Pengajaran Mikro-Makro

12/24/10

1

 Sehubungan dengan ini. pengajaran mikro bermaksud pengajaran yang memberikan fokus atau tumpuan kepada bahagian-bahagian kecil tertentu yang apabila digabungkan kesemuanya. bermaksud kecil atau halus. 12/24/10 2 . akan menjadi satu pengajaran yang lengkap.Definisi Mikro  Apakah maksud perkataan mikro? Mikro.  Jika kita hendak melihat apa-apa yang perlu ada pada bahagian permulaan pengajaran (set induksi) maka kemahiran yang perlu ada di dalamnya hendaklah disimulasikan.  Segala aktiviti akan diteliti untuk melihat sama ada set induksi itu memenuhi konsepnya atau tidak.

12/24/10 3 . penyampaian permulaan pengajaran (set induksi). variasi rangsangan. pelaksanaan penutup dan aktiviti pengukuhan.Konsep Mikro  Pengajaran mikro merupakan satu teknik pengajaran yang mengambil masa antara lima hingga lima belas minit untuk mengajarkan sesuatu kemahiran.  Kemahiran yang perlu dikuasai dalam pengajaran mikro ialah pemudahcaraan. memberi penerangan menggunakan ilustrasi. kemahiran menyoal. penggunaan papan tulis. penggunaan sumber p&p.  Tujuan pengajaran mikro ini adalah untuk membina kemahiran guru yang berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (p&p) di dalam bilik darjah.

Baca dan fahami kemahiran yang terlibat dan yang perlu dikuasai dalam pengajaran mikro. Set Induksi Penyoalan Variasi Rangsangan Penggunaan Papan Tulis Pengelolaan Bilik Darjah Penerangan Penutupan dan membuat kesimpulan 4        12/24/10 .Komponen Mikro  Apakah yang dimaksudkan dengan pengajaran mikro? Cuba teliti sekali lagi jadual di halaman yang terdahulu.

kognitif. afektif dan psikomotor dan berkesan. melibatkan ketiga-tiga domain.  Aktiviti hendaklah menyeronokkan agar muridmurid dapat bersedia dari segi rohani dan jasmani.  Set induksi sepatutnya merangsang minat murid untuk mengikuti pelajaran.Set Induksi  Aktiviti yang dikendalikan oleh guru pada awal pengajaran supaya murid-murid bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mengikuti pelajaran. tidak melebihi 5 minit. 12/24/10 5 .

penyoalan juga dapat menguji aras pencapaian muridmurid untuk sepanjang sesi p&p.  Penyoalan yang baik seharusnya bermula daripada mudah kepada yang sukar. merangkumi semua aras penyoalan.  Penyoalan yang baik tidak berupaya memotivasikan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang positif. Di samping itu. tebaran penyoalan yang menyeluruh dan menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami. 12/24/10 6 .Penyoalan  Penyoalan merupakan aktiviti interaktif antara guru dengan murid bertujuan untuk memantau pemahaman murid terhadap pengajaran guru. konkrit kepada abstrak.

Aras Penyoalan       Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian 12/24/10 7 .

Jenis Penyoalan      Bertumpu Bercapah Aneka pilihan Terbuka Tertutup 12/24/10 8 .

12/24/10 9 .Variasi Rangsangan  Variasi rangsangan membawa maksud kepelbagaian gaya atau tingkah laku bagi menggerakkan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang hendak dicapai.

Variasi Rangsangan BAHAN PENGELOLAAN KELAS MURID GURU 12/24/10 10 .

depan-belakang •Intonasi suara •Serakan suara ke seluruh kelas •Berpakaian kemas dan menarik •Bersifat profesional •Memberikan puji-pujian dan galakan •Melibatkan ketiga-tiga domain •Melibatkan kelima-lima indera •Penglibatan aktif •Manipulasi Kecerdasan Pelbagai •Mengambil kira minat semula jadi murid •Pembelajaran konstruktif •Kemahiran bernilai tambah 11 12/24/10 MURID GURU .Variasi Rangsangan •Pergerakan kanan-kiri.

individu.Variasi Rangsangan •Kepelbagaian cara pengelolaan: kelas. berkumpulan. •Kemahiran generik •Pertandingan secara sihat •Aktiviti mencabar •Aktiviti menyeronokkan •Tanggungjawab kepada setiap ahli kumpulan •Multi media •TMK •Dapat difahami murid •Pelbagai bidang ilmu pengetahuan •Menepati ciri-ciri penyediaan dan pemilihan bahan •Memotivasikan murid •Praktikal PENGELOLAAN KELAS 12/24/10 BAHAN 12 . berpasangan.

 Penggunaan papan tulis seharusnya terancang dan berstruktur serta menggunakan tulisan yang jelas dan mudah dibaca.Penggunaan Papan Tulis  Papan tulis merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menulis penerangan atau maklumat lain. 12/24/10 13 .

berkumpulan dan individu.  Aktiviti p&p boleh dikelolaan secara kelas. 12/24/10 14 .Pengelolaan Bilik Darjah  Pengelolaan bilik darjah merujuk cara guru mengendalikan murid dan bahan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. berpasangan.

12/24/10 15 .  Penerangan seharusnya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami serta berbantukan bahan bantu mengajar yang sesuai.Penerangan  Penerangan merujuk usaha guru dalam menjelaskan dan menghuraikan sesuatu tajuk dalam sesuatu proses p&p.

 Guru boleh mengakhiri sesi pengajaran sama ada secara kognitf atau sosial.Penutupan dan Kesimpulan  Penutup dan kesimpulan merujuk cara guru mengakhiri satu sesi p&p.  Aspek ini penting kerana murid-murid perlu disedarkan tentang perkara yang telah dipelajari oleh mereka.  Guru perlu membuat kesimpulan atau rumusan untuk memberikan gambaran kepada muridmurid tentang isi utama yang perlu dikuasai oleh mereka. 12/24/10 16 .

Model Pengajaran Mikro Dengan Aktiviti Setiap Peringkat 12/24/10 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful