Lucr ri de îngrijire cu caracter special aplicate speciilor legumicole

castrave i i 2-4 sfori pentru ardei i vinete. precum i la specii cu vigoare mare (ardei i vinete) ce necesit un mod special de dirijare. bumbac sau fibre sintetice. castrave i. l sându-se mai multe ramifica ii pe plant . în func ie de num rul de ramifica ii impus de vigoarea cultivarului. fasole urc toare. pepeni galbeni) care nu se pot men ine în pozi ie vertical . Sus inerea se face cu sfori de a pesc reasc . Se utilizeaz câte o sfoar pentru fiecare plant la tomate. care rezist la umiditate i la ac iunea substan elor chimice.Instalarea sistemului de sus inere i palisarea plantelor Se aplic la speciile cu cre tere nedeterminat (tomate. .

La partea inferioar cap tul sforii se fixeaz de tulpina plantei. Pe m sura degarnisirii plantelor la partea inferioar . plantele se coboar prin derularea sforii de sus inere. respectiv scripe i cu tamburi pe care se înf oar sfoara la partea superioar i care permit derularea acesteia pe m sura utilz rii. Sforile utilizate pentru sus inere au lungimi mari. completând lucrarea de sus inere i palisare. . stabilite în func ie de sistemul de cultur . prin lucr rile de recoltare a fructelor i defoliere i prin formarea la partea superioar a acestora de noi inflorescen e.Coborârea sau pr bu irea plantelor Se aplic la specii cu tulpini volubile în special în cadrul culturilor f r sol.

Metoda poate fi utilizat i la cultura de tomate pe sol. Vârful plantei se dirijeaz normal pe sfori. i apoi fixarea lor cu ajutorul unor dispozitive speciale sau prin acoperirea cu sol. În acest caz. în acest mod realizându-se un ciclu prelungit.Tulpinile degarnisite se conduc orizontal i se leag în m nunchiuri pe o sârm întins la 40-45 cm fa de suprafa a solului. iar produc iile dep esc 300t/ha. . plantele de tomate se cârnesc dup un num r mare de inflorescen e (20-25). având loc schimbarea pozi iei fa de locul de plantare. prin coborârea tulpinilor plantelor la nivelul acestuia.

La tomate. paie de grâu sau secar .Mulcirea solului Se realizeaz cu scopul de a men ine un sol afânat i de a reduce pierderile de ap prin evaporare. într-un strat gros de 5-6 cm. trebuie acordat o mare aten ie aerisirii pentru eliminarea amoniacului ce se degaj din materialul organic de descompunere. folosindu-se un amestec de turb i mrani . precum i asigurarea unei fertiliz ri printr-un aport suplimentar de elemente nutritive sau indirect prin solubilizarea permanent a îngr mintelor chimice aplicate fazial. În cazul mulcirii cu gunoi proasp t de bovine. . lucrarea se aplic la 50-60 zile de la plantare. La castrave i se recomand 1-2 mulciri cu gunoi de grajd proasp t în cantitate de 100-150 t/ha sau amestec turb cu gunoi (50+50 t/ha).

pe de o parte i asigurarea unor condi ii mai favorabile de microclimat pe de alt parte. Mulcirea se poate face i cu folii de polietilen de diferite culori. Dirijarea cre terii i fructific rii plantelor prin t ieri (lucr ri în verde) Reprezint o grup de lucr ri specifice ce au drept scop dirijarea cre terii i fructific rii plantelor plantelor. .Prin descompunerea mulciului se îmbun t e te structura solului i cre te con inutul de humus al acestuia.

5 cm. în special cei care cresc spre interiorul tufei asigurânduse astfel o mai bun iluminare. La tomate. la plantele vecine se poate l sa un l star cât mai la baza tulpinii principale. care se va conduce cu 2 tulpini. În cazul apari iilor golurilor în cultur . unde iluminarea este mai bun . putânduse realiza i chimic prin aplicarea produsului Antak când copilii au 2-2. se efectueaz copilitul par ial l sându-se pe plant 24 l stari principali în func ie de vigoarea cultivarului i înl turându-se l starii secundari. dar în mod diferit. vinete. Lucrarea se face manual. ardei. Acela i lucru se poate realiza i la plantele de la cap tul traveelor. . pentru toate ciclurile de cultur din sere se aplic în general copilitul radical.Copilitul Se aplic plantelor de tomate. La ardei i vinete.

ardei i vinete în mod diferen iat. iar la ardei i vinete cu 40-45 zile mai devreme. Ciupitul Se aplic la culturile de castrave i.Cârnitul Se aplic la tomate. . Pentru ciclurile de cultur practicate i în func ie de momentul stabilit pentru defri area acestora. la tomate cârnitul se realizeaz dup un num r de 5-12 inflorescen e sau cu 50-60 zile mai devreme de data stabilit pentru defri area culturilor. pepeni galbeni i fasole verde cu scopul dirij rii fructific rii i favorizarea apari iei l starilor secundari pe care apar numeroase flori femele.

lucrarea începe înaintea intr rii în pârg a fructelor din prima inflorescen f r a înl tura mai mult de 3 frunze s pt mânal. La ardei i vinete. îng lbenite sau bolnave de la baza plantelor f r a dep i nivelul de recoltare. . concomitent cu defolierea se îndep rteaz i l starii sterili. La partea superioar a plantei se las foliajul pe o în l ime de 80-100 cm. Se consider c o defoliere exagerat determin sc derea gustului fructelor la tomate.Defolierea Const în îndep rtarea frunzelor îmb trânite. La vinete se pot îndep rta i frunzele din dreptul florilor favorizând o mai bun iluminare. La tomate.

Îndep rtarea unor butoni florali i fructe La ardei se înl tur primul buton floral sau chiar primul fruct format pentru a se stimula cre terea vegetativ . . vinete i castrave i se înl tur i fructele ³tarate´. la ardei. La tomate se poate practica cizelarea ciorchinilor prin îndep rtarea fructelor mici. În vegeta ie. având un efect favorabil asupra matur rii fructelor i eliminând par ial sau total presortarea.

. folosirea stupilor de albine si a bondarilor. tomate. . scuturarea plantelor.polenizarea suplimentar este o m sur fizic prin care se urm re te punerea în mi care a unei cantit i mai mari de polen pe plant . în condi ii de umiditate ridicat i o aerisire mai redus în sere. Se aplic la ardei. vibrarea inflorescen elor cu vibratoarea electromagnetice.se produse de sintez cu rol biostimulator în scopul asigur rii leg rii fructelor i sporirii produc iilor timpurii i totale în condi ii mai pu in favorabile din sere. Se procedeaz prin: baterea sârmelor. lumin insuficient iarna i temperaturi prea ridicate vara.Asigurarea fructific rii Se realizeaz prin mijloace fizice sau chimice i este absolut necesar în perioadele cu nebulozitate ridicat de la începutul ciclului I i sfâr itul ciclului II de cultur . Crearea unor condi ii mai bune de fructificare se realizeaz prin urm toarele lucr ri: .stimularea leg rii fructelor se realizeaz pe cale chimic folosindu. vinete în lunile de iarn .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful