Slnu8CMA LC8uS l8Cn1ALlS Slnu8CMA LC8uS l8Cn1ALlS

Clehť
lerdlnl lfanl
novl ParvanLl
Þemblmblnať
urŦ8uS1AMlţSpŦ8S
ÞLnuAPuLuAn ÞLnuAPuLuAn
W Lobus fronLalls merupakan lobus korLek
Lerbesar
W berlsl llma bldana uLama unLuk funasl
neuropslklaLrl dan funasl moLorlk
W dan memedlasl funasl lnLelekLual vana leblh
Llnaal
W Lobus fronLalls merupakan lobus korLek
Lerbesar
W berlsl llma bldana uLama unLuk funasl
neuropslklaLrl dan funasl moLorlk
W dan memedlasl funasl lnLelekLual vana leblh
Llnaal
uLlLnlSl uLlLnlSl
aanaauan vana mempenaaruhl area
prefronLal darl lobus fronLalls
aanaauan vana mempenaaruhl area
prefronLal darl lobus fronLalls
se[arah se[arah
W Þhlneas Caaeţ seorana prla Amerlka vana
menaalaml cedera lobus fronLal
W menaalaml kecelakaan saaL beker[a lj Sebuah
besl menancap melalul plpl klrlnvaţ melalul
lobus fronLalls klrlţ dan LenakorakŴnva dan
mendaraL [auh dl belakananva
W Þhlneas Caaeţ seorana prla Amerlka vana
menaalaml cedera lobus fronLal
W menaalaml kecelakaan saaL beker[a lj Sebuah
besl menancap melalul plpl klrlnvaţ melalul
lobus fronLalls klrlţ dan LenakorakŴnva dan
mendaraL [auh dl belakananva
L1lCLCCl L1lCLCCl
W Lesl LraumaLlk
W Slndrom pembuluh darah
W 1umor pada lobus fronLalls
W uemensla fronLoLemporalls
W lnfeksl
W 1lndakan bedah Lerhadap aneurlsma arLerl
kommunlkan anLerlor
W Lesl LraumaLlk
W Slndrom pembuluh darah
W 1umor pada lobus fronLalls
W uemensla fronLoLemporalls
W lnfeksl
W 1lndakan bedah Lerhadap aneurlsma arLerl
kommunlkan anLerlor
Þ8LvALLnSl Þ8LvALLnSl
W ulLemukan dl 19Ʒ darl penduduk usla ǀ 83
Lahun dalam saLu penellLlan
W ulLemukan dl 19Ʒ darl penduduk usla ǀ 83
Lahun dalam saLu penellLlan
AnA1CMl AnA1CMl
3 area uLama pada
maslnaŴmaslna lobusť
uorsolaLeral
Medlal
lnferlor orblLal
3 area uLama pada
maslnaŴmaslna lobusť
uorsolaLeral
Medlal
lnferlor orblLal
AnA1CMl lunnCSlCnAL LC8uS
l8Cn1ALlS
AnA1CMl lunnCSlCnAL LC8uS
l8Cn1ALlS
Lateral sulcus/
Sylvian fissure
Central sulcus
Motor speech
area of Broca
Frontal eye field
B 44. 45
B 9. 10. 11. 12
B 8
Primary motor area
Premotor area
Prefrontal area
B6
B4
Supplementary
motor area
(medially)
ÞA1CllSlCLCCl ÞA1CllSlCLCCl
ÞA1CllSlCLCCl
SlrkulL SubkorLlkal lronLalť
1Ŧ SlrkulL MoLorlk
ÞA1CllSlCLCCl
SlrkulL SubkorLlkal lronLalť
1Ŧ SlrkulL MoLorlk
ÞremoLorţ
MoLor
ÞremoLorţ
MoLor
ÞuLamen ÞuLamen
Clobus
Þallldus vL
Clobus
Þallldus vL
1halamus
vLţvAţCM
1halamus
vLţvAţCM
PvpoŴLhalamus PvpoŴLhalamus
kerusakan pada daerah lnl akan menvebabkan
kelumpuhan pada slsl Lubuh vana berlawanan
ÞA1CllSlCLCCl
SlrkulL SubkorLlkal lronLalť
2Ŧ SlrkulL CkulomoLorlk
ÞA1CllSlCLCCl
SlrkulL SubkorLlkal lronLalť
2Ŧ SlrkulL CkulomoLorlk
W kerusakan pada daerah lnl menaaklbaLkan kehllanaan
kemampuan unLuk lnLearasl dan proaramŴproaram
aerakan vana beruruLan
W kerusakan pada daerah lnl menaaklbaLkan kehllanaan
kemampuan unLuk lnLearasl dan proaramŴproaram
aerakan vana beruruLan
Lapanaan
maLa
lronLal
Lapanaan
maLa
lronLal
CaudaLus
senLral
CaudaLus
senLral
Clobus
Þallldus uM
Clobus
Þallldus uM
SubsLansla
nlara
SubsLansla
nlara
1halamus
vAţMu
1halamus
vAţMu
ÞA1CllSlCLCCl
SlrkulL SubkorLlkal lronLal ť
3Ŧ SlrkulL uorsolaLeral ÞrefronLal
ÞA1CllSlCLCCl
SlrkulL SubkorLlkal lronLal ť
3Ŧ SlrkulL uorsolaLeral ÞrefronLal
W kerusakan pada slrkulL lnl menvebabkan aanaauan funasl
eksekuLlfť kesullLan mempela[arl lnformasl baruţ aanaauan
proaram aerakan moLorţ aanaauan kelancaran verbal dan
non verbalţ aanaauan unLuk menvusun kemball benLuk
vana kompleks
W kerusakan pada slrkulL lnl menvebabkan aanaauan funasl
eksekuLlfť kesullLan mempela[arl lnformasl baruţ aanaauan
proaram aerakan moLorţ aanaauan kelancaran verbal dan
non verbalţ aanaauan unLuk menvusun kemball benLuk
vana kompleks
ÞrefronLal
laLeral
ÞrefronLal
laLeral
CaudaLus uL CaudaLus uL
Clobus
Þallldus uM
Clobus
Þallldus uM
SubsLansla
nlara
SubsLansla
nlara
1halamus
vAţMu
1halamus
vAţMu
ÞA1CllSlCLCCl
SlrkulLn SubkorLlkal lronLal ť
4ŦSlrkulL CrblLofronLal LaLeral
ÞA1CllSlCLCCl
SlrkulLn SubkorLlkal lronLal ť
4ŦSlrkulL CrblLofronLal LaLeral
W kerusakan pada slrkulL lnl menvebabkan aanaauan
dlslnhlblslţ berupa aanaauan perllaku berupa mudah
marahţ emosl vana labll dan obseslf kompulslf
W kerusakan pada slrkulL lnl menvebabkan aanaauan
dlslnhlblslţ berupa aanaauan perllaku berupa mudah
marahţ emosl vana labll dan obseslf kompulslf
CaudaLus vM CaudaLus vM
Clobus
Þallldus uM
Clobus
Þallldus uM
SubsLansla
nlara
SubsLansla
nlara
1halamus
vAţMu
1halamus
vAţMu
ÞrefronLal
lnferoŴ
laLeral
ÞrefronLal
lnferoŴ
laLeral
CrblLoŴ
fronLal
CrblLoŴ
fronLal
ÞA1CllSlCLCCl
SlrkulL SubkorLlkal lronLal ť
3Ŧ SlrkulL ClnaulaLaLum AnLerlor
ÞA1CllSlCLCCl
SlrkulL SubkorLlkal lronLal ť
3Ŧ SlrkulL ClnaulaLaLum AnLerlor
W kerusakan pada slrkulL lnl dlLandal denaan apaLlsţ
penurunan kemauan dan Lldak adanva emosl
W kerusakan pada slrkulL lnl dlLandal denaan apaLlsţ
penurunan kemauan dan Lldak adanva emosl
AnLerlor
ClnaulaLe
Cvrus
AnLerlor
ClnaulaLe
Cvrus
venLral
SLrlaLum
venLral
SLrlaLum
8L Clobus
Þallldus
8L Clobus
Þallldus
SubsLanLla
nlara
SubsLanLla
nlara
Mu
1halamus
MAnllLS1ASl kLlnlS MAnllLS1ASl kLlnlS
W Þenurunan flekslblllLas dan sponLanlLas menLalţ LeLapl lC Lldak
dlkuranalŦ
W 1er[adl penlnakaLan aLau penurunan berblcara secara
dramaLlsŦ
W Þenurunan persepsl dalam menaambll rlslko dan LaaL aLuranŦ
W uapaL Ler[adl penlnakaLan dan penurunan soslallsaslŦ
W kerusakan lobus fronLal orblLalls blsa menvebabkan
keblasaan seksual vana anehŦ
W 1er[adl penlnakaLan dan penurunan kreaLlvlLas dan
keLerampllan pemecahan masalahŦ
W dll
W Þenurunan flekslblllLas dan sponLanlLas menLalţ LeLapl lC Lldak
dlkuranalŦ
W 1er[adl penlnakaLan aLau penurunan berblcara secara
dramaLlsŦ
W Þenurunan persepsl dalam menaambll rlslko dan LaaL aLuranŦ
W uapaL Ler[adl penlnakaLan dan penurunan soslallsaslŦ
W kerusakan lobus fronLal orblLalls blsa menvebabkan
keblasaan seksual vana anehŦ
W 1er[adl penlnakaLan dan penurunan kreaLlvlLas dan
keLerampllan pemecahan masalahŦ
W dll
MAnllLS1ASl kLlnlS MAnllLS1ASl kLlnlS
W !lka baalan belakana lobus fronLalls rusaklj Ler[adl
kelemahan aLau kelumpuhan peraerakan Lubuh
secara konLralaLeral
W !lka baalan Lenaah lobus froLal rusak lj kemampuan
unLuk memlndahkan maLaţ melakukan aerakan vana
kompleks Leraanaau
W Crana munakln memlllkl kesullLan menaekspreslkan
dlrl mereka denaan kaLa lj aphasla
W !lka baalan belakana lobus fronLalls rusaklj Ler[adl
kelemahan aLau kelumpuhan peraerakan Lubuh
secara konLralaLeral
W !lka baalan Lenaah lobus froLal rusak lj kemampuan
unLuk memlndahkan maLaţ melakukan aerakan vana
kompleks Leraanaau
W Crana munakln memlllkl kesullLan menaekspreslkan
dlrl mereka denaan kaLa lj aphasla
MAnllLS1ASl kLlnlS MAnllLS1ASl kLlnlS
W !lka baalan depan lobus fronLal rusakţ salah saLu darl berlkuL
dapaL menvebabkanť
W Canaauan konsenLrasl
W Þenurunan kelancaran berblcara
W ApaLl
W 1ldak perhaLlan
W 1erLunda Lanaaapan aLas perLanvaan
W Þerllaku soslal vana Lldak LepaL
W Lesl orblLofronLal dapaL berhubunaan denaan penurunan
sensasl pencluman
W !lka baalan depan lobus fronLal rusakţ salah saLu darl berlkuL
dapaL menvebabkanť
W Canaauan konsenLrasl
W Þenurunan kelancaran berblcara
W ApaLl
W 1ldak perhaLlan
W 1erLunda Lanaaapan aLas perLanvaan
W Þerllaku soslal vana Lldak LepaL
W Lesl orblLofronLal dapaL berhubunaan denaan penurunan
sensasl pencluman
ÞLML8lkSAAn kLlnlS ÞLML8lkSAAn kLlnlS
W kontro| dan program gerakan motor ť
W penekanan pada lmpuls moLorlk dan
reflek ť
W Ŵ reflek menaaenaaam
W Ŵ tes oo / oo oo
W aerakan moLorlk cepaLť tm topploo
W aerakan serlal vana kompleks
W kontro| dan program gerakan motor ť
W penekanan pada lmpuls moLorlk dan
reflek ť
W Ŵ reflek menaaenaaam
W Ŵ tes oo / oo oo
W aerakan moLorlk cepaLť tm topploo
W aerakan serlal vana kompleks
ÞLML8lkSAAn kLlnlS ÞLML8lkSAAn kLlnlS
W kontro| menta| ť
tlol mokloo test
kemampuan menaulana secara Lerballk kaLaţ harlţ
bulanŦ
W kontro| menta| ť
tlol mokloo test
kemampuan menaulana secara Lerballk kaLaţ harlţ
bulanŦ
1rall Maklna 1esL 1rall Maklna 1esL

C 1
2
7
3
D
5 B
4
6
varlous levels of dlfflculLvť
1Ŧ ºÞlease connecL Lhe leLLers ln alphabeLlcal order as fasL as vou canŦ"
2Ŧ º8epeaLţ as ln '1' buL alLernaLe wlLh numbers ln lncreaslna order"
varlous levels of dlfflculLvť
1Ŧ ºÞlease connecL Lhe leLLers ln alphabeLlcal order as fasL as vou canŦ"
2Ŧ º8epeaLţ as ln '1' buL alLernaLe wlLh numbers ln lncreaslna order"
ÞLML8lkSAAn kLlnlS ÞLML8lkSAAn kLlnlS
W @es memor| dengan rentang d|g|t dan word /ist
/eornino
W 8enLana anakať
W ºulanal 3Ŵ32Ť 3Ŵ32Ŵ8Ť 3Ŵ32Ŵ8Ŵ67ŦŦ" nť ƽ3
W @es memor| dengan rentang d|g|t dan word /ist
/eornino
W 8enLana anakať
W ºulanal 3Ŵ32Ť 3Ŵ32Ŵ8Ť 3Ŵ32Ŵ8Ŵ67ŦŦ" nť ƽ3
ÞLML8lkSAAn kLlnlS ÞLML8lkSAAn kLlnlS
W emer|ksaan Iungs| 8ahasať
W MlnLalah paslen unLuk menaucapkan kaLaŴkaLa vana
berbeda vana dlmulal denaan huruf ƌMƌ dalam saLu
menlL Ŧ
W Þaslen harus menahasllkan mlnlmal 8 kaLa
W emer|ksaan Iungs| 8ahasať
W MlnLalah paslen unLuk menaucapkan kaLaŴkaLa vana
berbeda vana dlmulal denaan huruf ƌMƌ dalam saLu
menlL Ŧ
W Þaslen harus menahasllkan mlnlmal 8 kaLa
ÞLML8lkSAAn kLlnlS ÞLML8lkSAAn kLlnlS
W emer|ksaan V|sua|ť
11
1ahan Lanaan anda dl slsl maLa paslen dan
memlnLanva unLuk memfokus maLanva pada
hlduna AndaŦ
Þerlksa funasl laLeral denaan menaaerakkan [arlŦ
8erlLahu paslen unLuk memlndahkan maLanva
!AuP uA8l Lanaan denaan menaaerakkan [arlŦ
W Þaslen denaan slndrom lobus fronLalls Lldak dapaL
melakukan hal lnl [lka ada kerusakan dl korLeks
orblLal
W emer|ksaan V|sua|ť
11
1ahan Lanaan anda dl slsl maLa paslen dan
memlnLanva unLuk memfokus maLanva pada
hlduna AndaŦ
Þerlksa funasl laLeral denaan menaaerakkan [arlŦ
8erlLahu paslen unLuk memlndahkan maLanva
!AuP uA8l Lanaan denaan menaaerakkan [arlŦ
W Þaslen denaan slndrom lobus fronLalls Lldak dapaL
melakukan hal lnl [lka ada kerusakan dl korLeks
orblLal
ÞLML8lkSAAn kLlnlS ÞLML8lkSAAn kLlnlS
W D©| |aborator|um berbas|s pena|aran abstrak
termasuk Jisconsin cord 5ystem 1est (WC5@%
W @es kefas|han berp|k|r abstrakť
%[lka sava memlllkl 18 buku dan dua rak bukuţ
dan aku lnaln buku sebanvak dua kall pada saLu
rak denaan vana lalnŦ 8erapa banvak buku dl rak
maslnaŴmaslna?)
W D©| |aborator|um berbas|s pena|aran abstrak
termasuk Jisconsin cord 5ystem 1est (WC5@%
W @es kefas|han berp|k|r abstrakť
%[lka sava memlllkl 18 buku dan dua rak bukuţ
dan aku lnaln buku sebanvak dua kall pada saLu
rak denaan vana lalnŦ 8erapa banvak buku dl rak
maslnaŴmaslna?)
Jlsconsln Card SorLlna 1esL Jlsconsln Card SorLlna 1esL
ºÞlease sorL Lhe 60 cards under Lhe 4 samplesŦ
l won'L Lell vou Lhe ruleţ buL l wlll announce everv mlsLakeŦ
1he rule wlll chanae afLer 10 correcL placemenLsŦ"
ºÞlease sorL Lhe 60 cards under Lhe 4 samplesŦ
l won'L Lell vou Lhe ruleţ buL l wlll announce everv mlsLakeŦ
1he rule wlll chanae afLer 10 correcL placemenLsŦ"
1ower of London 1esLs 1ower of London 1esLs
varlous levels of dlfflculLvť
eŦaŦ ºÞlease rearranae Lhe balls on Lhe peasţ so LhaL each pea has
one ball onlvŦ use as few movemenLs as posslble"
varlous levels of dlfflculLvť
eŦaŦ ºÞlease rearranae Lhe balls on Lhe peasţ so LhaL each pea has
one ball onlvŦ use as few movemenLs as posslble"
ÞLML8lkSAAn kLlnlS
W 9emer|ksaan t|ngkah |aku dan emos| Ť 12 lLems darl
neurobehavloral mellpuLl ť aanaauan emoslţ depreslţ
aerakan vana lambaL ţ afek Lumpulţ mood vana labllţ
dlslnhlblslţ Lldak dapaL beker[a samaţ
keaemblraan vana berleblhanţ perhaLlan vana
kurana ţ perencanaan vana kuranaţ penllalan dlrl
sendlrl vana kurana LepaL
W 9emer|ksaan t|ngkah |aku dan emos| Ť 12 lLems darl
neurobehavloral mellpuLl ť aanaauan emoslţ depreslţ
aerakan vana lambaL ţ afek Lumpulţ mood vana labllţ
dlslnhlblslţ Lldak dapaL beker[a samaţ
keaemblraan vana berleblhanţ perhaLlan vana
kurana ţ perencanaan vana kuranaţ penllalan dlrl
sendlrl vana kurana LepaL
ÞLML8lkSAAn ÞLnun!AnC ÞLML8lkSAAn ÞLnun!AnC
W C1 scan lj mendlaanosls perdarahan akuL dan
venLrlculomeaalv %hldrosefalus)
W M8l lj leblh senslLlf dan speslflk darlpada C1 unLuk
menun[ukkan Lumorţ aLrofl dlfusţ hemaLoma subduralţ
aLau vaskuler dan paLoloal mlkrovaskulerŦ
W ÞL1 scan lj demensla fronLoLemporal dapaL dl[umpal
adanva deoxvalucose
W LLC lj dlduaa ada bukLl akLlvlLas ke[ana subkllnlsŦ
W Lumbal punksl lj dlperlukan unLuk mencarl LandaŴ
Landa lnfeksl vana Lldak dlkeLahulŦ
W C1 scan lj mendlaanosls perdarahan akuL dan
venLrlculomeaalv %hldrosefalus)
W M8l lj leblh senslLlf dan speslflk darlpada C1 unLuk
menun[ukkan Lumorţ aLrofl dlfusţ hemaLoma subduralţ
aLau vaskuler dan paLoloal mlkrovaskulerŦ
W ÞL1 scan lj demensla fronLoLemporal dapaL dl[umpal
adanva deoxvalucose
W LLC lj dlduaa ada bukLl akLlvlLas ke[ana subkllnlsŦ
W Lumbal punksl lj dlperlukan unLuk mencarl LandaŴ
Landa lnfeksl vana Lldak dlkeLahulŦ
ÞLnA1ALAkSAnAAn ÞLnA1ALAkSAnAAn
W menaaLasl ae[ala ae[ala vana Llmbul sesual
denaan oJelloo Jeseose vana dlkeLahul
W Lerapl konvenslonal aLaupun Llndakan pembedahan
W konselllna Lerhadap keluaraa paslen
W ada obaL vana Lersedla unLuk membanLu luka fronLal
W menaaLasl ae[ala ae[ala vana Llmbul sesual
denaan oJelloo Jeseose vana dlkeLahul
W Lerapl konvenslonal aLaupun Llndakan pembedahan
W konselllna Lerhadap keluaraa paslen
W ada obaL vana Lersedla unLuk membanLu luka fronLal
ÞLnA1ALAkSAnAAn ÞLnA1ALAkSAnAAn
W awal abad 20 lj neuroloa ÞorLualsţ Laas Monlz ţ
LerllbaL dalam pembedahan lronLal loboLoml
%lenotom €ootol)Ŧ
W Þenaaunaan psnosolnol prosedur vana
sembaranaţ dlkomblnaslkan denaan efek samplna
vana beraL lj repuLasl buruk
W Þembedahan Lermasuk capsuloLomv anLerlor %lesl
bllaLeral baalan anLerlor darl kapsula lnLerna) aLau
clnauloLomv bllaLeral lj menaobaLl aanaauan obseslf
aLau depresl kllnls vana Lldak dapaL dlsembuhkan
secara medlkamenLosa
W awal abad 20 lj neuroloa ÞorLualsţ Laas Monlz ţ
LerllbaL dalam pembedahan lronLal loboLoml
%lenotom €ootol)Ŧ
W Þenaaunaan psnosolnol prosedur vana
sembaranaţ dlkomblnaslkan denaan efek samplna
vana beraL lj repuLasl buruk
W Þembedahan Lermasuk capsuloLomv anLerlor %lesl
bllaLeral baalan anLerlor darl kapsula lnLerna) aLau
clnauloLomv bllaLeral lj menaobaLl aanaauan obseslf
aLau depresl kllnls vana Lldak dapaL dlsembuhkan
secara medlkamenLosa
ulACnCSlS 8AnulnC ulACnCSlS 8AnulnC
W Alzhelmer
W Apraxla
W Afasla
W uepresl
W Alzhelmer
W Apraxla
W Afasla
W uepresl
9-5A 9-5A
W LeraanLuna pada kelalnan vana mendasarl W LeraanLuna pada kelalnan vana mendasarl
TFRlHA
KASlH
TFRlHA
KASlH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful