Statistika kolska 2010 ± 2011.

Testiranje hipoteza

Basic Business Statistics, 10e © 2006 Prentice-Hall, Inc.

Chap 9-1

Fokus predavanja 
  

Osnovni principi testiranja hipoteza Testiranje hipoteza o aritmeti koj sredini i proporciji Procedura i pretpostavke u testiranju hipoteza, Kako izbje i gre ke u testiranju hipoteza Eti ka pitanja

Basic Business Statistics, 10e © 2006 Prentice-Hall, Inc.

Chap 9-2

ta je hipoteza? 
Hipoteza je tvrdnja (pretpostavka) o parametru populacije: 
sredina populacije
Primjer: Prosje ni mjese ni ra un za mobilni telefon u gradu je = 42 ¼ 

proporcija populacije
Primjer: Proporcija odraslih u gradu koji imaju mobilni telefon je = 0.68

Basic Business Statistics, 10e © 2006 Prentice-Hall, Inc.

Chap 9-3

Nulta hipoteza, H0 
Tvrdnja ili pretpostavka koju treba testirati Primjer: Prosje an broj TV aparata u gradskom doma instvu je ( H0 : ! ) 

Uvijek je o parametru populacije, nikad o statistici uzorka
: !3
Basic Business Statistics, 10e © 2006 Prentice-Hall, Inc.

:X!3
Chap 9-4

Nulta hipoteza, H0
(nastavak) 

Polazi se od pretpostavke da je nulta hipoteza istinita Sli no kao u pravu ³nevin dok se ne doka e da je kriv´ Odnosi se na status quo Uvijek sadr i znak ³=´ , ³”´ ili ³u´ Mo e ali ne mora da bude odba ena

Basic Business Statistics, 10e © 2006 Prentice-Hall, Inc.

Chap 9-5

Prosje an broj TV aparata u gradskim doma instvima nije jednak 3 ( H1:  3 ) Dovodi u pitanje status quo Nikad ne sadr i znak ³=´ . ³”´ ili ³u´ Mo e ili ne biti dokazana Obi no je to hipoteza koju istra iva poku ava da doka e Basic Business Statistics.. H1 Suprotna nultoj hipotezi npr.Alternativna hipoteza. 10e © 2006 Prentice-Hall. Chap 9-6 . Inc.

Inc. Odbaci nultu hipotezu Basic Business Statistics. Uzorak . 10e © 2006 Prentice-Hall.Proces testiranja hipoteza Tvrdnja: prosje na starost populacije je 50. (Nulta hipoteza: H0: = 50 ) Je li Populacija Odabira se slu ajni uzorak X! 20 ako je = 50? Pretpostavimo da je u uzorku prosje na starost 20: X = 20 Ako ne.

Inc... ako je u stvari ovo sredina za populaciju« . 10e © 2006 Prentice-Hall... Chap 9-8 Basic Business Statistics.. onda odbacujemo nultu hipotezu da je = 50. . ..Razlog za odbacivanje H0 Distribucija iz uzoraka za X 20 = 50 Ako je H0 ta no X Ako nije vjerovatno da emo dobiti ovu vrijednost prosjeka u uzorku .

0.10 Odre uje ga istra iva na po etku Daje kriti nu vrijednost za test Basic Business Statistics. (nivo signifikantnosti) Tipi no ima vrijednosti 0. Chap 9-9 . Inc.Nivo zna ajnosti. E Defini e malo vjerovatne vrijednosti statistike testa ako je nulta hipoteza ta na Defini e oblast odbacivanja nulte hipoteze Ozna ava se sa E .01.05. ili 0. 10e © 2006 Prentice-Hall.

10e © 2006 Prentice-Hall. . Inc.Nivo signifikantnosti i oblast odbacivanja H0 Nivo signifikantnosti = E Reprezentuje kriti nu vrijednost H0 : H1 : H0 : H1 : H0 : H1 : =3 3 ”3 >3 •3 <3 E/2 Dvostrani test E/2 0 Oblast odbacivanja je osjen ena E Jednosmjerni desni test 0 E Jednosmjerni lijevi test 0 Chap 9-10 Basic Business Statistics.

Chap 9-11 . 10e © 2006 Prentice-Hall. Inc.Gre ke u odlu ivanju o H0 Gre ka I tipa Odbaciti istinitu (ta nu) nultu hipotezu Predstavlja ozbiljan tip gre ke Vjerovatno a gre ke I tipa je E Naziva se nivo signifikantnosti (zna ajnosti) testa Istra iva unaprijed odre uje E Basic Business Statistics.

Inc.Gre ke u odlu ivanju o H0 (nastavak) Gre ka II tipa Ne odbacuje se neta na nulta hipoteza Vjerovatno a gre ke II tipa je Basic Business Statistics. Chap 9-12 . 10e © 2006 Prentice-Hall.

10e © 2006 Prentice-Hall.Ishodi i vjerovatno e Mogu i ishodi testiranja hipoteze Stvarna situacija Odluka Ishodi (Vjerovatno a) H0 Ta na (1 .E ) (E) H0 Neta na Gre ka II tipa ( ) Ne Pravilna odbacujemo odluka H0 H0 Odbacujemo Gre ka I tipa Pravilna odluka (1- ) Basic Business Statistics. Inc. Chap 9-13 .

10e © 2006 Prentice-Hall. Inc. Chap 9-14 . onda Basic Business Statistics.Relacije izme u gre ke I & II tipa Gre ka I i gre ka II tipa ne mogu se dogoditi u isto vrijeme Gre ka I tipa mo e se desiti samo ako je H0 ta na (istinita) Gre ka II tipa mo e se desiti samo ako je H0 neta na (neistinita) Ako vjerovatno a gre ke I tipa ( E ) vjerovatno a gre ke II tipa ( ) .

10e © 2006 Prentice-Hall. kada se razlika izme u vrijednosti parametra u hipotezi i njegove prave vrijednosti  kada kada kada E n Chap 9-15 Basic Business Statistics. . Inc.Faktori koji uti u na gre ku II tipa Ako je sve ostalo isto.

10e © 2006 Prentice-Hall. sredini Testiranje hipoteza o Q W poznata (Z test) W nije poznata (t test) Basic Business Statistics. Chap 9-16 .Testiranje hipoteza o ar. Inc.

Z test . 10e © 2006 Prentice-Hall. Chap 9-17 . sredini ( poznata) Pretvori statistiku uzorka ( X ) u Z test statistiku Testiranje hipoteze o Q W poznata Known (Z test) Test statistika je: W nije poznata Unknown (t test) Z X n Basic Business Statistics. Inc.testiranje hipoteza o ar.

odbaci H0. u ostalim slu ajevima ne odbacuj H0 Basic Business Statistics. Inc. 10e © 2006 Prentice-Hall. Chap 9-18 .Kriti na vrijednost u testiranju Za dvosmjerni test o aritmeti koj sredini kad je poznata: Pretvori statistiku iz uzorka ( X ) u statistiku testa (Z statistika) Odredi kriti nu Z vrijednost za eljeni nivo zna ajnosti E (iz tablica ili pomo u kompjutera) Pravilo za odluku: Ako statistika testa pada u oblast odbacivanja.

defini u oblasti odbacivanja H 0: H 1: =3 {3 E/2 3 Odbaci H0 Ne odbacuj H0 E/2 X Odbaci H0 -Z 0 +Z Z Donja kriti na vrijednost Basic Business Statistics. 10e © 2006 Prentice-Hall.Dvosmjerni testovi Dvije (kriti ne vrijednosti). Gornja kriti na vrijednost Chap 9-19 . Inc.

