CONTOH KAJIAN TINDAKAN

1)TAJUK 1) TAJUK MESTILAH MENGGAMBARKAN ISU/MASALAH YANG INGIN DIKAJI.DINYATAKAN DALAM ORIENTASI TINDAKAN. TAJUK MESTILAH RINGKAS, TEPAT DAN PADAT

TAJUK
MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMAHAMI SOALAN ESEI MIKROEKONOMI MELALUI KAEDAH PENGAJARAN BERASASKAN SOALAN DAN KATA KUNCI.

2) NAMA PENYELIDIK RICHARD SAMIE KIOU .

. Kajian ini melibatkan 9 orang pelajar daripada Tingkatan 6 Atas Cerdas Kaedah kajian adalah melalui pemerhatian.3) ABSTRAK Contoh: Kajian tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pelajar memahami kehendak soalan esei Mikroekonomi STPM.P&P berasaskan kepada soalan dan penekanan terhadap kata kunci.

Tempoh kajian ialah selama 3 bulan Data dikutip dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.. . Hasil kajian mendapati kaedah ini telah berjaya meningkatkan bilangan pelajar yang lulus.

situasi) Perasaan secara umum tentang permasalahan yang ingin diperbaiki Reflek tentang diri sendiri Nyatakan secara umum dahulu.4) Latar Belakang Kajian/Refleksi P&P Dapat menerangkan konteks kajian secara umum(pengalaman. Apa yang berlaku dalam kelas? Apa yang anda rasakan sebagai seorang guru? Apa yang perlu diperbaiki/diubah? .

Sewaktu saya mengajar di kelas 6 Atas Cerdas bagi matapelajaran mikroekonomi.Contoh: Huraikan faktor yang mempengaruhi keanjalan permintaan. Buktinya. semasa saya membuat semakan ujian setara pada bulan Mac. .Contoh Latar Belakang. Kebanyakkan pelajar memberikan fakta faktor yang mempengaruhi permintaan sebagai jawapan.. saya dapati pelajar memberi fakta jawapan yang tidak menepati kehendak soalan. didapati masalah pelajar saya ialah tidak memahami kehendak soalan esei.

saya rasa bersalah dan saya perlu memperbaiki kelemahan yang ada pada pelajar dan diri sendiri. Adakah saya terlalu menumpukan kepada aspek kandungan semata-mata sehingga tumpuan sematakepada teknik menjawab soalan terabai?Apakah teknik termudah dan menarik untuk membantu pelajar menjawab soalan tanpa berlaku penyelewengan fakta? .. Apabila melihat situasi ini.Sambungan..

5) Pernyataan masalah kajian tindakan Kenyataan yang menjelaskan masalah sebenar. Fokuskan kepada satu isu. Apa? Kenapa? Jika masalah ini tidak diatasi apakah perkara-perkara yang dijangka perkaraakan berlaku? .

pelajar akan tetap memberikan fakta yang salah. Fakta yang salah dianggap menyeleweng dan tidak menghasilkan markah. Walaupun pelajar mempunyai banyak fakta.Contoh: Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar saya. tetapi jika pelajar gagal menghubungkait kehendak soalan dengan sesuatu topik.saya akan fokuskan kajian saya ini ialah kepada masalah memberikan fakta dan huraian berdasarkan kehendak soalan. Jika tiada markah sudah tentu pelajar akan mendapat gagal. .

6) Objektif Kajian A) Objektif umum Saya dapat meningkatkan keupayaan pelajar memahami kehendak soalan B) Objektif Khusus Pelajar dapat menyatakan fakta dan huraian berdasarkan kehendak soalan Pelajar dapat menyatakan soalan itu daripada tajuk yang mana Pelajar dapat mengenalpasti kata kunci soalan .

. A) mengenalpasti kaedah pengajaran yang sesuai bagi mengatasi kegagalan pelajar memberi fakta yang berkaitan dengan kehendak soalan B) kaedah ini boleh digunakan oleh matapelajaran lain yang mengalami masalah yang serupa dengan matapelajaran ekonomi .7) Kepentingan Kajian Kajian ini penting dilaksanakan kerana.

dengan menulis tajuk soalan esei dan diikuti dengan penyataan fakta dan huraian fakta D) Membimbing pelajar memberi fakta yang tepat E) Menggariskan kata kunci dan menentukan kata kunci itu berada di topik yang mana F) Peperiksaan semester 1 dijadikan sebagai alat pengukur keberkesanan kaedah yang diperkenalkan.8) Tindakan yang dicadangkan (Methodologi) Kajian dijalankan dengan langkah berikut: A) Analisis markah ujian setara untuk mengenalpasti jawapan yang tidak menepati kehendak soalan B) mengadakan temubual dengan pelajar mengapa masalah berlaku C) Mengubah kaedah pengajaran. .

Contoh: Huraikan 3 kebaikan Pasaran Persaingan Sempurna[6m] Langkah 2 : Guru akan memberikan fakta yang berkaitan dengan kehendak soalan berserta huraian dan contoh yang sesuai Langkah 3 : Pelajar di minta mencatat fakta .9) Tindakan yang dijalankan Tindakan yang telah saya jalankan adalah seperti berikut: Aktiviti 1: Menjalankan proses P&P Berpandukan soalan dan Kata Kunci Langkah 1: Guru menulis tajuk pelajaran hari ini di Papan hitam.

pelajar diminta membuat sebuah esei penuh berkaitan dengan tajuk yang diberikan. Langkah 6: Minta pelajar mengenalpasti soalan itu dari topik yang mana. Langkah 5: Guru memberi penekanan untuk membuat ulangkaji(membaca jawapan esei) yang kerap agar pelajar dapat mengetahui kehendak soalan berdasarkan kata kunci. menyatakan fakta yang tepat juga secara tidak langsung mengingati fakta. Langkah 7: Menggariskan kata kunci soalan .Langkah 4 : Selepas pelajar selesai menyalin fakta.

8) Mengumpul dan mengurus data Data yang dikumpul dalam kajian ini ialah Bil Nama Pelajar Markah Ujian Setara Markah Peperiksaan Semester 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Azfar Arshad Chrlley Wimik Erda Sariman Jessica Hong Liza Hakim Metahlyn Ogosie Mohd Firdaus Sunsai Raymond Solupin Syivero Patrick 35 37 45 35 22 44 25 12 50 55 54 55 56 40 58 43 54 71 .

Bilangan pelajar yang lulus dalam ujian setara dan Peperiksaan semester 1. (markah lulus 40%) Lulus Ujian Setara Lulus Peperiksaan Semester 1 3 orang pelajar 9 orang pelajar .

Peratus lulus dan gagal dalam ujian setara dan peperiksaan semester 1 33.3% 100% 0% .3% Peratus Lulus Ujian Setara Peratus Gagal Ujian Setara Peratus Lulus Peperiksaan Semester 1 Peratus Gagal Peperiksaan Semester 1 66.

Guru akan membuat pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku pelajar. Analisis kualitatif bermakna. kajian akan melihat perubahan dalam diri pelajar.9) Analisis Data DataData-data yang dikumpul dalam kajian ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. pengkaji hanya menggunakan program Microsoft Excel untuk tujuan mengira peratus lulus dan gagal dalam ujian setara dan peperiksaan semester. . Oleh kerana responden hanya 9 orang sahaja. Manakala analisis kuantitif akan mengambil kira bilangan pelajar yang dapat menjawab mengikut kehendak soalan sebelum dan selepas kaedah ini diperkenalkan.

Dengan membuat ulangkaji berterusan terhadap soalan dan jawapan yang disediakan oleh guru. soalan huraikan faktor yang mempengaruhi keanjalan permintaan. ciri- .10) Perbincangan Melalui kaedah pengajaran melalui soalan esei saya memberi penekanan terhadap fakta yang tepat. Kata kunci soalan ini ialah keanjalan permintaan dan bukannya permintaan . Secara tidak langsung pelajar telah membiasakan diri dengan bentuk soalan sebenar. Ini kerana. Huraikan kebaikan pasaran persaingan sempurna? Kata kuncinya ialah kebaikan. dalam soalan dan jawapan itu guru juga akan menekankan kepada kata kunci dalam soalan. Misalnya. sebab pelajar selalu keliru fakta kelemahan dan ciri-ciri. pelajar tidak akan memberi fakta yang salah.

tapi selepas kaedah ini digunakan. Sekurang-kurangnya pelajar telah berjaya Sekurangmeningkatkan kemahiran dalam satu aspek yang penting dalam soalan peperiksaan iaitu kemahiran memahami kehendak soalan dan memberikan fakta yang sesuai dengan soalan yang dikehendaki. Dalam erti kata yang lain. hasilnya 100% pelajar berjaya menjawab dengan betul. bilangan pelajar yang berjaya memberikan fakta yang betul hanya 33%. Jika sebelum kaedah ini diperkenalkan. kesemua pelajar ini berjaya memberi fakta yang betul sesuai dengan kehendak soalan. Ini adalah hasil daripada mengikuti langkah-langkah langkahpengajaran berasaskan soalan dan jawapan. 9 pelajar tersebut berjaya menjawab dengan betul. Walaupun pelajar tidak mencapai keputusan cemerlang dalam markah peperiksaan semester 1. Selepas saya memperkenalkan kaedah itu. 6 orang pelajar memberi jawapan yang salah. Walaupun 6 orang pelajar itu berada pada aras sederhana. kemudian. tetapi dengan menggunakan teknik ini. fakta yang diberikan menepati kehendak soalan. daripada 9 orang pelajar. Ini bermakna sebelum kaedah ini diamalkan. .Kajian tindakan ini telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang positif. pelajar berjaya mengatasi masalah yang boleh menyebabkan kegagalan.

mereka tidak mengurus nota mereka dengan baik. Jika sebelum kaedah ini diperkenalkan. kini pengurusan nota mereka lebih jelas dan mudah difahami. Amalan menggaris kata kunci soalan juga telah mula dilakukan.Selain itu. Ini mengurangkan kemungkinan untuk berlakunya kesilapan mentafsir kehendak soalan dan seterusnya memberikan fakta yang salah dalam jawapan. . perubahan positif juga telah ditunjukkan oleh pelajar melalui usaha mereka. Ini kerana mereka dapat menunjukkan dengan jelas fakta-fakta dan bentuk faktasoalan untuk memudahkan pemahaman mereka.

. Kaedah ini baik bagi pelajar.0 Refleksi Saya bersetuju bahawa kaedah yang diguna dalam kajian ini berkesan. Kaedah ini terbukti berjaya membimbing pelajar menjawab soalan mengikut kehendak soalan. dengan syarat mereka mesti bukan setakat pandai menghafal tapi mengenalpasti soalan tersebut berada di topik mana.11.

kita sedang memberikan latihan. Kaedah ini umpama 2 dalam 1. Malah tindakan susulan seperti menghasilkan esei lengkap. kita memberikan ilmu pengetahuan dan kedua. tumpuan kita adalah untuk menghabiskan sukatan pelajaran sahaja. . membuat ulangkaji dan pembacaan berterusan dapat membantu mengingat fakta dan mengenalpasti soalan yang dikemukakan ini berada di topik mana.Antara kekuatan kajian tindakan yang saya lakukan ialah kaedah yang saya gunakan menjimatkan masa kita sebagai guru. Maka kita kurang memberi latihan kepada pelajar. Pertama. Jika selama ini.

Kaedah soalan dan jawapan sangat baik untuk membiasakan diri dengan soalan peperiksaan sebenar .Kaedah ini berkesan untuk pelajar dalam aras sederhana dan lemah.. Pelajar dalam kategori ini boleh dibimbing sebaik mungkin agar mereka mempunyai kemahiran memahami kehendak soalan.

Kaedah yang saya gunakan belum tentu boleh diaplikasikan untuk semua mata pelajaran kerana setiap mata pelajaran mempunyai format peperiksaan yang berbeza Kaedah ini hanya sesuai untuk pelajar aras sederhana dan lemah. Mungkin untuk 3 bulan. . Bagi mereka. Pelajar pandai tidak memerlukan kaedah ini.Antara kelemahan tindakan yang saya lakukan kajian ini ialah: Kajian ini memerlukan tempoh yang lama untuk menilai keberkesanan dan kejayaan tindakan. kebolehpercayaan kita terhadap kaedah ini lebih tinggi. Jika kajian ini dibuat untuk tempoh 1 tahun (2 ujian+2 peperiksaan). Jadi keberkesanan kaedah boleh dipertikaikan. Sebenarnya 3 bulan masih belum mencukupi. skop tajuk yang luas. pengajaran belum mencakupi semua sukatan pelajaran. sistem pengajaran konvensional sudah memadai.

saya bercadang untuk menjalankan kajian seterusnya berkaitan dengan bagaimana meningkatkan prestasi Mikroekonomi di tahap maksimum.0 Keputusan Kajian ke arah tindakan yang baru Atas kesedaran dan keyakinan yang telah saya perolehi hasil daripada kajian tindakan ini. . saya berasa masih perlu melakukan kajian tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran terutamanya dalam tajuk yang sukar difahami oleh pelajar.11. Oleh itu.

6% pelajar mendapat gred yang sama untuk Mikro dan Makro. saya telah menemui sedikit rahsianya.Saya percaya. Peratus pelajar yang mendapat gred Mikro lebih baik telah meningkat kepada 41. Adakah ini hanya satu kebetulan? Saya akan teruskan untuk menggunakan kaedah ini untuk meyakinkan saya bahawa kaedah ini berkesan. Ini kerana sejak tahun 2004-2008. peratus pelajar yang mendapat Makro lebih baik ialah 60. Contohnya tahun 2008. Sebenarnya.8% berbanding Makro turun kepada 37. Manakala peratus pelajar yang mendapat gred yang sama ialah 20. terdapat sedikit kejutan berlaku. memang ada kaedah yang dapat memudahcarakan pembelajaran Ekonomi.9%. Tetapi tahun 2009.8% berbanding Mikro hanya 6.5% dan 34.2%. saya dapati pelajar 2004akan mendapat gred yang lebih baik dalam Makroekonomi berbanding Mikroekonomi. .

saya akan terus mencuba kaedah baru dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dari masa ke semasa. Disamping mencari kepastian bahawa kaedah inilah yang menyebabkan pelajar mendapat gred Mikroekonomi yang lebih baik. kajian ini masih berterusan. .Walau bagaimanapun.

Sekian Selamat mencuba.. Terima kasih atas perhatian anda .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful