YEN MEDYA ² YEN REKLAM

KAM L MEHMET ÖZKAN

REKLAM(CILIK)

REKLAM(CILIK)

lk reklamlar sesliydi; sokak sat c lar mallar n n fiyatlar n yüksek sesle ba r yor, mü teri çekmeye çal yorlard . Yunanl lar ³ba rarak reklam´la hayvan ve esir sat yorlard .

LK REKLAM Thebes¶te 3000 y ll k bir reklam özel bir esiri yakalamak ad na yap lm ve öyle deniyor; ³...Terzi Hapu¶nun dükkan na geri döndürülmesi halinde ±ki bu dükkanda arzu etti iniz en iyi giysiler vard r- bir tam alt n verece iz´.

LK REKLAM AJANSI
lk reklam irketi, 1786 y l nda, Londra¶da kuruldu. irketin sahibi William Tayler, özellikle yerel bas nda say s z ilan yay nlatt .

BASILI REKLAMCILIK LK DÖNEMLER

YEN MEDYA NED R ?

çinde bulundu u zaman ve mekandan ba ms z etkile im olana sunan sanal ileti im ortam d r.

YENI MEDYANIN TEMEL ÖZELLIKLER - Etkile im - Sanall k - Zaman- Mekan Ba ms zl

YEN MEDYA REKLAMCILI ININ TEMEL

³TELL ME AND I'LL FORGET; SHOW ME AND I MAY REMEMBER; INVOLVE ME AND I'LL UNDERSTAND.´

ANCIENT CHINESE PROVERB

YENI MEDYA REKLAMCILI I

‡ Daha ki isel ‡ Daha an nda ‡ Kitleye ³Her zaman, her yerde´ aktar labilen ‡ Daha e lenceli (yar masal) ‡ Daha sosyal ve sorumlu

NEW MEDIA ² NEW ADVERTISEMENT
‡ Banner ± Rich Media ‡ SEM ‡ Social Media ‡ Viral Marketing ‡ In Game Advertisement ‡ Mobile Advertisement ‡ Mix Advertisement

BANNER

RICH MEDIA

RICH MEDIA

Sonra görsel olarak çok yarat c bannerlar de i ik medya türleri kullanrak yap ld . Flash teknolojisiyle birlikte bannerlara oyun, video, vb eyler entegre edilerek çok daha interaktif reklam yap l r hale geldi.

.

Adwords ile herkes kendi bütçesi kadar reklam verebilir hale geldi. Reklam . platformu demokratikle ti MoreClick¶in Ara t rmas na Göre Türkiye¶de Google AdWords Kullan m %61 Seviyesinde

ADSENSE

Blogger ba ta olmak üzere internette web alan olan herkes reklam yay nlay p para kazan r hale geldi.

TERL KL ÇOCUK DEVRI

KISACA FACEBOOK

584 098 900 üye 90.000.000 Cityville Üyesi 300 000 kobinin facebook sayfas var.

IN GAME ADVERTISING

IN GAME IN GAME ADVERTISING ADVERTISING

Mobil Reklam
1. Kullan c Profili Seçilebiyor 2. Anl k Ölçümlenebilir 3. Maliyeti Dü ük 4. Yüksek Etkile im Oran

MOBILE ADVERTISING

Sevdi i yazar n ismini (Ayn Rand) Google Earth'te gösterebilm ek için 19.965 km yolu kat ederek 30 eyaleti dola t

Yeni Reklamcl k Art k Bu Evrende Olacak

ONLINE REKLAM ‡ A.B.D. ilk 6 ayda 12 milyar dolar reklam harcamas ‡ Türkiye Online Reklam 100 Milyon tl

MOBILE MARKETING

‡ Türkiye¶de Mobil Reklamc l k 60 milyon tl ‡ A.B.D. De %138 lik art la 877 Milyon $

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful