Kurumsal Kaynak Planlamas (Enterprise Resource Planning) ERP ve SAP

Melek Aç kgöz Fatma Demiröz Sinan Ö ürlü

ÇER K
‡ ERP Nedir? ‡ ERP Yaz l m n n Seçimi ‡ SAP ve Tan t m

letmeler için Zorunluluklar
‡ Tedarik zincirinin tamam nda toplam maliyetlerin ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
dü ürülmesi Üretim süresinin k salt lmas Stoklar n minimuma indirilmesi Ürün çe itlili inin art r lmas Ürün kalitesinin yükseltilmesi Daha etkin teslimat sürelerinin elde edilmesi Mü teriye daha fazla hizmetin sa lanmas Küresel arz, talep ve üretimin daha verimli koordinasyonu

Stok Kontrolü
‡ 1960¶lar ‡ Geleneksel stok yakla mlar na dayanan
yaz l m paketleri

MRP ± Malzeme htiyaç Planlamas
‡ 1970¶ler ‡ Malzeme - hammadde planlamas ve sat n
alma i lemleri için ürünün net ihtiyaçlar n , ana üretim program na dönü türür.

MRP II ± malat Kaynaklar Planlamas
‡ 1980¶ler ‡ MRP II, MRP¶nin Da t m Yönetimi
faaliyetleri ile bütünle tirilmesi ile ortaya ç kt .

ERP ± Kurumsal Kaynak Planlamas
‡ 1990¶lar n ba ‡ MRP II¶nin bir uzant s olarak Mühendislik,
Finans, nsan Kaynaklar , Proje Yönetimi gibi bir çok faaliyette kullan labilen bir sistem olarak ERP ortaya ç kt .

ERP¶nin tan m
‡
letmenin bütün fonksiyonlar n n bütünle ik olarak çal abilmelerine imkan veren, kritik kaynaklar n yönetilmesini ve analiz edilmesini sa layan bilgi sistemi. ‡ Veritaban teknolojisini kullanan ve tek bir kullan c arayüzü ile i letmenin bütün fonksiyon bilgilerini kontrol eden kurumsal bilgi sistemi.

ERP Sistemlerinin Ortaya Ç k

ERP¶nin Ortaya Ç k Nedenlerinde Teknolojinin Rolü
‡ Da n k sistemlerin tekrar yerle tirilmesi ‡ Bilginin kalitesini ve görünürlü ünü
artt rmak ‡ Ticari i lemlerin ve sistemlerin tümle tirilmesi ‡ hayat nda büyümeyi sa layacak sistemleri elde etmek

ERP¶nin Ortaya Ç k ndaki levsel Nedenler
‡ ba ar s n artt rmak ‡ Giderleri dü ürmek ‡ Mü teri memnuniyetini artt rmak ‡ Etkin olmayan ve karma k tüm i leri
basitle tirmek ‡ Yeni i stratejileri geli tirme olana sa lamak ‡ Küresel bir i ya am na uyum sa lamak

ERP¶nin Avantajlar
‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Gereksiz verilerin elenmesi Güvenilir bilgiye daha kolay geçi Global dünya artlar na uyum Etkinli in artmas yla maliyetlerin azalmas Di er modüllerle etkile im sonucu etkinli in sa lanmas

ERP¶nin Dezavantajlar
‡ Pahal ve tamamlanmas n n uzun sürmesi ‡ Bak m n n pahal olmas ve zaman almas ‡ Birçok özelli inin bütünle ik olmas

ERP Çözüm Paketlerinin Seçimi

Aranan Özellikler
‡ letmenin i süreçleriyle fonksiyonel uyum ‡ ERP sisteminin parçalar aras ndaki entegrasyon ‡ ‡ ‡ ‡
derecesi Esneklik ve Uygulanma h z Çok yönlü planlama ve kontrolü desteklemesi Düzenli güncellemelerin varl Lisans, e itim, uygulama, bak m, özelle tirme ve donan m maliyetleri

ERP¶nin letmeye Uygulanmas

Uygulama Süresi
‡ 18-24 ay aras nda zaman al yor ‡ Uygulama sonras sistemi izlemek ve
iyile tirmek, sistemi kurmaktan çok daha fazla zaman al yor

Uygulama A amalar
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Proje Planlamas Operasyonel analiz Proje tak m e itimi letme ihtiyaç planlamas Modüllerin tasar m Sistem ara yüzlerinin tasar m Verilerin dönü türülmesi Uygulama sonras destek

ERP Yaz l m Üreticileri
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
SAP (%31) Oracle (%14) Baan (%5) CODA (%1) D&B (%2) JD Edwards (%7) IBM (%7)

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Peoplesoft (%7) Platinum (%1) Ramco (%1) SMI (%1) Software 2000 (%1) Marcarn (%3)

Systems,Applications and Products

SAP
‡ 1972, Almanya ‡ 50 ülkede 21.700 çal an (5.400 yaz l m ‡ ‡ ‡ ‡
mühendisi) 3. en büyük yaz l m üreticisi 10 Milyon kullan c 1.000 -Orta 22 Sektörel Çözüm

SAP ± Sektörel Çözümler
‡ Elektrik Gaz ve Su ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Da t m Hastane ve Sa l k Havac l k ve Savunma laç Kamu Kimya Ma azac l k ve Parekende

‡ Medya ‡ Metal, Ka t, A aç ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Ürünleri Mühendislik ve n aat Petrol ve Petrol Ürünleri Otomotiv Sigorta Tüketici Ürünleri

SAP Modülleri

PP Modülü
‡ K sa ve uzun dönemde kapasite ve dar ‡ ‡ ‡ ‡
bo az takibi De i iklik yönetimi Üretim faaliyetleri seneryolar Malzeme ürün a açlar planlar

MM Modülü
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Stok kontrol Depo yönetimi Tedarik kayna n n belirlenmesi Sat c De erlendirme Fason takibi Faturalama

SD Modülü
‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Sat belgelerinin olu turulmas Sevkiyat planlama Teslimat bilgilerinin olu turulmas rsaliye kesimi Fatura i lemleri

QM Modülü
‡ ‡ ‡ ‡
Belge takibi Sat c seçimi Kalite anla malar Giri kalite kontrolü

FI Modülü
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
D ar dan tedarik için fatura kontrolü Fatura giri i Hesap analizleri Vade fark kontrolleri Denkle tirme i lemleri Otomatik kur de erlendirmesi Döviz baz nda hesap takibi

AM Modülü
‡ Yeniden de erlendirme ‡ Amortisman çal malar

CO/PC Modülü
‡ ‡ ‡ ‡
Ürün maliyetlendirme Maliyet kontrolü Masraf yeri muhasebesi Karl l k analizi

SM Modülü
‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Yetkili servislerin çal malar Son kullan c bilgileri Ar za bilgileri Malzeme, i çilik, nakliye masraflar Ekipman bilgileri takibi

HR Modülü
‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Bordrolar n haz rlanmas Tatil takvimi zinlerin takibi E itim planlamas Performans de erlendirmesi

ERP Sistemine Sahip Olman n Maliyeti
‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Ara t rmaya kat lan irket say s : 63 ERP sistemine sahip olma maliyeti: En yüksek: 300 Milyon Dolar En dü ük: 400.000 Dolar Ortalama: 15 Milyon Dolar

B Z D NLED N Z Ç N TE EKKÜRLER

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful