BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (Pembinaan Persekitaran bilik Darjah yang Mesra Budaya) OLEH: SHADDIN BIN SABRI Jabatan

Ilmu Pendidikan

BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA

PENGENALAN 
   

Suasana pembelajaran jauh berubah Terdedah dengan pelbagai perkembangan Berjaya mengangkat martabat pendidikan Negara ke persada dunia. Pembelajaran di dalam bilik darjah wujud pelbagai kaum Pelbagai latar budaya Untuk dedahkan hal ini pendidik perlu mengetahui konsep budaya di Malaysia Termasuk kepelbagaian kelompok untuk membentuk 1 Malaysia

 Perkataan budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian berikut: -Budhi (Sanskrit). kecergasan fikiran dan akal . bangsa dan kaum.Pengertian dan Konsep Budaya serta Kepelbagaian Kelompok Budaya-merangkumi Budaya- setiap aspek kehidupan masyarakat Tidak kira agama.

 Membawa Budaya maksud : itu adalah kecergasan akal fikiran seseorang yang akan menentukan tahap pemikiran mereka dalam menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan tersebut .

 Daya (Melayu) . Memberi . kekuatan kuasa. tenaga dan pengaruh yang semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka. tenaga dan pengaruh maksud seseorang individu itu menggunakan segala kekuatan kuasa.

tenaga dan akal fkiran ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. . Bila digabungkan menjadikan maksud : Budaya merupakan kebolehan seseorang individu menggunakan kekuatan.

 Penyelesaian yang diambil tersebut boleh diterima oleh semua ahli masyarakat dan menjadi amalan bersama. . Amalan yang diterima ini akan dijadikan budaya dalam kehidupan mereka.

Persamaan tersebut dikatakan sebagai pola kebudayaan sejagat . sistem kekeluargaan. Kebudayaan berbeza dari satu masyarakat ke masyarakat lain Namun ada beberapa persamaan dalam beberapa aspek seperti bahasa. objek kebendaan. amalan agama. nilai kesenian dll.   Kebudayaan juga ditakrifkan sebagai: Keseluruhan cara hidup manusia yang merangkumi cara bertindak. berkelakuan dan berfikir. Kebudayaan meliputi hasil-hasil kehidupan kelompok hasilyang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan.

Ini bermaksud bahawa kemampuan seseorang menggunakan segala tenaga sama ada berbentuk fizikal mahupun rohani. usaha rohani atau kuasa menggerakkan jiwa. kearah menggerakkan jiwa bagi mencapai hasrat yang diingini. Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. Penggerak ini dimiliki oleh semua individu dan melaluinya sesuatu perkara itu dapat dilaksanakan. Hasrat dan nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama.  Nik Safiah Haji Abdul Karim: Budaya adalah tenaga fikiran. .

. kepercayaan. akal budi (cara berfikir) berkelakuan dsb. sikap dan nilai. agama. susunan organisasi ekonomi. adat resam. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. politik. Menurut Kamus Dewan (2005): Kemajuan fikiran.

. nilai kepercayaan. Sebagai kesimpulan: Dari segi bahasa merupakan satu cara hidup yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat pada masa kini. Dari segi istilah : merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran. pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu perkara atau situasi.

 Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah . Murid-murid dididik untuk berbudaya Muridsebagaimana dikehendaki oleh masyarakat. Dalam konteks pendidikan. Budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat.

 Penting bila murid keluar dari sistem persekolahan mempunyai budaya Malaysia yang boleh diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum . Sebagai pendidik: Menjadi tanggungjawab guru untuk menerapkan pendidikan nilai yang merangkumi nilai material dan bukan material mengikut acuan Malaysia.

Meliputi semua aspek.         Guru harus terap nilai budaya melalui Pendidikan formal Kurikulum KoKo-kurikulum Dalam kelompok murid di Malaysia. Lokasi Pekerjaan ibu bapa Pendidikan yang diterima Status ekonomi Sosial Keturunan Kuasa politik Bangsa. Bahasa Adat resam Kepercayaan jantina .

Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada (b) Prefered. . (a) Wajib-individu hanya mempunyai satu Wajibcara untuk melakukannya.yang lebih digemari. Pola dalam budaya dikategorikan kepada beberapa aspek yang boleh dinyatakan seperti berikut. Kita Preferedmempunyai pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari.

 (c) TipikalTipikal. .ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan (d) Alternatif.ada beberapa cara Alternatifmelakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari (e) Terhad cara melakukan sesuautu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja.

 Ciri-Ciri Ciri- budaya: (a) Boleh dipelajari (b) Boleh dikongsi (c) Bersifat sejagat (d) Boleh diwarisi (e) Sentiasa berubah (f) Mempunyai unsur simbolik (g) Mempunyai pandangan semesta .

 Bersifat formal dan informal. dengan penugasa kerja yang ditunjuk untuk menjalankan tugastugas-tugas lain dan diarahkan .Jenis dan Demografi Kelompok Kelompok = dua individu atau lebih yang berinteraksi saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Formal= kelompok yang ditetapkan oleh struktur organisasi.

kelompok Persahabatanyang ditetapkan secara bersama-sama bersamakerana memiliki satu atau lebih sifat yang sama .individuKepentingan.individuindividu yang bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus yang diperhatikan (c) Kelompok Persahabatan. Klasifikasi Kelompok: (a) Kelompok Tugas-bersama-sama Tugas-bersamamenyelesaikan suatu tugasan/pekerjaan (b) Kelompok Kepentingan.

 (a) Keamanan (b) Status (c) Harga Diri (d) Afiliasi= kelompok dapat memenuhi keperluan sosial (e) Kekuatan (f) Pencapaian Tujuan . Alasan orang untuk saling bergantung dan bergabung dalam kelompok.

Ciri Pengelompokan Masyarakat Melayu SUB-ETNIK MELAYU JAWA LAIN-LAIN BUGIS MINANG BANJAR .

Pengkelasan Kelompok Ras HOMO-SAPIENS Jenis-Jenis Ras Caucasoid Mongoloid American Indian Negroid Austroloid .

CiriCiri-Ciri Fizikal CAUCASOID Bibir nipis ORANG-ORANG EROPAH PUTIH Hidung Mancung Kulit putih Tinggi Mata besar Rambut lurus .

NEGROID Kaki Kurus ORANG-ORANG NEGRO HITAM Tinggi Rambut Kerinting Kulit Hitam Mata Besar Bibir Tebal .

MONGOLOID ORANG-ORANG ASIA KUNING Rambut Lurus Atau Kerinting Hidung Kurang Mancung Kulit Berwarna Badan Kecil Mata agak Kecil .

AMERICAN INDIAN Orang Asli Amerika ³Red Indian´ Rambut Lurus Kulit Merah Hidung Sederhana Bentuk Muka Persegi Mata Besar .

AUSROLOID Orang Asli Australia ³Kelabu´ Kulit Kelabu Mata Besar Rambut Kerinting Hidung Besar .Di Malaysia terdapat beberapa masalah dalam membentuk ras khususnya dalam masyarakat majmuk. Antaranya Perbezaan capaian Jurang sosial Pengekalan identiti Ethnocentrisme Monopoli Budaya Prasangka Sterotaip 

   

 Warganegara

Malaysia Mengikut kaum bagi tahun 1991, 2000 dan Suku kedua 2006
Kumpulan Etnik Melayu Bumiputera Cina India LainLain-lain Jumlah 16,812,300 1991 8,521,900 1,778,000 4,623,900 1,316,100 572,400 21,889,900 2000 11,680,400 2,567,800 5.691,900 1,680,100 269,700 24,803,500 2006 13,475,100 2,931,400 6,219,600 1,858,500 318,900    

 TOPIK

2: KESEDARAN KEPELBAGAIAN BUDAYA

 Pengenalan Pelbagai kaumkaum-wujd corak sosio budaya yang berbeza Tidak menjadi tembok penghalang untuk wujudkan pelbagai jurang dalam sistem demokrasi Murid harus didedahkan tentang kepelbagaian sosiso budaya dalam masyarakat 27 juta penduduk dan terdiri daripada lebih 200 etnik .

berbanding dengan rumpun bangsa lain.   Bangsa Konsep bangsa atau nasional maksud yang sangat luas terbentuk berasaskan etnik atau ras sedia ada John sturt Mill. Lazimnya bangsa terjalin oleh kesamaan bahasa.bangsa merupakan rumpun Millmanusia yang terikat oleh rasataksub bersama dan lebih rela bekerjasama sesama mereka. kesatuan wilayah. sejarah dan agama. budaya. Pembentukan bangsa Malaysia berteraskan hubungan etnik yang harmonis .

sifat Contoh : Melayu. . dan India di Malaysia yang hidup bersama sejak dahulu dan telah membentuk identiti Malaysia yang ada kini. Bangsa (menurut Kamus Dewan) = sekumpulan orang yang mempunyai ciriciriciri kebudayaan. Secara umum konsep bangsa bermaksud sekumpulan manusia yang sama asalasalusulnya serta serupa sifat-sifatnya. nilai dan aspirasi yang sama. Cina.

1972) Menurut perlembagaan Melayu hanya merujuk kepada seseorang yang berketurunan Melayu dan beragama Islam. Melayu Melayu ditakrifkan sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia. Thailand. Indonessia. . filipina dan Madagascar (UNESCO.

 Keturunan pendatang dari China (datang sekitar abad 15 pertengahan abad 20) Kebanyakan orang Cina Malaysia menganggap kecinaan mereka sebagai satu identiti etnik. . budaya dan politik. Orang Cina Orang Cina yang menjadi warganegara atau penduduk tetap di Malaysia. Namun secara beransur-ansur asimilasi beransurbudaya telah berlaku dan perubahan tersebut mula diterima oleh masyarakat.

 Masyarakat India telah berhijrah sejak 2000 tahun yang lalu. . Orang India Berketurunan daripada mereka yang berhijrah dari India semasa pemerintahan British di TM. Penduduk India di TM dan Singapura sebelum ini terdiri daripada orang lelaki yang meniggalkan keluarga mereka di India dan Sri Lanka.

bahasa. adat resam dll. Etnik Dikenali juga sebagai kaum Kelompok ini wujud disebabkan perbezaan budaya. agama. Termasuk cara berfikir. kepercayaan. cara bertindak yang meliputi sistem politik. .

dan Austroloid Ras boleh dikatakan sebagai kelompok sosial yang mepunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal-biologikal yang nyata cirifizikalseperti warna kulit. Negroid. CiriCiri-ciri fizikal itu ditentukan oleh baka yang diwarisi dari generasi ke generasi Cth Mongoloid.   Ras Satu kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fizikal seperti warna cirikulit dll. warna mata. warna rambut dll .

 Ras juga merujuk kepada satu kelompok manusia yang menganggap diri atau dianggap oleh kelompok lainsebagai berbeza daripada kelompok mereka berasaskan perbezaan fizikal yang tidak dapat diubah. .

 Kampar Aceh Patani dll. Melayu Banjar Arab Jawa Minangkabau Mandahiling. .

 Dalam masyarakat Cina terdapat sukusukusuku spt berikut: Hakka Hailam Kantonis Dll .

 Dalam Tamil Jaffna masyarakat India : Keturunan Sikh Pakistan Bangladesh .

gaya kehidupan. Ada yang berpendidikan Inggeris Orang Cina yang bekerja dengan kerajaan dalam tentera misalnya tentulah berlainan sikap. . cita rasa dan impiannya dengan pengusaha kaya yang sibuk berniaga di pasar borong. Tidak semua Cina itu sama. Masyarakat Melayu tidak benar-benar benarmemahami struktur sosial dan nilai-nilai nilaimasyarakat cina.   Banyak konflik yang berlaku kini. India dan pribumi lain dan demian sebaliknya.

 Struktur masyarakat / kelas sosial (Rujuk Folder lain) Pantang larang .

 TOPIK 3 : IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOSOSIO-BUDAYA .

   Guru Semua guru yang mengajar di dalam kelasharus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap profesional Mengajar tanpa membezakan bangsa murid yang berkenaan Guru mengajar dengan tidak mengelompokkan murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja Setiap murid dari kaum yang berlainan dan jantina yang berbeza ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama supaya peluang untuk mereka berinteraksi terbuka luas. .

 Murid yang datang dari kelas sosial yang rendah tidak harus dikesampingkan Kelas sosial atasan juga harus dilayan dengan baik dan sama rata. . Kelas sosial murid harus juga diberi perhatian Guru digalakkan mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid.

tingkahlaku yang sesuai . tanpa ada sekatan budaya Guru harus berusaha menolong murid memahami dan membentuk nilai sikap. Kebijaksanaan guru mengendalikan kelas sosial murid akan mewujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok Murid dari pelbagai golongan dapat bergaul dan beruinteraksi sesama mereka.

 Guru perlulah berusaha membantu murid dalam memilih kerjaya yang sesuai dengan tahap pencapaian mereka. Bantu murid bentuk konsep kendiri positif Beri tunjuk ajar untuk mengatasi masalah akademik Datang awal ke bilik darjah dan amalan menepati masa. Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran .

dan agama mereka. . nilai. Guru harus tidak menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid murid Isu-isu sensitif dan berkaitan dengan Isuagama murid yang berlainan kaum tidak harus dipertikaikan. Guru perlu merancang aktiviti p&p yang sesuai dengan semua kepercayaan.

  Aspek bahasa. .harus diberi pertimbangan oleh bahasaguru. Murid yang terdiri daripada pelbagai kaum pastilah menyebabkan berlakunya dialek bahasa yang sedikit sebanyak akan memberikan impak kepada pembelajaran Jurang yang berlaku akibat daripada penggunaan bahasa dialek harus dielakkan Penggunaan bahasa standard akan memberi peluang yang sama kepada murid untuk mengambil bahagian dalam aktivti pembelajaran.

 Jantina Rancang aktivti pembelajaran yang boleh disertai oleh semua murid tanpa mengira jantina. Isu yang mempunyai unsur bias kepada jantina dielakkan Bagi murid yang menghadapi kecelaruan jantina, menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persepsi yang positif dalam kalangan murid supaya m,ereka tidak terus hidup dengan kecelaruan tersebut.

Murid 
Senaraikan

perkara yang perlu dipatuhi murid ketika p&p Murid harus bersosial terutama ketika melakukan aktiviti dalam P&P Kepercayaan murid lain tidak harus dipertikaikan Aktiviti perlu berupaya menyemai semangat saling mempercayai ke dalam jiwa murid.

 Penggunaan

bahasa standard harus diamalkan oleh murid. Unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan Penggunaan laras bahasa yang tepat mesti diamalkan. Murid digalakkan berinteraksi dan berbincang dengan berlainan jantina Dalam masa yang sama mereka perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam berinteraksi ini

   Kemahiran komunikasi memainkan peranan pembentukan budaya penyayang Murid mudah menerima motivasi yang disampaikan secara berkhemah Murid mudah terpengaruh dengan tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional Murid suka budaya belajar yang ceria. menyeronokkan Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya. .

SMT.sekolah swasta dan sekolah antarabangsa . 100 tahun Sekolah yang persekitarannya strategik ada infrustruktur baik-Cyberjaya. SMK Harian.Pendidikan Khas KhususTermasuk SMPKV MRSM. SJKT.sekolah    Pada peringkat rendah ada SK. Menengah = SBP. Sekolah Model Khas Sekolah Premier punya tradisi yang panjang. SMKA. putrajaya baikSekolah Khusus. SJKC.

      Sekolah rendah = Sekolah Kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sekolah menengah Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Sekolah Menengah Teknik Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Sekolah Premier Sekolah di Putrajaya dan Cyberjaya Sekolah pendidikan Khas .

Kurikulum Tersirat Kurikulum dirujuk kepada perancangan bertulis yang sistematik merangkumi: Objektif Kandungan Strategi penyampaian dan penilaian Dilaksanakan dalam satu masa tertentu. .

 Di peringkat pelaksanaan kurikulum menampilkan penyampaian isi kandungan yang telah disusun dalam kurikulum itu sendiri. Apakah pendidikan itu hanya melaksanakan kurikulum yang tertulis sahaja?? . Peringkat penilaian-pengukuran dan penilaianpengujian dijalankan utk tentukan pencapaian.

 Chafel . nilai dan kepercayaan normayang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung di dalam kelas. overt (terbuka) 2. covert (tersirat) yang memberi fokus kepada pembelajaran tacit (diaplikasikan tetapi tidak didokumentasikan dan tidak tercatat) KT= norma-norma.(1997) 2 bentuk kurikulum yang dilaksanakan di sekolah 1.

kementerian berusaha membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum. (kokurikulum) KT boleh diaplikasikan dlm berpesatuan. Melalui kurikulum tersirat ini. kegiatan panitia dan koku. Pihak sekolah berusaha mengaplikasikan penerapan nilai budaya masyarakat denganmelaksanakan aktiviti samping. .

Murid akan mengambil bahagian Bahasadalam setiap aktiviti yang dilaksanakan dan mereka akan belajar menerima serta menghormati bahasa ibunda dan dialek kaum lain. . Bahasa. Pelaksanaan aktiviti bahasa dalam KT perlu dirancang dengan teliti. Penerapan nilai-nilai murni b oleh nilaidilaksanakan melalui pembentukan KT. Kt menggalakkan interaksi dalam kelas sosial.

 Aktiviti harus diberikan kesedaran dan ingatan terhadap batasan pergaulan dalam jantina yang berlainan CiriCiri-ciri KT (a) merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid peroleh di mana mereka belajar (b) boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif  .

Dipelajari (muridoleh murid tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek gur/pengajar tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar (d) kewujudannya adalah berbeza-beza berbezabergantung kep[ada lokasi.merangkumi nilai-nialai yang dibentuk nilaibersam oleh pelaksanaan kurikulum itu sendiri (murid-guru/pengajar). persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum (murid(murid-guru/pengajar) © .

 (e) w/pun kadangkala kurikulum tersirat terdapat sama ada pada matlamat atau objektif satu-satu kurikulum itu tetapi satutidak tertulis dalam kandungan kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian. (f)jenis atau pengkategoriannya adalah berbezaberbeza-beza mengikut jenis institusi. tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri. .

 KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN .

Kelas Sosial Jantina Ketaksamaan Peluang Pendidikan Kumpulan Minoriti Isu-Isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan Murid Berkeperluan Khas .

. kekayaan. yang mempunyai kedudukan sama dari segi kuasa. Kelas sosial boleh dikatakan segolongan ind. pendapatan. martabat. politik. atau hubungan dengan punca-punca puncapengeluaran. Kelas Sosial Berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat. pekerjaan.

pengagihan dan pertukaran 2. Contoh .kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat kapitalis terbahagi 2 golongan: 1. Proletariat : masyarakat yang tidak memiliki perkara di atas sebaliknya hanya tenaga kerja sahaja. Bourgeoisie : masyarakat yang memiliki puncapunca-punca pengeluaran.

 Diskriminasi ialah perbuatan membanding dan membezakan individu atau kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik sematacirisematamata. . Konsep diskriminasi/ketidaksamaan ditakrifkan sebagai pandangan. pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif.

 Golongan pembesar mewariskan kecerdikan sebaliknya anak petani dan orang kampung terus ketinggalan. . dan golongan istana menerima sistem pendidikan yang berbeza. Ketaksamaan telah berlaku sejak dahulu lagi.(sistem feudal) Rakyat bawahan atau marhain. Diteruskan lagi pada zaman penjajah. golongan pembesar.

 Aspek ketaksamaan peluang masa kini : Meliputi kemudahan mendapat guru Bahan-bahan rujukan Bahan Peluang kerjaya selepas tamat belajar .

kumpulan pertengahan atasan orang yang berpendidikan tinggi.   Max Weber : ada 5 kelas sosial 1. SPM) 5. pertengahan bawahan-lulusan sekolah bawahanmenengah dan pemegang sijil diploma. . Golongan bawahan: mempunyai kelulusan yang amat rendah dan tidak pernah melalui pendidikan formal. golongan atasan/orang kaya/ahli koperat 2. profesional dan memegang jawatan yang baik 3. Kelas pekerja-terdiri daripada pekerja kolar pekerjabiru (ada PMR. 4.

 Semakin tinggi pendapatan dan tahap pendidikan ibu bapa semakin tinggi tahap pencapaian anak-anak mereka anak- . Saifuddin Hj Masduki (1977) : wujud hubungan yang signifikan antara pencapaian akademik dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa.

 Murid berada dapat pendidikan lebih Tahap kesihatan Suasana tempat tinggal Jumlah keluarga kecil/besar Kekurangan kemudahan asas di sekolah juga mewujudkan ketidaksamaan dalam peluang pendidikan Terdapat sekolah kurang murid (SKM) .

Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid 5. perisian dan latihan mencukupi di beri kepada sekolah-sekolah. Kumpulan Wang simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) 3. Skim Baucer Tuisyen (SBT) 9.      Cabaran KPM memastikan agar infrustruktur. Jaket Keselamatan 6. perkakasan. Elaun bulanan pelajar kurang upaya 7. Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan University 10.Asrama Harian . SPBT 8. RMT 2. sekolahUsaha KPM bantu: 1. bantuan Makanan Asrama 4.

 Kedua-dua jantina mempunyai perbezaan Keduadari segi status. Zaman penjajah peluang diberi kepada lelaki. Jantina Murid peempuan dan lelaki masingmasingmasing pilih mp yang bersifat keperempuanan dan kelakian. perlakuan dan citaciriciri-ciri fizikal yang jelas . cita-cita.golongan perempuan dinafikan peluang utk menerima pendidikan.

 Peluang pekerjaan mengikut gender Pencapaian akademik pelajar perempuan lebih baik daripada lelaki Kuato kemasukan ke universiti lelaki atau perempuan???? Sekolah teknik/vokasional : lelaki/perempaun??? .

Kini???? . kadazan. Kumpulan minoriti Jumlah kecil. murut dsb Mereka menerima pendidikan tidak formal sahaja melalui keturunan atau warisan daripada ibu bapa.tidak dapat mampu kecilmempengaruhi kumpulan-kumpulan etnik kumpulan Faktor geografi cth orang asli.

 Di sekolah ada juga kumpulan minoriti: Bersifat negatif cth murid yang suka ponteng kelas. Mereka adalah murid yang tercicir. suka merokok. cenderung kepada keagamaan. menghias sekolah dll. suka mencari maklumat di internet. lepak. ponteng sekolah. Bergerak dalam kumpulan sendiri/kecil Mereka juga perlu diberi perhatian. pembuli. . Pihak sekolah perlu beri perhatian Bersifat positif : spt ulat buku. gengsterisme dll.

 Murid Berkeperluan Khas 2 kategori 1. kategori masalah khusus MBK kecerdasan yang amat rendah Hadapi masalah menyesuaikan diri di sekolah biasa dan dalam masyarakat . kategori masalah 2.

 Oleh itu mereka tidak dapat memanfaat sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada. Ini kerana motivasi dan keperluan mereka berbeza. Kanak-kanak Kanak- pintar cerdas gol yang mana kebolehan mereka lebih tinggi daripada rakan sebaya. .

Kerencatan mental ii. Cacat fizikal vii. Piontar cerdas dan berbakat istimewa. Kecelaruan tingkah laku iv.7 kategori kanak-kanak istimewa kanakmemrlukan Program Pendidikan Khas i. Cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi v. . cacat penglihatan vi. Bermaslah pembelajaran iii.

 Isu-isu Isu- ketaksamaan peluang Orang Asli -kadar keciciran tinggi -masih terpinggir -golongan bijak pandai masih kurang -latar belakang akademik rendah Tahap pendidikan isi rumah juga rendah .

 Dibezakan dari segi kawasan tempat tinggal. Suluk dan orang Brunei di Sarawak : Melayu. Bajau. sosial dan budaya Di Sabah terdapat 23 suku kaum Terbesar Kadazan. Bidayuh. . ekonomi. Melanau.Iban. Penan. Murut. Indigenous Merujuk kepada penduduk pribumi di pedalaman Sabah dan Sarawak. Kelabit.

Taksub kepada kehidupan yang dibina sejak dulu. Ketaksamaan peluang pendidikan tetap berlaku.  Indigenous merujuk kepada kelompok masyarakat dan etnik yang tinggal jauh di pedalaman dan masih belum menerima sebarang perubahan dunia luar. Mereka masih belum menerima perubahan dalam dunia pendidikan kerana masih berpegang kepada budaya hidup tradisional .

 Masyarakat pedalaman Faktor Ketaksamaan peluang pendidikan. Kurang guru pakar Pertumbuhan pusat urban yang lembab Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya kurang memberangsangkan Lokasi Jurang digital .

 PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA (ada dalam modul student tak perlu ajar) .

Pengurusan Bilik Darjah Mesra Budaya Persekitaran Fizikal Persekitaran Sosio-emosi Pengurusan P&P Pedagogi Relevan Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Perhubungan Kelompok Etnik Pedagogi Kelas Bercantum Sosiolinguistik Penilaian Berasaskan Budaya .

 Pengenalan Bagaimana mengaplikasikan kelas yang mesra budaya supaya suasana pembelajaran menjadi kondusif utk murid dari latar belakang bangsa dan budaya yang berbeza? .

memimpin. kerjasama. mengarah. mengawal. mengelola. . dan campur tangan ahli untuk mencapai objektif organisasi atau kumpulan dalam sesuatu gerakerja. Pengurusan Persekitaran Fizikal Pengurusan Fizikal bilik darjah bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan. Ini termasuk proses merancang.

emosi. rohani. sudut mata pelajaran. . dan intelek. Penyusunan bilik darjah bilik darjah perlu mempunyai peralatan asasasaspapan putih. pelan keselamatan. jadual bertugas.   Pengurusan bilik darjah yang dinamik Dpt mencapai objektif ke arah pembinaan modal insan yang menjurus kepada pembinaan jasmani. carta organisasi. meja kerusi dll. sudut bacaan. papan kenyataan. kata-kata katamotivasi dll. Papan kenyataan perlu ada jadual waktu. ruang yang selesa.

 Persediaan dari segi keselamatan: sediakan peraturan Berpandukan pekeliling. Penyediaan ruang yang selesa Kebersihan dan keindahan bilik darjah Pencahayaan. pengudaraan dan kedudukan murid. . Persediaan untuk menghasilkan p&p yang berkesan.

   Pengurusan Persekitaran Sosio-Emosi SosioJadi perangsang membangkit dan mengekalkan minat murid terhadap p&p. mengarah dan mengawal minat dan tingkahlaku murid. . Guru perlu mengurus emosi murid dengan berkesan supaya mereka dapat menerima hakikat terhadap kekuatan dan kelemahan diri. beri pujian dan galakan ii. Woolfolk (1990)=motivasi atau kuasa dalaman akan membangkit. Langkah yang perlu dilakukan: i.

Hubungan positif dengan rakan sekelas juga perlu dibina. Emosi murid perlu diurus dengan penuh kebijaksanaan supaya mereka tidak sentiasa berada dalam kebimbangan apabila berada di dalam kelas dan berhadapan dengan guru dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. iii. v. Hubungan yang positif antara guru dan murid harus dibina terlebih dahulu. iv. Guru perlu mengamalkan kepemimpinan demokrasi dan tidak terlalu mengongkong. .

 Perhubungan Antara Kelompok Etnik Gol. muda perlu membaca dan memahami serta menghayati perlembagaan negara. muda disaran memahami Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak setiap rakyat Malaysia. . Gol.

kewarganegaraan meski pun dalam keadaan darurat v. . kedudukan istimewa orang Melayu dan seumpamanbya ii. rajakewarganegaraan dan seumpamanya iii. orang Melayu. adat istiadat Melayu. Perkara 153 : kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kedudukan yang sah etnik lain. Islam. Perkara 38: kuasa Majlis Raja-Raja Melayu menghalang parlimen Rajamembuat undang-undang yang menyentuh kedudukan Raja-Raja undangRajamelayu. orang Melayu. Perkara 150 (6a): kedudukan agama Islam. Perkara 10 (4): batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan raja-raja. Perkara 8 : persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan itu dalam soal agama. bahasa Melayu dan Islam iv.    6 perkara menyentuh hubungan etnik dalam Perlembagaan Malaysia: i. Perkara 152 : Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak etnik lain menggunakan bahasa mereka vi. Bumipetera Sabah dan Sarawak.

latar belakang ekonomi dan politik serta aspek penting lain. . Kesedaran murid untuk mengenal pasti bahawa wujud kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia khususnya dalam kelompok etnik atau dlm bentuk lain spt agama.kedudukan ekonomi politik dan sosial. Murid digalakkan utk berfikir mengenai hubungan etnik di Malaysia dari segi sejarah. budaya.

mana- . Setiap etnik perlu diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran Setiap aktiviti dan program yang dirancang haruslah tidak menyentuh isuisuisu sensitif serta yang mampu mnegguris perasaan mana-mana pihak. Guru harus memilih tajuk pembelajaran yang berkaitan dengan kepelbagaian budaya dalam masyarakat.

 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran .

 KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU .

KEMAHIRAN KOMUNIKASI LISAN DAN BUKAN LISAN LARAS BAHASA .

penggunaan bahasa badan. Penting ke arah pembentukan budaya penyayang Murid mudah menerima motivasi secara berkhemah . menggunakan alat-alat alattertentutertentu-komputer. telefon dsb. penulisan. KOMUNIKASI =sangat penting dalam pengurusan bilik darjah Dijelmakan bertutur.

 Menghasilkan kreativiti dalam p&p . Komunikasi Lisan dan Bukan Lisan Guru seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi Memberi ruang utk murid memberi pandangan Pengaliran maklumat yang lebih berkesan Dapatkan maklum balas yang benar.

memberi tekanan emosi murid. Guru harus elak masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan. bahasa badan yang tidak sesuai. komunikasi tertutup. tidak memberi perhatian dan tumpuan tentang p&p. suara yang tidak jelas. salahtafsir. .bahasa yang kasar.

penglibatan murid dalam aktiviti kelas dan pengurusan masa yang berkesan . Guru hebat= suara jelas. gaya pengajaran menarik. pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid. kreatif. inovasi. fleksibiliti tidak membosankan.

 Komunikasi harus meransang minat. baqkat dan keyakinan diri murid. perancangan. memenuhi keperluan diri murid. Kepakaran guru diukur dari aspek inisiatif. . kepakaran. kepimpinan. memberi dorongan dan sokongan. mengembangkan potensi. kebolehan. minat. sosial. integriti yang tekal dalam organisasi yang dapat mewujudkan keharmonian dan menunjukkan kesetiaan dan sokongan dlm menjayakan wawasan. dan psikologi. kerjasama. dedikasi.

 Interaksi berlaku apabila objek dan peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain Tindak balas ini akan menyebabkan proses komunikasi lisan berlaku. . Wagner (1994) mendefinisikan interaksi sebagai tindak balas peristiwa yang memerlukan sekurang-kurangnya dua sekurangobjek dan dua aksi. Oleh itu hubungan guru dan muridnya mula wujud.

 Model Komunikasi Kemanusiaan Menekankan interaksi antara manusia/ individu Mementingkan ciri manusia yang mana tarikan antara dua orang individu/lebih ditekankan daripada sikap Terhadap sesuatu Perkara/objek Komunikasi merupakan Cara yang berkesan Untuk individu Menyesuaikan diri Model Simetri Newcomb .

X A A= Individu B= Individu X= Maklumat B .

arahan dan mengkritik. Melalui komunikasi dua hala pastinya objektif pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Melalui model ini jelas bahawa komunikasi berkesan oleh guru memerlukan penglibatan atau interaksi berbentuk dua hala. memberi penerangan.  . Kajian Flanders: wujud hubungan sehala antara guruguru-murid melalui komunikasi lisan Cth bersyarah.

 Wilbur Schramm (1954) merumuskan komunikasi dalam pendidikan seperti berikut: senyuman L I S A N Semasa menyoal B U K A N L I S A N renungan Semasa Memberi penerangan anggukan Memek muka Genggaman tangan .

. guru dan murid memahami dan dapat merasai perasaan pengalaman rakan yang bertutur sekalipun berbeza dari segi budaya dan latar belakang.   Kesenyapan juga merupakan sebahagian komunikasi tetapi dalam bentuk bukan lisan Komunikasi lisan (KL) cara mudah dapat maklumat dan penerimaan mesej dari penutur KL perlukan teknik yang efektif KL bergantung kepada kelajuan bercakap seseorang guru Melalui KL .

 Model Wilbur Schramm (1954) Enkod (mentafsir sumber) Isyarat (mesej) Sumber (rangsangan) Destinasi (orang menerima mesej) Dekod (mesej ditafsir) .

pergerakan tangan. Cth: renungan mata. Melalui KL dan KBL kita dapat mengenali ragam dan emosi manusia. pergerakan kecil tubuh badan akan memberikan makna yang lebih jelas terhadap mesej yang disampaikan dalam komunikasi lisan. perubahan air muka. KL juga boleh disertai dengan komunikasi bukan lisan (KBL). ukiran senyum di bibir. ekspresi muka. .

 Lihat dan tumpu kepada murid berkenaan Tubuh badan kena menghadap murid. KBL lebih kepada penglibatan gerak badan dan penumpuan penutur kepada pendengarnya. . Dalam kelas guru boleh mengawal kelas tanpa lisan dengan menggunakan eye contact shj.

pengalaman lalu dan perbezaan dalam budaya. ii.unsur bias dalam dalamanpersepsi.datangnya dari luaransuasana persekitaran yang terlalu bising. elakkan sebarang gangguangangguan-supaya mesej disampai dengan jelas dan tepat. i. Semasa berkomunikasi. Gangguan 2 jenis. Gangguan dalaman. . penggunaan laras bahasa yang sukar difahami dan suasana bilik darjah itu sendiri. Gangguan luaran.

 Pemikiran penyampai Penerimaan maklumat yang berbeza . Sumber tidak boleh dipercayai Kesilapan dalam alih bahasa Nilai pertimbangan. Lain-lain Lain- gangguan.

cara mengatasi dan implikasi komunikasi di bilik darjah implikasi Murid dapat menerima Mesej dgn jelas dan obj. Pengajaran tercapai Masalah Kurang persediaan kebisingan kritikan Melabel murid Memberi arahan Cara mengatasi Hendaklah sentiasa bersedia dgn perancangan yang lengkap Pastikan bd senyap/bersedia Semasa guru mengajar Murid dapat mendengar dengan jelas Murid bertambah yakin Murid bertambah yakin mengemukakan hujah Murid mudah diajak berunding Elak mengkritik murid Elak melabel negatif Kepada murid Menggalakkan perundingan .Masalah.

 LB biasanya berubah-ubah mengikut berubahsituasi . Laras Laras Bahasa (LB) bahasa adalah gaya dan penggunaan sesuatu bahasa Gaya bahasa merujuk kepada bahasa lisan dan penulisan.

 Ciri-ciri Ciri-

laras yang penting ialah: i. perbendaharaan kata ii. Susunan ayat dan frasa yang digunakan LB juga bergantung kepada situasi luaran. Latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat yang mengamalkan bahasa tersebut diberi pertimbangan Situasi ini merangkumi struktur sosial dan keseluruhan cara hidup yang menetukan tindak tanduk anggota masyarakat.

 

 

Terdapat beberapa LB yang perlu diberi perhatian oleh guru: i. Laras Bahasa Biasa : penggunaan bahasa yang tidak membabitkan sebarang bidang ilmu atau konteks khusus. Diguna dlm perbualan harian cth : Hai Mat ! Nak ke mana tu? Tak singgah dulu? ii. Laras Bahasa Akademik : bersifat ilmiah, formal dan objektif. iii. Laras Bahasa Sastera/kreatif : mementingkan istilah khusus dan teknikal iv. Laras Bahasa Agama : digunakan ketika membincangkan isu agama terutamanya dalam pelajaran agama / P. Islam.

  

v. Laras Bahasa Sukan: guru menggunakannya ketika mengajar mp PJK @ adakan acara sukan vi. Laras Bahasa Sains: punyai unsur ilmiah, berbahasa moden, formal dan menidakkan bahasa basahan. vii. Laras Bahasa Rencana : lebih bersifat umum.tuj. Utk tampilkan berbagai idea tentang sesuatu isu. Gaya bahasa mudah difahami viii. Laras Bahasa Iklan/perniagaan : utk menyampaikan maklumat berkesan tentang sesuatu perniagaan atau produk.fakta jelas amat penting.

Melayu sejak dulu lagi. Laras Bahasa Undang-Undang :laras bahasa Undangilmiah yang terdapat dalam b. x.  ix. . Laras Bahasa Ekonomi : berbentuk ilmiah tentang sesuatu ekonomi. xi. Laras Bahasa Media Massa: menunjukkan terhadap peranan media spt melapor atau menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah didengar dan diterima oleh pendengar dan pembaca. Hari ini lebih bersifat moden dan banyak guna istilah teknikal.

 PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG MESRA BUDAYA .

Pelan Tindakan Orang Asli Indigenous Pedalaman .

indigenous. (stakeholders) Kejayaan dinilai berdasarkan kejayaan dinikmati oleh kumpulan sasaran dan seterusnya meningkatkan taraf kehidupan. dan pedalaman agak ketinggalan dalam arus perdana pendidikan negara. Perlu ada pelan tindakan yang harus. . telah dan sedang dilakukan oleh kerajaan melalui Kementerian Pelajaran dalam mengangkat maruah mereka.   Pengenalan. Pendidikan melibatkan dan memerlukan komitmen semua pihak berkepentingan. Masyarakat orang Asli.

semakin mendapt hak istimewa . Merancang dan Melaksanakan Pelan Tindakan : Orang Asli (OA) Meskipun tergolong dalam golongan minoriti jumlah penduduk kira-kira kira141.230 orang OA tidak pernah tercicir atau dinafikan hak dalam arus pembangunan perdana. Sejak RMK-7 tumpuan kepada RMKpembangunan fizikal-keselamatan dan fizikalintegrasi kaum.

Kumpulan sasar terdiri daripada 4 kumpulan iaitu peringkat prasekolah (5-6 tahun) peringkat (5rendah (7-12 tahun) peringkat menengah (13-18 (7(13tahun) dan peringkat tertiari. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.7 juta (RMK-7) (RMKPelan pendidikan dibuat oleh KPM bersama JHEOA dan Bahagian Perancangan dan Penyelarasan. Objektif PT = menyediakan program dan aktiviti khusus yang berkaitan dengan keperluan peruntukan di kawasan orang asli.(pendidikan selepas pendidikan sekolah menengah hingga ke peringkat lebih tinggi) .5 juta bebanding RM 148.  RMKRMK-8 peruntukan daripada kerajaan berjumlah RM 303.

ibu bapa yang tidak pernah bersekolah-supaya mereka sedar bersekolahakan pentingnya pendidikan. Tumpuan juga kepada golongan yang tercicir. Belia dan beliawanis. Latihan kemahiran yang bersesuaian dengan minat serta kebolehan mereka diperkenalkan supaya dapat peluang pekerjaan .

. Golongan dewasa: ikuti program-program programkemasyarakatan yang dianjurkan oleh pertubuhan seperti Penggerak Wanita Orang Asli. Latihan kemahiran dan keusahawanan Latihan kesejahteraan keluarga Pembangunan minda Keagamaan dan kerohanian Pendidikan literasi Program celik huruf.

171.00 .000. Pelaksanaan NGO akan dijalankan oleh: swasta Juruperunding Para Nak akademik laksanakan PT ini kerjaan memperuntukkan RM 6.

buku kerja dan alat tulis ix. MSSM vii. Sukan Tahunan Sekolah v. menengah. Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah) . Kegiatan Pendidikan Islam/Moral vi. Bantuan Persekolahan viii. Tambang pengangkutan ke sekolah xii. Buku tulis. Pakaian seragam sekolah x. Antara bantuannya.       Antara yang telah dilaksanakan: Skim Bantuan Galakan Pendidikan JHEOA=bantu pelajar OA di peringkat rendah. IPTA. Kertas Ujian Bulanan iv. Kokurikulum iii. i. Yuran Persekolahan ii. Barang keperluan diri (utk murid tinggal di asrama) xi.

makan-RMT. Hasilnya. Mengira. PMR 2006 = Nurul Atikah Kamaruddin berjaya dapat 8A. (tokoh Maulidur Rasul 2007 peringkat kebangsaan) . Ubahsuai pendidikan daripada 3M kepada 6M (Menulis. muzik makantarian dan kegiatan kebudayaan) Dengan ini kehadiran dan minat untuk belajar dapat ditingkatkan.. Membaca + MainMainpelajaran di luar bd.

. membuat pemeriksaan gigi. Ada pegawai dan pihak yang membawa ubat kutu.  Merancang dan Melaksanakan Pelan Tindakan: Indigenous Melalui pendemokrasian pendidikan. mendaftarkan anak orang asli dan indigenous. kemudahan infrastruktur yang sempurna meliputi kemudahan sekolah yang mempunyai asrama dan peralatan lengkap di dalam dan luar bd. memberi ceramah. pergi rumah ke rumah. menggalakkan tabungan dsb. Adakan program outreach Pendidkan Khas dan Lawatan Jawatankuasa bertindak Bagi Menangani Isu-Isu Pendidikan anak orang asli Isudan indigenous.

. Program Pembacaan Tambahan (2006) sediakan bahan-bahan bacaan tambahan bahanbagi murid di pedalaman Sabah dan Sarawak. Merancang dan Melaksanakan Pelan Tindakan : Pedalaman Agihan peruntukan kewangan tanpa bias membolehkan para pelajar lur bandar menikmati peluang dan ruang yang serupa dengan pelajar di bandar.

dengan sasaran 100 buah sekolah di Malaysia termasuk sekolah pedalaman. yang memberi kapasiti kepada guru-guru utk mengajar kanakgurukanakkanak dan warga dewasa mengenai pencegahan HIV. Tingkatkan program Pendidikan Berasaskan Kepada Kemahiran Hidup (LSBE).tahun 2006) bagi memastikan murid tahun 1 dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis selepasenam bulan mengikuti persekolahan.ada masalah lagi masuk kelas pemulihan. . Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M(KIA2M.

.  Semasa Datuk Seri Abdullah menjadi PM dan Menteri Kewangan.6 billion bagi meningkatkan mutu prasarana dan pendidikan di kawasan pedalaman. Bagi pedalaman Sabah dan Sarawak serta Semenanjung PM mahu memastikan supaya sekolah dapat bekalan elektrik 24 jam Masih ada 300buah sekolah tiada kemudahan air bersih dan elektrik. beliau telah mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM 2. PM mahu sekolah-sekolah sekolahtersebut akan mendapat bekalan air bersih dan elektrik 24 jam.

Asrama 2.805 sekolah dan 5.138 bilik darjahdarjah ii. Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah v.800 kapasiti penghuni iii.   Antara strategi yang dirancang dengan menambahbaik Program Pembangunan pendidkan Luar Bandar di sabah dan Sarawak . Rumah guru 414 projek 841 unit iv. i. Bilik darjah. . Menyediakan bekalan air ke 193 buah sekolah.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful