Marrja e Vendimeve

Kapitulli V
Marrja e Vendimeve
tivitet i rendesishem per personat qe merren me
vendimmarrjen si:
Ìndivide te vecante
Grupe
Organizata
Sinonim i manaxhimit (sipas Simon)
Elementi me thelbesor i planifiimit
Konsiderohet funsion manaxherial dhe proces
organizativ
Vendimi
gjedhje me anen e te ciles nje individ apo
nje grup njerezish nxjerr nje onluzion rreth
nje situate te catuar.
Procesi i zgjidhjes se nje alternative npm nje
sere alternativash te mundshme.
Momenti ne te cilen objetivat, planet dhe
politiat thehen ne veprime onrete.
Vendim marrja
Proces i veshtire
2 Modele:
1. Modeli i vendim marrjes lasie
2. Modeli i vendim marrjes se sjelljes
(administrative)
ModeIi i vendim marrjes
kIasike
Problemi eshte i percatuar qarte
Njihen alternativat e mundshme dhe pasojat
eventuale te tyre
Manaxheret marrin nje vendim te optimizuar
qe ofron zgjidhjen me te mire te mundshme
te problemit
Model shume racional
Presupozohet se i gjithe informacioni i
domosdoshem eshte i pranishem
ModeIi i vendim marrjes se
sjeIIjes
Simon Esiston nje njohje e ufizuar e
aftesive njerezore ne perpunimin e
informacionit
Kufizimet e bejne te veshtire qe te jemi te
informuar dhe te marrim vendime racionale
ne menyre perfete ( perceptimet jo perfete)
Tendenca e enaqjes
Ka te ngjare qe te perzgjidhet alternativa e pare
qe ofron nje zgjedhje te enaqshme
Vendim marrja Art o Shkence?
1)Shkolla analitike (sistematike)
gjidhja e problemeve mund te redutohet ne
nje proces selesionimi sistemati
Ndertimi i nje procedure ideale per zgjedhje
racionale- nje sequence llogjie hap pas hapi
per zgjedhjen e alternatives me te mire per
nje problem biznesi
Vendim-marrja Art o Shkence?
)Shkolla intuitive
Marrja e vendimeve te mira eshte art dhe jo
shence
gjidhja e drejte e problemeve eshte ryesisht
intuitive dhe e pandergjegjshme
Diagnostiimi i problemit dhe marrja e
vendimeve rezulton nga nje perzierje e
paqarte e esperiences, imagjinates,
inteligjences dhe ndjenje te bashuara ne
menyre te pandergjegjshme
Studimet e McKenney & Keens
Marresi sistematik
1. Kerkon nje metode dhe nje pIan
per zgjidhjen e probIemit
2. Te jete i ndergjegjshem ne
trajtimin e tij
3. Te mbroje ciIesine e nje
zgjidhjeje duke ju referuar
metodes
4. Te percaktoje kufizimet specifike
te probIemit sa me shpejt ne
proces
5. Te eIeminoje aIternativat shpejt
6. Te Ievize npm nje procesi duke
rritur anaIizen
7. Te orientohet nga nje kerkim i
rreguIIt per informacionin
Marresi intuitiv
1. Tenton ta mbaje probIemin e
pergjithshem ne mendje
2. Te ripercaktoje probIemin, ndersa
ai ecen zhviIIohet me tej
3. Mbeshtetet ne intuiten/
parashikimin
4. Mbron nje zgjedhje nga pikepamja
e pershtatshmerise
5. Shqyrton nje sere aIternativash ne
te njejten kohe
6. Kapercen nga njeri hap ne proces,
ne hapin tjeter dhe perseri pas
7. EkspIoron dhe abandon
aIternativat shume shpejt
Marrja e vendimeve te gabuara
Mungesa e ohes se mjaftueshme
Mospercatimi i sate i objetivave
Perdorimi i burimeve jo te besueshme te
informacionit
Fria nga pasojat
Fousimi me teper te simptomat se sa te
shaqet
Mbeshtetja ne ndjenjen dhe intuiten
Deshtimi per te zbatuar vendimet
Vendime jo te dobeta por me
rezuItate jo optimaIe ( shkaqet)
1. RacionaIiteti i kufizuar
Vendos ufizime mbi nje vendim gje qe ben qe te
eleminohen disa alternativa
2. Suboptimizimi
Tendenca e manaxhereve per te vepruar vetem ne interes
te departamentit te tyre dhe jo te gjithe organizates si nje
e tere
3. Ndryshimet e paparashikuara ne mjedisin e biznesit
snje se parashion dot te ardhmen me siguri absolute por
e dobishme ne raste te ndryshimeve te paparashiuara
eshte programimi i planeve situacionale
Tipet e Vendimeve
Sipas Drucker
1) Taktike
Pak aIternativa
Perdorimi ekonomik i burimeve
2) Strategjike
Merren per objektivat themeIore
Veprimtaria mbi produktivitetin, organizimin dhe
operacionet e biznesit ne teresi
Tipet e Vendimeve
Dy ategori te pergjithshme
1 a Vendime baze
Unie. fatgjata. Mbi politiat stutura
organizative
1 b Vendime rutine
Merren ne menyre te vazhdueshme. S'erojne
gjyim te thelle. Jane te delegueshme
Tipet e Vendimeve
2 a Vendimet e programuara
Mund te hartohen dhe te ezistojne procedura te
gatshme bazuar ne esperiencen e situatave te
ngjashme ne te aluaren
tivitetet operacionale dhe administrative te
organizates
Jane te delegueshme sepse risu eshte i vogel
Manaxheret e nivelit te mesem dhe te ulet
Te dhenat jane te plota dhe te percatuara sate
Mund te shprehen nga piepamja sasiore
Tipet e Vendimeve
2 b Vendimet e paprogramuara
Vendime qe merren per situata te reja dhe te
paperseritshme per te cilat nu a procedura te
pergatitura qysh me pare
Te dhenat jane te pjesshme ose te paompletuara
Jane te lidhura me shpenzime te medha burimesh
Vendimet strategjie jane te paprogramuara
Manaxheret e nivelit te larte dhe te mesem
Nu jane te delegueshme
Me te shpeshta neper organizata
Tipet e Vendimeve
Situata pjeserisht te struturuara
Vendime pjeserisht te programuara dhe vendime
pjeserisht te paprogramuara
Manaxheret mbeshteten jo vetem ne te dhena dhe
fatoret influencues po dhe ne gjyimin dhe
esperiencen e tyre personale
Me te shpeshta neper organizata
Trajnime per manaxheret (vendime te
paprogramuara dhe pjeserisht te strutuara pasi
perbejne shumicen e vendimeve ne organizata)
Kushtet ne te ciIat merren
vendimet
Vendime te marra ne ushtet e:
Sigurise
Risut
Pasigurise
Kushtet ne te ciIat merren
vendimet
'endime te marra ne kushtet e Sigurise
Manaxheret jane te sigurte se cdo te ndodh
Ìnformacioni eshte i plote
Njihen mire marredheniet sha pasoje
Njihen alternativat e mundshme
Probabilitetet e ndodhjes se tyre jane te sigurta P=1
Marrja e vendimeve ne ushtet e sigurise se plote
eshte fenomen qe nuk ndodh shpesh ne
praktiken e biznesit pasi fatoret dhe ushtet e
jashtme rralle parashiohen ne menyre perfete dhe
nu eshte e mundur te zbulohen te gjitha influencat
mbi nje rezultat te catuar
Kushtet ne te ciIat merren
vendimet
'endime te marra ne kushtet e Riskut
Ne nje situate rreziu informacioni dhe pse eziston mund te mos jete
i plote
Manaxheret njohin alternativat
Probabilitetet e ndodhjes se tyre jane te pasigurta 0 < P < 1
Per permiresimin e marrjes se vendimeve dhe per rritjen e shalles se
sigurise ne ushtet e risut perdoren tenia matematiore si
analiza e risut, pema e vendimeve, teoria e preferences etj.
Situate qe ndeshet shpesh ne praktiken e biznesit
Percaktimi i probabiIiteteve objektive bazohet ne eksperiencen e
kaIuar
Percaktimi i probabiIiteteve subjektive bazohet ne njohurite e
manaxhereve per ceshtjen qe anaIizohet
Kushtet ne te ciIat merren
vendimet
'endime te marra ne kushtet e Pasigurise
Ne eto ushte te dhenat jane te pamjaftueshme, nu
dihet nese jane te besueshme dhe s'behet dot
vleresim per nderveprimin e variablave te ndryshem
Pasiguria eshte situata tipike qe ndeshen
manaxheret
Manaxheri a veshtiresi si ne identifiimin e
alternativave potenciale si ne percatimin e
probabiliteteve te mundshme.
Situatat politie, legjislacioni qeveritar, ulturat, mjedisi
eonomi, onurrenca, ndryshimet tenologjie
Procesi i Marrjes se Vendimeve
1. Ìdentifiimi i problemit (situates)
2. Gjetja e alternativave te mundshme qe
zgjidhin problemin e dhene
3. Vleresimi i alternativave te mundshme
4. gjedhja e alternatives me te mire
5. batimi i alternatives se zgjedhur
6. Vleresimi i rezultateve te arritura
1) Identifikimi i probIemit (situates)
Fillimisht zbulohet se u eziston nje problem
Eziston ur vihen re dallime midis gjendjes
fatie dhe asaj te parashiuar
Vendime jo vetem ne situata te disfavorshme
por dhe ur mjedisi i jashtem ofron shanse
apo mundesi te catuara
2)Gjetja e aIternativave te mundshme
Manaxheret duhet te percatojne teresine e zgjidhjeve
te mundshme alternative
Eshte e rendesishme te identifiohen te gjitha
alternativat potenciale pasi mund te ndodh qe
alternativa me e mire te mos rezultoje ne grupin e
alternativave qe emi identifiuar
Ìdentifiimi i alternativave me te lehta per tu zbuluar
dhe me vone identifiimi i zgjedhjeve alternative me
pa te dushme dhe me pa te qarta.
Tenia ndihmese: -rainstorming
3)VIeresimi i aIternativave te mundshme
Vleresimi i vantazheve dhe Disavantazheve
Shalla e mundesise se realizimit te alternatives
Konsiderojme kufizimet organizative si koha, buxheti, teknoIogjia
ne dispozicion, burimet njerezore
Kenaqesia
ShkaIIa me te ciIen aIternativa e dhene e kenaq probIemin e
caktuar. AIternativat qe e zgjidhin probIemin pjeserisht ose
duhen eIeminuar ose duhen kombinuar me aIternativa te tjera
Pranueshmeria
Kriter nga i ciIi udhehiqen manaxheret per te gjykuar mbi shkaIIen
me te ciIen ata qe ndikohen nga vendimi i marre, do ta pranojne
ate.
Kostoja
VIeresohen aIternativat nga pikepamja e kostos per zbatimin e
tyre. Nder dy aIternativa ne kushte te barabarta duhet zgjedhur
ajo qe ka koston me te uIet
4) Zgjidhja e aIternatives me te mire
Nje pjese e alternativave eleminohen nga 3.
Nder alternativat e selesionuara manaxheri duhet te
percatoje ate qe e zgjidh me mire problemin e
dhene.
Per zgjedhjen e alternatives me te mire:
· Mbeshtetje ne esperiencen personale dhe te
olegeve ( shpesh e gabuar)
· Metodat e analizes erimore shencore (erimeve
operacionale) synon te gjeje m-dh midis fatoreve
me te rendesishem, ushtet ufizuese dhe premisat
per arritjen e qellimit.
Mund te jete e nevojshme ryerja e esperimenteve
Mund te zgjidhen dhe disa alternativa ne te njejten
ohe per zgjedhjen e problemit
5) Zbatimi i aIternatives se zgjedhur
lternativa e zgjedhur duhet te vihet ne zbatim npm
nje planifiimi te ujdesshem
Vendimet te cilat ane efete te medha mbi
organizaten duhet te zbatohen ne bazen e nje plani
efetiv, te nje oordinimi optimal midis njesive te
brendshme dhe te jashtme te organizates dhe mbi
nje nje percatim te sate te fondeve qe do e
mbeshtesin ate proces.
Vete procesi i zbatimit ne disa raste mund te jete i
veshtire per shallen e omplesitetit te problemit
dhe per fatore te tjere qe shpesh neglizhohen
6)KontroIIi dhe vIeresimi i rezuItateve
Shpesh ne pratie y hap neglizhohet nga
manaxheret
Vendimet merren per periudha te ardhme dhe si te
tilla ato mund te mos te jene te sata (madje te
gabuara) dhe ndoshta disa gjera nu jane
parashiuar si duhet.
Mund te ndodhin ngjarje te papritura
Nje ontroll i vazhdueshem mbi ecurine e punes
zbatuese dhe ryerja e veprimeve orretuese ur
situata nu evoluon sipas planit eshte detyre
perparesore e manaxherit
DeIegimi i vendim-marrjes
(centraIizim i vendimeve)
Manaxheret e nivelit te larte
Vendimet baze apo te paprogramuara
Vendime qe ane ndiim te madh mbi organizaten
Mundesia e gabimit eshte e madhe
Kostoja e orrigjimit eshte e larte
Vendime qe parashiojne shpenzime te medha
fondesh dhe zbatimi i tyre perfshin nje interval ohe
te gjate
Vendime qe ane ndiim te madh te njerezit
DeIegimi i vendim-marrjes
Nivelet e uleta manaxheriale
Vendime rutine dhe te programuara
Shalla e sigurise e larte
Rreziqet e pata
Kostoja e orrigjimit e ulet ne rastet e marrjes
se vendimeve te gabuara
Kritere per deIegim vendim
marrjeje
fare informacion ehste i nevojshem per te marre
vendim? Kush e a marre informacionin?
fare njohurish duhen per te marre vendim? Kush i
a eto njohuri?
Sa shpejt sate dhe lire mund te transferohet
informacioni te ata qe ane njohurite e nevojshme
per te marre vendim?
ilat jane pasojat e mundshem te marrjes se nje
vendimi te gabuar?
Sa urgjent eshte vendimi? ilat jane pasojat e
voneses ne marrjen e vendimeve?
AnaIiza e pikes kritike
E vlefshme per manaxheret:
Ne procesin e Vendim marrjes
Ne planifiim
Ne ontrollin e rezultateve fatie undrejt
standarteve te vendosura.
AnaIiza e pikes kritike
Ndihmon per te uptuar m-dh qe ezistojne
midis volumit te shitjeve, ostove dhe te
ardhurave si dhe ne percatimin e brea
even point u te ardhurat barazojne
shpenzimet (fitimi barazon humbjen).
AnaIiza e Pikes Kritike
osto fikse shpenzime te njejta pavaresisht
nga niveli i prodhimit si qeraja e toes,
ngrohje, ndricim,tasat,pagat e garantuara te
punonjesve.
osto varia-el shpenzime qe ndryshojne ne
varesi te nivelit te prodhimit si shpenzimet per
blerjen e lendeve te para e materialeve,
pagat e punes se punetoreve, shpenzimet e
energjise eletrie tenologjie, shpenzimet e
transportit te produteve etj.
osto fikse + kosto varia-el= kosto totale
AnaIiza e Pikes Kritike
.
TR
F
V
T
REK EVEN POÌNT
VLER
VOLUMÌ
40000
10 000
2000
AnaIiza e Pikes Kritike
cv = 30 l/njesi
p= 50 l/njesi
F = 40 000 le
q = cf/ p-cv = 40 000/50-30 = 2000 njesi
V= cv*q=30 * 2000 = 60 000 le
T=F+V =cv*q+ F= 100 000 le
TR=p*q=50*2000=100 000 le
Î=TR-T= 100 000-100 000 = 0 le
AnaIiza e Pikes Kritike
Avantazhe
1. Ndihmon manaxheret per te percaktuar cmimin ku humbja
barazohet me fitimin po dhe per te perIIogaritur fitimin e
deshiruar.
2. Ndihmon manaxheret per te percaktuar sasine e shitjeve te
nevojshme per te mbuIuar kapitaIin e hedhur ne pune
3. Ndihmon per IIogaritjen e kostove dhe te ardhurave per te gjitha
veIIimet si dhe per percaktimin e kostos variabeI per njesi
4. Mjet ndihmes ne procesin e pIanifikimit dhe te kontroIIit te
aktiviteteve te organizates.
5. Ndihmon per te vIeresuar ndikimin e rritjes se cmimeve
6. Ndihmon per te vIeresuar ndikimin e programeve te uIjes se
kostove ne rritjen e fitimit
7. Ndihmon per marrjen e vendimeve per prodhimin ose jo te nje
produkti
AnaIiza e Pikes Kritike
Disavantazhet
1. Shpenzimet variable nu ndryshojne
proporcionalisht me ndryshimet ne volumet e
shitjeve dhe urbat e ostove sdo te jene nje
relacion linear po eshtu dhe urba e te ardhurave
2. naliza presupozon qe cdo produt te ete cmimin
e vet te shitjes dhe nje paraqitje te vecante grafie
3. Mbeshtetet ne te dhenat e aluara dhe si e tille
mund te mbart me vete gabimet e esaj periudhe
ose ndiimin e fatoreve te rastit
Matrica e rezuItateve
Ose matrica e vendimeve
Tabele Drejtendeshe u ne trajten e
rreshtave dhe te shtyllave specifiohen
alternativat, mundesite e zhvillimit te tyre dhe
vlerat e pritshme te seciles prej tyre
Vlera e pritur = shuma e te gjitha alternative
shumezuar me probabilitetet peratese
Matrica e rezuItateve
nr alternativat Rritja e
shitjeve
P=0.65
Ulja e
shitjeve
P=0.35
Vlerat e
priteshme
1 lerja e nje
linje te tere
tenologjie
10 mil 6 mil 8.6 mil
2 Organizimi i
punes me dy
nderresa
8 mil 6.5 mil 7.475 mil
Matrica e rezuItateve
1) lerja e nje linje te tere tenologjie
Vlera e pritur = 0.65 *10 + 0.35 * 8= 8.6 mil
2) Organizimi i punes me dy nderresa
Vlera e pritur =0.65 *8 + 0.35* 6.5= 7.475mil
ltternativa 1 eshte alternativa me e mire
Shalla e cilesise dhe objetivitetit te
vendimeve rritet ur alternativat percatohen
drejt dhe bashe me to dhe shanset e
ndodhjes se tyre
Pema e vendimeve
Ndihmon ne marrjen e vendimeve ne situatat
e risut
gjerim i onceptit baze te marrjes se
vendimeve
Model grafi i paraqitjes se seuences se
urseve alternative ne te perfshihen rezultatet
e nivelit te dyte dhe te trete qe jane rrjedhoje
e rezultateve fillestare
Pema e vendimeve
p=0.3
Vendimi
Ndertimi i uzines se madhe
Ndertimi i uzines se vogel
Kerese e vogel
fitimi 4 milion
Kerese e vogel
Fitimi 1.5 milion
P=0.3
Kerese e madhe
P=0.7
Fitimi 10 milion
Fitimi 7 milion
Kerese e madhe
P=0.7
VENDÌMÌ ESHTE Ì SKTE
NUK NDERMERREN VEPRÌME
TE TJER
TE NDERTOHET NJE UÌNE TJETER
ME E VOGEL
TE GJEROHET UÌN EKÌSTUESE
TE SHÌTET UÌN DHE TE NDERTOHET
NJE ME E MDHE
TE PRODHOHET NEN KPÌTET
TE PRODHOHET ME KPÌTET TE
PLOTE DHE TE KRÌJOHEN REERV
TE NLÌOHET MUNDESÌ E
DOPTÌMÌT TE NJE OJESE TE UÌNES
PRODHÌMÌN E PRODUKTEVE TE REJ
VEPRÌMÌ ESHTE Ì SKTE
NUK NDERMERREN VEPRÌME
TE TJER
Marrja e vendimeve ne kushtet
e pasigurise
Rregulli maksimin ÷ Kriteri i pesimizmit
Presupozon qe do te emi gjithmone
perfundime negative
Ne eto ushte manaxheri duhet te zgjedhi
rezultatin me te madh te mundshem pasi jo
zgjedhje do te conte ne rritjen e mundshme
te fitimit
Marrja e vendimeve ne kushtet
e pasigurise
Strategjite lternativat
Nuk bejne asgje
e on
Prezantojne
produkte
krahasuese
urrenteve
Prezantojne
produkte
superiore
Hedhja ne treg e
produktit A
40 000 30 000 20 000
Hedhja ne treg e
produktit B
70 000 20 000 0
Marrja e vendimeve ne kushtet
e pasigurise
Nje firme prodhimi a projetuar dy produte te reja dhe por a
burime vetem per prodhimin e njerit prej tyre .
Supozojme se onurrenca eshte:
Neutrale p=0.25
Prezanton nje produt te ngjashem p=0.5
Prezaton nje produt superior p=0.25
Rezultati me i eq per eshte 20 000 le
Rezultati me i eq per eshte 0 le
Kriteri Masimumi i minimumeve pra zgjidhet strategjia
Marrja e vendimeve ne kushtet
e pasigurise
Rregulli maksimaks-Kriteri i Optimizimit
Eshte i underti i rregullit te masimin.
Ne shembullin e mesiperm
Rezultati me i mire per eshte 40 000 le
Rezultati me i mire per eshte 70 000 le
do te preferohet Strategjia
Marrja e vendimeve ne kushtet
e pasigurise
Rregulli i humbjes-Kriteri i keqardhjes
Keqardhja eshte humbja qe peson manaxheri nga
mosnjohja e sate e zhvillimeve te ardhme ne ohen
qe ai merr vendimin
Kostoja e oportunitetit ose shansit te humbur
Ne shembullin nqs do zgjidhte sdo ishte vend per
eqardhje pasi onurrenca sdo te ishte bere asgje
.
Ne rast se zgjidhte firma do te ishte humbur
70 000- 40 000= 30 000 le
Marrja e vendimeve ne kushtet
e pasigurise
Strategjite lternativat
Nuk bejne asgje
e on
Prezantojne
produkte
krahasuese
urrenteve
Prezantojne
produkte
superiore
Hedhja ne treg e
produktit A
70000- 40 000=
30 000
30000-30 000=
0
20000-20 000=
0
Hedhja ne treg e
produktit B
70 000-70 000=
0
30000-20 000=
10000
20000-0=
20000
Marrja e vendimeve ne kushtet
e pasigurise
Rregulli i racionalitetit-riteri La Place
Ne ushtet e pasigurise probabilitetet e ndryshme te alternativave
nu njihen atehere ato jane njelloj te mundshme per
vendimmarrje p= 0.33
Ne shembulin e siperpermendur emi:
Strategjia
40000*0.33 + 30000*0.33 + 20000*0.33= 30000 Iek
Strategjia
70000*0.33 + 20000*0.33 + 0*0.33= 30000 Iek
Te dyja strategjite ofrojne te njejten rezuItat pra nuk kemi
preferenca per asnjeren nga strategjite
Marrja e vendimeve ne grup
Avantazhet
1. Ìnformacioni qe disponon grupi eshte me i madh se
nje njeri i vetem
2. Prania e shume anetareve presupozon gjenerimin
e nje nr me te madh alternativash
3. Ezistenca e specialisteve ne grup dmth shembim
esperienze dhe trajtim i problemit ne disa
endveshtrime
4. Shalla e pranueshmerise se nje vendimi te marre
ne grup eshte me e madhe
5. Grupet jane me te gatshme per te marre persiper
risun
Marrja e vendimeve ne grup
Disavantazhet
1. Eshte me i gjate nga pipamja ohore. Te gjithe duan te
disutojne dhe ne disa raste eshte e veshtire te arrihet
ompromisi
2. Ne disa raste nje ose disa persona duan te dominojne grupin gje
qe eleminon avantazhet e esaj metode
3. Ne disa raste interesat personale dalin ne pah si psh mos
deshire per onflit ose debat me anetaret e grupit.
4. Performanca e grupit varet nga perberja, nr dhe arateristiat e
secilit individ. Shpeshhere nr 5-11 jep rezultate me cilesore se
grupet jashte etyre sajeve. Manaxheret e rinj dhe ne nivele me
te uleta i zgjidhin problemet me mire dhe me shpejt se
manaxheret e niveleve te larta dhe me te vjeter.
Krijimtaria ne marrjen e vendimeve
Realizimi i susesshem i procesit reativ
eron para se gjithash qe manaxheret te
mbeshteten ne dy elemente thelbesore:
1. Te menduarit onvergjent
2. Te menduarit divergjent
1) Fillon prej problemit dhe ecen ne menyre
llogjie drejt zgjedhjes se eruar
2) Sugjeron menyra te ndryshme te trajtimit te
tij due eruar alternativa te reja
Krijimtaria ne marrjen e vendimeve
.
naliza e problemit te shtruar
per zgjedhje
Periudha e inubacionit
Periudha e iluminimit
z
Periudha e detajimit dhe
e perpunimit te ideve
bulimi i zgjidhjes se
plote te problemit
Procesi i
reativitetit
EIeminimi i barrierave ne te
menduarit kreativ
Pratiohuni per te marre nje ris te vogel ne jeten tuaj personale
dhe ne pune due u mbeshtetur ne intuite dhe ne parashiimin
tuaj. Mbani shenim x risqet dhe verifioni shallen e satesise se
tyre
Perpiquni te dilni nga guaca juaj. Kontatoni me njerez me nje
stereotip te pranueshem.
Merrni vendime ne te tashmen pa u influencuar nga e shuara
juaj si dhe nga parashiimi per te ardhmen
Merrni persiper projete qe jane situata ambiguiteti dhe shihni
reagimin tuaj
Kur ju paraqitet nje ide mendoni per gjerat pozitive pastaj per
gjerat negative dhe se fundi per te gjitha gjerat qe ju interesojne
ne ete ide
Teknikat e nxitjes se krijimtarise dhe te
marrjes se vendimeve ne grup
1. Tenia e grupit nominal
2. rainstorming
3. Sinetia
4. Strategji e ngacmimit
5. Tenia e rrethit
Percatohet problemi
do anetar paraqet idete e veta me shrim pa
bashpunuar me oleget e tjere
Ìdete e propozuara afishohen ne menyre te
dushme per gjithe anetaret e grupit psh derrase
projetor etj
Ìdete disutohen nga pjestaret e tjere per ti patur me
te qarta dhe per te bere nje vleresim me obletiv.
Vleresimi i ideve te secilit nga cdo individ PSH me
vleresimin me pie per cdo ide.
Renditja ne baze te pieve percaton idene me te
mire dhe me te pranueshme.
Teknika e grupit nominaI
Brainstorming
Permiresimi i marrjes se vendimeve me anen e zbulimit
te zgjidhjeve alternative gjate nje ohe te shurter.
Nxitet hedhja e sh ideve e nu lejohet te ritiohet apo
vleresohet asnje gjate ohes qe vazhdon mbledhja.
Nxitet gjenerimi i ideve te shprehshme nga pipamja
sasiore
Pjesemarresit inurajohen te hedhin ide te reja, te
modofiojne dhe permiresojne idete e anetareve te tjere.
Kjo metode dhe eshte me pa efetive se tenia e grupit
nominal e cila ruan nje shalle te larte enaqesie
Sinektika
Tenia Gordon
do anetar i grupit njihet me problemin qe do
te disutohet
Lideri i grupit percaton pien yce u do te
bazohet disutimi
Nxitet hedhja e ideve te reja
Esperti qe eshte i pranishem menjanon
idete e pavleshme dhe mban idete qe jane te
pranueshme.
Strategjia e ngacmimit
Ne nje grup nje person catohet si opozitar
per problemin qe disutohet
i a per detyre te ataoje cdo gje qe thote
grupi
Synimi: shqyrtimi i cdo aspeti negativ te
alternativave te mundshme qe zgjidhin
problemin.
Teknika e rrethit
Pjesemarrsit ulen ne forme rrethi dhe nje
person qe eshte specialist per problemin qe
disutohet u pergjigjet pyetjeve te anetareve
te cilet nu lejohen ti bejne pyetje njeri tjetrin.
Mund te jene te pranishem me shume se nje
specialist dhe zbatohet e njejta procedure per
secilin prej tyre.
Pasi grupi mbledh idete e esperteve punon
per marrjen e vendimit
Kufizime qe pengojne
kreativitetin
netaret mund te druhen te shprehin lirshem mendimet
ur ne grup bejne pjese dhe superioret e tyre
Ecuria e metejshme e punes ne disa raste varet nga
esperti teni i grupit
Ìdete qe ofrojne zgjidhje racionale mund te duen si
devijim nga opinionet e te tjereve dhe njerezit mund te
ngurrojne te shprehin novacionin e tyre due menduar
se jane ide te gabuara,
Njerez te vecante te prirur nga aspete sociale dhe m-dh
te mira me oleget perpiqen te evitojne idete qe ngjallin
debat sidomos ur behet fjale per te hedhur ide qe jane
ne undershtim me superioret e tyre

,77,0'03/20;0 
9;909703/08802507507843,96020770320 ;03/22,77038 3/;/090;0.,390 7:50 7,3,9, 
 

$34322,3,29 85,8$243 020392090-08475,3129 438/074091:38432,3,07,/0574.08 47,3,9;

'03/2  

0/020,303090.08303/;/,54 307:53070830773043:437709 3089:,9090.,9:,7 !74.08/088030,9073,9;035230 8070,9073,9;,8902:3/820 420393090.034-09;,9 5,309/0 549,9900330;05720437090

/23897.  !74.'03/22.7708808008 .08.03/22.80 4/0.7708.77.08970 4/00 4/0.03/22.9.0  .

902:3/820/05.07092.3.9.090970 .77330.9073.790 03.43.4/0.9 0.3802 .84.7708 .03/22. !708:54409809031472..80   !74-020890507.039:.43 /4248/4802089057..7 6041743/032090270902:3/820 90574-029 4/08:207.9:...03/2904592:.76.

9.0897060900290 31472:.70 .70 6041743300/09003.03/22..706090507/09.608 .9073.6820 ..05920945071090 %03/03.43..1908..03/207.0 30203705071090 507.03070470305075:3230 31472.7/0902.05.439 :12090-03090.770880 8008 $24388943303400:1:.772.903.003.4/0.

90 88902.8.90 /.5 5070/030..77.43.040.05070/0 7..02:3/9070/:940930 30574.0 $4.794$03.9 /079230574.'03/22.08800843288902.0574-020.9.3.0 30806:03.082090270507 30574-02-308 .9073.0/:70/0.55.

0.77.070:9433.34892574-029/02.0 /.0890.794$03.3.39:9.7.09027.77.30 20370905.0089070889 39:9.08/03/03090-.0 .0/005.77.3/070820 .08 2.'03/2 2.0/70900574-020.79/04 803.908 39003.305070700 5.79000850703.0 $4.6.0 .03/20.8:.03/20.3/070820 .

03 %0470394093.98509 %00.10 90574-0298.2-..08 %0002340.9.4092090 -08909093039:903.$9:/2090.940:1209850..9073.770839:9.9 0743302094/0/0305. .035230574. %039439.92309 %02-740..7 2094/08 %0507.0.20850930 574.03.433  .0574-0230 507980230203/0 %07507.30072 770:950731472..3 507/030574-029 %00903/07080230 97.3.940574-023 3/078.0830030 /00/:0:70107:.08/:0 779:7.0330 0038  .770888902.

9.9.7.530574.-.5390907/05078075.. 5.033.08 30.507.9073.8 854743/0.9820780 $67943308070.3/43 ..2.9073.505.830 903090340 .98:208509       . 050789.823 -743300/03.307.

904-09..7.0.9808..9:.03/209 .609 -08909.84..928.3.303/0303/039:903 089250790-.5.0 !07/472-:720.439 7..19:0820 48507..77.0490-08:082090 31472.090.90 8.9 4:82209050790825942.-:.7.03/20.    :308.0408802.

30.089:.7.3020/830-3089 830805.5.843/4990.070.090230390708 90/05.7.0 8.9044592..3..02.0905.890903/7820.43.0 .54720 70:9.8:.'03/20490/4-09.050790.7/203208:7.2039990970/04909047.5.-84:90547 0/4-820307.3.609 #..057:.43.8:..7.03/2060-036090 0023403/8.9.7 '03/48:1202-30. 08905747.908830 09070 /7820905.7.225.909:1:.79. $:-45922 %03/03.7..9073.7.

7..0 $97.9.9073.0 $5.87:.9093 47.%5090'03/20.323/0 4507..99020470 '05729.900 077035074-09.90 !.07 %..43090-30893090708 ..2-574/:9. !07/47204342-:720.

/:0820 $ 07430 290900 .%5090'03/20.'03/20-.0 &30 1.9.9.9.3090/00:0820 .3.0 -'03/207:930 07703302037090.. 47. -549.989:9:7.0 .9047905079820 .

2:.908 .43.40 .'03/20905747.0/0.. :3/90.3090549.03089:.9.3.:.090 47.79403/090089430574.3.7.0 ./090507.9:.8.0/:7.099020802/090:09 %0/03..9..90 .8470 .%5090'03/20.090 3.7300850703.703 9.7.909094507.8203090.505./23897.3090/00:08208058078:0890.9.2.8.90 :3/908570033.9820-.:.070903.

30905.900.3.070903.3050747.0990.7.3. .7. .5747.90 507. '03/206020770350789:.790/09020802 :.2:.7.-:7208 '03/209897.99:7.0/:7.574..3090/:7.9.3090/00:0820 09085089.507807982050790.9.2:.208503209020/.70 %0/03.0 -'03/20905.5747.3090508820480905.93:.68205./090 5. .9070.%5090'03/20.42509:.9.

5747.3050747.3.9.030./0 1. .7.3.0709 .9.9470931:03.7.03047.2:.8 507-0308:2.:0854/03023/0 0850703.3205072.5747./0508078990897:9:.  .%5090'03/20.9.5.508078990897:9:7:./0.3. '03/205080789905747.0 09085089.030970507843.03/2090 5.07092-08909034.09023090/03. %7.7.7.3.2:.7.03/20.0 $9:.03/20 5080789905.2:.

:89093090.03/209 '03/20902.9207703 ..30:89090 $:780 #8:9 !.77.8:780 .

.0709.030:890908:780805490 08901034203603:3/4/850830 57.5.30908:79.7.9073.840330203705071090/0 3:089002:3/:790-:403909.7 .9030-3089 5.30:89090$:780 .4308905490 032702.990./4903/4/ 31472.9:.9207703 .840 03.94709/0:89090 .03/20.9 2-3070:9.! .05.0.03/209 '03/20902.-9090903/4/0880970.902:3/820 !74-..31:03.30908:79080..770/03098.77.:89093090.77.3.892077..81..9.

04-09.0..9030-3089 !07..92574-.078:9 502.3.902.9 !74-.90603/080985083057.409300850703.770880..-9090.0890360.9.-9090903/4/0880970.3.057010703.-9090.2.8:79.0709343.0 9047.90 770:31472.43/0580089432:3/90248090 5490 .070.30:89090#8:9 03089:.7 !07.94708 ..4093034:7900 2.0/05077790308.0-.30905.3..409 . ! !0750727082302.08:-09..92574-.9073.0809 $9:.0507.03/20.030 .0-.3.03/20.03/209 '03/20902.9207703 .:.77.:89093090.0880 8:78030:8909078:9507/4703903.

03/209 '03/20902.8:7....089708830/0391230 .0903/7802 !.30:89090!.4360.950603/0803 2.9.054903.9.19:0820 3: /093080.0830507.3090-08:0820/08 -009/49 .9.9.7 :9:7.07.9230 574-.77..95490 08.-9090....30905.070825073/07.9207703 .7. 3/78209903440 .057230.0902:3/820 $9:.079.089089:..3...2.3.-.9 20/8 04342 43:7703.0709 .9073.8:780 0094:890 90/03.:89093090.

08800/:7 '0708270:9.779:7.92..908 09.08.082090270 -.0..9.9073.0902:3/820 0/. ..770880'03/20.9073.9073.0    /03912574-029 89:.090.9073.9.9.!74.9.90.0.0902:3/82060 /3574-0230/030 '07082..

7 '03/204.8902417438.0370/.09023089:.9:.905.202/803/08 1.908 289-:40980:0894330574-02 8943:7. .90/81.542:3/0890.90/0.9. /03912574-029 89:..380 ..7.7.47820 547/0:720/8.8.8:.

9.9073. %03.9073. ..430/039120/0.943090708300/0.9073.9.7 /03912.0 902:3/820.3.9073.9073.. 09.82:3/903/4/60 .9073.0902:3/820 .9.9.06002/0391:.3/2080-7....90/:820/0205.05..020 5.0.5079:-::..7 /020.906.2002709024870:940307:530 ..9.9073.0709/:0990507.0 8900703/0882090/0391403909.9..3894723 .0..9.0209009.79.954903.

2990..603/4033.:/06032.9.03.9073.720. 79073.9.43 -:72093070470 03.9073..72-8....2.9.9.57.070950790:.7.9.9.9073..39. $.3.460.30:89090-. 30/854.9073.90907. '07082. -:09 90344.9230 970 /07/.93.0.0 $.0902:3/820 '07082.3.9:.505.3:08207. !7.9600/3574-0235080789480 /:030023:.03/22..03...9.770 /49..39.9073.3430 .489432090:09 .048948507-..084.608.0.9.6574-0230 .7480/:0342-3:.9073../:090/:7 ..0/030003.03 2090..7 9073.79.0/08.2090.90 4894.-. '0708403.02:3/08808070..9.08 438/07420:120947.

9 507..0 :3/90/03/0/8.90800843:.9073.7790306029 :3/90090030.9073..9.90600/20270574-0230 /030 !070/030.00850720390.082090270 050800.7 W 094/.0 2090703/08802 :8909:1:080/057028.9073.3.470 0720.0 85080.9073.0 4507.08072470803.000234033.9.-:....082090270 W -089090300850703. /.43..0/090 400.9.07/:0990 507..0.9470.4820707.9.9073.9.940.90.309030903 405070/030574-029 .7.0 834390002 /2/81.3. /07.2.03507843.

9.2- 47.940330-.30010909020/.9.3.3 0109.92908. 9030447/324592.89209047.92352 305.08-.0930-.089705078.08 '090574.90574.090 -703/820/090.3. -.030305..7.03042508909990574-029 /05071.9073.2/8308.947090907060850830403 .060/40 2-089083.9.92..92930/8.9090143/0.908/02- 3030507.08800/:7 9073.00/:7/:0990.8902:3/90090 ..31290:/08802 '03/20990.903/:0990-.

90.9.9:080/0707.0.30 5. /03/489.85.7/20/0890 9./8./090 .7.579:7.90. 043974./:08022-0.942:3/9024890030908.07..0708270:9.5304093.3.05720.7. 2.390890/0970 5075.0709 '03/209207703507507:/.:73005:308 -.4:4385. 2.079 .70847002.9.70905..0   $5083057.8:.78/:09 :3/903/4/33.047709:080:7 89:.3:0.-:.90. 43974/0.3.3:.

/0 4894.3. '03/2060.3.0.2.070903.0397.5747./2-47./9030709 .2:.92970507183303907.903 :3/08.0990.0.7..90 '03/2060.54905.84308503209020/.303/2902.40 90.03/2 2.002.0    .7. 143/08/0-.-29089002.04772908900.7708 .790 '03/209-.790 '03/20605.03/20.303/2902.

7.7708   . $.3.03/20.9.-:. 4894.0090:09.03/2 2.7.2:.002.090.0477290:09307.2.790 #7060905.07.890902.08:7800.7708 80. ..0 '03/207:930/0905747.

7700   1.09434:7 $.84.77030.03/2 2.77031472.60.03/2.-:.03/2:80.03/2 .430808302.43089030.902:3/802902.38107409 31472.7034:78/:03507902..4802507902.77088030 .2.03/20.305.7 $.9.90 .85098.03/2:8 .9.770.03/290.305.7031472.770.433 1.9.:70390890.4820 507902.90/0702:3/9097.79070507/002.3034:790030.0 ..4390.770 .84..

0508790 .90:3/709 89..01.7708 05.0830'03/22.790.3/.312 0439743070:9.03/48:7.3. .090.018205072.0709 0574.90.3.

9-...0508790 /24350790:59:..035439:90.0 4894.08/030507.72 /60089430 2/8.430 8503209 192-.7.4:2990890.7/:7.3.7/:7.43:2-03 .0/090 .9230-70.7. 0.

385479990574/:90.-04894949..0574/298607.7....708903..8.7...0 4894.7.-0 850320603/7843030 .0!08790  4894180 85032090309..02.907.0 5.3.905:308805:309470.90 5:34308.0 85032090 03078000970903440 85032090 97.70889 3.09408 3740 3/7.0.5.0905.3.0990574/2988503209507 -0703003/0.90.2 9.7.0 .39:.9 5.7..009 4894180 4894.

0!08790 '# %# % #'! %  ' ' & .3..

.3. ..0!08790     .

308 5 .

308  0 6.1.

5
.; 

  
308 '.; 6   0 % '.; 6  0 %#5 6  0 Î%# 
%   
0

3,,0!08790  

;,39,0 
/2432,3,070950790507.,9:,7.223::2-, -,7,40920192354/0507905074,79:719230 /087:,7 /2432,3,070950790507.,9:,78,8300890;090 30;4820507902-::,7,59,300/:7305:30 /2435074,790304894;0/090,7/:7,;0507909, ;02098/0507507.,923048948;,7,-0507308 093/20830574.08305,3129/09043974990 ,9;9090;09047,3,908 /24350790;0708:,73/2307790880.220;0 /24350790;0708:,73/2305747,20;090:0880 4894;0307790301929 /2435072,77030;03/20;0507574/2348049030 574/:9  

 

7920.7.69090.3..7.223 0.3907../08090 2:3/902-.10 -08909093090/03.904894.7...43./4574/:990090.5708:544360...899 .0/0:7-..090.90.09908908/0305.-03:3/78430 574547.754089:/0:7-.4:2090 890.89203/7820930.507:/0 4803/2301.39.:.4330.0.090.0 3.-209008.7/:7..08/49003030 70.9470.0907.0!08790   8.09 $503209.

.9..97.0..0 8:20:.08570970 '07.9073.0  802.-90909507.03/20.9 2:3/08900.9073.0/09089..97.2990970/0 .90.9080 .1403 .905798209080.-0070903/080:3097..9030 77089.07.0909.9.070:9.720574-.0850...0 %.0579:78:2.

90 5790820 2  07.0 890.0 ! 2 '07.90..9 #79.030 30909070 903440 7..0 37 ..97.9073.070:9.9.32 2 5:30820/ 3/07708. 2 2 .0 !  2 &.0 890.

077909:7.0579:7    2 99073.9.9507.9403 /709/0-.0579:7    2  7.0 07.97. '07.0.9073..90.03/20.0890..909990 ..38090 3/4/0880970 ..200270 $.9.0880/04-09.9073.9....03030909070903440 '07.802094/08.325:30820/3/07708.070:9.

0 4/07.9.15.9 078:9 07243.!02.0902.7.0880 :780.770880 .03090507180370:9.909 03.0.03/20.30770/40 070:9.0990/90/0909709060.69088080:03.03/20.03089:.9.0  /243302.0.90.70 .03/20.0599-.77030.01089.9073.

/0 %!# %!%%% ! %%# ##' % %&$ !%%% $%&$ !# !# &%'%# '!#$%$% &###'!# %%# 0708002.40 '03/2 92243 0708002.40 192243 '$%$% &###'!# %%# %#% %&%%# ' %# %&$%&$ /0792:30880./0 ! %$%%&%#% % %!# %!%% ! 070800.0 5 070800.0./0 ! 92 243 .03/20.!02.40 92 243 /0792:308802.

03/20.07/:09900/ 70:9.0.823 7907508229 !708:544360/4900292430 5071:3/2030./902:3/8025.77.0 0094:8902.030:8909 05.8:780  #70:2.84 0/0/490.9.4390307790302:3/820 901929 ..3.9320902.

0 !70.77.309700 574/:99 0/.39430 574/:90 8:507470 0/.03/20.8:780 $97.9090 9073.39430 574/:90 7...80 043 :770390.0.9.309700 574/:99      ..8:080 !70.9 :-030.030:8909 05.

./0547.77.82:2232:20..03/20. -:720.920065070890 0 #0:9.57409:.920065070890 0 7907.7/574/:909070.394330574/:9903.057.90.030:8909 05.0902507574/2303079570970 $:544208043:7703.94330574/:98:507475 #0:9. .0./09897.8:780 01720574/2.05  !70.0890 0:97.8025  !70.

8 7907 59229 890:3/079770:9902.9202705070890 0 /490570107409$97.03/20. .8:780 #70:2.0.9202705070890 0 #0:9.82.77.823 0802-:302085072 #0:9.90..030:8909 05.

900.03/20..8/490890-070.77.7/.030:8909 05.7/08 06.843:7703.2077.80 07.03/23 4894.0.8:780 #70::2-08 790706.08.60508432.03/507 06.38990:2-:7 0802-:3368/4/908/4890./490890:2-:7    0 .20.073.3.045479:390994808. 24834.0890:2-.8980/90172.7/2030403 60.090..7/05.

030:8909 05.8:780 $97.0..8:080   !70..39430 574/:90 7..9 :-030.0 !70.39430 574/:90 8:507470   0/.9090 9073.9.77.309700 574/:99         0/.309700 574/:99  .03/20.80 043 :770390.

!.8:780574-.    0 %0/.0 0:890905.9073.    0 $97.03/20.43.90070..9090 .90.94.0.9099 7907.03/22.8307033.77.30304902:3/820507 .3:02 57010703.7705 0802-:308507507203/:702 $97.9090417430903090370:9.0 3:303..030:8909 05...90.897.8:780 #70:7..9.-9090903/782090.957.507.897..

77.09 31472.4360/8543437:50890202./80 30307.0.770 307:508902002./0 7:509.7705078507 78:3  .0902 !7..0307:5/29802-2 08507030/097.0307:5   ....3:08207808030.70.3.9073./.03/2902. 03/.0850.089720 $.39.890...08:20.05708:5443030723 0303720902.309.9.9820507902.8 8903.92574-02930/8.302090..057.03/20.

.390/4234307:530 60002343.090.0709073/0303.3.0.0020 90:09./02090.0907  .79.390 /8:9430/030/8.90789./3574-020920270/020850980 2.2..0.507-07.07:59.3.0847080 7:509.90 80.507843.9020.70907:59 !071472./:.77.7093.858248 /08705074319480/0-..903.89030480/8.09 89020.0897090.7709 4257428 0/8.93/.309..070903.0 ..0307:5  8.890390708.. 37/0./ $50807037 0570:9.0/.00.03/20.3305.7.7.4470 %090/:.39.3.89009708.9507843..39.7.7.920.09008.89008900.55.2094/0 0/8.

8602.07039 %0203/:.9.729.7.9070.03/20.070990 2-089090330/002039090-08470 %0203/:.033020370 40/7090/088007:.7943.3.7..302.07039 43570574-029/00. .79/.0   #0.08970.7 $:07432037.92990 9/:007:.7.77030.903/78209097.28:808802574.809.9073. 07435.9.

0574-02990897:.0:2329 !74.29/0 05075:32990/0.03:-.77030.302.9.0 3.7.439 !07:/..03/20.7 5070/0 !07:/.08 70.9099 !07:/.729.0 -:2/0880 549090574-029 .0/09..

94:3507902.0 /0305:30/:0:2-08909:73039:90/0305.:.9549.   !7.03/2030909.2-:909/083 70. 439.5.9432030702030 890704959057.7707.3:0802 0773.8250790.239:.9.8/03.7.690930/0203/4350707.960:390708430 30090/0 ..3089:.507 07.. :.08:.7970.507843.770307890.07.82035. :7:5.:.3803278609/0.7.071438..03090 203/:.:.9.7.403009039:.73.0308.7.9.930.9088080 970 !0756:390/33.:31:03.0232-.823 9:..7/203 0773507850757409060.89.05.0/0801:3/507909. -.

9003.077099 . 7.0307:5   %03.07:593423.90390880729.%03.03/20..229 %03.770880.780/090 2. $97.3894723 $309.

0507.720400909070 /090057454:.309.    !07.%03.0708232050507. -..309.30-.75.85:3:.9409574-02 /4.07:593423..09080.9:720 906./050790-07030.7.7090907050795.18403302037090 /:82050790.79.609/0900.09050.80 574094709 /090/8:94033.07082204-09.09..5089./4/0 #03/9.208725./!$20 .70907:5958/077.93. '07082/0./43/..943/0302090 270/0209057.3:0820 .7.

0109.770880.0708409. 8.79003.55.3894723 !07270822.54 .090.6080 .003:04099079409.7:. 90 24/41430/05072708430/0900.8470 !0802.0.3030-:29 90/0.903040908:7907 9090/.0909070 42094/0/00890205.08/0.770893:7.0.7.080903.09085708203.020.9.0.03/20..9073.9040860. 90903072/0.07:59 3423.2..403900/3/09070.830.70.309.3308./432-0/.

343 /09005.409/8:92 9090/.3802203.3090 57.309.. 8507960089057..47/43 /4.   %03.0/0.$309.0:/490 -.0820/02-.3:0820 .77:5930920574-02360/4 90/8:9409 /077:59507.3/09060.943503.09070.

0902:3/82060/3 574-023 ./4.90.9073.$97.850930.90 ...9..940984549.40./40609490 7:5 $3286792..03.507/097090.229  0307:530507843.9.9.7 507574-02360/8:9409 .

0/:70507 80.87:52-0//09000850790.309...94090309.%03.89507574-02360 /8:9409:507095090.89/0-.3570970 !.7789:0330147207709/030 507843600890850.077099  !0802.03/29 .574.77030.05:343 5072.0 90.090.70.3802208:208030 850.093:04039-030509030790973 :3/900309057.

.23.30/090.98/4248:7-0091.02:3/90/:038 /0.3 /0-..7092:3/90/7:0390857037802203/209 :7307:5-0305080/08:50747090970 .9.0507900/:7/060.7.7.890.0.2040095075603900.7 80.-:.9093   309.8509084.4330970/:0203/:.0/02 / 9027.. 0850799037:59 /09060417430/07. 07090.39090577:73..30 30:3/07892208:50747090970 .0/0307092:3/90 3:77430908570334.43.9430/090603.0209082005:30830/8...:12060503430 70.:7.45343090909070..7093.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful