Vì vұy mà nghĩa vө
thông quan % chӍ đưӧc thӵc hiӋn ³nӃu có quy đӏnh´ theo
Incoterms 2000.
2. Group - Main |arriage Unpaid:

2.1. |A ree |arrier named place)


2.2. AS ree Alongside Ship named loading
port)
2.3. OB ree On Board named loading port)

2  
Group - Main |arriage Unpaid:
|A ree |arrier named place)
AS ree Alongside Ship named loading port)
OB ree On Board named loading port)

5AF.=

2.EE.=
78 78
782
7<5
78

2  G2 <2H<V=<E


222222 G5 <2H<V=<E
‡ 2.1. "A

78

i ro do ngưӡi bán chӏu i ro do ngưӡi mua chӏu


|hi phí do ngưӡi bán chӏu |hi phí do ngưӡi mua chӏu
Đӏa điӇm chuyӇn giao
3Þa ®iÓm giao hµng
3Þa ®iÓm giao hµng
- 3-êng bé: bÕn b·i «t«
- Hµng kh«ng: S©n bay
- 3-êng thuû: bÕn s«ng, c¶ng s«ng
- 3-êng s¾t: ga, tr¹m nhËn hµng
- 3-êng biÓn: c¶ng biÓn
- 3-êng b-u ®iÖn: trô së b-u ®iÖn
- Ng-êi giao nhËn:
Giao lÎ Less than a container load- L|L: Giao
t¹i |S container freight station.
Giao nguyªn- ull container load- |L: |
container yard.
...
öerminal öerminal

2|' öhe seller delivers the


goods, cleared for eport, to the carrier
"A nominated by the buyer at the named place.
D`>&: the seller is responsible for
loading.
C > the seller is not responsible
for unloading.
|ontainer
ë c¶ng
4g) h
b. Vghĩa vͽ cơ b̻n cͿa các bên
- :M&.
‡ "ung cҩp hàng hóa đúng hӧp đӗng, cân đo đong đӃm, đóng gói bao
bì,thông báo giao hàng, trӧ giúp ngưӡi mua mӝt sӕ công viӋc...
‡ Giao hàng cho ngưӡi chuyên chӣ quy đӏnh tҥi đӏa điӇm quy đӏnh
nҵm trong nưӟc ngưӡi bán. "hӏu rӫi ro cho tӟi khi hàng hoá đưӧc giao
cho ngưӡi chuyên chӣ
‡ ӕc hàng lên phương tiӋn vұn tҧi cӫa ngưӡi mua nӃu đӏa điӇm giao
hàng là tҥi cơ sӣ cӫa mình. "&n nӃu giao tҥi mӝt đӏa điӇm khác cơ
sӣ cӫa mình thì ngưӡi bán hoàn thành nghĩa vө giao hàng sau khi
giao hàng cho ngưӡi vұn tҧi trên phương tiӋn vұn tҧi chӣ đӃn chưa
dӥ ra.
‡ öhông quan uҩt khҭu cho hàng hóa.
‡ "ung cҩp chӭng tӯ vұn tҧi chӭng minh viӋc đã giao hàng cho ngưӡi
chuyên chӣ. Đây có thӇ là mӝt giҩy gӱi hàng đưӡng bӝ, mӝt A,
mӝt vұn đơn đưӡng biӇn«( tùy vào phương thӭc vұn tҧi)
- Vgư͵i mua

‡ §[>%>\ U>%
‡ §|b@d%GW [\ 50N
[\ >\G^"N
‡ §)S%Y!%GW Y!UW % '>@d'@ ]% '
>%
Đây là nghĩa vө chung cӫa ngưӡi mua trong nhӳng điӅu kiӋn thuӝc nhóm
. örong nhóm chúng ta lưu ý rҵng, chính ngưӡi mua là ngưӡi
có trách nhiӋm vұn tҧi chҷng chính. gưӡi mua phҧi thông báo đ$y
đӫ cho ngưӡi bán nhӳng thông tin như vұy đӇ ngưӡi bán kӏp thӡi giao
hàng.
‡ §|d6e & UO!5Gi%>%f'0]`0 
%GW Y!>> V% '>%%GW 6;Q
H#Xb@d
‡ §|!%M'$0!
‡ 2.2 AS
‡ Sinh viên tӵ đӑc thêm tài liӋu

782
i ro do ngưӡi mua chӏu
i ro do ngưӡi bán chӏu |hi phí do ngưӡi mua chӏu
|hi phí do ngưӡi bán chӏu Đӏa điӇm chuyӇn giao
b
ghĩa vө chính cӫa các bên:
 V IJ K LM9N

- |ung cÊp hµng ho¸ ®óng hîp ®ång vµ chøng tõ chøng minh
- |©n ®o ®ong ®Õm, ®ãng gãi bao b×.
- Th«ng quan xuÊt khÈu
- Giao däc m¹n tµu. O93  P Q R
P
- ñi ro chuyÓn khi hµng ®· ®-îc giao däc m¹n tµu
- Th«ng b¸o cho ng-êi mua
- Gióp ng-êi mua
AS - ree Alongside Ship -giao däc m¹n tµu
2. Ng-êi mua cã tr¸ch nhiÖm.
- NhËn hµng tr¶ tiÒn hµng
- Lµm thñ tôc nhËp khÈu
- VËn t¶i hµng vÒ n-íc m×nh
- Th«ng b¸o cho ng-êi b¸n
- |hÞu mäi rñi ro hµng ho¸ khi hµng ®· ®-îc giao
däc m¹n tµu
- Gi¸m ®Þnh
- Tr¶ c¸c chi phÝ vÒ c¸c c«ng viÖc nhê ng-êi b¸n
lµm hé
- ...
‡ 2.3.  - ree on oard

7<5

i ro do ngưӡi bán chӏu i ro do ngưӡi mua chӏu


|hi phí do ngưӡi bán chӏu |hi phí do ngưӡi mua chӏu
Đӏa điӇm chuyӇn giao
ơ đӗ giao hàng theo 
öerminal öerminal

24
2Y'# eller delivers when the goods,
cleared for eport, pass the ship¶s rail at the named
port of shipment.

›d5 F 


F F 0"  F  5e 0
 =>S 0F2 F
Loading, discharging containers

24

, 
from ship¶s tackle till ship¶s tackle
-
b/ Nghĩa vө chính ca các bên
B¸n cã nghĩa vө:
‡ Giao hµng ®óng hîp ®ång, cung cÊp chøng tõ chøng minh.
|©n ®o ®ong ®Õm, ®ãng gãi bao b×
‡ Th«ng quan xuÊt khÈu
‡ Giao hµng lªn tµu, |huyÓn rñi ro, tæn thÊt khi hµng qua lan
can tµu t¹i c¶ng bèc hµng. "hӏu chi phí bӕc hàng lên tàu nӃu
như chi phí này chưa nҵm trong cưӟc phí ( bӣi vì nӃu ngưӡi mua
thuê tàu chӧ thì chi phí bӕc dӥ hàng đã nҵm trong tiӅn cưӟc do
ngưӡi mua trҧ)
‡ |ung cÊp chøng tõ chøng minh hoµn thµnh nghÜa vô giao
hµng:
+öhuyÒn phã cÊp Mate¶s Receipt (MR) trªn c¬ së Ship¶
tallyment
+öhuyÒn tr-ëng cÊp Bill of Lading trªn c¬ së MR
öhùc chÊt MR ®· lµ mét b»ng chøng chøng minh ng-êi b¸n
hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng lªn tµu. VËy t¹i sao anh ta
vÉn ph i lµm c«ng ®oµn tiÕp theo (v-ît qu¸ tr¸ch nhiÖm cña
m×nh)?
2 5 S
  "›.7=8T
V S 
" >  S >  S 7
    
& V9 S / U V
9  
@  S 
<9  9 
7 >  5EV
WX
 S
V9 S 7  
 5VE BA|K S19
2 
Bill of lading
 
 "
"›.7=8T
HEAD O |E
w4 NGUN DU Str Hµ Né , ViÖt Nam
TEL: 84-4-256342, 263135)
V S 
AX: 84-4-2536w9)

" >  S >  S  7  

&9 V9 S  / U V


@  S 
<9  9 

7  >  S 5EV

V9 S 5VE 7  


A 5E
2 
Bill of lading
 
 "›.7=8T

V S 
" >  S >  S  7  

&9 V9 S  / U V


@  S 
<9  9 
2 E S 
2 Y 9 
2 B U 9
7  >  S 5EV
WX

V9 S 5VE 7  


Tr¸ch nhiÖm bªn b¸n
- Th«ng b¸o giao hµng:
§örưӟc khi giao hàng:
Sau khi hµng hãa ®-îc c¸ biÖt hãa ph©n biÖt hµng hãa cña hîp
®ång nµy víi hîp ®ång kh¸c) th× ng-êi b¸n th«ng b¸o cho ng-êi mua
lµ hµng ®· s½n sµng ®-îc giao.=> ĐӇ ngưӡi mua thuê t$u or cӱ t$u tӟi.
+ Sau khi giao hµng :
Th«ng b¸o cho ng-êi mua: Ng-êi b¸n ph¶i th«ng b¸o ®Çy ®ñ cho
ng-êi mua vÒ viÖc hµng hãa ®· ®-îc giao thêi ®iÓm hµng giao,
t×nh tr¹ng hµng hãa, ngµy dù kiÕn rêi bÕn,..) => ĐӇ ngưӡi mua phөc
vө cho viӋc mua bҧo hiӇm.
 1;, &2a., 4
5 &2.1; ;.P: = -&-V
b &(= ,=5.,W %/ b &>%?>
,cP
Tr¸ch nhiÖm bªn b¸n

- Gióp ng-êi mua lµm mét sè c«ng viÖc cÇn thiÕt cho
nhËp khÈu hµng ho¸
. öhÈm ®Þnh tr-íc khi giao hµng PSI ± Pre Shipment
inspection.
. LÊy giÊy chøng nhËn xuÊt xø CO ± Certificate of origin
. C¸c th«ng ®iÖp ®iÖn tö EDI- electronic data
interchange
Tr¸ch nhiÖm bªn Mua

- Thuª tµu ®Õn lÊy hµng vµ th«ng b¸o cho ng-êi b¸n biÕt:
tªn tµu, quèc tÞch, ®Þa ®iÓm bèc hµng thêi gian tµu
®Õn vµ thêi gian yªu cÇu giao hµng.
- |hÞu mäi rñi ro vÒ hµng kÓ tõ khi hµng ®· qua khái lan
can tµu t¹i c¶ng bèc.
- NhËn hµng vµ tr¶ tiÒn hµng nh- quy ®Þnh trong H3
- Lµm thñ tôc nhËp khÈu
- Gi¸m ®Þnh phÈm chÊt tr-íc khi giao hµng
- |¸c c«ng viÖc kh¸c
iӃn thӇ
OB cña Mü
- OB giao hµng cho ng-êi chuyªn chë néi ®Þa t¹i
®iÓm khëi hµnh néi ®Þa named inland carrier
at named inland point of departure)
- OB giao hµng cho ng-êi ch ch néi ®Þa t¹i ®iÓm
khëi hµnh néi ®Þa, c-íc phÝ tr¶ tíi ®Þa ®iÓm
xuÊt khÈu quy ®Þnh named inland carrier at
named inland point of departure, freight prepaid
to named point of exportaion)
- OB giao hµng cho ng-êi ch ch néi ®Þa t¹i ®iÓm
khëi hµnh néi ®Þa, c-íc phÝ ®· trõ tíi named
inland carrier at named inland point of departure,
freight allowed to named point )
OB cña Mü
- OB giao hµng cho ng-êi chch néi ®Þa t¹i ®iÓm
xuÊt khÈu named inland carrier at named
inland point of exportation)
- OB vessel named port of shipment) OB tµu
biÓn c¶ng bèc quy ®Þnh
- OB giao hµng t¹i ®Þa ®iÓm néi ®Þa quy ®Þnh
t¹i n-íc nhËp khÈu named inland point in country
of importation)
#j|K6i
‡ 1. öҥi sao khuyӃn cáo dùng "A thay cho
 khi không có ý đӏnh sӱ dөng lan can
tàu?öhӵc tӃ điӅu này ӣ V như thӃ nào? "$n
phҧi làm gì đӇ khҳc phөc?
 ] S * $:
$: 
  
  !
 c
$d

0Z 0Z V )


 [ b [ [

0Z TAF\V 0Z  +


 [ T, [ ,

V 23^Z [_ V 23 )


 * `   [ 3,$
a  
; / 2 & >
by the seller)
| |ost and reight named destination port)
| |ost, nsurance and reight named destination
port)
|T |arriage aid To named destination)
| |arriage and nsurance aid to named destination

>
›>
5AF.=

2.EE.=

7=
›7
>
›>

2  G2 <2H<V=<E


222222 G5 <2H<V=<E
‘k|2 a ›

 = c

a
%hái quát:
"I ...( named port of destination), incoterms2000.
öerminal öerminal

|56''#2 %eller delivers


when the goods pass the ship¶s rail in the port
of shipment.
eller must clear the goods for eport and pay ›d5 F 


F
the costs and freight necessary to bring the F 0"  F
goods in the named port of destination.  5e 0 
›IS 0F2 
? 00 20 F 
 F

"I
"ông thӭc giá "I

|2l24§2§

§ I :hư thӃ nào? Ai mua, ¼ua ӣ đâu, mua


theo điӅu kiӋn gì, mua bҵng đӗng tiӅn gì?
§ : Liên quan tӟi viӋc thuê tàu: Ai thuê, ai
chӏu chi phí, thuê t$u như thӃ nào?...
§ öhӵc chҩt tҩt cҧ các chi phí liên quan tӟi I
và là ai phҧi trҧ???
4.2 | cost, insurance and freight) TiÒn hµng
c-íc phÝ vµ phÝ b¶o hiÓm tr¶ ®Õn...
Gi¶ sö nhËn ®-îc 2 ®¬n chµo hµng b¸n xe «t« vËn
t¶i lo¹i 1,5 tÊn:
3¬n chµo 1 theo gi¸ OB lµ 10 000USD
3¬n chµo 2 theo gi¸ | lµ 10500 USD
BiÕt r»ng gi¸ c-íc vËn chuyÓn vÒ ViÖt nam lµ
480USD/chiÕc, phÝ b¶o hiÓm lµ 0,25%.
VËy chän mua cña ai?
b. ghĩa vө chính:
‡ - Vgư͵i bán
‡ +Gièng OB: Giao hµng ®óng hîp ®ång, c©n ®o ®ong
®Õm, ®ãng gãi bao b×, th«ng quan xuÊt khÈu, ranh giíi
di chuyÓn rñi ro tæn thÊt hµng ho¸, th«ng b¸o sau khi
giao hµng, gióp ng-êi mua.
‡ §ö;Td
‡ §ö/ &- L>,- 4-
= L&,(
‡ §e& %&,&
‡ §*7>M&
 S 4 &)FZ[
%,W'+7>
 S&-P
‡ §ö&>!f %&,((&>V 
L>
Tr¸ch nhiÖm ng-êi mua
- NhËn hµng vµ tr¶ tiÒn hµng
- Lµm thñ tôc nhËp khÈu
- |hÞu mäi rñi ro vÒ hµng ho¸ kÓ tõ khi hµng qua lan can
tµu t¹i c¶ng bèc.
- h¶i chÊp nhËn c¸c chøng tõ vËn t¶i nh- quy ®Þnh
- Th«ng b¸o cho ng-êi b¸n
Ӄu ngưӡi mua đưӧc quyӅn đӏnh đӑat ngày giӡ giao hàng,

hoһc đӏa điӇm giao hàng theo quy đӏnh cӫa !Đ mua bán thì
phҧi thông báo đ$y đӫ cho ng bán vӅ nhӳng đӏnh đӑat đó.
- |¸c nghÜa vô kh¸c
d/ |u hӓi và thҧo luұn: Sӱ dөng
OB, | ӣ VN
‡ Vҩn đӅ c$n phҧi suy nghĩ: V- öhưӡng uҩt  nhұp "I. u
hưӟng này ngưӧc vӟi các nưӟc pt trên tg, ngưӧc lҥi vӟi các
khuyӃn cáo cӫa các chuyên gia: ên uҩt "I nhұp .
‡ Ӄu nhұp "I uҩt 
uҩt (1) 1= => goҥi tӋ thu vӅ: Gía 
hұp (1) 1= "I => goҥi tӋ bӓ ra : Gía "I
‡ Ӄu uҩt "I nhұp :
uҩt (2) 2= "I: ...
hұp (2) 2= :...
!!K- %<GW%?"
(2-2)- (1-1)= (2-1)§ (1-2) = F/§2/I§F§2I
‘<|2(F|'#8 %I
‡ öương tӵ  & "I
ĐiӇm khác so vӟi ? |2(l24§2
ĐiӇm khác so vӟi "I? |2(§l|2
- g bán phҧi trҧ tiӅn hàng và cưӟc phí đӇ mang
hàng tӟi cҧng đích quy đӏnh !'G lưu ý là rӫi ro
vӅ hư hӓng và mҩt mát cӫa hàng hóa đã chuyӇn tӯ ng
bán sang ngưӡi mua kӇ tӯ khi hàng hóa đã đc giao
qua lan can tàu ӣ cҧng đi.
- g bán đã làm thӫ tөc thông quan % cho hàng
hóa.
- " chӍ sӱ dөng cho vұn tҧi biӇn hoһc nӝi đӏa.
7=

i ro do ngưӡi bán chӏu i ro do ngưӡi mua chӏu


|hi phí do ngưӡi bán chӏu |hi phí do ngưӡi mua chӏu
Đӏa điӇm chuyӇn giao
‘‘
U60 V|)
|' '%"' #m |G^"N\^

‡ ĐiӅu kiӋn này tương đӕi giӕng "A, theo đó ngưӡi


bán hoàn thành nghĩa vө giao hàng sau khi giao cho
ngưӡi vұn tҧi. ĐiӇm khác biӋt là trong " ö, ngưӡi
vұn tҧi này do chính ngưӡi bán chӍ đӏnh và ngưӡi bán
phҧi trҧ cưӟc đӇ chuyên chӣ hàng hóa tӟi đӏa điӇm
đích quy đӏnh. ghĩa vө này đưӧc thӵc hiӋn tương tӵ
như các điӅu kiӋn " và "I nhưng áp dөng cho
mӑi phương thӭc vұn tҧi.
|T
‡ "ưӟc phí trҧ tӟi có nghĩa là ng bán hoàn thành nghĩa
vө giao hàng cho ngưӡi vұn chuyӇn cho chính mình
chӍ đӏnh, nhưng ngưӡi bán chӏu thêm chi phí c$n thiӃt
đӇ mang hàng tӟi đӏa điӇm đích quy đӏnh. Ӄu có
nhiӅu ngưӡi chuyên chӣ thì rӫi ro đưӧc chuyӇn khi
giao cho ng chuyên chӣ đ$u tiên.
‡ !àng hóa đã đc làm thӫ tөc thông quan uҩt khҭu.
‡ " ö áp dөng cho mӑi phương thӭc vt.
>

i ro do ngưӡi bán chӏu i ro do ngưӡi mua chӏu


|hi phí do ngưӡi bán chӏu |hi phí do ngưӡi mua chӏu
Đӏa điӇm chuyӇn giao
b
ghĩa vө cơ bҧn cӫa các bên
‡ - :M&.
‡ § öhông quan %
‡ § öhuê phương tiӋn vұn tҧi, trҧ cưӟc
‡ § Giao hàng cho ngưӡi vұn tҧi mà mình chӍ đӏnh
‡ § "ung cҩp chӭng tӯ vұn tҧi cho ngưӡi mua đӇ chӭng minh
viӋc hoàn thành nghĩa vө giao hàng và đӇ ngưӡi mua nhұn
hàng.
‡ - :M&
‡ § "hӏu mӑi rӫi ro vӅ hàng hóa kӇ tӯ khi ngưӡi bán giao hàng
cho ngưӡi chuyên chӣ đ$u tiên
‡ § "hӏu mӑi chi phí vӅ hàng hóa trên đưӡng vұn chuyӇn cũng
như chi phí dӥ hàng tҥi nơi đӃn nӃu nhӳng chi phí này chưa
nҵm trong cưӟc phí vұn tҧi.
Lưu ý:

‡ - " ö dùng cho mӑi phương thӭc vұn tҧi kӇ cҧ


vұn tҧi đa phương thӭc
‡ - ên sӱ dөng " ö thay cho " nӃu không
có ý đӏnh giao hàng qua lan can tàu. ¼ӕi quan
hӋ này giӕng như mӕi quan hӋ giӳa "A và
 hay "I và "I.

" ö§I=?
Ž. "I
"arriag, Insurance aid öo "ưӟc phí, bҧo
hiӇm trҧ tӟi
"I ( "arriag, Insurance aid öo ) 
"ưӟc phí, bҧo hiӇm trҧ tӟi (điҥ điӇm đích quy đӏnh ).
›>

i ro do ngưӡi bán chӏu i ro do ngưӡi mua chӏu


|hi phí do ngưӡi bán chӏu |hi phí do ngưӡi mua chӏu
Đӏa điӇm chuyӇn giao
‡ & 1&2 $ b L&*"öK1.
M&.= / A&-=Pg&2
&-,? b&2 $ b,& 1&2* B

 
 '& &-Pö&/!h 7M& 
* "i>& 5&$* B 8 ; M &2&
* "!&h &, . M,? 4
&V,Mi 4 &,>$ 
)Y-
&& Y+PH,=j=& 5& &2'!f
i5&7 $ L&,& 1&2* BPö/
( ,& 1&2&- '&,* "?>$
,- '7 L&/ &- '& &- 
QRRR k&6/
&- '& &-* "P
Iӂ ö!(
L' Ý
‡  § = ", "§ I="I
‡ Vұy: "A " ö - "I ???
? / @2 8

DA Delivered At rontier named place)
DES Delivered Ex Ship named port)
DEQ Delivered Ex Quay named port)
DDU Delivered Duty Unpaid named destination place)
DD Delivered Duty aid named destination place)

2  
/ @2 8

DA Delivered At rontier named place)
DES Delivered Ex Ship named port)
DEQ Delivered Ex Quay named port)
DDU Delivered Duty Unpaid named destination place)
DD Delivered Duty aid named destination place)
@@A
@@>

5AF.=

2.EE.=

@@A
@.2 @@>
@.(

@87

2  G2 <2H<V=<E


222222 G5 <2H<V=<E
4.1 DA
A ( elivered At rontier ) Giao tҥi biên
giӟi ( Đӏa điӇm quy đӏnh trên biên giӟi ).
öerminal öerminal

13 #'8 )


33#3 n%#'
"3'#'# "'38Y6;
' %'8
'"63'##53'#
8/"5Y63'#8
" ''#" '#
"3''8 5Y6Y8
6Y#8
'#o %6;
A
DA ± Delivered at rontier- giao hµng t¹i biªn giíi

3Þa ®iÓm giao hµng

ViÖt Trung M«ng


nam quèc cæ

Biªn Biªn
giíi giíi
Y%M'$N&'!YQ
Ng-êi b¸n.
- Gièng ®iÒu kiÖn OB: giao hµng vµ cung cÊp chøng
tõ chøng minh, c©n ®o ®ong ®Õm ®ãng gãi bao b×,
th«ng quan xuÊt khÈu, gióp dì ng-êi mua.
- Ký hîp ®ång vËn t¶i chë hµng ®Õn biªn giíi quy ®Þnh,
cung cÊp chøng tõ ®Ó ng-êi mua nhËn hµng.
- Giao hµng trªn ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch-a dì ra
- ñi ro chuyÓn khi hµng ®· ®Æt d-íi quyÒn ®Þnh ®o¹t
cña ng-êi mua t¹i biªn giíi quy ®Þnh.
- Th«ng b¸o cho ng-êi mua vµ c¸c nghÜa vô kh¸c.
NghÜa vô cña ng-êi mua
- NhËn hµng vµ tr¶ tiÒn hµng
- Lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸
- |hÞu mäi rñi ro khi hµng ®· ®-îc giao t¹i biªn giíi
- |hÞu chi phÝ dì hµng
- Th«ng b¸o cho ng-êi b¸n vÒ ®Þa ®iÓm vµ thêi
h¹n giao hµng
- |¸c nghÜa vô kh¸c.
C. Lưu ý
‡ - A dùng cho mӑi phương thӭc vұn tҧi trong đó vұn tҧi đưӡng sҳt là chӫ
yӃu
‡ - örên thӵc tӃ, viӋc giao hàng tҥi biên giӟi ít khi ҧy ra trӯ khi vì lí do c$n
thiӃt phҧi giӳ hàng tҥi kho đӇ làm thӫ tөc hҧi quan nhұp khҭu hoһc vì mөc
đích nào khác trong khi chӡ Ӄp hàng lên toa e lӱa hoһc mӝt phương tiӋn
vұn tҧi khác đӇ tiӃp tөc hành trình. Đӏa điӇm tҥi biên giӟi đưӧc ghi trong
!Đ chӫ yӃu đóng vai tr& điӇm tính cưӟc phí đưӡng sҳt giӳa các bên.
öhông thưӡng không thұt sӵ có hành đӝng ³đһt hàng hóa dưӟi sӵ đӏnh đoҥt
cӫa ngưӡi mua´ tҥi điӇm này, lӝ trình cӫa tàu hӓa thưӡng kӃt thúc tҥi mӝt
điӇm trong nӝi đӏa nưӟc nhұp khҭu, ngưӡi mua có thӇ sӱ dөng tàu hӓa đó
đӇ chuyên chӣ tiӃp hàng hóa vào nӝi đӏa bҵng cách yêu c$u ngưӡi bán giúp
mình kí !Đ vұn chuyӇn tiӃp theo, lҩy đưӧc chӭng tӯ vұn tҧi đưӡng sҳt chӣ
suӕt.
öuy nhiên rӫi ro và chi phí vүn đưӧc chuyӇn cho ngưӡi mua tӯ khi ngưӡi
bán hoàn thành nghĩa vө giao hàng trên biên giӟi.
‡ Ӄu các bên không muӕn quy đӏnh ngưӡi bán phҧi chӏu rӫi ro trong quá
trình vұn chuyӇn tӟi biên giӟi thì nên sӱ dөng "I hoһc " ö liên hӋ tӟi đӏa
điӇm trên biên giӟi thay cho A.
L-u ý khi sö dông DA

- A đưӧc ưa chuӝng ӣ nhӳng nơi có nhiӅu cӱa khҭu như "hâu
Âu, "hâu ¼ĩ hay chính ViӋt am chúng ta.
- gưӡi mua nên quy đӏnh cө thӇ đӏa điӇm giao hàng trên biên
giӟi nӃu không ngưӡi bán đưӧc quyӅn lӵa chӑn đӏa điӇm giao
hàng thuұn tiӋn nhҩt cho mình.
- T¹i biªn giíi cã nhiÒu ®Þa ®iÓm cã thÓ giao hµng ®-îc
- Hµng ®i th¼ng
Hîp ®ång vËn t i
Hîp ®ång b o hiÓm
C¸c chi phÝ chuyÓn trôc xe nÕu cã
- Qu¸ c¶nh hµng ho¸ qua n-íc trung gian.
u 
Ö.2 - elivered hip

 (named port)


Giao tҥi tàu tҥi cҧng đӃn ( cҧng đӃn qui đӏnh)
@.2

i ro do ngưӡi bán chӏu i ro do ngưӡi mua chӏu


|hi phí do ngưӡi bán chӏu |hi phí do ngưӡi mua chӏu
Đӏa điӇm chuyӇn giao
b. NghÜa vô chÝnh
V 239 -  

- Giao hµng vµ cung cÊp chøng tõ ®óng hîp


®ång
- |©n ®o, kiÓm tra phÈm chÊt
- Th«ng quan xuÊt khÈu
- Ký hîp ®ång vËn t¶i ®Ó chë hµng tíi c¶ng ®Õn.
- |huyÓn quyÒn ®Þnh ®o¹t khi hµng giao trªn tµu
biÓn t¹i c¶ng ®Õn
- Th«ng b¸o cho ng-êi mua
- |ung chøng tõ vËn t¶i ®Ó ng-êi mua nhËn hµng
Ng-êi mua cã tr¸ch nhiÖm:
- Tr¶ tiÒn
- Th«ng quan nhËp khÈu
- |hÞu rñi ro tæn thÊt hµng hãa khi hµng ®· ®-îc
®Æt d-íi quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng-êi mua
- Th«ng b¸o cho ng-êi b¸n
- Tr¶ chi phÝ do c¸c c«ng viÖc nhê ng-êi b¸n lµm
hé: S ...
% K(MaK 0" F(fM /c

 (named port)
) 9gC
aC

O/4
c
@.(

i ro do ngưӡi bán chӏu i ro do ngưӡi mua chӏu


|hi phí do ngưӡi bán chӏu |hi phí do ngưӡi mua chӏu
Đӏa điӇm giao hàng
ort of destination

@.2

@.(

2  
b. NghÜa vô c¬ b¶n:
Ng-êi b¸n cã tr¸ch nhiÖm:
- Giao hµng vµ cung cÊp chøng tõ ®óng hîp ®ång
- |©n ®o, kiÓm tra phÈm chÊt
- Th«ng quan xuÊt khÈu
- Ký hîp ®ång vËn t¶i ®Ó chë hµng tíi c¶ng ®Õn.
- Ký hîp ®ång b¶o hiÓm
- |huyÓn quyÒn ®Þnh ®o¹t khi hµng giao trªn
cÇu c¶ng ®Õn
- Th«ng b¸o cho ng-êi mua
- |ung chøng tõ vËn t¶i ®Ó ng-êi mua nhËn hµng
Ng-êi mua cã tr¸ch nhiÖm:

- Tr¶ tiÒn
- Th«ng quan nhËp khÈu
- |hÞu rñi ro tæn thÊt hµng hãa khi hµng ®· ®-îc
®Æt d-íi quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng-êi mua trªn
cÇu c¶ng
- Th«ng b¸o cho ng-êi b¸n
- Tr¶ chi phÝ do c¸c c«ng viÖc nhê ng-êi b¸n lµm
hé: S ...
ÖÖ11 F13 #16; "' #I

 (named destination place)


Giao hàng tҥi đích chưa trҧ thuӃ (đӏa điӇm đích quy đӏnh)
@@A

i ro do ngưӡi bán chӏu i ro do ngưӡi mua chӏu


|hi phí do ngưӡi bán chӏu |hi phí do ngưӡi mua chӏu
Đӏa điӇm giao hàng
B. Vghĩa vͽ cơ b̻n cͿa các bên
Ng-êi b¸n cã tr¸ch nhiÖm:
- Giao hµng vµ cung cÊp chøng tõ ®óng hîp ®ång
- |©n ®o, kiÓm tra phÈm chÊt
- Th«ng quan xuÊt khÈu
- Ký hîp ®ång vËn t¶i ®Ó chë hµng tíi n¬i ®Õn.
- Ký hîp ®ång b¶o hiÓm
- |huyÓn quyÒn ®Þnh ®o¹t khi hµng giao trªn
ph-¬ng tiÖn vËn t¶i chë ®Õn
- Th«ng b¸o cho ng-êi mua
- |ung chøng tõ vËn t¶i ®Ó ng-êi mua nhËn hµng
Ng-êi mua cã tr¸ch nhiÖm:
- Tr¶ tiÒn
- Th«ng quan nhËp khÈu
- |hÞu rñi ro tæn thÊt hµng hãa khi hµng ®· ®-îc
®Æt d-íi quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng-êi mua trªn
ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch-a dì ra
- Th«ng b¸o cho ng-êi b¸n
- Tr¶ chi phÝ do c¸c c«ng viÖc nhê ng-êi b¸n lµm
hé: S ...
". Lưu ý
‡ dùng cho mӑi phương thӭc vұn tҧi
‡ öhӡi gian tàu
phương tiӋn đӃn
‡ Dì hµng
‡ Th«ng quan tr-íc ®Þa ®iÓm ®Ých
Ӄu đӏa điӇm giao hàng nҵm sau điӇm thông quan thì ngưӡi bán sӁ
phҧi chӏu rӫi ro rҩt lӟn nӃu ngưӡi mua không thӇ thông quan %, khi đó
hàng sӁ bӏ ùn tҳc ӣ cӱa khҭu. Vì vұy, nӃu ngưӡi bán không lưӡng trưӟc
đưӧc khҧ năng thông quan cho hàng hóa thì tӕt nhҩt là nên chӑn đӏa điӇm
giao hàng nҵm trưӟc điӇm thông quan nhұp khҭu đӇ tránh phҧi chӏu rӫi ro
do lӛi cӫa ngưӡi %.
‡ Ö.5. 11F13 #16;' #I

@@>

i ro do ngưӡi bán chӏu i ro do ngưӡi mua chӏu


|hi phí do ngưӡi bán chӏu |hi phí do ngưӡi mua chӏu
Đӏa điӇm giao hàng
b. NghÜa vô chÝnh:
Ng-êi b¸n cã tr¸ch nhiÖm:
- Giao hµng vµ cung cÊp chøng tõ ®óng hîp ®ång
- |©n ®o, kiÓm tra phÈm chÊt
- Th«ng quan xuÊt khÈu, nhËp khÈu
- Ký hîp ®ång vËn t¶i ®Ó chë hµng tíi n¬i ®Õn.
- Ký hîp ®ång b¶o hiÓm
- |huyÓn quyÒn ®Þnh ®o¹t khi hµng giao trªn
ph-¬ng tiÖn vËn t¶i chë ®Õn
- Th«ng b¸o cho ng-êi mua
- |ung chøng tõ vËn t¶i ®Ó ng-êi mua nhËn hµng
Ng-êi mua cã tr¸ch nhiÖm:
- Tr¶ tiÒn
- |hÞu rñi ro tæn thÊt hµng hãa khi hµng ®· ®-îc
®Æt d-íi quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng-êi mua trªn
ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch-a dì ra
- Th«ng b¸o cho ng-êi b¸n
- Tr¶ chi phÝ do c¸c c«ng viÖc nhê ng-êi b¸n lµm
hé: S ...
,G6p0 q#$%11
‡ Thêi gian tµu ®Õn
‡ Dì hµng
‡ ThuÕ nhËp khÈu vµ VAT, c¸c -u ®·i
‡ |¸c kho¶n phÝ: hÝ theo thñ tôc hiÖn hµnh;
phÝ l-u kho phÝ kh«ng chÝnh thøc)
‡ Vh
0i GF8
›
 "#
›
 
+rZ@ U60 VPH% '>%
0!%)+:)
+r Z @ U6 0 V P H % ' >% 0! %
)+:)
 berth terms :  tàu chӧ
 stowed :  Ӄp hàng
 trimmed :  san hàng
 shipment to destination:  chӣ tӟi đích
 under tackle :  dưӟi c$n cҭu
" afloat : " hàng nәi
"
"I landed : "
"I lên bӡ
" liner term : " tàu chӧ
" , I, I : " ree ut

ree In
«

U6 0 V P H % ' >% )[" J6! GP%
 +s
 ( named inland carrier at named inland point of
departure):  (ngưӡi chuyên chӣ nӝi đӏa quy đӏnh tҥi
điӇm khӣi hành nӝi đӏa quy đӏnh)
 (named inland carrier at named inland point of
departure) reight repaid to (named point of
eportation+:  (ngưӡi chuyên chӣ nӝi đӏa quy đӏnh
tҥi điӇm khӣi hành nӝi đӏa quy đӏnh) cưӟc phí đã trҧ
trưӟc tӟi (điӇm uҩt khҭu quy đӏnh).
 (named inland carrier at named inland point of
departure) reight Allowed to (named point):  (
ngưӡi chuyên chӣ nӝi đӏa quy đӏnh tҥi điӇm khӣi hành
nӝi đӏa quy đӏnh) cưӟc phí đã trӯ tӟi ( điӇm quy đӏnh).
 ( named inland carrier at named point of
eportation) -  ( ngưӡi chuyên chӣ nӝi đӏa quy đӏnh
tҥi điӇm uҩt khҭu quy đӏnh)
 vessel ( named port of shipment) -  tàu biӇn
)', +
 ( named inland point in country of importation
)-  (,&-&, , lL4>1m+
V phҧi tham khҧo thêm
‡ <===5||
‡ !X
 T t!@ U60 V

.Y
‡ nnn'#"%
‡ nnnY'%j%"j46 m
13"j' '3m)'#j6 #m)m
*/" %j
‡ nnn8 %n3#
‡ " jjnnn/"ukk
‡ " jjnnn mYm