PORTAFOLI O CARPETA DOCENT

Formació de tutors i tutores d¶ESO

1

REFLEXIONS PRÈVIES

1. 2. 3. 4. 5.

Què vol dir avaluar? Per què? Quan? Quins tipus d¶ avaluació utilitzem? Qui avalua? Per què? Què és un portfoli o carpeta docent?

2

ÍNDEX
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Portfoli o carpeta docent. La pràctica reflexiva. Aprenentatge constructivista. Avaluació formativa. Característiques de la carpeta docent. Continguts de la carpeta docent. Estructura de la carpeta docent.
3

QUÈ ÉS UN PORTAFOLI? O CARPETA DOCENT?
La representació de la concepció del procés d¶ensenyament-aprenentatge i de les competències professionals i/o el progrés que s¶ha realtzat professionalment. Es construeix i reconstrueix al llarg del procés reflexiu i formatiu. Cada carpeta és única i personal.

Evidencia la reflexió sobre l¶acció docent per tant és un element d¶autonomia. (Aprendre a aprendre)

Evidencia els aprenentatges i els avenços realitzats, per tant és un instrument d¶avaluació. (Acreditació)

4

DEFINICIONS: CARPETA DOCENT
³Una carpeta docent també es defineix com un espai on el docent pot rescatar i sistematitzar les accions, experiències i moments de reflexió que ha desenvolupat al llarg del seu treball. La carpeta docent permet una reflexió escrita de nous qüestionaments de la tasca educativa´
(Universitat Iberoamericana, Golfo Centro, 2000)

³Una carpeta és definida com un seguit de col·leccions de treballs especialitzats dels docents, amb els quals enregistren, avaluen i milloren el seu treball. Se¶ls considera com un reflex del desenvolupament professional del treball dels professors´
(Martin-Kniep, 2001)

5

COM ÉS UNA CARPETA DOCENT? ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Un recull. estructurat d¶evidències d¶aprenentatge que elabora el professor/a amb finalitat formativa i/o avaluativa

‡ Poder lligar o casar la teoria amb la pràctica=portafoli.

6

OBTENIR UNA VISIÓ FONAMENTADA DE LA CARPETA DOCENT
(Aprenentatge escola activa) Escolto i oblido, Veig i crec, Faig i comprenc CONFUCIO

«REFLEXIONO I APRENC

ESTRUCTURA DE LA PRÀCTICA REFLEXIVA
REFLEXIÓ EN L¶ACCIÓ CONEIXEMENT EN L¶ACCIÓ REFLEXIÓ SOBRE LA REFLEXIÓ EN L¶ACCIÓ

PRÀCTICA REFLEXIVA

CARPETA DOCENT

7

OBTENIR UNA VISIÓ FONAMENTADA DE LA CARPETA DOCENT

PRÀCTICA REFLEXIVA

CARPETA DOCENT
AVALUACIÓ FORMATIVA

APRENENTATGE CONSTRUCTIVISTA

8

LA PRÀCTICA REFLEXIVA
‡ La reflexió sobre la pràctica implica una determinada manera de concebre la professió docent:  Rol del professor/a  Procés d¶ensenyament/aprenentatge  Ús del currículum.  Avaluació  La pràctica ha d¶estar fonamentada.
9

APRENENTATGE CONSTRUCTIVISTA
‡ ‡ ‡ La carpeta docent és una eina útil des d¶una perspectiva constructivista del procés d¶ensenyament-aprenentatge. Caràcter formatiu de la carpeta. Segons el constructivisme, cada persona, en un procés de formació i desenvolupament personal i professional, construeix el seu propi coneixement significativament. Aquest model diu que perquè hi hagi aprenentatge: L¶alumne ha de ser un subjecte actiu. Els alumnes han d¶interaccionar amb el context, observant i manipulant objectes i és en aquesta interacció on prenen significat i es construeix l¶aprenentatge. Molta importáncia a l¶activitat col·laborativa, l¶aprenentatge entre iguals.
10

‡ 1. 2.

3.

AVALUACIÓ FORMATIVA
Avaluació orientada a la retroacció. Per a millorar els aprenentatges, no per determinar. Avaluació complexa i multidimensional. De tot els tipus d¶aprenentatge, relacionants.

S¶obté durant el procés d¶ensenyament-aprenentatge, per a millorar-lo.

Avaluació continuada. Durant el procés, interactivament.

Avaluació contextualitzada i personalitzada.

Avaluació col·laborativa. Participativa
11

CARACTERÍSTIQUES DE LA CARPETA DOCENT
És un document personal. Acumulació de documentació. Es basa en dades i opinions sistemàtiques: recull d¶evidències de la professió docent. Potencia l¶organització personal del coneixement pedagògic: recopilació, selecció, estructuració i comunicació. Documenta un procés: des d¶un punt de partida, (d¶on vinc) fins a un punt d¶arribada (avenços assolits) Fomenta la reflexió sobre la pràctica docent, el pensament crític i la implicació activa en el propi procés formatiu. Permet demostrar els propis mèrits i el desenvolupament professional com a docent durant un període de temps concret.

12

CONTINGUTS DE LA CARPETA DOCENT
1. 2. 3. 4. 5. Superar el marc de l¶aula: relacions amb la comunitat educativa, tutoria, formació, innovació, replantejaments teòrics,.... (Cursos realitzats, grups de treball«.) Comunicar la part creativa i personal de la docència: innovacions, solucións personals, la màgia´ de l¶aula. (+significatives) Ha de ser una selecció acurada d¶evidències que representin, acreditin les capacitats que es vol comunicar que es tenen. Cal explicar allò que fem. Imatge real del tipus de docents que som. Punts forts i punts febles. Cal documentar els processos. Reflexió dels errors, de les innovacions que no han funcionat,« Per tant la carpeta docent pot contenir:
13

CONTINGUTS
MATERIALS DEL PROPI PROFESSOR/A 
Apartat inicial. Índex o apartat organitzador. Explicació de l¶organització. Referents teòrics. Filosofia docent i objectius. Diaris, textos anecdòtics. Aspectes ètics i morals de l¶ensenyament. Materials curriculars. Esborranys. Autoavaluació. Aprenentatges propis. Anàlisis de processos realitzats,..

MATERIALS ELABORATS PER ALTRES 
Avaluacions o informes externs. Notes, comentaris del tutor/a, del curs o d¶activitats de formació realitzades.. Observacions de la pròpia classe. Observacions d¶altres classes. Satisfacció d¶alumnes, famílies,«

MATERIALS ELABORATS PER L¶ALUMNAT 
Exercicis realitzats per alumnes. Avaluacions. Opinions de l¶alumnat sobre el seu aprenentatge. Reflexions en el temps. Resultats d¶aprenentatge.

14

ESTRUCTURA DE LA CARPETA DOCENT
CONTEXTUALITZACIÓ.Punts forts/febles. TASQUES DOCENTS. Anàlisi. Diagnosi del alumnes. Programacions, activitats,« APROXIMACIÓ A LA DOCÈNCIA. Filosofia. Referent teòric. AVALUACIÓ ENSENAYMENT-APRENENTATGE. Diaris Reflexions, processos, avaluacions. PROGRESSIÓ I RESULTATS EN L¶ALUMNAT. Motivació del professorat RECURSOS. Que elaborem, utilitzem. TUTORIA-RELACIÓ FAMÍLIES. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONALCONTINUAT
15

LA CARPETA DOCENT

SINTESI AVALUATIVA

Reflexió sobre la seva experiència i pràctica docent CARPETA DOCENT ‡ Presentació del professor/a

‡ Context: Tipologia de centre i context « ‡ Elements de reflexió: casos« ‡ Plantejament del problemes o interrogants a resoldre.. ‡ Explicació del procés (agents, documentacions, actuacions..) ‡ Resultats ‡ Valoració
16

17

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful