NUMERASI

Definisi Numerasi
Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah

KONSTRUK 
  

APA (Perkara) yang ditaksir Dimensi manusia yang berbentuk konkrit atau abstrak Hasrat pendidikan Dibangunkan dan diperkembangkan melalui proses P & P Dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen kurikulum

Dimensi manusia yang berbentuk konkrit

KONSTRUK
Dimensi manusia yang berbentuk abstrak

Konstruk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keupayaan mengenal pra nombor dan angka membilang memahami nilai nombor membuat seriasi mengenal mata wang Malaysia menyatakan waktu mengendalikan operasi asas mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia mengukur panjang objek. jisim objek dan isi padu menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang. masa dan ukuran panjang .

Konstruk 1 Keupayaan mengenal pra nombor dan angka .

secara rawak .pengetahuan asas kebolehan numerasi . 5 . 9 ) .Mengenal pra nombor . 8 . 4 .secara lisan . 3 .menggunakan deria dan menyatakan sesuatu di persekitaran secara kuantitatif Mengenal angka (0 . 6 . 2 . 7 .penulisan . 1 .

Item contoh 1. ´Lapanµ . Sebutkan angka berikut: 5 2. Guru menyebut angka di bawah dan murid menuliskan angka itu dalam petak yang disediakan.

Konstruk 2 Keupayaan membilang .

Tulis angka yang menunjukkan kedudukan objek itu ke dalam petak disediakan. 1 . Bilang objek. - menyatakan bilangan objek (sama ada secara tersusun atau rawak) lisan penulisan ² menunjukkan kefahaman Contoh item 1.

. Bilang objek dan tulis bilangan objekobjek itu ke dalam petak disediakan.2.

Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor .

sama ada secara menaik atau menurun. Item contoh Padankan nombor berikut dengan bilangan objek yang betul. keupayaan menunjukkan perwakilan nombor. susunan nombor mengikut urutan tertib. 3 5 . Antara aktiviti yang lazim digunakan ialah memadankan nombor dengan bilangan objek yang diberi atau sebaliknya.

Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi .

Keupayaan menyusun objek mengikut kriteria berikut. banyak ke sedikit kecil ke besar pendek ke panjang rendah ke tinggi nipis ke tebal dan sebaliknya .

Item contoh Susun objek berikut mengikut urutan tebal ke nipis. B _______ . C ________ . A _______ .

Konstruk 5 Keupayaan mengenal mata wang Malaysia .

10 sen. RM10 . 5 sen. 20 sen. RM5.  Kebolehan: mengecam mengasingkan mengklasifikasi wang syiling 1 sen. 50 sen wang kertas RM1.

Item contoh Tandakan pada mata wang Malaysia dan X pada bukan mata wang Malaysia dalam petak yang disediakan. .

Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu .

malam berdasarkan situasi yang diberi. petang. Menyatakan hari dalam seminggu Menyatakan nama bulan dalam setahun .Keupayaan menyatakan waktu  Keupayaan menyatakan pagi.

Pagi Malam Pagi Malam .Item contoh Tandakan pada petak yang menunjukkan waktu aktiviti-aktiviti berikut berlaku.

Konstruk 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas .

tidak melibatkan pengumpulan semula. .Kebolehan mengendalikan operasi tambah dan tolak Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objek Pada peringkat asas.

+ = .Item contoh Tuliskan hasil tambah ke dalam petak yang disediakan.

Konstruk 8 Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia .

Aktiviti simulasi jual-beli adalah digalakkan Item contoh Tandakan jika jumlah nilai duit syiling adalah betul di dalam petak yang disediakan. Keupayaan mengendalikan operasi tambah dan tolak yang melibatkan wang syiling 1 sen. 50 sen dan wang kertas RM1. 10 sen. RM10. RM5. + = . 20 sen. 5 sen.

jisim objek dan isi padu .Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek.

jisim dan isi padu Item contoh Ukur panjang meja guru dengan unit jengkal dan tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan. Jawapan : ___________ jengkal .Kebolehan menyatakan anggaran ukuran menggunakan UNIT BUKAN STANDARD Contoh unit yang digunakan ialah jengkal dan langkah Membuat perbandingan panjang.

Konstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya .

Menerangkan operasi tambah dan tolak . simbol tolak (-) dan simbol sama (=) .menggunakan bahasa harian .menggunakan simbol atau grafik Menulis ayat matematik dengan simbol tambah (+).

2=3 4. 5.Item contoh Padankan rajah di bawah.2=2 .

Konstruk 11 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat .

 Menyelesaikan masalah operasi tambah dan tolak menggunakan objek konkrit Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan dua nombor sahaja dan menggunakan sama ada operasi tambah atau tolak .

5 3=2 .Item contoh Tulis (+) atau (²) ke dalam petak.

Konstruk 12 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang. masa dan ukuran panjang .

.50 sen Warnakan duit syiling yang perlu untuk membeli kek itu.

05 FEBRUARI 2010  .28 FEBRUARI 2010 NUMERASI BERTULIS 01.SARINGAN 1  SEMUA MURID TAHUN 1 NUMERASI LISAN 1.

30 MEI 2010 NUMERASI BERTULIS 30 MEI ± 4 JUN 2010 .SARINGAN 2   UNTUK MURID TAHUN 1 YANG TIDAK MELEPASI SARINGAN 1 NUMERASI LISAN 01.

SARINGAN 3   UNTUK MURID TAHUN 1 YANG TIDAK MELEPASI SARINGAN 2 NUMERASI LISAN 01-30 OGOS 2010 NUMERASI BERTULIS 01 ± 02 SEPTEMBER 2010 .

KAEDAH PENTADBIRAN NUMERASI LISAN MENGANDUNGI 12 KONSTRUK DITADBIR OLEH GURU MENGIKUT MASA YANG DITETAPKAN MENGGUNAKAN BAHASA PENGANTAR DI SEKOLAH SECARA INDIVIDU/KUMPULAN KECIL ( 3 ORANG DALAM SATU KUMPULAN ) .

KAEDAH PENTADBIRAN   NUMERASI BERTULIS MENGANDUNGI 10 KONSTRUK (KONSTRUK 4&5 TIDAK DIUKUR) MASA 1JAM DITADBIR SECARA TELUS DAN JUJUR (sila rujuk manual yang dibekalkan untuk maklumat yang lebih terperinci ) .

.KAEDAH PELAKSANAAN PROSES SARINGAN DIJALANKAN SEMASA PROSES P & P BERLANGSUNG TETAPI MASIH DALAM MASA YANG DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN PELAJARAN.

KONSTRUK 9 KONSTRUK 1 .KONSTRUK 2 PENEMPATAN KELAS PEMULIHAN LINUS(TEGAR) -1 jam/ hari KELAS PROGRAM LINUS KELAS ARUS PERDANA KONSTRUK 1 .TINDAKAN HASIL SARINGAN 1 TAHUN 1 2010 PENGUASAAN KONSTRUK 1 .KONSTRUK 10 .

SARINGAN 2/SARINGAN 3 TAHUN 1 2010 PENGUASAAN KONSTRUK 1 ± KONSTRUK 2 KONSTRUK 1 ± KONSTRUK 9 KONSTRUK 1 ± KONSTRUK 10 PENEMPATAN KELAS PEMULIHAN LINUS KELAS PROGRAM LINUS KELAS ARUS PERDANA .

BORANG PRESTASI INDIVIDU   UNTUK KEGUNAAN GURU DILENGKAPKAN UNTUK SETIAP MURID MENGANDUNGI 12 KONSTRUK MURID MENGUASAI JIKA MENJAWAB BETUL ITEM DALAM LISAN DAN BERTULIS PENCAPAIAN DICATAT DALAM BORANG .

Borang Saringan Individu (Lisan) Konstruk Item Jawapan Betul Kontruk 1 1 2 / / Salah Gagal Pencapaian .

Borang Saringan Individu (Lisan) Konstruk Item Jawapan Betul Kontruk 1 1 2 / / Salah Lulus Pencapaian .

Borang Prestasi Individu (Saringan 1) Konstruk Saringan 1 Tandakan / jika betul Bertulis Konstruk Lisan 1 1 2 / / 1 2 / / X Pencapaian Tandakan / jika menguasai semua Kuasai T/ Kuasai .

Borang Prestasi Individu (Saringan 1) Konstruk Saringan 1 Tandakan / jika betul Bertulis Konstruk Lisan 1 1 2 / / 1 2 / / / Pencapaian Tandakan / jika menguasai semua Kuasai T/ Kuasai .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful