Þenggunaan 1eor| Þemero|ehan 8ahasa da|am

Þenga[aran dan Þembe|a[aran 8ahasa Me|ayu 5eko|ah
kendahŦ
1un[uk cara dan prakt|s strateg| penga[aran dan
pembe|a[aran berdasarkan 1eor| 8ehev|or|sme da|am
Þenga[aran dan Þembe|a[aran 8ahasa Me|ayu 5eko|ah
kendahŦ
8and|ng beza antara 1eor| nura|an 8ahasa dengan
1eor| Þemero|ehan 8ahasaŦ
Tunjuk cara dan praktis strategi
pengajaran dan pembeIajaran
berdasarkan Teori Beheviorisme
daIam Pengajaran dan
PembeIajaran Bahasa MeIayu
SekoIah Rendah.
· Apllkasl Leorl lnl berlandaskan Llnakah laku
lalLu saLu proses mekanls vana boleh dlbenLuk
melalul penaulanaanŦ
· Þenaulanaan secara laLlh Lubl akan membawa
kepada keblasaanŦ ualam pembela[aran
bahasa penaulanaan boleh dllaksanakan
dalam pelbaaal akLlvlLl oleh pela[arŦ
· Menaapllkaslkan Leorl 8ehavlorlsme denaan
menaaunakan ayat tungga|Ŧ
AnCSAnCAn
(Cuu)
1lnuAk 8ALAS
(ÞLLA!A)
ÞLnCukuPAn
Memberlkan
conLoh avaL
Lunaaal
mellhaL
menaulana
sebuLan
membenLuk
keblasaan
mendenaar
melaLlh
Lubl
auru memberl
blmblnaan
pela[ar
menulls
peneauhan
poslLlf
Þela[ar
mempersembahkan
hasll ker[a
Cara Þelaksanaan Leorl behavlorlsme
dalam Þ ƎÞ
Ŧ ualam penaa[aran LaLabahasaţ auru memulakan
penaa[aran denaan memberl ranasanaan kepada
para pela[ar denaan memperllhaLkan conLohŴ
conLoh avaL Lunaaal dan men[elaskan serba
sedlklL LenLana konsep avaL LunaaalŦ
ConLoh AvaL 1unaaalť
|a berma|n bo|a tamparŦ
Ayah 5|t| membaca akbar |tuŦ
A¥A1 1UNGGAL
AvaL vana menaandunal saLu klausa saha[aţ lalLu vana
mempunval saLu unsur sub[ek dan predlkaLŦ
5U8ILk
ÞkLkA1
Ŧ ualam proses auru memberl ranasanaanţ pela[ar
akan memberl Llndak balas denaan mendenaar
dan mellhaL benLukŴbenLuk avaL Lunaaal vana
Lelah dlberl oleh auru LadlŦ
3Ŧ Selepas memberl ranasanaan kepada pela[arţ
auru memberl laLlh Lubl kepada pela[ar unLuk
memblna avaL LunaaalŦ Þenaulanaan secara laLlh
Lubl lnl akan membawa keblasaan kepada para
pela[arŦ
ConLoh |at|h tub| vana boleh dllaksanakan lalahť
lŦ Memblna avaL LunaaalŦ
llŦ Mencarl avaL Lunaaal dalam peLlkanŦ
lllŦ 8erdasarkan aambarţ murld dlmlnLa membuaL
avaL LunaaalŦ
Ŧ Semasa proses laLlh Lubl ber[alanţ auru memberl
blmblnaan kepada pela[ar unLuk memblna avaL
LunaaalŦ
3Ŧ SeLelah selesal pela[ar memblna dan menulls
avaL Lunaaalţ auru memlnLa pela[ar
mempersembahkan hasll ker[a merekaŦ
6Ŧ keLlka pela[ar mempersembahkan hasll ker[a
merekaţ auru haruslah memberlkan peneauhan
poslLlf seperLl pu[lan kepada murld vana ber[ava
memblna avaL Lunaaal vana beLul
· Þeneauhan poslLlf amaL penLlna kepada murld kerana
denaan adanva peneauhan seperLl pu[lanţ murldŴ
murld akan menaulanal perlakuan LersebuL dan
perlakuan lLu akan men[adl keblasaan kepada merekaŦ
Bundinn bezu unturu Ieori
Huruiun Buhutu dennun
Ieori Þemerolehun Buhutu
8LŦ 1LCk nUkAAN 8AnA5A 1LCk ÞLMLkCLLnAN 8AnA5A
ulkenall sebaaal pendapaL vana
memerlhalkan Leorl dalam bahasa
Proses pembelajaran bahasa
daripada satu aspek hingga
keseluruhannya dan proses ini
berlaku di dalam otak kanak-kanak
ketika dia memperoleh bahasa
pertamanya.
MenuruL Leorl Lradlslonalť
aŦ ka[lanŴka[lan bahasa dlbuaL
berasaskan bahasa LullsanŦ
bŦ Puralan LaLabahasa berslfaL
raslonal dan berasaskan
anaaapan bahawa dlslpllnŴ
dlslplln laln Llada kalLan
denaan bahasaŦ AklbaLnva
huralan unsurŴunsur bahasa
Lldak LeLap dan Lldak LepaLŦ
MenuruL Leorl 8ehavlorlsmeť
a. Teori ini menekankan peri laku,
dan individu banyak belajar
melalui pengalaman lampau serta
persekitaran
b. Bagi golongan behavioris,
penguasaaan bahasa tidak
memerlukan daya mental tetapi
diperoleh melalui latihan dan
pengulangan.
8L 1LCk nUkAAN 8AnA5A 1LCk ÞLMLkCLLnAN 8AnA5A
3 MenuruL 1eorl 1radlslonalť
ka[lan bahasa dlbuaL secara
dedukLlfţ lalLu menauLamakan
pemahaman peraLuran
peraLuran bahasa Lerleblh
dahulu sebelum memberlkan
conLohŦ
MenuruL Leorl 8ehavlorlsmeť
Bahasa dikuasai melalui proses
pengulangan kerana teori ini
beranggapan bahasa merupakan
proses mekanis dan tiada kena-
mengena dengan fikiran atau daya
mental.
MenuruL Leorl SLrukLuralť
8aal ahllŴahll bahasa sLrukLuralţ
'bahasa lalah saLu slsLem bunvl
perLuLuran vana arblLrarl unLuk
menvaLakan sesuaLu ob[ekţ
keadaan aLau konsep vana
dlaunakan unLuk berkomunlkasl
MenuruL 1eorl MenLallsť
Teori mentalis berpendapat bahawa
pemerolehan bahasa sebagai satu
proses pemikiran yang melibatkan
aktiviti mental.
8LŦ 1LCk nUkAAN 8AnA5A 1LCk ÞLMLkCLLnAN 8AnA5A
3Ŧ MenuruL Leorl SLrukLuralť
Mereka berpendapaL bahawa huralan
bahasa dllakukan secara lndukLlf lalLu
dlmulal denaan conLoh kemudlan dllkuLl
pula denaan aenerallsasl dan mereka
berpendapaL bahawa huralan bahasa
Lldak memenLlnakan makna dan anallsls
dlbuaL secara luaranŦ
MenuruL 1eorl MenLallsť
$ejak dilahirkan kanak-kanak telah
mempunyai alat pemerolehan bahasa (
Language acquisition device/LAD) yang
membolehkan manusia mempunyai
kebolehan semula jadi menguasai
bahasa.
6Ŧ MenuruL 1eorl 1ranformasl CeneraLlfť
ka[lan 1C dlbuaL berasaskan kenvaLaan
bahawa seseorana penuLur naLlf ([aLl)
sesuaLu bahasa berkebolehan
membenLuk dan memahaml perLuLuran
vana belum pernah dldenaar kerana
manusla dllahlrkan denaan kecekapan
semula [adl unLuk berbahasaŦ
MenuruL 1eorl MenLallsť
olongan mentalis berpendapat bahawa
manusia mempunyai kompetens 7umus
yang ada dalam mental manusia dan
prestasi aspek penggunaan bahasa oleh
penutu7 be7dasa7kan kecekapan bahasa
manusia bahasa.
8LŦ 1LCk nUkAAN 8AnA5A 1LCk ÞLMLkCLLnAN 8AnA5A
1eorl lunaslonal berpendapaLť
ka[lan bahasa bukan semaLaŴmaLa
LerLumpu kepada benLukŴbenLuk
bahasa bahkan [uaa Lerhadap
perubahanŴperubahan vana
berlaku pada benLukŴbenLuk
bahasa keLlka seseorana lLu
berkomunlkaslŦ
1eorl lnLerakslonalls berpendapaLť
anak-kanak menguasai bahasa
kerana mereka mempunyai keperluan
dengan ahli masyarakat dalam
persekitarannya.
1eorl lunaslonal berpendapaLť
Asas elemen-elemen dalam
struktur bahasa ialah semantik
dan bukannya hubungan
sintaksis.
MenuruL Leorl lnLerakslonallsť
Pemahaman kanak-kanak tentang
bahasa berakar umbi daripada
perkembangan kognitif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.