KPD 5046 KAEDAH PENGAJARAN

KRITIKAN JURNAL MOHAMMAD FAIZ BIN IBRAHIM L20101005807 DPLI 2010 PJK (UPSI)

Konsep kendiri seseorang meliputi persepsi tentang diri dan alam sekelilingnya melalui derianya dan juga perasaan tentang kebolehannya yang meliputi keyakinan dan harga dirinya.Untuk membina konsep kendiri seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain. kebolahan.Ia berkait rapat dengan perasaan kita terhadap kebolehan kita.Konsep kendiri boleh didefinisikan sebagai penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana ia menganggap tentang dirinya sendiri sama ada secara positif atau negatif. . Menurut Azizi dan Fawziah (2003) manusia mempunyai suatu gambaran atau pandangan tentang diri sendiri.Gambaran inilah disebut konsep kendiri atau imej kendiri.KENDIRI ‡ Menurut Habibah dan Noran Fauziah (2002) Konsep kendiri boleh ditakrifkan sebagai penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana ia menganggap tentang dirinya sendiri sama ada secara positif atau negatif.kelemahan dan tingkah laku kita.kesihatan fizikal. perkara yang berlaku pada diri kita dan perkara yang akan berlaku pada diri kita. Ia merangkumi gambaran tentang rupa paras.

sosial. (2004). lokasi tempat tinggal. Sarawak. keluarga. Identiti. bangsa.peribadi. ‡ Kaedah kajian soal selidik Tennessee Self Concept Scale ( TSCL) dan Indeks Topologi Amalan Didikan Baumrind (ITADB). Sarawak oleh Mohd Najib bin Abdul Ghafar (UTM) dan Hj Salehudin bin Hj Sabar ( Institut Perguruan Batu Lintang IPBT). kepuasan diri. . ‡ Sampel kajiannya daripada 239 orang pelajar tingkatan 4 sekolah menengah di sekitar Bandaraya Kuching. pekerjaan bapa dan bilangan adik-beradik). akhlak dan tingkah laku ) dan perbezaan konsep kendiri mereka berdasarkan data demografi ( jantina. Bertujuan melihat sejauhmana gaya kepimpinan ibu bapa menjadi moderator kepada hubungan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik remaja ‡ Subjek kajiannya terdiri daripada 687 orang pelajar tingkatan 4 dan 5 dipilih secara rawak sekitar sekolah menengah kebangsaan di Johor Bharu. ‡ Soal Selidik Konsep Kendiri Tennessee (TSCL). ‡ Mengetahui 8 konsep kendiri pelajar (fizikal. Rujukan Kajian 1 ‡ Konsep Kendiri Pelajar: Kajian di Sekolah Menengah Sekitar Bandaraya Kuching. ‡ Pengkaji ingin melihat sejauhmana konsep kendiri sebagai pemboleh ubah bebas memberi kesan kepada pencapaian akademik sebagai pemboleh ubah terikatnya tertakluk kepada gaya kepimpinan ibu bapa yang menjadi pemboleh ubah moderatornya.LATARBELAKANG KAJIAN ‡ Tajuk kajian utama ialah Konsep Kendiri Dan Pencapaian Akademik Golongan Remaja: Melihat Sejauhmana Gaya Kepimpinan Ibu Bapa Sebagai Moderator oleh Ishak Mad Shah.

Yahaya bersama Sharifuddin Ismail. ‡ Kajian terdiri daripada 320 pelajar dari lapan buah sekolah menengah di daerah Johor Bharu yang dipilih secara rawak.Madya Dr. ‡ Sampel kajiannya terdiri daripada 216 pelajar tingkatan 4 di 3 buah sekolah menengah daerah Johor Bharu. motivasi dan konsep kendiri akademik dengan pencapaian pelajar dalam pembelajaran. RK 3-Hubungan di Antara Konsep Kendiri Dengan Kemahiran Komunikasi Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Di Sekolah Menengah Di Johor Bharu oleh Prof. ‡ Mengenalpasti gaya keibubapaan ibu bapa pelajar yang sering mereka amalkan juga untuk mengenalpasti jenis motivasi yang dominan di kalangan pelajar sama ada motivasi instrinsik atau ekstrinsik yang lebih mempengaruhi pencapaian pelajar dan mengetahui tahap konsep kendiri akademik di kalangan pelajar. ‡ Melihat hubungan antara konsep kendiri dengan kemahiran komunikasi interpersonal terhadap pencapaian akademik pelajar. ‡ Mengetahui hubungan antara gaya keibubapaan.Motivasi dan Gaya Keibubapaan Dengan Pencapaian Pelajar oleh Prof. ‡ TSCL dan Interpersonal Communication Skills Interventory ICSV. . Amir Hamzah Abdul dan Halimah Ma alip.RK 2-Hubungan Antara Konsep Kendiri . Azizi Hj Yahaya bersama Yusof Boon dan Kamaliah Noourdin ( Fakulti Pendidikan UTM Skudai Johor ). Madya Dr. Aziz Hj.

‡ Hubungan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik golongan remaja didapati bersyarat kepada gaya kepimpinan permisif ibu bapa telah membantu mereka dalam membina kendiri yang positif.0 peratus. ‡ Majoriti responden mempunyai konsep kendiri akademik yang tinggi iaitu sebanyak 69. Rujukan 1: menunjukkan terdapat perbezaan min yang signifikan berdasarkan jantina kecuali dua kendiri iaitu kendiri keluarga dan kendiri akhlak. ‡ Pengalaman hidup dalam keluarga yang ramai telah membantu mereka dalam membina kendiri yang positif. Hanya 31.0 peratus mempunyai konsep kendiri akademik yang rendah atau memandang kemampuan akademiknya secara negatif . Ini bermakna majoriti responden berpandangan positif tentang kemampuan mereka dalam bidang akademik. ‡ Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan berdasarkan bangsa kecuali kendiri keluarga. Rujukan 2:majoriti pelajar mempunyai tahap konsep kendiri akademik yang tinggi dan gaya keibubapaan yang sering diamalkan ialah authoritative.HASIL KAJIAN Kajian Utama: Keputusan kajian yang diperolehi menunjukkan gaya kepimpinan authoritarian dan autoritatif ibu bapa didapati hanya bertindak sebagai pengamal secara signifikan kepada hubungan antara konsep kendiri dan pencapaian akademik golongan remaja.

gaya keibubapaan.keinginan dan perbuatan remaja dan lebih menggalakkan remaja menggunakan kemampuan diri sebagai sumber untuk mencapai sesuatu yang diingini. ibu bapa haruslah mengamalkan gaya kepimpinan permisif iaitu gaya kepimpinan ibu bapa yang menekankan amalan didikan berbentuk lebih menerima dan menyetujui desakan naluri. ‡ Menyatakan bahawa konsep kendiri tidak mempunyai perkaitan dengan pencapaian akademik. ‡ Membincangkan tentang konsep kendiri dan kepentingannya dalam meningkatkan prestasi serta pencapaian akademik yang meliputi perkaitan perhubungan dengan gaya kepimpinan ibu bapa sebagai moderator. ‡ Kendiri= Kenali Dan Kendali Diri . Rumusan ‡ Untuk menghasilkan remaja yang mempunyai pencapaian yang tinggi dalam akademik. akan memberi sokongan dan dorongan kepada remaja untuk melahirkan keinginan mereka yang selama ini dipendam oleh persepsi mereka yang negative terhadap diri sendiri. kemahiran komunikasi interpersonal dan pelbagai kendiri yang berkaitan kekeluargaan.Rujukan 3: Terdapat hubungan yang signifikan antara konsep kendiri dengan kemahiran komunikasi interpersonal tetapi tidak menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik. ‡ Pencapaian akademik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemahiran komunikasi interpersonal.

kerajaan atau swasta perlu lebih perihatin dan cakna terhadap setiap program dan aktiviti yang dianjurkan utk pelajar. ‡ KPM perlu lebih perihatin terhadap pelaksanaan sistem pendidikan di sekolah. peranan dan kemahiran keibubapaan. Pihak kerajaan perlu memperbanyakkan lagi kursus-kursus yang berkaitan kekeluargaan sama ada jangka panjang atau jangka pendek bagi meningkatkan lagi kesedaran. hari keluarga dan sebagainya. ‡ Semua pihak yang terlibat proses pembinaan konsep kendiri para pelajar tidak perlulah menyalahkan mana-mana pihak terhadap isu dan masalah pelajar pada hari ini tetapi. . gotong royong.Pelajar kita hari ini sedang menghadapi delima atau konflik tentang apa yang mereka perolehi di dalam bilik darjah dengan apa yang berlaku di persekitaran mereka.mereka perlulah berganding bahu dan bekerjasama dengan lebih erat bagi mengatasi masalah tersebut. ‡ Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) aktif merancang program yang dapat menarik minat golongan ibu bapa untuk melibatkan diri seperti kursus dan seminar motivasi untuk ibu bapa. ‡ Semua pihak . persekitaran dan pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan ke atas proses pembinaan konsep kendiri para pelajar.Cadangan ‡ Konsep kendiri pelajar berada pada tahap sederhana dan masih boleh dididik dan dibentuk ke arah kendiri yang lebih positif. ‡ Faktor keluarga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful