You are on page 1of 19

ISA 705 ± Modific

ri ale opiniei raportului auditorului independent

Prof.univ.dr. Ana Morariu

CERINiE gi OBIECTIVE

STANDARDUL INTERNA IONAL DE AUDIT 705

Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

Obiective èi cerinìe Se aplic cu începere de la sau ulterior datei de 15 decembrie 2009

ISA 705 ±ASPECTE CE AFECTEAZ

OPINIA AUDITORULUI INDEPENDENT

SCOP: de a oferi recomand ri cu privire la circumstan ele în care raportul auditorului independent ar trebui modificat, precum i la forma i con inutul modific rilor raportului auditorului în aceste circumstan e.

ISA 705 - OBIECTIV

Exprim în mod clar o opinie modificat corespunz tor asupra situa iilor financiare, care este necesar când:

(a) Pe baza dovezilor de audit ob inute, auditorul concluzioneaz c situa iile financiare, luate ca un întreg, con in denatur ri semnificative; sau

(b) Auditorul nu poate ob ine suficiente i adecvate probe de audit pentru a concluziona c situa iile financiare, luate ca un întreg, nu con in denatur ri semnificative.

ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

DEFINIiII 

Universal (caracter generalizat / persistent) ± efectele denatur rilor asupra situa iilor financiare sau posibilele efecte ale denatur rilor asupra situa iilor financiare, dac exist , èi care nu au fost detectate datorit imposibilit ii de a ob ine suficiente probe de audit adecvate. Efectele permanente asupra situaìiilor financiare sunt cele care în mintea auditorului: 

-

Nu sunt limitate la elementele, conturile sau aspectele specifice din situaìiile finannciare; În cazul în care exist aceast limitare, reprezint sau ar putea reprezenta o proporìie substanìial din situaìiile financiare; În relaìie cu prezent rile, sunt fundamentale pentru înìelegerea situaìiilor financiare de c tre utilizatori
Opinie modificat 

± opinie cu rezerve, opinie advers imposibilitatea exprim rii unei opinii

sau

ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

CERIN E

1. Situa ii în care este necesar o modificare a opiniei auditorului 2. Determinarea tipului de modificare adus opiniei auditorului 3. Forma i con inutul raportului auditorului în cazul în care este modificat opinia

ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

1. Situa ii în care este necesar o modificare a opiniei auditorului

Modificarea opiniei din raportul auditorului când:
(a) pe baza probelor de audit ob inute, situa iile financiare, luate ca un întreg, con in denatur ri semnificative; sau

(b) auditorul nu poate ob ine suficiente i adecvate probe de audit pentru a concluziona c situa iile financiare, luate ca un întreg, nu con in denatur ri semnificative.

ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

Situa ii în care este necesar o modificare a opiniei auditorului (continuare)

NATURA DENATUR RILOR SEMNIFICATIVE
Gradul de adecvare a politicilor contabile selectate politicile contabile selectate nu sunt compatibile cu cadrul de raportare financiar aplicabil; situa iile financiare, inclusiv notele aferente, nu prezint o imagine fidel a tranzac iilor i evenimentelor. Modul de aplicare a politicilor contabile selectate În cazul în care conducerea nu a aplicat politicile contabile selectate în mod consecvent cu cadrul de raportare financiar , inclusiv în cazul în care conducerea nu a aplicat politicile contabile selectate în mod consecvent între perioade sau pentru tranzac ii i evenimente similare (consecven în aplicare); sau Datorit metodei de aplicare a politicilor contabile selectate (cum ar fi o eroare neinten ionat în aplica ie). Gradul de adecvare a informa iilor prezentate în situa iile financiare Situa iile financiare nu includ toate informa iile cerute de cadrul de raportare financiar aplicabil; Informa ii din situa iile financiare nu sunt prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil; sau Situa iile financiare nu ofer informa iile necesare unei prezent ri juste.

ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

Situa ii în care este necesar o modificare a opiniei auditorului (continuare)
Imposibilitatea ca auditorul s ob in probe de audit suficiente i adecvate (la care se face referire de asemenea ca la o imposibilitate a exprim rii unei opinii) poate rezulta din:

Situa ii care nu pot fi controlate de entitate; de exemplu Distrugerea eviden elor contabile ale entit ii. Situa ii legate de natura i momentul efectu rii lucr rilor de c tre auditor: Momentul numirii auditorului este de a a natur încât auditorul nu este în m sur s asiste la inventarul stocurilor. Auditorul stabile te c numai aplicarea procedurilor de fond nu este suficient , dar controalele entit ii nu sunt eficiente. Limite impuse de conducere: Conducerea împiedic auditorul în a asista la inventarul stocurilor. Conducerea împiedic auditorul în a cere o confirmare extern pentru anumite conturi contabile.

ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

2. Determinarea tipului de modificare adus opiniei auditorului 
Opinia cu rezerve

(a) chiar dac

sunt ob inute probe suficiente i adecvate, se ajunge la concluzia c denatur rile, individuale sau totale, sunt semnificative, dar nepermanente în situa iile financiare; sau

(b) cu toate c nu poate ob ine probe suficiente i adecvate pe care s - i bazeze opinia, auditorul concluzioneaz c eventualele efecte ale denatur rilor semnificative asupra situa iilor financiare, dac este cazul, pot fi semnificative dar nu permanente.

ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

Determinarea tipului de modificare adus opiniei auditorului (continuare)

Opinia contrar : atunci când auditorul, dup ce a ob inut probe de audit suficiente i adecvate, concluzioneaz c denatur rile, individuale sau totale, sunt semnificative i permanente pentru situa iile financiare

Imposibilitatea exprim rii unei opinii: imposibilitatea de a ob ine probe de audit suficiente i adecvate ca baz pentru opinie; atunci când auditorul concluzioneaz c eventualele efecte ale denatur rilor neidentificate asupra situa iilor financiare, dac este cazul, pot fi semnificative i permanente.

ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

ISA 705 Tipuri de opinii modificate1
Natura aspectului care d naètere modific rii
Raìionamentul auditorului cu privire la persistenìa efectelor sau posibilelor efecte asupra situaìiilor financiare Semnificativ dar nepermanent Semnificativ i permanent

Situa iile financiare sunt denaturate semnificativ :ex.

Opinie cu rezerve

Opinie advers

1. Gradul de adecvare al politicilor contabile, politicile contabile selectate nu sunt consecvente cu CGRF;sit.fin.inclusiv notele nu reprezint tranzacìii si evenimente care s conduc la o prezentare fi9del . 2. Aplicarea politicilor contabile selectate; politici contabile selectate neaplicate consecvet cu CGRF, sau între perioade de timp similare sau evenimente èi tranzacìii similare. 3. Gradul de adecvare a prezent rilor din situaìiile financiare; prezent rile din situaìiile financiare nu sunt conforme cu CGRF., SITUAiIILE FINACIARE NU O0FER PREZENT RILE NECESARE ÎN VEDEREA OBiINERII UNEI PREZENT RI FIDELE.
1 ISA , PAG.752

Imposibilitatea de a ob ine probe de audit suficiente i adecvate

Opinie cu rezerve

Imposibilitatea exprim rii unei opinii

ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

Consecin e ale imposibilit ii de a ob ine probe de audit suficiente i adecvate datorate limit rilor impuse de conducere dup ce auditorul a acceptat angajamentul 

Auditorul solicit conducerii s înl ture limit rile. În cazul în care conducerea refuz , auditorul va comunica problema persoanelor responsabile pentru guvernare, cu excep ia cazului în care toate persoanele responsabile pentru guvernare sunt implicate în conducerea entit ii, i va stabili dac este posibil s se efectueze proceduri alternative pentru ob inerea unor probe de audit suficiente i adecvate. În cazul în care auditorul concluzioneaz c efectele posibile ale denatur rilor neidentificate asupra situa iilor financiare, dac este cazul, pot fi semnificative dar nu permanente, el va califica opinia ca fiind cu rezerve; sau În cazul în care auditorul concluzioneaz c efectele posibile ale denatur rilor neidentificate asupra situa iilor financiare, dac este cazul, pot fi semnificative i omniprezente astfel încât, calificarea opiniei ca fiind cu rezerve este inadecvat pentru a comunica gravitatea situa iei, auditorul: 

(i)

se va retrage din audit, atunci când este posibil conform legilor i reglement rilor aplicabile; sau (ii) dac retragerea din audit înainte de emiterea raportului auditorului nu este posibil , va fi în imposibilitatea exprim rii unei opinii asupra situa iilor financiare.

ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

Forma i con inutul raportului auditorului în cazul în care opinia este modificat

Bazele opiniei modificate: 


Con ine toate elementele solicitate de ISA 700 Un paragraf, înaintea paragrafului opiniei din raportul auditorului care ofer o descriere a problemei care a dus la modificarea opiniei, si se va utiliza titlul ³Baza pentru opinia cu rezerve," "Baza pentru opinia contrar ," sau "Baza pentru imposibilitatea exprim rii unei opiniei," dup caz Dac exist o denaturare semnificativ a situa iilor financiare care se refer la anumite sume din situa iile financiare (inclusiv prezent ri de informa ii cantitative) este inclus i o descriere i cuantificare a efectelor financiare ale denatur rii; 

ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

Forma i con inutul raportului auditorului în cazul în care opinia este modificat (continuare) 

Dac exist o denaturare semnificativ a situa iilor financiare care se refer la prezent ri de informa ii narative este inclus o explica ie cu referire la modul în care prezent rile de informa ii sunt denaturate; Dac modificarea este rezultatul imposibilit ii de a ob ine probe de audit suficiente i adecvate, auditorul va include în paragraful pentru bazele modific rii i motivele care au dus la aceasta imposibilitate. În cazul în care exist posibilitatea ca opinia din raportul auditorului s fie modificat , auditorul va comunica persoanelor responsabile pentru guvernare situa iile care au dus la respectiva modificare i terminologia propus pentru modificare. 

ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

Forma i con inutul raportului auditorului în cazul în care opinia este modificat (continuare)

Paragraful opiniei: 

Se vor utiliza titlurile "Opinie cu rezerve," "Opinie contrar ," sau ³Imposibilitatea exprim rii opiniei," dup caz; Auditorul va preciza în paragraful opiniei c , exceptând efectele aspectului(lor) descris(e) în paragraful ³Baza pentru opinia cu rezerve´, situa iile financiare prezint fidel din toate punctele de vedere semnificative (sau ofer o imagine corect èi fidel ) cu privire la poziìia financiar a societ ìii ABC la data èi a ««. de 31.12.2010 în conformitate cu IFRS. ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

Forma i con inutul raportului auditorului în cazul în care opinia este modificat (continuare) 

Opinia

contrar : datorit importan ei aspectului(lor) descris(e) în paragraful ³Baza pentru opinia contrar ´ situa iile financiare consolidate nu prezint fidel din toate punctele de vedere semnificative (sau nu ofer o imagine corect èi fidel cu privire la«. ) în conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil. Imposibilitatea exprim rii opiniei: datorit importan ei aspectului(lor) descris(e) în paragraful Baza pentru imposibilitatea exprim rii unei opinii, auditorul nu a putut ob ine probe de audit suficiente i adecvate pentru a oferi o baz opiniei de audit; i, în consecin , auditorul nu exprim o opinie asupra situa iilor financiare.

ISA 705 - Modific ri ale opiniei raportului auditorului independent

Forma i con inutul raportului auditorului în cazul în care opinia este modificat (continuare)

În cazul în care exist posibilitatea ca opinia din raportul auditorului s fie modificat , auditorul va comunica persoanelor responsabile pentru guvernare situa iile care au dus la respectiva modificare i terminologia propus pentru modificare. Comunicarea acestor situa ii permite: Auditorului s anun e persoanele responsabile pentru guvernare despre modific rile prev zute i motivele (sau situa iile) care au dus la modific ri; Auditorului s caute colaborarea persoanelor responsabile pentru guvernare cu privire la aspectele care au determinat modific rile respective, sau s confirme aspectele legate de dezacordul conducerii ca atare; i Persoanelor responsabile pentru guvernare s aib posibilitatea, unde este cazul, de a oferi informa ii i explica ii complete auditorului legate de aspectele care au determinat respectivele modific ri. 

V mulìumesc pentru atenìie ! Prof.univ.dr. Ana Morariu