H1 2. i veli ine uzorka.6 koraka u testiranju hipoteza 1. Determinisanje odgovaraju e statistike testa i njenog rasporeda vjerovatno e 4. Chap 9-20 . 10e © 2006 Prentice-Hall. Izbor nivoa zna ajnosti. Inc. n 3. Odre ivanje kriti nih vrijednosti koje razdvajaju oblasti odbacivanja i ne-odbacivanja H0 Basic Business Statistics. Formulisanje nulte hipoteze. H0 i alternativne hipoteze. E.

odbacuje se H0 .6 koraka u testiranju hipoteza (nastavak) 5. Prikupljanje podataka (kreiranje uzorka) i izra unavanje vrijednosti statistike testa 6. Ako statistika testa pada u oblast neodbacivanja. Chap 9-21 . 10e © 2006 Prentice-Hall. ne odbacuje se H0. Statisti ka odluka i zaklju ak o nultoj hipotezi. Basic Business Statistics. Ako statistika testa pada u oblast odbacivanja. Inc.

primjer Testiraj tvrdnju da je pravi prosje an # TV aparata u gradskim doma instvima jednak 3. (Pretpostavimo da je = 0. Specificiraj eljeni nivo zna ajnosti i veli inu uzorka Neka je E = 0.Testiranje hipoteza .8) 1. Chap 9-22 . 10e © 2006 Prentice-Hall. Inc.05 i n = 100 Basic Business Statistics. Formuli i odgovaraju u nultu i alternativnu hipotezu H 0: = 3 H1:  3 (Ovo je dvosmjerni test) 2.

Inc.0 . 2.84 ( = 0.1 6 ! 2 .0 Chap 9-23 . Odredi odgovaraju i tip testa je poznata pa se koristi Z test. Odredi kriti ne vrijednosti Za E = 0.primjer (nastavak) 3. 100 ! . ! 3 0.05 kriti ne Z vrijednsoti su 1. X = 2. 10e © 2006 Prentice-Hall.96 5.8 je ve poznata) Dakle vrijednost statistike testa je: ! X n Basic Business Statistics. Prikupi podatke i izra unaj statistiku testa Pretpostavimo da su iz uzorka dobijeni rezultati n = 100.Testiranje hipoteza . 4.

Z = -2.96 ili Z > 1. 10e © 2006 Prentice-Hall.96.0 < -1. Da li je statistika testa u oblasti odbacivanja? E = 0.05/2 E = 0.96 U primjeru. ina e ne odbacuj H0 Odbaci H0 Ne odbacuj H0 Odbaci H0 -Z= -1.96 0 +Z= +1. Inc. .Testiranje hipoteza .96.05/2 Odbaci H0 ako je Z < -1.primjer (nastavak) 6. pa je statistika testa u oblasti odbacivanja Chap 9-24 Basic Business Statistics.

Inc.0 0 +Z= +1.0 < -1. odbacujemo nultu hipotezu i zaklju ujemo da ima dovoljno dokaza da prosje an broj TV aparat u gradskim doma instvima nije jednak 3 Basic Business Statistics.primjer (nastavak) 6(nastavak).96 -2.96. Odluka i interpretacija rezultata E = 0.05/2 E = 0. Chap 9-25 . 10e © 2006 Prentice-Hall.05/2 Odbaci H0 Ne odbacuj H0 Odbaci H0 -Z= -1.Testiranje hipoteza .96 Po to je Z = -2.

p-vrijednost p-vrijednosti: Vjerovatno a da e se realizovati vrijednost statistike testa koja se upravo javila u uzorku. Chap 9-26 . Inc. 10e © 2006 Prentice-Hall. ili neka od vrijednosti koja je jo re a kada je H0 istinita Naziva se i realizovani nivo zna ajnosti Najmanja vrijednost E za koju se H0 mo e odbaciti Basic Business Statistics.

. Inc. X ) u statistiku testa (npr.ne odbacuj H0 Basic Business Statistics. 10e © 2006 Prentice-Hall. Chap 9-27 . Z statistiku ) Dobij p-vrijednost iz tablice ili kompjutera Uporedi p-vrijednost sa E Ako je p-vrijednost < E..p-vrijednost (nastavak) Pretvori statistiku uzorka (npr.odbaci H0 Ako je p-vrijednost u E.

0228 = 0.84 se prera una u Z vrijednost Z = -2.0 P(Z 2.0) ! 0.025 E/2 = 0.primjer Primjer: Koliko je vjerovatno da e aritmeti ka sredina uzorka biti 2. 10e © 2006 Prentice-Hall.0228 p-vrijednost = 0.0228 + 0. Inc.0) ! 0.96 -2.0? X = 2.p-vrijednost .0228 0.0 Z Chap 9-28 Basic Business Statistics.025 P(Z " 2.96 2.0228 E/2 = 0.0228 -1.0 0 1.84 ako je prava sredina Q = 3.0456 0. .

10e © 2006 Prentice-Hall.05 Po to je 0. odbaci H0 Ako je p-vrijednost u E .0456 E = 0. 0 1.025 0.0456 < 0.ne odbacuj H0 Ovdje: p-value=0.p-vrijednosti .025 E/2 = 0.0228 0.0 Z Chap 9-29 . odbacujemo nultu hipotezu E/2 = 0.0228 -1.primjer (nastavak) Uporedi p-vrijednost sa E Ako je p-vrijednost < E .96 -2. Inc.96 2.0 Basic Business Statistics.05.

84. = 0.0).8 2.96) 100 100 2.84 (1.9968 Po to ovaj interval ne sadr i vrijednost aritmeti ke sredine koja se testira (3.Veza sa intervalima povjerenja Za X = 2.84 .(1.8 i n = 100. interval povjerenja sa 95% pouzdanosti je: 0. odbacujemo nultu hipotezu sa E = 0.05 Basic Business Statistics.8 0.6832 ” ” 2.96) do 2. Inc. . 10e © 2006 Prentice-Hall.

. 10e © 2006 Prentice-Hall. alternativna hipoteza se odnosi na odre eni smjer H 0: H 1: H 0: H 1: •3 <3 ”3 >3 Ovo je lijevi-jednosmjerni test po to je alternativna hipoteza fokusirana na dio rasporeda gdje su vrijednosti manje od aritmeti ke sredine=3 Ovo je desni-jednosmjerni test po to je alternativna hipoteza fokusiranja na desni dio rasporeda gdje su vrijednosti ve e od prosje ne vrijednosti=3 Chap 9-31 Basic Business Statistics. Inc.Jednosmjerni testovi U mnogim slu ajevima.

10e © 2006 Prentice-Hall.Lijevi jednosmjerni test H 0: Jedna kriti na vrijednost. Inc. Chap 9-32 . po to je oblast odbijanja samo u jednom ³repu´ •3 <3 H 1: E Odbaciti H0 -Z 0 Ne mo e se odbaciti H0 Z X Kriti na vrijednost Basic Business Statistics.

po to je oblast odbijanja samo u jednom ³repu´ Z _ X H 0: H 1: ”3 >3 E Ne mo e se odbaciti H0 Odbaciti H0 0 Z Kriti na vrijednost Basic Business Statistics.Desni jednosmjerni test Jedna kriti na vrijednost. 10e © 2006 Prentice-Hall. Inc. Chap 9-33 .

(Pretpostavlja se da je W poznata. Inc. Kompanija eli da testira tu tvrdnju. sredinu (W poznata) Menad er u kompaniji telefona smatra da su mjese ni ra uni za telefone porasli. i da je njihov prosjek ve i od 52 ¼ mjese no. 10e © 2006 Prentice-Hall. W = 10) Testira se hipoteza: H 0: H 1: ” 52 > 52 mjese ni prosjek nije ve i od 52 ¼ mjese ni prosjek je ve i od 52 ¼ (tj.Primjer: jednosmjerni Z test za ar. Chap 9-34 . ima dovoljno dokaza koji potvr uju menad erovu tvrdnju) Basic Business Statistics.

10e © 2006 Prentice-Hall.10 Ne mo e se odbaciti H0 0 1. Inc.Primjer: oblast odbacivanja (nastavak) Neka je E = 0.28 Basic Business Statistics.10 odre eno za test Na i oblast odbacivanja: Odbaci H0 E = 0. Chap 9-35 .28 Odbaciti H0 Odbaciti H0 ako je Z > 1.

8997 .28 Basic Business Statistics.9015 1. Chap 9-36 .10 0.07 .10? Tablica standardizovane normalne distribucije (dio) 0.08 .2 .10 Z .28 Kriti na vrijednost = 1. Inc.9177 z 0 1.9162 .90 0.90 1. 10e © 2006 Prentice-Hall.Primjer: Kriti na vrijednost (nastavak) Koliko je Z ako je E = 0.1 .3 .8810 .8790 .8830 1.8980 .9147 .09 E = 0.

10e © 2006 Prentice-Hall. X = 53. Inc.1 (W=10 pretpostavlja se da je poznata) Onda je statistika testa: ! n ! ! Basic Business Statistics. Chap 9-37 .Primjer: statistika testa (nastavak) Odabrati uzorak i izra unati statistiku testa Pretpostavimo da je iz uzorka dobijeno: n = 64.

: nema dovoljno dokaza da je prosje ni mjese ni ra un za telefon ve i od 52¼ Basic Business Statistics. Chap 9-38 . 10e © 2006 Prentice-Hall.88 ” 1.88 Odbaciti H0 Ne mo e se odbaciti H0 po to je Z = 0.28 tj.28 Z = 0. Inc.10 Ne mo e se odbaciti H0 0 1.Primjer: odluka (nastavak) Donesi odluku i interpretiraj rezultat: Odbaciti H0 E = 0.

10 (nastavak) P( 53.Primjer: p -vrijednost Na i p-vrijednost i uporedi sa E (pretpostavljaju i da je = 52.88 Odbaci H0 ! ( ! 0.0) p-vrijednost = 0.1894 Odbaci H0 E = 0.0 ¸ ¨ ! P© Z ¹ 10/ 64 º ª 1.1 .1894 > E = 0. ) ! 1 0.1) 0 Ne mo e se odbaciti H0 53. Inc. 10e © 2006 Prentice-Hall.10 Basic Business Statistics. Chap 9-39 .28 Z = 0. 0. 06 Ne mo e se odbaciti H0 po to je p-vrijednost = 0.

.t test za hipotezu o ar. sredini ( nepoznata) Pretvori statistiku uzorka ( X ) u t statistiku testa Testiranje hipoteza o Q W poznata Known (Z test) W nepoznata Unknown (t test) Statistika testa je: tn-1 X ! S n Chap 9-40 Basic Business Statistics. 10e © 2006 Prentice-Hall. Inc.

05. Testiraj ovu tvrdnju uz E = 0. 10e © 2006 Prentice-Hall. Chap 9-41 .50 ¼ i S = 15.40 ¼. (Pretpostaviti da populacija ima normalnu distribuciju) H0 : H1 : = 168 { 168 Basic Business Statistics. Inc.Primjer: dvostrani test (W nepoznata) Smatra se da je prosje na cijena hotelske sobe na no u New York-u 168 ¼. Iz slu ajnog uzorka od 25 hotela izra unato je X = 172.

/2H0 2.40 25 Ne mo e se odbaciti H0: nema dovoljno dokaza da je prava prosje na cijena razli ita od 168 ¼ Chap 9-42 .025 E= 0.46 15.Primjer: dvostrani test (W nepoznata) H0 : H1 : = 168 { 168 E/2=.05 n = 25 Odbaciti Ne mo e se H0 -t n-1.46 t n-1.0639 Basic Business Statistics. 10e © 2006 Prentice-Hall. Inc.50 168 ! 1.0639 Odbaciti W nije poznata.025 E/2=. pa X t n 1 ! se koristi t statistika S Kriti na vrijednost: t24 = ± 2. /2 odbaciti H00 -2. n 172.0639 ! 1.

95% interval povjerenja je: 172.05 Basic Business Statistics. 10e © 2006 Prentice-Hall. S = 15.5 + (2.0639) 15.40 i n = 25.Veza sa intervalima povjerenja Za X = 172. ne mo e se odbaciti nulta hipoteza sa E = 0.86 Po to ovaj interval sadr i prosje nu vrijednost iz hipoteze (168).14 ” ” 178.4/ 25 do 172.(2.4/ 25 166.5.5 . Inc. .0639) 15.

Testiranje hipoteza o proporciji Dva mogu a ishoda ³Uspjeh´ (posjeduje odre enu karakteristiku) ³Neuspjeh´ (ne posjeduje tu karakteristiku) Frakcija ili proporcija populacije koja je ³uspjeh´ ozna ava se sa Basic Business Statistics. Inc. Chap 9-44 . 10e © 2006 Prentice-Hall.

Proporcije (nastavak) Proporcija iz uzorka je p X broj uspjeha u uzorku p! ! n velicina uzorka Kada je i n i n(1. Chap 9-45 .) makar 5. sredinom i standardnom devijacijom T (1 T ) p !T p ! n Basic Business Statistics. 10e © 2006 Prentice-Hall. p se mo e aproksimirati normalnom distribucijom sa ar. Inc.

10e © 2006 Prentice-Hall.) u 5 n <5 ili n(1.) < 5 Z! p (1 ) n Basic Business Statistics. statistika testa je Z vrijednost: Testiranje hipoteza o p n u5 i n(1. Inc.Testiranje hipoteza o proporciji Po to se uzora ka distribucija p aproksimira normalnoj. Chap 9-46 .

Z test za proporciju Z vrijednost iskazana preko X: Testiranje hipoteza o p Xu5 i n-X u 5 X<5 ili n-X < 5 X nT Z! nT (1 T ) Basic Business Statistics. Inc. Chap 9-47 . 10e © 2006 Prentice-Hall.

Chap 9-48 .92) = 460 Basic Business Statistics. Inc.05. Za testiranje ove tvrdnje.) = (500)(.08) = 40 n(1. 10e © 2006 Prentice-Hall.Primjer: Z test za proporciju Marketin ka kompanija tvrdi da prima 8% odgovora na upitnike poslane po tom. Testirati sa nivoom signifikantnosti E = 0. slu ajni uzorak od 500 upitnika je odabran sa 25 odgovora. Provjeriti: n = (500)(.

08 ! 2.08) 500 E = 0.47 Basic Business Statistics. p = 0.025 Zaklju ak: Ima dovoljno dokaza da se odbaci tvrdnja kompanije da je stopa odgovora 8%.08 Statistika testa: Z! p T ! T (1 T ) n .96 0 1.47 . Inc.025 -1.08(1 .08 { 0.96 Odbaciti Odbaciti . 10e © 2006 Prentice-Hall.96 Odluka: odbaciti H0 sa E = 0. . Chap 9-49 z -2.05 .05 n = 500.05 Kriti na vrijednost: ± 1.05 .Primjer: Z test za proporciju H0 : H1 : = 0.

47) P(Z 2.47 P(Z e 2.96 Z = 2.025 Ne mo e se odbaciti H0 Odbaciti H0 E/2 = .47) ! 2(0.0136: 0. 10e © 2006 Prentice-Hall.0068) ! 0. Inc.025 p-vrijednost =0.96 Z = -2.p-vrijednost (nastavak) Kalkulisati p-vrijednost i uporediti sa E (Za dvostrani test p-vrijednost je uvijek u dva repa) Odbaciti H0 E/2 = .0136 < E = 0.0068 -1.0136 Odbacuje se H0 po to je p-vrijednost = 0. Chap 9-50 .05 Basic Business Statistics.0068 1.47 0 0.

Inc.Mo testa Mo testa je vjerovatno a ispravnog odbacivanja neta ne H0 Pretpostavimo da se ispravno odbaci H0: u 52 kada je u stvari prava sredina = 50 Mo = 1E 50 Odbaciti H0: u 52 Basic Business Statistics. 52 Ne mo e se odbaciti H0 : u 52N Chap 9-51 . 10e © 2006 Prentice-Hall.

52 Ne mo e se odbaciti H0 : Q u 52 Chap 9-52 . 10e © 2006 Prentice-Hall.Gre ka II tipa Pretpostavimo da nijesmo odbacili H0: Q u 52 kada je u stvari prava sredina Q = 50 Ovo je prava distribucija x ako je Q = 50 Ovo je opseg x gdje H0 nije odba ena Vjerovatno a gre ke II tipa = 50 Odbaciti H0: Q u 52 Basic Business Statistics. Inc.

10e © 2006 Prentice-Hall.) ako je 52 Ne mo e se odbaciti H0 : u 52 Chap 9-53 .Gre ka II tipa (nastavak) Pretpostavimo da nijesmo odbacili H0: Q u 52 kada je u stvari prava sredina Q = 50 Ovdje. vr. = 50 E 50 Odbaciti H0: u 52 Basic Business Statistics. Inc. = P(X u krit.

05 X ! Z (for H0 : u 52) 6 ! 52 1.645 ! 50. = 6 . Inc.766 ) ako =50 E 50 50.Kalkulisanje Neka je n = 64 . 10e © 2006 Prentice-Hall.766 64 n = P( x u 50. . i E = .766 52 Ne mo e se odbaciti H0 : u 52 Chap 9-54 Odbaciti H0: u 52 Basic Business Statistics.

8461 ! 0.766 50 ¹ P( u 50.766 52 Ne mo e se odbaciti H0 : u 52 Chap 9-55 Vjerovatno a ispravnog odbacivanja neistinite nulte hipoteze je 0.8641 Odbaciti H0: u 52 Basic Business Statistics.766 | ! 50) ! P© z u ¹ ! P(z u 1. i mo testa (nastavak) = 6 .0 0. . i E = 0.1539 6 © ¹ 64 º ª Mo =1= 0.1539 50 50. 10e © 2006 Prentice-Hall.02) ! 1.8461 Vjerovatno a gre ke II tipa: = 0.05 ¨ ¸ © 50.Kalkulisanje Neka je n = 64 . Inc.

Pove anje veli ine uzorka rezultira pove anjem mo i testa Basic Business Statistics. Chap 9-56 . Pove anje nivoa signifikantnosti (E) rezultira pove anjem mo i testa 3. 10e © 2006 Prentice-Hall. Inc.Mo testa Zaklju ci koji se odnose na mo testa: 1. Jednostrani test ima ve u mo od dvostranog testa 2.

Inc. . Chap 9-57 . i tip testa (jednostrani ili dvostrani) prije prikupljanja podataka Ne sprovodite ³ i enje podataka´ tradi skrivanja opservacija koje ne potvr uju hipoteze Prika i sve nalaze Basic Business Statistics. 10e © 2006 Prentice-Hall.Eti ka pitanja Koristiti slu ajno prikupljene podatke da bi se smanjila pristrasnost Odabrati nivo zna ajnosti.

Rezime Metodologija statisti kog testiranja hipoteza Z test o aritmeti koj sredini ( poznata) Testiranje hipoteza na osnovu kriti ne vrijednosti i p±vrijednosti Jednostrani i dvostrani testovi Basic Business Statistics. 10e © 2006 Prentice-Hall. Inc. Chap 9-58 .

Inc. 10e © 2006 Prentice-Hall.Rezime (nastavak) t test za aritmeti ku sredinu ( nije poznata) Z test za proporciju Vjerovatno a gre ke II tipa i mo testa Eti ka pitanja Basic Business Statistics. Chap 9-59 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful