PlTA60RltA

TF0RFHA-PRlHFtF
PÌTAGORÌNA TEOREMA:
zbir povrsina kvadrata konstruisanih nad katetama jednak je
povrsini kvadrata konstruisanog nad hipotenuzom
Ako vam je ovo tesko zapamtite pesmicu:
Kvadrat nad hipotenuzom to zna svako dete
jednak je zbiru kvadrata nad obe katete.
3
2
+4
2
=5
2
PRÌMENA PÌTAGORÌNE TEOREME NA
KVADRAT
· Kvadrat je cetvorougao sa svim jednakim
stranicama, uglovima i dijagonalama.
Kada se povuku dijagonale dobiju se cetiri
pravougla trougla kod kojih je stranica a
hipotenuza.
PRÌMENA PÌTAGORÌNE TEOREME
NA PRAVOUGANÌK
· Pravougaonik je paralelogram sa jednakim
dijagonalama i pravim unutrasnjim uglovima.
Kada se povuce jedna dijagonala dobiju se
dva pravougla trougla. Pitagorina teorema
za trougao ABC: d
2
=a
2
+ b
2
ili
· Obim: O=2a+2b
· Povrsina: P=a·b

- , /
PRÌMENA PÌTAGORÌNE TEOREME NA
JEDNAKOKRAKÌ TROUGAO
· Jednakokraki trougao je trougao sa jednakim kracima.
Kada se povuce visina iz temena C dobiju se dva
pravougla trougla.
· Pitagorina teorema za trougao ACD:
·
a odavde se dobija visina h
a
:
O=a+2b

,
-

PRÌMENA PÌTAGORÌNE TEOREME NA
JEDNAKOSTRANÌCNÌ TROUGAO
· Jednakostranicni trougao je trougao sa jednakim stranicama
i uglovima.Ìz Pitagorine teoreme za trougao ACD
dobija se visine trougla:
O=3a
Arheolosko nalaziste Lepenski Vir u Srbiji, iz doba neolita, sadrzi
ostatke stanista koja u svojoj osnovi imaju jednakostranicni trougao
R=
2
3
h
r=
1
3
h

,
,

PRÌMENA PÌTAGORÌNE TEOREME NA
PRAVOUGLÌ TROUGAO
Pravougli trougao je trougao sa uglom od 90 stepeni.
Stranica nasuprot pravog ugla je hipotenuza, a druge dve
stranice su katete.
Povrsina
Obim: O=a+b+c
Tezisna duz

.
. - ,
!
c

c

.
9
.

PRÌMENA PÌTAGORÌNE TEOREME NA ROMB
· Romb je paralelogram sa svim jednakim
stranicama. Dijagonale se seku pod uglom od
90 stepeni i medusobno se polove.
· Obim: O=4a
· Povrsina: P=a·h ili
Primenom Pitagorine teoreme na
trougao AOB: gde su AO i BO
katete a AB hipotenuza dobija se:

/ /
,

/ /
!
c

PRÌMENA PÌTAGORÌNE TEOREME NA TRAPEZ
· Trapez je cetvorougao sa jednim parom paralelnih
stranica koje se zovu osnove i sa jednim parom ne
paralelnih stranica koji se zovu kraci.
· Obim jednakokrakog trapeza:O=a+b+2c
· Srednja linija trapeza:
· Povrsina trapeza: P=m·h

- ,
2

Primenom Pitagorine teoreme Primenom Pitagorine teoreme
na trougao AMD dobija se: na trougao AMD dobija se:
cc
2 2
=h =h
2 2
+x +x
2 2

- ,
! O

- ,

A0ACl
1.)Ìzracunaj duzinu hipotenuze pravouglog trougla cije su katete
a=7cm,b=24cm.
a=7cm
b=24cm
c=?
c
2
=a
2
+b
2
c
2
= 7
2
+24
2
c
2
=49+576
c
2
=625
c=25cm
2.)
Ìzracunaj duzinu trece stranice pravouglog trougla cija
je hipotenuza c=17cm a kateta a=14cm.
3.) Ìzracunaj dijagonalu kvadrata cija je stranica a=4cm.
4.) Ìzracunaj stranicu i obim romba ako su poznate
dijagonale: 1.)16cm i 12cm;
2.)36cm i 28cm.
Smesne strane Pitagorine teoreme
DRAGÌ MOJ NA KVADRAT!!!
Volim te kao jednacinu sa tri nepoznate. Ti si Pitagorino
pravilo, teorema mog zivota i kada bi mi dao deo svog
zivota osecala bi se kao dijagonala na kvadrat.
Ceo dan vrsim rotaciono kretanje oko tebe, a ti ni da mi
pokazes najmanji sadrzalac svoje ljubavi. Zagradio si se
kao potkorena jednacina, te ma koliko pokusavam izvuci
tvoje srce pred zagradu, ne mogu.Ti si se od mene
udaljio kao periferija od centra kruga. Kada bi mi
dopustio da podem sa tobom uspeo bi me svesti na
nulu. Ako tvoj odgovor bude NE,nasa ljubav se potire.
Nadam se da me neces dovesti do toga da se zbog
ljubavi rastavim na proste cinioce.
Tvoja i samo tvoja dijagonala
AUTORÌ
· Aleksa Bijelic
· Dragana Todorovic
· Luka Lukic
· Ognjen Ðuranovic
· Luka Cakic

7 3../54903:42 4.93.9./.33./7.343.43897:8.490 4./7.43897:8.9./54903:42943.2./7..0 54..9..!% # % # -754./4-0.7 3.3.0-7:.204...: .9090  .8.0/3.4/090 0/3.29905082.909.5./7..

::/.4/40897./7..2 897. .3.4:..43.474:./.8054..48. :4..2..43.974:. /. .2.20/3.2. 54903:.90 09.!#!% #% # '#% W .0/4-:80 097 57..8.3.

!9. /4-: 80 /.2 8. . 80 54. .2 :3:97. - / .2 /...43 0 5. 0/3.4 / ..473.047.!#!% #% # !#' & W !7. W !4.43. - W -2 .2. 974:. /.43. !.4:. 974:.. 32 :4.7 3.7.: 0 0/3.2./. 57. 904702..4:. 57. - ..

. .47.8054..4/..4:./080/4-.2.974:./. .83.90203.   ..40974:. .473.48.. 57.0/3..4 W .974:.27.: 0. /4-:80/. .83.974:.904702.!#!% #% # #%# & W 0/3. W !9..

48.4897.4 .4.974:.:0/3.444834.2897.2.3 3974:. 9005038'7 :$7- /4-. :4.0/3.80.4 .3 3974:.2.47309047020. .:8.40974:./7 489. !9.9089.830974:.3049. 8.!#!% #% # $%# %# & W 0/3..  /4-..4897.3. #  7   7044 43. .2.3 9.

9090 . :42 4/ 890503 $97..4 8.7 3.. 3..4 :.8:5749 57. c . /7:0 /.  . !  -2 . 0 54903:. .3./: .. !4. 9.3.4 0 974:. . %0 3.!#!% #% # !#' &%# & !7. c .0 8: .4: 974:..0 897.

2 897.20/3.3. / c/ !  W !4.28./4-.2.!. 974:.7 3.7.43.9090.08080:54/:424/ 890503 20 :84-3480544.8..   /  .473090470203. !720342!9.4 /08:  . .80 / .!#!% #% ## W #42-05.0 W -2 .047.54903:.

50.!#!% #% #%#! W %7. 40 80 4.50. 97.  . 97.7 3. 3.50.4 8.0 8. ! O . W -2 0/3.7. W !4.3.7.3.47309047020 3.. . W $70/3.: 7.47.474:. .742 30 5.4/4-.4 97.50 0 09..742 5. !2 !720342!9.03 897.03 897. 4 80 4.. 0/32 5. 0/32 5.974:. . 2 .80 ..: 4834.

 .2 . - ./: 3:54903:057.  .. .2 -.. 7.2 .2 . . :3.2 -..4:4974:..9090 . . 08:.

 054903:.2 7. :3./7.2 .43.4:4974:.2..909.90 /.0897.: 4-2742-..3. :3.057.2.9..3./: 3:970 0897.48:543.. ... :3.2  7.0 .2 .2 . 7..:.../.43.. .3..897.

45494703.4.7.23.94-42:8504-208.4.7 2749.... .90 %8!9.7:.30!9..8054970 ./..8.47309047020 # '#% '4290.4 904702.. . 0 3.249.3.304490-0 .280/../.574890 34.3./7..4 . 8.-2/.49.43.4/.: 9.54 028.9 04/./.2 54.43.4734 57././7 ./: 3024: %8804/2030 :/.2.434709.:-.89.7.4....2030 08/4.480 . .24 .9730543. 3:8..4507107.0570/.4087...4454: .80-4 :-.0397.0 %. 3:: 49. 902. .0893.40:-./.44/4.47-:/0 3.7..0/3.93/.$20 30897.-80.49./4880 .4/048. 3.-2 /45:894/.4/.38.40/3.089/494.2. .

%4/474. :.&% # W W W W W 08.34..0 7.: 303l:7. . :. .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful