Aplikasi Teori Huraian bahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Tajuk yang dipilih untuk tunjuk cara & praktis teori Huraian Bahasa ialah:

AYAT TUNGGAL

Aplikasi Teori Tradisional
‡ Menggunakan pendekatan pengajaran Deduktif iaitu mengutamakan penguasaan undang-undang atau peraturan bahasa dahulu sebelum memberikan contoh-contoh. ‡ Cara-cara pelaksanaannya ialah:

1. G r e eri e era ga te ta g takrif ayat t ggal.
Co toh ya:

AYAT TUNGGAL
Ayat ya g ya g e redikat. e ga d gi sat kla sa sahaja, iait yai sat s r s jek da

Ayah Siti membaca akbar itu.
SUBJEK PREDIKAT

2. Selepas memberi penerangan kata tunggal, guru memberikan contohcontoh ayat tunggal.
Contoh-contoh Ayat Tunggal: Dia bermain bola tampar. Buku itu di atas meja Abu makan Ayam panggang.

3) Guru meminta pelajar memberikan contoh ayat tunggal untuk memastikan pelajar memahami konsep ayat tunggal. Berikan contoh-contoh ayat tunggal.

4)

Setelah pelajar dapat memahami bentuk ayat tunggal. Guru memberikan latihan pengukuhan kepada murid-murid supaya meraka dapat menguasai ayat tunggal dengan baik.

Contoh aktiviti pengukuhan yang boleh dilaksanakan ialah: i. Membina ayat tunggal. ii. Mencari ayat tunggal dalam petikan. iii. Berdasarkan gambar, murid diminta membuat ayat tunggal.

Contoh Soalan Aktiviti Pengukuhan
1. Bina 5 ayat tunggal yang ringkas. 2. Berdasarkan teks dibawah, kenalpasti ayat tunggal. Hari ini panas. Ibu menjemur pakaian. Ayah menolong ibu membawa pakaian yang sudah dibasuh. Pakaian itu disidai di ampaian supaya kering.

3. Bina ayat tunggal bagi setiap gambar.

Fahmi abang Fahmi - bermain CONTOH: 1. Fahmi bermain bola. 2. Abang Fahmi bermain bola

Adik menangis sakit gigi

Keluarga berkelah

Abang membuang sampah

Aplikasi Teori Struktural
‡ Menggunakan pendekatan pengajaran induktif iaitu mengutamakan contoh penggunaan bahasa daripada undangundang atau peraturan bahasa.

‡ Cara-cara pelaksanaannya ialah:

1. Guru memberikan contoh-contoh ayat dan meminta pelajar mengenal pasti jenis ayat.
Contohnya:

Aminah seorang jururawat. Kucing itu sangat comel. Cikgu Tey sedang berucap.

2. Setelah pelajar dapat mengenalpasti jenis ayat yang diberikan, guru akan menghuraikan atau menerangkan konsep ayat tunggal.
Contohnya:

AYAT TUNGGAL
Ayat yang mengandungi satu klausa sahaja, iaitu yang mempunyai satu unsur subjek dan predikat. Aminah seorang jururawat.
SUBJEK PREDIKAT

3. Guru meminta pelajar memberikan contoh ayat tunggal untuk memastikan pelajar memahami konsep ayat tunggal. 4. Setelah pelajar dapat memahami bentuk ayat tunggal. Guru memberikan latihan pengukuhan kepada murid-murid supaya mereka dapat menguasai ayat tunggal. dengan baik. Contoh aktiviti pengukuhan yang boleh dilaksanakan
ialah: i. Membina ayat tunggal. ii. Mencari ayat tunggal dalam petikan. iii. Berdasarkan gambar, murid diminta membuat ayat tunggal.

‡ Dalam pengajaran & pembelajaran Bahasa Melayu, ciri-ciri bahasa dikaji melalui analisis struktural.
± Analisis struktural ini menganalisis pola ayat dengan menggunakan konsep Konstituen Terdekat, iaitu pola ayat dianalisis & diperincikan hingga kepada struktural tatabahasa yang paling kecil. ± Contoh analisis struktural ialah:

CONTOH ANALISIS AYAT KEPADA KELAS (GOLONGAN) KATA.

1. Murid-murid itu sungguh rajin.
Kata nama

SUBJEK PREDIKAT Murid-murid itu Sunggu rajin.
Frasa Nama (FN) Frasa Adjektif (FA)

Kata Adjektif

Strategi pelaksanaan analisis bahasa secara struktural ialah:
1. Guru meminta bantuan murid membina beberapa ayat tunggal untuk dianalisis. 2. Seterusnya, guru akan membantu dan meminta murid-murid merumus dan mencerakinkan jenis golongan kata dalam ayat telah dibina oleh murid.

Aplikasi Te ri Tra sf r asi Ge eratif
‡ Te ri tra sf r asi ge eratif sa gat berkesa dala pe gajara & pe belajara tatabahasa, kera a te ri i i elihat bahasa itu e pu yai ciri ya g u ik.
± C t h ya g b leh ialah: e gataka bahasa itu u ik 

Terdapat ragam ayat dalam bahasa Melayu seperti kejadian ayat aktif dan ayat pasif.

‡ Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif, melibatkan perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek & objek ayat berkenaan.
Contoh ayat aktif (Ayat Tunggal) kepada ayat pasif: Ali membaca buku itu
SUBJEK OBJEK

Buku itu dibaca oleh Ali
OBJEK SUBJEK

Strategi pelaksanaan pengajaran & pembelajaran menukar ayat tunggal kepada ayat pasif ialah:
1. Guru menyediakan ayat-ayat tunggal kepada murid-murid untuk ditukarkan kepada bentuk ayat Pasif. 2. Setelah pelajar menguasai kemahiran membentuk ayat pasif, pelajar diminta menukarkan ayat Pasif kepada dalam bentuk ayat aktif.

Contoh tugasan bagi menukar Ayat Aktif kepada Pasif dan sebaliknya.
1. Menukar Ayat Aktif kepada Ayat Pasif i. Abang saya menerima jawapan itu. (Aktif) (Pasif) ii. Banjir memusnahkan kawasan pertanian itu. (Aktif) . (Pasif)

2. Menukar Ayat Pasif kepada Ayat Aktif. i. Jawatan itu diterima oleh abang saya. (Pasif) (Aktif) ii. Masalah penyalahgunaan dadah telah dibincangkan oleh anggota-anggota Jawatankuasa itu. (Pasif) (Aktif)

Aplikasi Teori Fungsional
‡ Berdasarkan teori fungsional, pengajaran & pembelajaran bahasa mementingkan fungsi sosial sesuatu bahasa. ‡ Dalam P & P bahasa, fungsi sesuatu bahasa dapat diajar oleh seseorang guru dengan memberi situasi kepada pelajar dan mengkehendaki mereka membuat ayat berdasarkan situasi tersebut.

Contoh situasi yang boleh diberikan kepada pelajar ialah:
1. Berdasarkan gambar situasi A dan situasi B, senaraikan perkataan yang sesuai. Kemudian, bina ayat tunggal yang memberi penerangan kepada situasi yang diberi dengan menggunakan perkataan tersebut. SITUASI A

Contoh perkataan: beratur Contoh ayat tunggal: Vincent sedang beratur bersama rakan-rakannya.

SITUASI B

Contoh perkataan: Contoh ayat tunggal:
‡ Berdasarkan situasi-situasi yang diberikan, murid-murid akan lebih mahir untuk mengunakan atau bertutur dengan baik mengikut fungsi sosial sesuatu bahasa tersebut. ‡ Contohnya, dalam situasi yang diberikan, murid diminta memberi penerangan. Berdasarkan situasi tersebut murid akan memberikan ayat tunggal/ ayat penyata yang berfungsi memberi keterangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful