You are on page 1of 46

INCOTERMS 2000

PGS.TS NguyӉn Hoàng Ánh


Email:anh.nh.sdh@ftu.edu.vn
¢IӄU KIӊN CƠ SӢ GIAO HÀNG

Ä 
è ¢KCSGH là nhӳng thuұt ngӳ ngҳn gӑn
đưӧc hình thành trong thӵc tiӉn mua bán
quӕc tӃ đӇ chӍ sӵ phân chia trách nhiӋm
và chi phí giӳa ngưӡi mua và ngưӡi bán
trong lĩnh vӵc giao nhұn hàng
¢IӄU KIӊN CƠ SӢ GIAO HÀNG

¢ 

è ChӍ ra sӵ phân chia chi phí giao
nhұn
è ChӍ ra sӵ phân chia trách nhiӋm
trong giao nhұn
è Xác đӏnh đӏa điӇm di chuyӇn rӫi ro
(risk) và tәn thҩt (loss) vӅ hàng hóa
Incoterms 2000

è $  


è Năm 1936 giҧi thích vӇ điӅu kiӋn CIF.
è Năm 1953 giҧi thích vӅ 9 điӅu kiӋn.
è Năm 1967 sӱa đәi nӝi dung cӫa 1953
è Năm 1976 thêm phө lөc cӫa 1953
è Năm 1980 giҧi thích 14 điӅu kiӋn
è Năm 1990 giҧi thích 13 điӅu kiӋn nhưng sҳp xӃp khoa
hӑc hơn (nghĩa vө ngưӡi bán tăng dҫn lên)
è Năm 2000 giҧi thích lҥi 13 điӅu kiӋn trên trong điӅu kiӋn
TM¢T
Incoterms 2000

Y 

 
è Gӗm 13 ¢KCSGH đưӧc chia làm 4
nhóm:
- Nhóm E: ExW (Ex Work)
- Nhóm F: FCA, FAS, FOB
- Nhóm C: CFR, CIF, CPT, CIP
- Nhóm D: DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
Incoterms 2000

è Y: ngưӡi bán sӁ hӃt trách nhiӋm


vӟi hàng hóa ngay tҥi nơi sҧn xuҩt
è Y : ngưӡi bán sӁ hӃt trách nhiӋm
vӟi hàng hóa sau khi giao hàng cho
ngưӡi vұn tҧi tҥi nơi đi.
è Y!: ngưӡi bán sӁ hӃt trách nhiӋm
vӟi hàng hóa tҥi nơi đӃn
Incoterms 2000

è Y:
- Là nhóm điӅu kiӋn mà ngưӡi bán sӁ hӃt
trách nhiӋm vӟi hàng hóa tҥi nơi đi, sau
khi giao hàng cho ngưӡi VT nhưng lҥi
chӏu chi phí cho đӃn tұn nơi đӃn.
- Tên cӫa các ¢KCSGH thӇ hiӋn chi phí
tҥo thành giá cҧ.
Incoterms 2000
 m    
  
 m m 

÷ › › › › › › › › › › › › ›

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

÷ ÷÷÷
÷
÷÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

÷÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

 ÷÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

÷ !÷ "÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

#$ ÷÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

÷÷%÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷
&÷ ÷ ' ( ÷
"÷
÷
÷
1. Sӵ ra đӡi cӫa Incoterms

è Trong thӵc tiӉn mua bán, nҧy sinh nhu


cҫu sӱ dөng nhӳng thuұt ngӳ ngҳn gӑn
nhҵm phân chia trách nhiӋm và chi phí
giӳa ngưӡi mua và ngưӡi bán khi giao
nhұn hàng
è Nhӳng thuұt ngӳ đó đưӧc gӑi là điӅu
kiӋn cơ sӣ giao hàng (Basic delivery
terms ± ¢KCSGH)
1. Sӵ ra đӡi cӫa Incoterms
è¢ 
"
- ChӍ ra sӵ phân chia trách nhiӋm giӳa
ngưӡi mua và ngưӡi bán trong giao
nhұn hàng
- ChӍ ra sӵ phân chia chi phí giӳa ngưӡi
mua và ngưӡi bán khi giao nhұn hàng
- Xác đӏnh đӏa điӇm di chuyӇn rӫi ro (risk)
và tәn thҩt (loss) giӳa ngưӡi mua và
ngưӡi bán khi giao nhұn hàng
1. Sӵ ra đӡi cӫa Incoterms
è Năm 1936 chӍ giҧi thích điӅu kiӋn CIF
è Năm 1953, giҧi thích 9 điӅu kiӋn
è Năm 1967, sӱa đәi Incoterm 1953
è Năm 1976, thêm phө lөc cho Incoterms 1953
è Năm 1980, giҧi thích 14 điӅu kiӋn
è Năm 1990, giҧi thích 13 điӅu kiӋn nhưng sҳp
xӃp lҥi cho khoa hӑc hơn
è Năm 2000, sӱa đәi Incoterms 1990 theo
hưӟng áp dөng TM¢T
2. Nӝi dung chính cӫa Incoterms
2000
Incoterms 2000 gӗm 13 điӅu kiӋn, chia
làm 4 nhóm
è Y , gӗm 1 điӅu kiӋn là Ex Work
(ExW)
- ‹ : Ngưӡi bán hӃt trách nhiӋm khi
giao hàng ngay tҥi nơi sҧn xuҩt
- Có thӇ viӃt là: Ex forest, ex mine, ex
field, ex factory«.
2. Nӝi dung chính cӫa Incoterms
2000
è Y , gӗm 3 điӅu kiӋn
- FCA (Free carrier)
- FAS (Free along sideship)
- FOB (Free on board)
- ‹
: ngưӡi bán hӃt trách nhiӋm khi
giao hàng tҥi nơi đi, sau khi đã làm thӫ
tөc XK
2. Nӝi dung chính cӫa Incoterms
2000
è Y, gӗm 4 điӅu kiӋn:
- CFR (Cost and Freight)
- CIF (Cost, Insurance and Freight)
- CPT (Carriage paid to destination)
- CIP (Carriage and insurance paid to
destination)
- ‹
: ngưӡi bán hӃt trách nhiӋm tҥi
nơi đi nhưng lҥi chӏu chi phí đӃn nơi đӃn
2. Nӝi dung chính cӫa Incoterms
2000
è Y!, gӗm 5 điӅu kiӋn:
- DAF (Delivery at frontier)
- DES (Delivery ex ship)
- DEQ (Delivery ex quay)
- DDU (Delivery duty unpaid)
- DDP (Delivery duty paid)
- ‹
: ngưӡi bán sӁ hӃt trách nhiӋm
khi giao hàng cho ngưӡi mua tҥi nơi đӃn
2. Nӝi dung chính cӫa Incoterms 2000
Bҧng Incoterms 2000
Y        

÷ › › › › › › › › › › › › ›

÷ 
#÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
$ ÷%÷÷ ÷


÷
 ÷ ÷% ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷


& ÷
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷


÷'÷ # ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

!( ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

 ÷ ÷Y ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

÷ 
#÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
 ÷ 

÷ ÷
÷ ÷ ) * ÷


÷
÷
3. Mӝt sӕ điӅu kiӋn cơ bҧn trong
Incoterms 2000
è FCA: Giao cho ngưӡi VT
è FOB: Giao lên tàu
è CIF: TiӅn hàng, phí bҧo hiӇm và cưӟc
phí trҧ tӟi đích
è Là ba điӅu kiӋn phә biӃn nhҩt trong
TMQT.
3.1. ¢iӅu kiӋn FCA

è Là điӅu kiӋn mà ngưӡi bán sӁ hӃt trách nhiӋm


khi giao hàng cho ngưӡi VT do ngưӡi mua chӍ
đӏnh
"+,+,+Y-./0 1
—   ! "  , lҩy nhӳng biên lai
chӭng tӯ đҥi diӋn cho lô hàng đó
è p 
 :
- Original
- Electronic data interchange (EDI)
3.1. ¢iӅu kiӋn FCA
—  #"$ %$&' Ä' ( " 
- Xin giҩy phép
- Nӝp thuӃ và lӋ phí XK (nӃu cҫn)
—  — ) ( " cho ngưӡi VT do ngưӡi mua
thuê
è V  :
- ¢óng gói bao bì cho hàng hóa
- Chuҭn bӏ các hӗ sơ, chӭng tӯ chӭng minh
hàng hóa đó phù hӧp vӟi H¢
3.1. ¢iӅu kiӋn FCA

è *( +  (
- Ngưӡi bán sӁ phҧi bӕc hàng nӃu
phương tiӋn VT đӃn chӛ ngưӡi bán
- Ngưӡi mua sӁ chӏu trách nhiӋm bӕc
hàng nӃu ngưӡi bán phҧi mang hàng
đӃn chӛ ngưӡi VT
3.1. ¢iӅu kiӋn FCA

è ,,'($ -*,( . (FCL)


- ¢Ӄn CY (container yard) nhұn cont. vӅ
- ¢óng hàng vào cont. dưӟi sӵ giám sát
cӫa HQ
- Cùng vӟi HQ niêm phong kҽp chì cont.
- Giao hàng cho ngưӡi VT tҥi CFS
(container freight station)
3.1. ¢iӅu kiӋn FCA

è #-//$ '($ -*,( . (LCL)


- Lұp cargo list
- Mang hàng và cargo list đӃn CFS giao
cho ngưӡi VT
è 

- Thông báo cho ngưӡi mua đӇ kӏp thӡi
mua BH
3.1. ¢iӅu kiӋn FCA

—   '01' 2 $3 (" 4(, thưӡng


lӋ, chӭng minh đã hoàn thành nghĩa vө giao
hàng và nhӳng chӭng tӯ thӓa thuұn
è 2 $35:
- Bill of lading (B/L)
- Airway bill (AWB)
- Railway bill (RWB)
- Bill of truck
3.1.2. Nghĩa vө cӫa ngưӡi mua FCA

è Thuê phương tiӋn VT và kӏp thӡi cӱ


phương tiӋn VT đӃn nhұn hàng
è Có nghĩa vө bӕc hàng nӃu phương tiӋn
VT không đӃn đưӧc chӛ ngưӡi bán
è Chӏu mӑi rӫi ro và tәn thҩt kӇ tӯ khi hàng
đưӧc giao cho ngưӡi VT tҥi nơi đi
3.2. ¢iӅu kiӋn FOB Incoterms 2000

è Là điӅu kiӋn mà ngưӡi bán sӁ hӃt trách nhiӋm


khi giao hàng qua hҷn lan can tàu do ngưӡi
mua chӍ đӏnh
"++,+Y-./0 2

—   ! "  , lҩy nhӳng biên lai


chӭng tӯ đҥi diӋn cho lô hàng đó
è p 
 :
- Original
- Electronic data interchange (EDI)
3.2.1. Nghĩa vө ngưӡi bán FOB
—  #"$ %$&' Ä' ( " 
- Xin giҩy phép
- Nӝp thuӃ và lӋ phí XK (nӃu cҫn)
—  — ) ( " lên con tàu do ngưӡi mua
thuê
è V  :
- ¢óng gói bao bì cho hàng hóa
- Chuҭn bӏ các hӗ sơ, chӭng tӯ chӭng minh
hàng hóa đó phù hӧp vӟi H¢
3.2.1. Nghĩa vө ngưӡi bán FOB
è *( +  (
Í Giao hàng khi tàu đưӧc công nhұn là đã sҹn
sàng đӇ tiӃp nhұn hàng
- Khi tàu đã làm xong thӫ tөc đӇ đưӧc tiӃp xúc
vӟi bӡ
- Tàu đã cұp vào nơi thưӡng tә chӭc bӕc dӥ
hàng hóa
- Tàu đã chuҭn bӏ vӅ mһt kӻ thuұt đӇ nhұn hàng
- ¢ã đưa NOR (notice of readiness) đӇ nhұn
hàng
3.2.1. Nghĩa vө ngưӡi bán FOB

Í Giao hàng cho thuyӅn trưӣng (hoһc thuyӅn


phó) là ngưӡi đҥi diӋn cho ngưӡi mua
Í Giao hàng qua hҷn lan can tàu do ngưӡi mua
chӍ đӏnh
- Tàu vào đưӧc cҧng
- Tàu không vào đưӧc cҧng ± Lighterage
- +  (
- Thông báo cho ngưӡi mua đӇ kӏp thӡi mua BH
3.2.1. Nghĩa vө ngưӡi bán FOB

—   '01' 2 $3 (" 4(,


thưӡng lӋ, chӭng minh đã hoàn thành
nghĩa vө giao hàng và nhӳng chӭng tӯ
thӓa thuұn
- Mate¶s Receipt (M/R)
- Bill of Lading (B/L)
- C/O
- C/I
3.2.1. Nghĩa vө ngưӡi bán FOB

è B/L là chӭng tӯ do chӫ tàu (thuyӅn


trưӣng) cҩp cho ngưӡi gӱi hàng nhҵm
thӵc hiӋn 3 chӭc năng:
- Là biên lai nhұn hàng đӇ chӣ
- Là bҵng chӭng vӅ H¢ Vұn tҧi
- Là bҵng chӭng vӅ quyӅn sӣ hӳu hàng
hóa
Nghĩa vө ngưӡi bán FOB
è '$6' 7'% 8# - Nhӳng comment sau sӁ
+  ( " $ -( không làm mҩt tính hoàn
 9 hҧo cӫa B/L
- Clean + Nhұn xét chung chung,
- On Board không rõ ràng
- Freight to collect + Nhұn xét nhҵm tránh
- To order trách nhiӋm cӫa carrier
+ Nhұn xét xҩu, nhưng
xuҩt phát tӯ bҧn chҩt
cӫa hàng hóa
Nghĩa vө ngưӡi bán FOB

è 2 $3$ : $ ;
- p   (C/O):
Là văn bҧn do cơ quan có thҭm quyӅn
cҩp đӇ xác nhұn nơi sҧn xuҩt, khai thác,
chӃ biӃn hàng hóa đó.
- p p:
‡ C/O form A C/O form B
‡ C/O form C/D/E C/O form O/X
Nghĩa vө ngưӡi bán FOB

- 
3là chӭng tӯ do lãnh
sӵ nưӟc NK cҩp cho ngưӡi XK đӇ xác
nhұn giá trӏ thӵc sӵ cӫa lô hàng tҥi nưӟc
XK.
- 45:
+ Thay C/O
+ Chӕng dumping
+ Chӕng gian lұn thuӃ NK
3.2.2.Nghĩa vө ngưӡi mua FOB

è Thuê tàu và kӏp thӡi cӱ tàu đӃn nhұn hàng


è Chӏu mӑi rӫi ro và tәn thҩt kӇ tӯ khi hàng qua
hҷn lan can tàu ӣ cҧng đi
- Vӟi hàng giao bҵng container
- Tàu LASH (Lighter on board)
- Tàu RO/RO (roll on/roll off)
Incoterms khuyӃn cáo không nên dùng FOB
mà nên chuyӇn sang FCA
3.3. ¢iӅu kiӋn CIF

è 06:
Là điӅu kiӋn giao hàng mà theo đó,
ngưӡi bán hӃt trách nhiӋm khi giao hàng
qua hҷn lan can tàu tҥi cҧng đi nhưng lҥi
chӏu chi phí vұn tҧi và mua BH cho hàng
hóa đӃn tұn cҧng đích do ngưӡi mua chӍ
đӏnh
3.3.1. Nghĩa vө ngưӡi bán CIF

— —   ! "  , lҩy nhӳng


biên lai chӭng tӯ đҥi diӋn cho lô hàng đó
è p 
 :
- Original
- Electronic data interchange (EDI)
— —  #"$ %$&' Ä' ( " 
- Xin giҩy phép
- Nӝp thuӃ và lӋ phí XK (nӃu cҫn)
3.3.1. Nghĩa vө ngưӡi bán CIF
— — — 6$" chӣ hàng đӃn cҧng đích do
ngưӡi mua chӍ đӏnh
è Seagoing vessel
è Phù hӧp vӟi hàng hóa
è Theo hành trình thông thưӡng
è Chӏu phí dӥ hàng, nӃu chi phí này đã nҵm
trong tiӅn cưӟc
- Liner terms
- Voyage terms
3.3.1. Nghĩa vө ngưӡi bán CIF

— —  ) ( "
è Trưӟc khi giao: giӕng FOB
è Trong khi giao: giӕng FOB
è Sau khi giao: thông báo đӇ ngưӡi mua
mua BH thêm, nӃu cҫn
3.3.1. Nghĩa vө ngưӡi bán CIF

— —  › <' ( " 


è Mua BH bҵng đӗng tiӅn cӫa H¢
è Mua BH tҥi hãng có uy tín
è Mua BH vӟi trӏ giá CIF + 10%
è Mua BH theo điӅu kiӋn BH tӕi thiӇu
3.3.1. Nghĩa vө ngưӡi bán CIF

è p  


- Free from particular average (FCA ± C)
- With particular average (WA ± WPA ± B)
- All risks (AR ± A)
è p 
- General average
- Particular average
3.3.1. Nghĩa vө ngưӡi bán CIF

— —  '01''' 2 $3 VT và


chӭng tӯ thӓa thuұn
è B/L phҧi thӓa mãn các tiêu chí
- Clean
- On Board
- To order
- Freight prepaid
3.3.1. Nghĩa vө ngưӡi bán CIF

è 2 $3<
- Insurance policy
- Insurance certificate
è 2 $3$ : $ ;
- C/O
- C/I
3.3.2. Nghĩa vө ngưӡi mua CIF

è Nhұn hàng ӣ cҧng đích, chӏu chi phí dӥ hàng


nӃu chi phí này chưa nҵm trong tiӅn cưӟc
è Chӏu mӑi rӫi ro và tәn thҩt vӅ hàng hóa kӇ tӯ
khi hàng qua khӓi lan can tàu ӣ cҧng đi
- Vӟi hàng giao bҵng container
- Tàu LASH (Lighter on board)
- Tàu RO/RO (roll on/roll off)
Incoterms khuyӃn cáo không nên dùng CIF
mà nên chuyӇn sang CIP
Incoterms 2000
Y3.
7- 
è ChӍ là tұp quán nên không bҳt buӝc
è Cҫn ghi rõ năm ban hành đӇ tránh nhҫm
lүn
è ChӍ giҧi quyӃt nhӳng vҩn đӅ có liên quan
đӃn giao nhұn hàng hoá
è Khi giao hàng bҵng container, không nên
dùng FOB, CIF, CFR, mà nên dùng FCA,
CIP, CPT.
è Không ghi kèm nhӳng điӅu trái vӟi
Incoterms
Good lucks with Incoterms 2000