Oti|i-ari a|r

i-eteci|er
rscrr i-eteci
lzoLopll sunL specll de aLoml cu acelasl numár
aLomlc(acelasl numár de proLonl) sl cu un
numár de masá dlferlL(numár dlferlL de
neuLronl)Ť
un lzoLop se noLeazá prescurLaL prln slmbolul
elemenLululţ in sLânaa lul fllnd scrlse [osŴnr
aLomlc lar susŴnr de masáŦ
!recrirtati
lzoLopll unul elemenL dlferá foarLe puLln prln
proprleLáLlle flzlce sl chlmlceţ de aceea separarea
lzoLopllor unul elemenL se reallzeazá foarLe areuţ
prln meLode sl cu aparaLe speclaleŦ
CunoasLerea sl sLudlul insuslrllor lzoLopllor sunL
de mare insemnáLaLe pracLlcáţ deoarece lzoLopll
dlferlLelor elemenLe au mulLe sl varlaLe apllcaLll in
domenll lmporLanLe ale acLlvlLáLll umane ť
lndusLrleţ aarlculLuráţ medlclnáţ arheoloaleţ
paleonLoloaleţ consLrucLllţ fabrlcarea unor maslnlţ
eLcŦ
een|
W n medlclnáţ lzoLopll radloacLlvl sunL uLlllzaLl in
dlaanosLlcarea sl LraLarea unor bollŦ AsLfelţ cu lzoLopul
radloacLlv al lodulul se sLudlazá funcLlonarea alandel
LlroldeŦ ueplsLarea sl LraLarea Lumorllor canceroase
reprezlnLá una dlnLre cele mal lmporLanLe apllcaLll ale
lzoLopllor in medlclnáŦ
W
123
lŴ foloslL in LraLamenLul cancerulul de creler
W
131
lŴfoloslL in cazurlle de cancer al alandel LlroldeŤ
Craanlsmul uman acumuleazá lod in Llroldáţ lar lzoLopll
lodulul radloacLlv poL dlsLruae LesuLul afecLaL de cancer in
mod selecLlvţ in Llmp ce doza radloacLlvá rámâne mlcá
penLru resLul oraanlsmulul
eha|tn|
W n lndusLrleţ lzoLopll radloacLlvl mal poL fl
uLlllzaLl penLru conLrolul uzurll sl deplsLárll
defecLelor unor plese sl lnsLalaLll meLallceŦ ue
exempluţ cu a[uLorul lzoLopulul 60 al
cobalLulul (
60
Co) se poaLe urmárl nlvelul fonLel
LoplLe in furnalţ lar prln adáuaarea de
radlosulf se deLermlná conLlnuLul de sulf dln
fonLáŦ
W
61
Co Ŵ foloslL in radloLeraple
c|itatii in ure|euir si ca|rente|euir
W A|t| |zotop| care se fo|osesc |n datarea geoŴpa|eonto|og|caţ |n afara de
carbonţ ma| suntť
10
8eţ
26
A|ţ
36
C|ţ
32
5|Ŧ
W Izotop|| de ber|||u s| de a|um|n|u sunt fo|os|tor| |n spec|a| pentru
datarea roc||or care au ma| mu|t de 10 000 000 de an|ţ a roc||orţ
|acur||orţ r|ur||or s| a depuner||or de sed|mente d|n [uru| portur||or
mar|t|me d|n u|t|m|| 1000 de an|Ŧ
W Izotop|| de
32
5| se fo|osesc pentru datarea so|ur||orţ groundwater s| a
ghet||Ŧ Grounwater poate f| datata fo|os|nd |zotop|| de tr|t|uŦ
W Izotop|| de potas|u s| |zotop|| de argon (argonu| este un gaz rar) se
ut|||zeaza pentru datarea roc||or s| a m|nera|e|or care au ma| mu|t de
1 000 000 de an|Ŧ
W Izotop|| de rub|d|u s| de stront|u se fo|osesc pentru datarea
mater|a|e|or care au ma| mu|t de 10 000 000 de an|Ŧ
W Izotop| a| uran|u|u|ţ care este un e|ement rad|oact|vţ sunt fo|os|t| de
mu|te or| pentru a stab||| varsta roc||or s| a m|nera|e|or care au ma|
mu|t de 1 000 000 de an|Ŧ
c|itatii in nreitina
W ApllcaLllle lzoLopllor ln medlclna sunL numeroase sl se refera
ln speclal la lzoLopll elemenLelor radloacLlveŦ AcesLe apllcaLll
au conLrlbulL la dezvolLarea unel nol ramurl a medlclnllţ sl
anume medlclna nuclearaŦ laLa caLeva exempleť
W uloooostlcoteo Ŵ foloslrea unor lzoLopl radloacLlvl care emlL
raze aama asupra corpulul umanŦ AcesLe raze produc anumlLe
modlflcarl flzloloalce speclflce asupra porLlunllor dln corp care
se cerceLeaza sl permlL medlcllor sa dlaanosLlcheze cazul
respecLlvŦ
W oJlotetoplo Ŵ Lehnlca de LraLamenL foloslLa ln ma[orlLaLea
cazurllor de cancerŦ CerceLaLorll au observaL ca ln urma
bombardarll LesuLurllor afecLaLe de cancer cu anumlLl lzoLopl
radloacLlvlţ cum ar fl de exemplu
131
lsau
192
lr(lrldlu) celulele
canceroase sunL compleL dlsLruseŦ
W oollze blocblmlce Ŵ penLru a deLermlna prezenLa unor
urme de elemenLe radloacLlve ln corpul uman (ln cazul
unor boll profeslonaleţ aparuLe ln urma conLacLulul cu
elemenLe radloacLlve Ŵ de exemplu mlnerll de la mlnele
de plumb sau uranluţ lucraLorll de la CenLralele
aLomoelecLrlce) se folosesc LesLe cu lzoLopl radloacLlvlŦ
W Lxemple de lzoLopl uLlllzaLl ln medlclna nuclearať
W @ecboetlomŴ99m Ŵ foloslL ln cerceLarea scheleLulul
uman sl a muschlulul lnlmllţ dar de asemeneaţ sl
penLru cerceLarea crelerululţ a alandel Llroldeţ a
flcaLululţ a spllnelţ a preslunll sanaulne
W
31
Cr Ŵ foloslL la cerceLarea sanaelul ( ln speclal ln
cazurlle de leucemle)
W
64
Cu Ŵ foloslL penLru sLudlerea bolllor aeneLlce
c|itatii in auritn|tnra
W etectarea ape|or de suprafata Ŵ Izotop|| se fo|osesc pentru a
determ|na |oca||zarea s| mar|mea panze| de apa freat|ca (apa
freat|caţ este apa de suprafata)Ŧ Aceasta ap||cat|e este foarte
fo|os|toare ma| a|es |n reg|un||e desert|ce unde apa este
bunu| ce| ma| de pretţ de ea dep|nzand v|ata oamen||or d|n
ace| |ocŦ
W Masurarea cader||or de apa Ŵ este o ap||cat|e fo|os|toare |n
reg|un||e unde p|oua mu|tţ ca de exemp|u |n Ind|aŦ e
asemenea se ut|||zeaza |a stab|||rea deb|te|or raur||or s|
f|uv|||orţ |n spec|a| |a ce|e cu deb|t mareţ de exemp|u f|uv|u|
Gangeţ |n Ind|aŦ
W Masurarea depuner||or de sed|mente pe fundu| mar|| |n
reg|un||e portuare
W Masurarea prezente| substante|or pest|c|de |n so|
c|itatii in inenstrir
W 9roducerea energ|e| nuc|eare |n Centra|e|e atomoŴe|ectr|ce Ŵ
Aceasta este cea ma| |mportanta ap||cat|e |ndustr|a|a de |a
descoper|rea energ|e| atom|ce |a |nceputu| seco|u|u| kkŦ In
centra|e|e atomoŴe|ectr|ceţ energ|a nuc|earå este
transformatå |n energ|e e|ectr|cåţ re|at|v |eft|nåţ ut|||zatå |n
|ndustr|eţ transportur|ţ |n v|ata de z| cu z|Ŧ In reactoare|e
nuc|eare a|e acestor centra|e atomoŴe|ectr|ce se ut|||zeazå
|zotopu| rad|oact|v a| uran|u|u| ť
235

W In |ndustr|a aeronaut|ca s| de automob||e Ŵ pentru testarea
motoare|or
W In construct|| Ŵ |a determ|narea dens|tat|| suprafete| s| a
terenu|u| pe care urmeaza sa se constru|asca un drum sau o
c|ad|re
W In |ndustr|a petro||era s| a gaze|or natura|eţ |n m|ner|t Ŵ
pentru determ|narea compoz|t|e| zacam|nte|or
!reirtt rra|i-at er:
W o//o ·/·
W ··c//·/· //o
W =/ro·// ~/r/
W ..o· ~/.·o//o
!re|rser teereenaterť /· ·o//

08570 4945 ½ ¾° ¾½ n f¯ nfn f °¯m f¯n%fn f °¯m ½°% n° °¯m ¯f¾m € %°¯m €  ° °% D°½ ¾ ° fm ½ ¾nf ½° ¾¯  ¯ °  ° ¾i°–f €° ¾n¾ ©¾ ° f¯nf ¾¾ ° ¯f¾m .

9 ½ ° ¯ ° € m €f ½° ½° ½½ m €n  n¯n fn f ¾ ½ff f ½ ° ¯ °¾ f fm €f –  ½° ¯ ¾ nf½ff ¾½ nf .!745709.

°f  f  ¾  °¾Â ½ ¾° ¯f  °¾ ¯°mf ½fnnm f n ½ €  ¯ ° f¯  ff f½nf  ° ¯ ° ¯½f° f fnm ¯f° ° ¾ f–nm ¯ n°m f – ½f °– n°¾n €f nf f ° ¯f¾° n .

4/: W ° ¯ n°m ½ f fn ¾° f  ° f–°¾nf f  ff f ° ¾€ n½ f fn f ¾ ¾ fm €°n°f f –f°  ½¾f f  ff f ¯ nf°n f¾ ½ °m °f ° n ¯f ¯½f° f½nf f ½  ° ¯ n°m W €¾ °ff¯ °nf°n n  W €¾ °nf nf°n f–f° –f°¾¯ ¯f° fn¯ fm  ° m f ½  f fn ½ ¾– ¾ f€ nf nf°n  ° ¯ ¾ n  ° ¯½ n f f fnm m¯i° ¯nm ½ ° ¾ –f°¾¯ .

9: W ° ° ¾ ½ f fn ¯f ½€ f ½ ° n°  ½¾m € n ° ½ ¾  °¾ff ¯ fn  ¯½ nf© ½ f n f %.4-.

%¾ ½f ¯m ° €° ½  ° €°f f ½° f m–f f f ¾€ ¾  ¯°m n°° ¾€ ° €°m W .

 €¾ °f f½ .

0439440 W ½nf ¾ €¾ ¾n° ff f– ½f °–nf °f€ff nf ° ¯f¾°  .9 30440 8 5.5..

  W ½ ¾ f¯°¾°€¾°¾½ nf½ ° ff fnnf f¯f¯ f° fn fn ¾f ½° ¾ ¯ ° °©½ ¯f¯ °¯ f° W ½ ¾ €¾ ¾n½ ° ff f¾ –° f ¾f – °f ½f € fff€¾° ½ W ½ ½f¾¾½ f–°%f–° ¾ °–ff%¾  ff½ ° ff fn¾f¯° f nf f¯f¯  f° W ½  ¾ ¾°¾ €¾ ¾n½ ° ff f ¯f f nf f¯f¯ f° W ½ff° nf ¾ ° ¯ °f fn ¾°€¾ ¯ ½ °f¾f f¾fn¾f¯° f nf f¯f ¯ f° .

W ½nf ½°¯ n°f¾°°¯ f¾ ¾¾ € f °¾½ nff½ ¯ ° f fn n ¾ f½nf fn° f f f° °f¯f¯ n° ¾ f°¯ ¯ n°f°n ff ffnf f ¯½ W f–°¾nf f €¾ f°½f fnnf ¯ f –f¯ff¾½fn½¯f° n ¾ f ½ nf°¯ ¯ €nf€–n ¾½ n€n f¾½f½° °n½nf ¾ n n ff¾½ ¯¯ n¾f f–°¾n nf ¾½ n W f f½f °nf ff¯ °€¾f°¯f©f f nf nf°n .9 320/.3..5.

n ff ¾ fnf°¯f ¯ f f ¾f€ nf nf°n nf°¯½ f fn n¯f€  ¯½¾f% %n  nf°n f¾ ¾°n¯½ ¾¾ .

W °f n¯n ½ °f ¯°f½ °f° ¯  ¯ ° f fn °n½¯f°%°nf ° ½€ ¾°f f½f °¯fn°fnn ¯ ° f fn  ¯½¯° f¯°  ½¯ ¾ff° nf f.

°f  f¯ nn %¾ €¾ ¾n ¾ n½f fn W ¯½ ½f°¯ n°f°n ff W @ n° ¯ ¯ €¾°n n f f¾n  ¯f°¾f¯¾n°¯ f f¾ ¯ ° f ¾ ½ °n n f fn  f–f° f €nf f¾½° f½ ¾°¾f°–° W .

 €¾fn n f f¾f°– %°¾½ nf° nf  n ¯ % W .

 €¾½ °¾  f – ° n .

f¾f f½ ° ¾ ¾f° ½ ¾n °¾ .7.9 3.. W  nf ff½ ¾½f€ff ½¾ €¾ ¾n½ °f ¯°fnff f¾¯f¯ f½f° f½f€ fnf%f½f € fnf ¾ f½f ¾½f€ff% n f¾ff½nf ¾ €f €¾f ¯ff ¾° –° ¾ n ° f½f ¾ °n ¯f ½  f ½°f° fff¯ ° ° fn n W .5.f¾f fnf f½f ¾ f½nf €¾f ° –° ° ½f¯ nf  ¯½°° f  f¾ ¯ ° f¾ fff¾f f f¾ € °¾½ nffn n ¯f  ¯½€ f°– °° f W .f¾f f ½° ¾ ¯ ° ½ €° ¯f° –° ½f W .:9:7.

5..9 33/:8970 W 9 n f ° – °n f °.

°f f¯ nn n f¾f ¾ n f¯f¯½f°ff½nf ° ¾ff f ¾n½ f ° – f¯n f°n ½¾ nOO ° n °f f¯ nn ° –f°n fm ¾ f°¾€¯fm ° ° –  nnm f €°m fm ° ° ¾ f°¾½  °ff n ° fnf  °n f f fn ¾n °f f¯ nn ¾ fm ½f fnff° D W °° ¾ff °fnf¾ f¯  ½ ° ¾f f ¯f W °n°¾n f ¯°f f °¾f¾½f€ ¾f  °½ nf ¯ ff¾f¾ n°¾f¾nf° ¯¾f nf W °° ¾f½ f¾f–f °ff °¯° ½ ° ¯°f fn¯½ fnf¯° .

.30.:. .. W .3: 470393.3 #. . .. W :297: $.038.447/43.. W 4.-3..9 70.947 :.9 /0 W ..!740. !7410847 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful