You are on page 1of 60

| 

| |
 |
 
 !" #|"$$%! #$&'
 -!!0$

 26!6 26C6 D
6 E 5FBB 4G

H! 6 26 6 56
I 6!6
› _ % &( ) * + *, -!.%/( %"$&

    
  ! "#$%& '()& '*+,'*-& ').& '*/& (0'& ('1
 2 
3 4 54
6  7
87 #$ .9: #$ ;<)=
7 >)' >>:
7 '*/ 
?@7 (:- (:
@7  !7 53 '*+,'*- '*/ A
 >><
›@@@7 6B6 
@
 "0!1/%/( %"$&222
° 
 
 °
°
 

x -%+ 0% /3.
!4/5!0
%"$&222
8! 3 6 54  ').
6 J3 ! K › '*/
 ('+
L ('
8 >#.
 >#;
M 6  ! 3 #$%
› '()
 (:-
L (:
8 >)'
 >><
 >>:
J ° 
°J° ° °
6| -% 7 +/8%/( :6| -% 7 +/8%/( 
*!9 - *!$/
) (6 B 6  / -3 6
  6
)› ( 6BJ  3 /› ( 6BJ  3
 
) 9 6 ! 3&  / 9 6 ! 3& 
6 53 4 6 53 4
)L N 6 /L O! 6
)8 (J4 3 /8 (J4 3 
) :  H 4 / :  H 4
) -6 5 6  / -6 5 6 
5
)? /P6 6 6 /? /P6 6 6 6&
6&(-8- Q 6 5 (-8- Q 6 5 !
! 3 6 6 3 6 6

 
°
 
°!
"#$%%%

| !, ;

</(!"
” "-$ 76  !
=> ? @ >"5& $1 ,# %'7 6 R 36 " K 4
FJ K 3  RB 41

O6 566& 6
6FRB 4 6
5B5B 6!!
3 B!6& Q
6S FJ K 
36  
33
6 5Q K 4 FJ
K "R 36& J&
T1
” "-$A76  !U '()&').&'*/
A| ? A | ! $1 ,# %'7 6 6 ! 3
" K 4 FJ K 3  RB 41

O6 566& 26
FRB 4&6 J
 3S6 G K 
FJ K OB66 
3
6 5&D6 5K
! 5B6 OB6
65B J K 4 
D6 5 6K
! S 26
” "-$A76  !U '()&').&'*/
AB ? A #"&!1 & !, $1 ," "C & !,$'7 6
6 S  " 36 RB 6 FJ K1
" 1

O6 566& 26
FRB 4& 6 2
 QS 36
5B6 O6 3K
H3 B 
J 366 4 
4 
” "-$A76  !U '()&').&'*/
A: ? A " 9" 1 $1 ," "C & !,$'7 6 6
 " 36 RB 6 FJ K1
" 1

O6 566 6
F3365BF
K O6 3K 
3&H6 4
 6 2F 
V !'*/ 36 
536FRB 4
” "-$|76 L !U ('+&('&(:-&(:
|A<? |"& 1A! $1,""C1&! !"'7
6 H"36 HFJ K1

O6 566 6F
365B6 
O6 533H
 HB 4 6 B
36 BFJ K 63
B J 3636
26 5B JH

S 26DB6R3J

 66 J4 
6 5
66  V
!('+ 36 53
” "-$|76 L !U ('+&('&(:-&(:
| A ? |"&D &/ % 1 A!  $1 ," "C
1&! !"'7 6& 53 4  H "36
H FJ K1
O6 566 6F
365B6 O6 533
H HB 4 6
B36 BFJ K 63 B
 J 363626
 5B JH
S 26D
B6R3J
 66 J4
 6 5
66  O6 5
3 J 6534 3H53
4 " 3 B41 4534 
 263 B J 363
6 6 3K6F
D!J45P6 654 V
” "-$|76 L !U ('+&('&(:-&(:
|x ? | ! x !1 " $1 ,# % "C 1&! !"'7 
H 3  " H FJ K1

O6 5666 
J 3SH DG K&
 6 6 53
3 H!J4B 4
6 B FJ K O6 
3K 3H4


 6 2 
6 !J
” "-$|76 L !U ('+&('&(:-&(:
| x ? | ! 1 &/ % x !1 " $1 ,# % "C
1&! !"'7  H& 53 4 3  " H FJ
K1
O6 5666 
J 3SH DG K&
 6 6 53
3 H!J4B 4
6 B FJ K O6 
3K 3H4


 6 2 
6 !J O6 53 53
4 4534 263
B J 3636
6 3K6FD
” "-$E76 8 !U >#.&>#;&>><&>>:&>)'
E B ? E#!+1 @ B !, $1 ," "C 1&! !"'7 6
6  "36 H FJ K1

O6 566 6
 QS 
 K 3
6 & 6
F! 4&36 BFJ
K O6 53K 
H3 4 6 B
36 BFJ K S 2
6
” "-$E76 8 !U >#.&>#;&>><&>>:&>)'
E ? E#!+1 @ / 3 $1 ," "C 1&! !"'7 6
6  36 "36 H FJ K1

O6 566 6
 QS 
 K 3
6 & 6F!
43636 BFJ
K O6 53K H
3 4 6 B36
BFJ KS 26
36 O6 36F
! 43 3&
B&!HH !
” "-$E76 8 !U >#.&>#;&>><&>>:&>)'
EE ? E#!+1 E/3 , !1 $1 ,# % "C 1&! !"'7
6 6 B  3 "  H FJ K1

O6 5666 & 


6F! 4& S 2
 6!!3 3 B& 
BFJ K O6 53K
H3 4 6 B 
 WBX
(thuaät ngöõ ³thueá´ bao haøm traùch nhieäm
vaø ruûi ro ñeå thöïc hieän thuû tuïc haûi quan
vaø thanh toaùn caùc thöù thueá, thueá haûi
quan vaø caùc chi phí khaùc)
” "-$E76 8 !U >#.&>#;&>><&>>:&>)'
EA ? E#!+1 A"! $1 ,# %'7 6 6 
5 6 " K 4 FJ K1

O6 566 6
 QS FJ K 3
6  6!!3
 3 B  S 2& 2
6FRB 4& 6 
6F! 4& K 4 
 FJ K56 
” F 3 G".! ( %"$& 222 &" +-! %"$&
HII2
c #$%& '()& ').& >#;
” F #/ 3- 5 ! &( 1/8 %"$&
Y 
6 3 ! 5 5 FB B 
G  53 H B J 3
Y 
G ! B 26 B 6 B
 F B ! 6 5 6 
J Z S6 
3  J B ! F 36&
! F 6
Y Z ! J4 6 5P6 Q 
 6  6  3 
3
S6 '()& (:- (: J '*/& ('+ ('
Y 
   2 F 
3 4& 53

  6 3 K ! S6 3 53 


x
 : | 
 !" #B #|" %
6 -!!0$

c 8,G"47
3!35
6
P 
&J 4Q DG
F!J 
c Mua bán hàng hoáà  

  

 
 
  ! 
  
"  #  
     " 

  ! 
 $ " %&" 
'
( 
 ) * + , - . / 0 1
23 45 "6 45 "6 23 23 "6 
45

J 8,G"4$/ 9 -K/"L%L
”
M% G!.$ 
:
Y (3 47  5 
3 6 3 
  
Y VB 6  67 6  S J4 F
5 6 FB 6 3 ! 
Y V6 H 67 6 ! B  Q 3 ›
5
Y”
!4/5!0
(K
 B 3 
!0/#8%%/( ! B6 ! 

:
c (349V3 J6
!6 SRB! 4
c VB 69V3 RB! 4
c 9D 9V3 
c O!S69V!FJ K
| | o Ù
x ace, Date Ù
”:"L%/8%%/( 
: Between: à Ù
..7à Ù
à Ù 2à Ù 8 à Ù
67 . Ù
7 97 .  SELLE
nd: à Ù
..7à Ù
à Ù 2à Ù 8 à Ù
67 . Ù
7 97 .  BUYE
 :8&&8 
7.  . ;<=8 
7.  
 . .7 7  . . 67..  7 
9>à
7?@à |ommodity:
7?Aà Qua ity:
7?Bà Quantity:
7?Cà xice:
7?Dà Shipment:
7?Eà xayment:
7?Fà xacking and making:
7?Gà Waanty:
7?Hà Inspection:
7?@Ià Foce majeue:
7?@@à | aim:
7?@Aà bitation:
7?@Bà the tems and conditions:
Ù %&.
7 J.
 . .7

7# K797  ; .
L 7 # K '

A"  :N < A"  B __ <


/ ()[( V#\< Z9*)]O (<]) 9^_: V*\ON
 -#`O 9)aON "O)M# *' N**>. , (*MM*>-=1
6O "O *PO $ 8!QO5 " 
"8%
96O *Q@/ L@-
%6 O * Q K/3 % -%
16 O * Q *! ! & ( @/ L
6O *Q F !0/
C6O *Q%"O1/8
6O *QB"L !0/
O6 L
* 8, !4/ % -%
bNC68!O S& ›@@8&@c
B
bO !&›H&!O& 4'$›&

3RBO!& ›@@
› .*d ef^_ON ";<)O--=, %#N9-, )M*<O- *'
N**>.1
6
+ ; &"L#8
Y -&BT"&T1
Y - K 6T"M-& 6&6T1
Y - K!475"561&!"5R1&"51
T
_ & ' '(à
b-K 6
3S6!B6 6

6
67
9! 7M-g@@@ 6
)6Y) .J
 7 e-g6g@&@L 6
.-g
g@&? 6
bV K 66&6 D
7
767&@86A67›?&86
b K 6& Q6& E FJ K
7
M57 56( 5g› 6
:6 x , -, K/3 G &"L #8
° )°) & '
* +°
,
8H S7 @@ R & @@@ R 6C J T

J )°) & ' )


,
Y N ! 
B 4 6  6 6  
J3 ! 6 
Y N ! 36 6 
B 6 6 
6 SK
|6 x , -, @ -% G 5 "L! #8

6 2- (
° J "## ./, B 6 6 
6  B 6 3  5 5D
N

h6gOh6i

96 2- ( ' ./, 6 6  B 3


6 
Oh6gN

h6U
” | -% #" 8! 5 "L! #8  

c 2- ( ' °   ./


0 2- ( ° ' # ./
0 2- ( ' ( ° ' (°( ./
% 2- ( ° 
"
°( ./, e B
 6 6 3 ! 4 4
$ 7 B 6 6 36

H22Q>%
$ R @ 7 , 6 B36"R
K6!61
H22Q>
>% 7 !4 436
"FJ K69V1

> 7 !4 B36"R


K6!61
8H S7 9V 5 ›@ M- 56& ! 4 FJ K 6 9V
@c Z ! 6 ›@ M-A ! 4 8 c& !J 6 
 5 j
@II M @I
 N @AI 2 N @@C?FG (
@II M @D
E6
G!.$@ -%G &"L#8

”| -% K/3G &"L#87B 6i K,iS6

"626 B,R K
B 61

B"L#8
bZB 6K@ @@@M-i,Y @c"J
 
3551
b@@5!& E5! FJ46&5B
B&5!S6
3 2
 (9)d- ef^_ON ";<)e-=, .:#('()-*O , >.(+:-*O
*' N**>.17
6 ý°
' )°1
°- ° ° °2 ° J
#°)(/,
e 6  6 4 B 3 6
S  4 B 3 !
B 6 H 6 
b -
 E
 S!
B
TT 2 
6 6 5 6 2
6J TTTT ME 3  2 J 3 › 5
ME   53& 5 5 6 2 53&
5 6 2 53& 6 J 6 K 6 2 53
ME  ! 6  3  6
J ý°
' )°1
°- ° ° 3
 °1
#° °" / ,
- 47  26 FJ K B 6 3 6
&  6 
3 RB& 6 6 4 
” (
6 & 6  -(8O L 7 ›@@
T
" 1

4° ° & 
°

° ° ° #)
5
°/,
;J  26 6
B J2 ! F
B 6  6
B& H 2& 6 6T
O 26 6
B J2 ! J 3 B 6
3 6 
B,%!C!% !"
Y M5S#(.?L8N8YMU . L?
Y (:<: L:

U . L?


Y >>+)M›?M/U /

Y '>> LLM/
Y 9>>L@ @N/
Y M8.
6.JM

Y MS -h(
)-$+*/*
Y ZJ5S:.,›+*/*M S
Y M
:.,›+*/**.
Y (>+ 8›$
4° °
6 3 ° ° & ,
i '); "k 6 FJ U 4 B 5D F 17
i NM; "6S 5 FJ U 4 B 
B17
 4° ° "° ° °,
b(B6BBJ

5 4° ° # + ° "


,
bO 6  2R 6J
 4° ° ° ( 7 °,
- ! J2 !  53 6 FJ K G
 
3 RB& 53 F3& C & ! J4T
b(B 66 6 ! J2
! 2 6  6J&  
6 -! 5P6B68! -! J2
!J ! 64 3
 6
 4° ° °7 ° °,

b9636 62
!$& 6 J T(B
 6366 63
6 B 6632
!J 
 4° ° 3 ° ° ° J #
")/,

0 ¦öïa vaøo haøm löôïng caùc chaát à


9 63BB J3!6 !
6
23B 66BJ
RB

8HS7
9 6-*›3B B4Lc'*B
4›8c6FQ6e 
9 6)kR65!
CB 
 J3
0 4° °#-(°)°1 
°
°,
.B 64 
3RB 6
63B 66 
67
B 6SBJ S" E
 6& 6&ST1&
B 6 6 HBJ
 6&BJ 6 T
0 4° ° "
°°°,
>6676 6 3 ! KS6
H6
8HS7- 778›@6,A›7L?@U 86,

Y 83 °°9
1
*,
bM6 & 
& 6 B

V!4 B 7?c
9 B 7c
-BB 7c
9 6SB47L8c
(G
BSB 7

b- 
& R &KJ
Y V!4 B 7Lc
Y -BB 7c
Y Z6 BC6& 6 B
e78›@6,
e›7L?@U 86,
b" 6K 17- 63 "666J
 31&3
& & 65K JS!
e6C676& 65 H& 6

e6 37 3 & 626&
 2&BB C6 O6B6 6
H3 Q5P68
MK7 3 6& 6
 6BJ 
- 66 6 Q5P68
” VK 4 R K4 B7
6,F3L N)[()]":+(#17
6
"4 !4 ; ! -
:6x , -,K/3G ! -% (&!,!%'
a. °
-'5+ )"
/, W@@<.>, 6'*/.6
&
›@@@X

5 °& '#° 55" 5+)"


/,
%5
MJ&›@@8k?8<.>,M-h

Sk+5
6Se''#X

 °(°5(+J()"
/,
W››@<.>,M-'*/.6&
›@@@ -h5
6SkSJ& 
 @cX

S ° #( #


°()"
/,
:g:@"i5M,M@i.,.@1
|6 F K/3 G 5*$ " ! - % (
Y :3  6 " 1 6 5P6
B 46 6
" 1 6 5P6 3
B  2
Y :3 6 63 6 B 
Y :3 6 6 2  H 5 5D J  B 
J B 5K 6 6 2  H 6 J
 
Y :3  ! 
3 6 6
! -% (
V 67›@@<.>,B
-4667›@@<.>,BR›@@BgL@@@@
<.>
"/B 6 MJ2l1
NJ 46'*/36.6&

›@@@&56 3H55D
6
8 N)* 9)aON ">#e8#+=, .9:M#O-17
6 *! 8 ! " * !$ "C 1#!+3'
N6 K J&66 !6J
4&66 ! &66
!6 2
:6
G!.$! " *,# %"C1#!+3'
O & B

|6x -%! " *$"1"C1#!+3'


N5!&6 6&6T

E6 "O9 -"! " * &/%!"C"1#!+3'


- 66&
 66

6| -% -1 S5 -%1+!%C"1#!+3'


! " *
- 676?,›@@
VK 4 7
i(36 736.6
966 !& 6J43
-65667
ie786J 6JS B66&
6 5655P6kR6 2
l
6
46&56 76&
B 6&FJ&5
5D& 2!
ie›76J
 ! O*+&6 
655P6kR! 3 B!
6&56 7&FBK& &63&
#-)
ie7
 66&6 565
5P6kR!66&56 76&
B
 6&FJ&55D& J 2!&&FB
K& &63&
B/,e&#->&#-)
| O/ "(!
V 366FJ K7
Y- 6678,,›@@
YVK 4 66
i(36 736O/&9(M
i(36 B73696Z6

8!J6J8,,›@@6
2 3 & 
!
'*/O/&
›@@@
('+96Z6&
›@@@
(:-h
&
›@@@
>#.96Z6&
›@@@
>>:5Jm
h
&
›@@@
 V#\< Z#nO -9)O9 -*)[O ":)=M#O-17
6
"4 !4  " - %/%3 "C , 3$'
e K!6 S6 4
6 5&46Q 66 6
H6 

96 *! 8  " - !$ "C , 3$'


-6 6    7 3 6J& 3
  3

%6
G!.$  " - ,# % "C , 3$'
( 4  6 5&  6  Q
   E  ! 6 6  6
 FB B

16 x  -%  " - "1 "C , 3$'


e 6  S6 4 3  6 5
c 
"° °9 
°# )°/
( 6!JB Q7
iî

& /
i:-)- ((5+
°/
c | 1 "°
/, ! 6  J 
6 6 3 D J4 ! 3 3 
6 5 6 6 6 5

O66 › (J4 O66


RB 4 ! 4

 =
/ 
 J4
6 

3

N6&65J4
$B 4 6 O! 4
b-66 ! 4 ! 6
5 26636 5&6 3
J4@@c
B5P6-,- 6
6$ B66= 33
6 5
b-7
Y /P6J45P6 !66
6J& 4 6J! 5! 6 6 3
6"536B1&J46JFBB
Z& 3
BTT8 5 &
9(M
Y 8! ! 6 
! 6 6 36
7
i/!! 3& 2RB6&67
 23 
i9 6 753
i:B 66753
iNBJ 6!RBR S:6 6 
c  |((
/, ! 6 5
 6
6 S6 B B 4  6 6  6

O66 (J49: O66


RB 4 ! 4


› ZJ L
 (J4
9:  9:
  N6i, 6 
$B 4 O! 4
b-5P6D >,:&J4
5P6 !6J
 ! 5! 6 
6 36 66#R 5 8!O &
9(M @@c6K 6 J4
 336 5&
B 3
TTT#R 5
O666 7+55 eS6k&
/6 &-S& KG7TTTTTTT
O 26 6 3RBD7
i/!! 3& 2RB6&67
 23 
i9 6 753
i:B 66753
”;1/8% -*1"%/$ 3%1!'
e 6 666 
J35 
2J4 ! 3
46 5Q !6 S6 
JG KB6 JRBD !5! 6
 6 2 ! J 3 266IFJ
K6 !53&6 HS6"ek(S
U e,(1
› J4e,(
 J4 6 
 -
? 8 ! 

/ 5! =
-6
 6 
5
 & 3
e,(
 e,(


L 66
”
M% G!.$ %/( _P|
i -H ! !7 e,( 3  
3 9V& 4  9V
 6 B 6 6 6  ! 6 FJ K
3 e,(
2 6 BJ 
i -H D  3 e,(

| -% #" 8! _P|
i -  3 7
e,( 3 6J U 
6 e,(
e,( 3 ! U SkS e,(

i - 6 K J7


e,( 4 J3 66 U 5 e,(
e,( 6 4 J3 66 U 5 e,(
e,( R ! U k S e,(
e,( E J U h 
 e,(
b/ 3 3 !e,(36J& 6J3
665P6 6 MJ2 435!
K66 e,(J3 3 
5/B!HB86J 
6S K666K@6J

 3
O6 36 7(6J)/(&L8M6J&
.&9;
O66657Z'
/ &

&9;
O666 7 5 9(M&8O
e,(
l
6 RBD 266BJ
 
7
-5!! 3& 25B6&
 H 23"'6:S153

9 6 753
NBJ 6!B 6753
:B 66753
/)a-)n:7
92JG 3
 J39V
! 47
Y-67-8
Y.B 67›@@
Y(B 66
YN37 6›@@<.>&('+36 B
YN676?
Y-5P6e,(
 /)*/o8)aZ=[M)p9#n<":)(ZON)O>M)+ZON17
6: "9)
eâu caàu kyõ thuaät cuûa bao bìà
höông thöùc cung caáp bao bìà
höông thöùc xaùc ñònh giaù caû cuûa bao bìà
:63-$ F !0/
e 26 J!&6 2 6SE
6
!&!J4&53F36


"-"-!+ *53-$ F !0/
:5 665::8@ JK,5&
›c5 6& B 6H 
ZJ 2! 
7
:<
-B4LcO6 -6 6K8@
6
-/B cZ6S6
4
? /)]*9)aO9"N<)+)O-##17
6x 8$+!9 (" * 
:6 *! 89 (" * 
|6/34+ * 7 +/8% -%9O

: (" * 
- 53›6 4 6J6
6Q
3RB !
34 J
 B 
O6 5 3 53B5K6B 
& 6E 6 3 J2!6 
6 -6 53&6 5 3 53
!!5D 666
B3B5K
-6 53&6 
26
56 5 36 535P6
53 O6J ! 5365&
6 53 6 6
3 2J
B 4656 & 6J 6
F›6 !65 MH

3 2S6 5K
 Z#qM-+)"O.:#(-*O1
x 8$+!5!.$ 

G!.$5!.$ 
/34+ * 7 +/8%/( % -%9O

!.$ 
8! 4 
B 6&B 6 66

2 B 336.6
 5B65 3 !6J6 K
6 J8!O S6 G K 
H36 5
8! 4 365B6 6!
36J6 KFJB KB6
@ /)d-Z9)]Z9)[ON"'*+(#M)r#<+#17
: L5 (5 - 26 6 6 6
 & 64 C R3J
 J
 6 3 3!6I3
5

6| -%#" 8!9 L5 (5 -


” Caên cöù vaøo hieän töôïng7
/B 3 6 
/B 3 6R2!
” Caên cöù vaøo thôøi gianà
/B 3 66C
/B 3 6S

96/34+ * 7 +/8%/( 9O M,9 L5 (


5 -
%6| -% K/3G G!4/5 " (9 L5 (5 -
0 2°J°-°°,
ie! 7árong tröôøng hôïp coù baát khaû khaùng nhöà
baõo luõ, ñaém taøu, chieán tranh, ñình coâng vaø caùc tai naïn
khaùc caûn trôû baát cöù beân naøo trong hôïp ñoàng thöïc hieän
nghóa vuï«
i>EB537árong tröôøng hôïp xaûy ra caùc
hieän töôïng ñöôïc coi laø baát khaû khaùng theo quy ñònh trong
aán phaåm soá 421 veà baát khaû khaùng cuûa ICC«
0 ; 
°#,
-655B 3 6i 65i
 6!5B 3 6
i aát khaû khaùng phaûi ñöôïc beân gaëp baát khaû khaùng
thoâng baùo cho beân kia baèng ñieän thoaïi trong voøng 7 ngaøy
vaø ñöôïc xaùc nhaän laïi baèng vaên baûn trong voøng 10 ngaøy
töø ngaøy goïi ñieän cuøng vôùi giaáy chöùng nhaän baát khaû
khaùng do hoøng thöông maïi nôi xaûy ra baát khaû khaùng caáp.
Quaù thôøi haïn naøy baát khaû khaùng seõ khoâng ñöôïc tính
ñeán.
0 :& °
°J°-°°,
 Z9#d<O)_"(e)M17
ZB! !56 6J
5 363FJB 264BQ!
5 26J&Q 26  2
›5 B 

6 /(/8%5 !L/ 8!


;J K33 4B
B

96 *! 85 !L/ 8!


- 6 FJB B

%6/34+ * 7 +/8%/( % -%9O


(6!3 6 6 
B

16| -% -%! (!K/3L5 !L/ 8!


/! C 26B B5K B
 !L/ 8!

-6 6 !6&6


6 FJ K6 6
B 6&
B 6 66&6 3
! B6 6BJ 6
753
 6&5536 K&6BJ
 6!B 6&6BJ 6!
B
 6&B 66R!3 F
6 K 2 5 6J66@
6J 4 6J!5B
O6J !  B&6 5
3 4 663FJB B
53 66@6J 4 6J
!  B OBEH6 
5D6 53654
6
B6
6 ! B@6J
 
› -+*_ON-)a")+/-+)-*O17

"8 *!&4 ›5B6B


 3 463FJBB B
FJB K36

”/3) @-@(
 - 3!63FJBB&B
6 
ž ! 66
5 -4 J3567
 -BRR 3
S 963
 -6 FJB K"FJB1
”| -% K/3G G!4/5 " ("8 *!
(6
e!S6
( BBFJB
: KH6
"8 *!

/B J
B
 
 6J
2 63FJB !
 26K6 25 OBB 6
63FJB 
2  -6 
6FBB8!O R 3!
- 6 8!O HS5
K ;JB KR 3FJB KB
66K65!5