Mewujudkan

kerjaaama
membentuk
aektor
komunikaai yg
moden dan
berkuaIiti pd
harga yg
berpatutan
Mewujudkan R
& D dIm
bidang ini
aupaya menjadi
pemangkin
teIekomunikaai
tempatan dan
mempercepat
pemindahan
teknoIogi
Memperbaiki
hubungan
teIekomunikaai
antarabangaa
meIaIui kabeI
dan aateIit
Meningkatkan
kemudahan
aiatem
teIekomunikaai
di Iuar bandar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful