ORGANIZATII ECONOMICE

INTERNATIONALE
DeIimitåri conceptuaIe. Tipuri de
organizatii internationaIe (O.I.)
Asociere de state constituitá printr-un tratat, având un
act constitutiv, organe comune si personalitate juridicá
distinctá de cea a statelor membre care o compun.
÷ : 2 elemente:
- OI sunt create printr-un instrument
juridic
- orice OI dispune de personalitate juridicã
Componente si Organe ale O.I.
Componente :
normative: conventii , conventii de armonizare
a legislatiilor statelor
operationaIe
Organe aIe O.I.:
organ deliberativ plenar
organ deliberativ restrâns
organ administrativ
organe tehnice si consultative
eventual organe jurisdictionale
!remisele aparitiei si proliferãrii O.I.
actori:
necesitatea prevenirii rãzboiului
interdependentele care apar în procesele de
dezvoltare a natiunilor
noile probleme cu care este confruntatã
societatea internationalã
Clasificarea organizatiilor Clasificarea organizatiilor
internationale internationale -- Criterii de Criterii de
clasificare clasificare
W Gradul de deschidere fatà de statele
lumii :
- organizatii cu vocatie universalà
- organizatii cu vocatie restrânsà
Caracteristici comune ale organizatiilor
cu caracter universal:
Universalitatea
Imperativele globalizärii
Eterogenitatea
Clasificarea O.!. Clasificarea O.!.
2. Sfera de actiune 2. Sfera de actiune : :
·· organizatii omnifunctionale organizatii omnifunctionale (O.N.U.) (O.N.U.), ,
· · organizatii specializate organizatii specializate ( institutiile specializate din cadrul ( institutiile specializate din cadrul
Natiunilor Unite) Natiunilor Unite)
3. Criteriul reprezentarii: 3. Criteriul reprezentarii:
· · organizatii interguvernamentale organizatii interguvernamentale
· · organizatii neguvernamentale (ONC) organizatii neguvernamentale (ONC)
4. Natura raporturilor dintre organizatie si tarile membre 4. Natura raporturilor dintre organizatie si tarile membre : :
· · organizatiile de cooperare sau coordonare organizatiile de cooperare sau coordonare (OCDE) (OCDE)
· · organizatii integrationiste organizatii integrationiste (UE) (UE)
Clasificarea O.!. Clasificarea O.!.
S. Nivelul de dezvoltare economica al tarilor membre: S. Nivelul de dezvoltare economica al tarilor membre:
· · organizatii ale tarilor dezvoltate (OCDE) organizatii ale tarilor dezvoltate (OCDE)
· · organizatii ale tarilor în dezvoltare organizatii ale tarilor în dezvoltare (,Crupul celor 77") (,Crupul celor 77")
6. Criteriul geografic : 6. Criteriul geografic :
· · organizatii subregionale : organizatii subregionale : #iata Comuna a Sudului #iata Comuna a Sudului (NERCOSUR, 1331, (NERCOSUR, 1331,
compusa din: Argentina, Brazilia, #araguay, Uruguay), compusa din: Argentina, Brazilia, #araguay, Uruguay), Asociatia Natiunilor Asociatia Natiunilor
Asiei de Sud Asiei de Sud··Est Est (ASEAN, 1367,tari membre: Filipine, !ndonezia, Nalaezia, (ASEAN, 1367,tari membre: Filipine, !ndonezia, Nalaezia,
Singapore, Thailanda, Brunei) Singapore, Thailanda, Brunei)
·· organizatii regionale: organizatii regionale: Sistemul Economic Latino Sistemul Economic Latino··American (SELA), American (SELA),
137S, NAFTA (North American Free Trade Agrement) 137S, NAFTA (North American Free Trade Agrement)
·· organizatii interregionale: organizatii interregionale: O.C.D.E., Forumul de Cooperare Economica O.C.D.E., Forumul de Cooperare Economica
pentru Asia si #acific (A#EC), Organizatia Tarilor Exportatoare de #etrol pentru Asia si #acific (A#EC), Organizatia Tarilor Exportatoare de #etrol
(O#EC) (O#EC)
$istemuI NatiuniIor Unite
COMPONENTÃ: - Organizatia Natiunilor Unite (ONU)
- organele si organismele proprii, cu caracter permanent
- institutiile (agentiile) specializate, autonome
A. Organizatia NatiuniIor Unite (ONU)
creatã la Conferinta de la San Francisco, din iunie 1945, când a fost semnatã Carta ONU
Cel mai reprezentativ forum cu vocatie universalã (192 tãri membre)
membrii originari (51) si membrii admisi
. OrganeIe ONU:
Adunarea GeneraIå,
ConsiIiuI de $ecuritate,
ConsiIiuI Economic si $ociaI (ECO$OC),
ConsiIiuI de TuteIå,
Curtea InternationaIå de Justitie
$ecretariatuI.
OrganeIe ONU
1. Adunarea GeneraIå organul cel mai reprezentativ al
ONU
initiazã studii si face recomandãri pentru promovarea
cooperãrii internationale în domeniul politic,
încurajarea dezvoltãrii progresive a dreptului
international, promovarea cooperãrii în domeniile
economic, social, cultural, învãtãmânt si sãnãtate,
sprijinirea înfãptuirii drepturilor omului si libertãtilor
fundamentale.
primeste si examineazã raporturile anuale ale
celorlalte organe ale Natiunilor Unite, precum si
bugetul organizatiei
OrganeIe ONU
2. ConsiIiuI de $ecuritate : mentinerea pãcii si securitãtii internationale
este alcãtuit din 15 membri ai ONU, dintre care 5 membri permanenti: China,
ranta, Marea ritanie, Rusia si $tateIe Unite aIe Americii + 10 membri
nepermanenti alesi pe o perioadã de doi ani, pe criteriul distributiei geografice
echitabile : 5 din Grupurile regionale African si Asiatic, 1 din Grupul regional est
european, 2 din Grupul regional latinoamerican si caraibian si 2 din Grupul
regional vesteuropean.
3. ECO$OC promoveazã cooperarea economicã si socialã internationalã.
alcãtuit din 54 de membri, alesi pe termen de trei ani.
organe regionaIe subsidiare aIe ECO$OC : cinci comisii economice:
» Comisia economicã pentru Africa (ECA), sediul la Addis Abeba
» Comisia economicã pentru Europa (CEE/ONU), sediul la Geneva
» Comisia economicã si socialã pentru Asia si Pacific (ESCAP), Bangkok
» Comisia economicã pentru America Latinã si Caraibe (CEPAL), Santiago de
Chile
» Comisia economicã si socialã pentru Asia de Vest (ECLA), Amman
OrganeIe ONU
4. ConsiIiuI de TuteIå - obiectiv principal : promovarea progresului politic, economic
si social al popoarelor din teritoriile sub tutelã si evolutia lor spre independentã
5. Curtea InternationaIå de Justitie (CÌJ) : principalul organ judiciar al ONU
15 judecãtori alesi concomitent de Adunarea Generalã si Consiliul de Securitate
pe o perioadã de 9 ani
Sediul CÌJ este la Haga
. $ecretariatuI este condus de secretarul general, cel mai înalt functionar al
organizatiei
1 ianuarie 2007 prezent: secretar general al ONU este Ban Ki moon
(Coreea de Sud).
1997 2007 : Kofi Annan (Ghana)
Sediul principal al ONU este la New York + oficii la Geneva, Viena si Nairobi
Buget ONU 4.17 miliarde USD , votat in dec. 2007 pentru urmatorii 2 ani
Institutii financiare
internationale : FMI si Grupul
Bãncii Mondiale
Bretton Woods, în iulie 1944 - înfiintarea FMI si Båncii
Mondiale
FMI - obiective 5rinci5ale :
5romovarea coo5erårii monetare internationale;
facilitarea si cresterea echilibratå a comertului
international,;
5romovarea stabilitåtii cursurilor valutare si evitarea
devalorizårilor monetare, ca mijloc de concurentå
internationalå;
contributia FMI la stabilirea unui sistem multilateral de
5låti în ceea ce 5riveste tranzactiile curente dintre tårile
membre si la eliminarea restrictiilor valutare, care
stânjenesc dezvoltarea comertului international;
oferirea tårilor membre de credite 5e termen scurt si
mijlociu, în vederea reducerii dezechilibrelor tem5orare
din balantele de 5låti.
Conducerea F.M. I.
W Consiliul Guvernatorilor, se afIå în fruntea
sistemuIui de conducere, este format din
reprezentantii tåriIor membre
W Consiliul de administratie este format din
21 de membri
W Directorul General (Dominique $trauss
ahn )
W România este membrå a MI din anuI 1972
W 185 tåri membre (iuIie 2008)
arã membrã FMÌ
Cotã de subscriptie
(milioane DST)
SUA 37.149
Japonia 13.312
Germania 13.008
Franta 10.738
Marea Britanie 10.738
România 1030
#rincipalele functii ale FN!
supravegherea politicilor financiar·
valutare
asistenta tehnica
asistenta financiara
Creditele acordate de FN! sunt pe termen
mediu (2 - S ani) sau termen lung (4 - 10
ani) si se solicita garantii specifice pentru
rambursare
DST
Create în 1969
DST valori de rezervã internationale care
servesc drept unitãti de cont si drept mijloace
de platã utilizate de cãtre statele membre ale
FMÌ
DSTurile se constituie ca parte a rezervei
valutare oficiale a unui stat.
etalon monetar;
mijloc de procurare de monede nationale
convertibile
Operatiuni de utilizare a DST Operatiuni de utilizare a DST
Obtinerea de valute prin tranzactii bazate pe acord direct Obtinerea de valute prin tranzactii bazate pe acord direct
între membri, chiar si atunci când nu este necesarã între membri, chiar si atunci când nu este necesarã
finantarea balantei de plãti finantarea balantei de plãti
Ìncheierea de acorduri "swap" prin care un membru Ìncheierea de acorduri "swap" prin care un membru
poate transfera altuia DST in schimbul altui activ de poate transfera altuia DST in schimbul altui activ de
rezerva, cu exceptia aurului, cu obligatia de a restitui rezerva, cu exceptia aurului, cu obligatia de a restitui
valuta la o data viitoare si la un curs stabilit de comun valuta la o data viitoare si la un curs stabilit de comun
acord. acord.
Efectuarea de operatiuni "forward" prin care o tarã Efectuarea de operatiuni "forward" prin care o tarã
membrã a FMÌ poate vinde sau cumpara DST cu membrã a FMÌ poate vinde sau cumpara DST cu
obligatia plãtii la o datã viitoare în schimbul oricãror obligatia plãtii la o datã viitoare în schimbul oricãror
active monetare, cu exceptia aurului, la un curs la active monetare, cu exceptia aurului, la un curs la
termen previzionat în momentul încheierii tranzactiei termen previzionat în momentul încheierii tranzactiei
Constituirea resurseIor .M.I. Constituirea resurseIor .M.I.
Fiecare tarã membrã a FMÌ trebuie sã Fiecare tarã membrã a FMÌ trebuie sã
contribuie la contribuie la resurseIe financiare resurseIe financiare cu o cu o
anumitã sumã, denumitã anumitã sumã, denumitã cotä de subscriptie cotä de subscriptie
sau sau cotä parte cotä parte , care este exprimatã în , care este exprimatã în
echivalent DST echivalent DST
Mãrimea cotelor subscriptiilor se stabileste Mãrimea cotelor subscriptiilor se stabileste
pornindu pornindu se de la indicatori identici, tinând se de la indicatori identici, tinând
de puterea economicã a fiecãrei tãri de puterea economicã a fiecãrei tãri
ormeIe de finantare practicate ormeIe de finantare practicate
de MI de MI
%ragerile ordinare (normale %ragerile ordinare (normale ; ;
-- Transe: Transe:
a) tragerile în cadrul transei de rezervá a) tragerile în cadrul transei de rezervá - - se se
acordå automat, fårå conditionåri. Dimensiunea lor acordå automat, fårå conditionåri. Dimensiunea lor
este determinatå de 5onderea DST sau a devizelor este determinatå de 5onderea DST sau a devizelor
convertibile în totalul cotei convertibile în totalul cotei- -5årti a tårii în cauzå. 5årti a tårii în cauzå.
-) tragerile în cadrul transelor de credit -) tragerile în cadrul transelor de credit . O tarå . O tarå
recurge la astfel de trageri atunci când si recurge la astfel de trageri atunci când si- -a e5uizat a e5uizat
dre5turile de tragere în cadrul transei de rezervå. dre5turile de tragere în cadrul transei de rezervå.
Existå 5atru transe de credit, re5rezentând, în ordine, Existå 5atru transe de credit, re5rezentând, în ordine,
125, 150, 175 si 200 % din cota 125, 150, 175 si 200 % din cota -- 5arte a tårii în 5arte a tårii în
cauzå. cauzå.
íacititati ae tivavtare íacititati ae tivavtare
· · araviavevte .tava araviavevte .tava· ·by by
· · tacititati ae tivavtare e·tiv.a tacititati ae tivavtare e·tiv.a
· · tacititati ae trav.torvare .i.tevica tacititati ae trav.torvare .i.tevica
· · tacititati ae tivavtare covpev.atorii tacititati ae tivavtare covpev.atorii
· · tacititati ae tivavtare a .tocvritor tavpov tacititati ae tivavtare a .tocvritor tavpov
Crupul Bancii Nondiale
1344, la Bretton Woods (S.U.A.) - FN! +
B!RD
¿Crupul Bancii Nondiale" :
- B!RD
- Corporatia Financiara !nternationala (CF!) ,
13S6
- Asociatia !nternationala pentru Dezvoltare
(!DA) , 1360
- Agentia de Carantare Nultilaterala a
!nvestitiilor (N!CA) , 1388
Sediul Bancii Nondiale · Washington
Principalele obiective ale B.Ì.R.D. Principalele obiective ale B.Ì.R.D.
s5rijinirea reconstructiei si dezvoltårii s5rijinirea reconstructiei si dezvoltårii
tårilor membre tårilor membre
încurajarea investitiilor stråine 5rivate încurajarea investitiilor stråine 5rivate
stimularea dezvoltårii echilibrate de lungå stimularea dezvoltårii echilibrate de lungå
duratå a comertului international si duratå a comertului international si
mentinerea unor balante de conturi mentinerea unor balante de conturi
echilibrate echilibrate
ajutarea tårilor membre în efortul de ajutarea tårilor membre în efortul de
trecere de la economia de råzboi la trecere de la economia de råzboi la
economia de 5iatå economia de 5iatå
.I.R.D.
.I.R.D. - 185 de tári membre
1947 Adunarea Generalá a ONU i-a acordat
statutul de institutie specializatá a ONU
43/:.070 :
· Consiliul Cuvernatorilor
· Administratorii Executivi
· Presedintele : Robert Zoellick (1 iulie 2007)
· Consiliul consultativ
· Comitetele de împrumuturi
#esursele financiare ale BI# #esursele financiare ale BI#
contributiile la capital ale statelor membre si resurse contributiile la capital ale statelor membre si resurse
atrase atrase
Principala sursa de capital pentru imprumuturi a Bancii Principala sursa de capital pentru imprumuturi a Bancii
Mondiale o constituie pietele íinanciare internationale. Mondiale o constituie pietele íinanciare internationale.
care acopera aproximati· 85° din resursele sale care acopera aproximati· 85° din resursele sale
O alta sursa de íonduri pentru BIRD : beneíiciul net O alta sursa de íonduri pentru BIRD : beneíiciul net
care pro·ine din dobânzile si comisioanele percepute la care pro·ine din dobânzile si comisioanele percepute la
imprumuturile acordate. imprumuturile acordate.
Rata dobânzii la creditele BIRD Rata dobânzii la creditele BIRD -- 5.2°. scadenta 15 5.2°. scadenta 15 --
20 de ani . perioada de gratie íiind de minimum 5 ani. 20 de ani . perioada de gratie íiind de minimum 5 ani.
Corporatia Financiarä Internationalä
(CFI )
179 de membri
Sustine dezvoltarea economicã a
activitãtilor sectorului privat
CFÌ realizeazã investitii de capital în
întreprinderi private din sectoarele
cheie ale tãrilor în dezvoltare
Scadenta împrumuturilor: 3 13 ani
Asociatia !nternationala pentru Asociatia !nternationala pentru
Dezvoltare (!DA) Dezvoltare (!DA)
166 membri 166 membri
!DA este cel mai important organism din lume in !DA este cel mai important organism din lume in
furnizarea de asistenta tehnica si resurse furnizarea de asistenta tehnica si resurse
financiare ieftine, efectuand, in acelasi timp, financiare ieftine, efectuand, in acelasi timp,
investitii in proiecte fundamentale pentru investitii in proiecte fundamentale pentru
dezvoltarea economica si a resurselor umane dezvoltarea economica si a resurselor umane
Scopul principal al !DA : reducerea saraciei prin Scopul principal al !DA : reducerea saraciei prin
promovarea unei dezvoltari economice promovarea unei dezvoltari economice
sustenabile in zonele cel mai slab dezvoltate ale sustenabile in zonele cel mai slab dezvoltate ale
lumii, lumii, incluzand 73 de state, a caror populatie incluzand 73 de state, a caror populatie
totala este de 2,S miliarde locuitori totala este de 2,S miliarde locuitori
gentia Multilateralá de
Garantare a ¡nvestitiilor
{M¡G
W membri
W $cop: atragerea de investitii
stráine in scopuri productive in
tárile in curs de dezvoltare

029g7.43.059:,0 %5:7/0 47,3,x39073,x43,0  

84.070/089,90.43899:9g57397
:397,9,9 ,;3/:3 ,.9.43899:9; 47,30.42:30 507843,9,90:7/.g /893.9g/0.0,,89,9047202-70.,704.425:3

0020390 8:39.70,9057397
:33897:2039 :7/.

47.0 /85:30/0 507843,9,90:7/.g

0.7089738 47.425430390 7.43.0  47.43./23897.x43.08. 47.9.47.30903.9.9.9.3/0-07.039:.70 .7243.x4789.0 7.3/0-07.9047 4507.0 0.30.03x .503.0 425430390 3472.3.0 .03x/0.30:78/.9.438:9.0 .30.7 47.x43.

0377g-4:: 3907/0503/03x00.5.:.x:347 340574-020.947 30.7L3574.09.5.70 574107l7 .3.570.4317:39.700890.9g 84...49.!702800.x43.0800/0 /0.39073.90.089.90.70.g ..70.

.

~43.:.004-.3.078.0 7907/0 .~47 39073.047... 2507.9./0701.81.90789..x.7.81.3..42:30.900 :2 47..4.g 47.:.g7 9074039.4..47..70 W 7.078.90..9.078.xg/089.907:3..x0:3.x07089738g .7.3.:.70.x.3./:/0/08.90. &3..x47 . .

0n5 .3.1."  &9.:0.9.

3 " !  .5. 69.n64550n65.

3.3..193 !. 9 .5. 5:.n:70.n53695.n3:70..939795.. 69.150. 9.

69..n5.3 .45.5.995.

.45.9.n n 9344/9 .969..5.3 "! !.n595.769.9.936915.5. 69.

9:.0669165.n3106679.9 " . 69.5.

69.9.5. .n5.n65:.

"  !331163..9.3n 936944/9 .3.:0.9065640 .

. " .3n 9369163..n.5. 69.

9 9730369  9.5.3n 9369 5163. 69.9369.n.0 ..

n.645 .!.5.5.!. 9.n.n5369 :1&1.3.n. #. 9.n.9.n:/965. :60.n:/965.645 :60.5. 69..n5369 0647: 1595.&13 %"&%  69.3#.3#.

:1&1.

n965.51. &! n 944/9375 5165..5.3.56.43065640. . &5.3. 95 69.3&:.769 '.:..

.

3&:.5.56. 69..n965.43065640.

1945.5 &  !' !69.490. .490.59'9.

9:.6.00 # "9.5.n.5. 9369769.9965.9965.5. #. 69.n5..3"  694316679.91#.n5.9065640 75.963 "# ..9065640 69.3"  694316679.

3..3039 3899:x0 .90 .431073x... $4.:79..3.4.$.9g. $  438:/0%:90g :790.3.x0:3.709.79.3820057457 ..3/.$8902:.300 47.7.x..:.8.x:347&390 & .39073./2  7.:.4 /3:30 .g 438:/0$0.70.g xg7202-70 202-7473.x.300 & /:3.70.37.70570039.g/0:89x0 $0.9: ./0.9075072..147:2.078.:943420  7.90 438:. & 02.14898023.7  202-7.03x0 850.0307.x:347&390 & 47.7.9g.x43.x:347&390 ! f 7.9..4342.

.

0.0L3/4203:549.:9:7.0307.g 47.70570039.70.0.L31g59:7/7059:74742:: -079gx47 1:3/.2039. 57424..4342.30..0 .x:347&390 570.0.70. .x0 . 84..300 & /:3.g7.. L3.:2 -:09:47.49g7574708.3.3/g750397:57424. & 3x.230.0  5720 90 0.3:. .02./7059:: 39073.70.3:.44507g739073.047.070.70.x43.7.44507g7L3/42030 0.42.5479:70./0.g89:/ 1.:7.gxg239 8g3g9. L3...90 857370.x43.9.9047..

4342.0.g50397::745.9.7907:/897-:x0047.303x .g. & /3970.g50397:17.0. ..9.934 .0.70.-.4342.g39073../g/0/4.x43..5g.:79.g9:9/3202-7 .g 84.08:-8/.3x.089 0:7450.4342.90203x3070.0 5045074.30 #:8..3 8..70. $9..//8-0-.3  $ 57424.0 0890.3 47.7.. 202-7 305072.307043.70.-0 /37:5:707043.207.7..0 $ ..4280.g9:9/3/0202-7 .x43. 80/:.:79gx39073.0 » 428.1...017.g .3 .0 50907203/0970.089 0:7450.3 /37:5: 7043.0.0 0. 80.3 50.303x3. » 428. 7.79.70202-75072.300 & 438:/0$0.3 /37:5:7043. .44507.0207.3.4342. /37:5:7043.900&390.

..0. » 428.g 84.39..-0 ! $.3 ..0.1.4342.93g .7.g50397:8.4342..g50397:8.g50397:207.. & 80/:./0'089 22.g 84.030.34 » 428. $! .0.4/0 0 » 428.4342. !.

0 .709.5.429039/0/:3.g/0:89x0  573.7047/390794708:-9:90g 0.047 41.300 & 438:/0%:90g 4-0.3 2443 4700.3 . 57424..:47.9.709.574708::549..3:..x43..70.3 $0/:0890.70.030.L3.5.9: 0890. '03.3 .7./0$:/  4133.5.7:0307.93/0.0307. $0. 0.3.4:x. . . 50397::72.. 47.  $0/:573. &0890.70 57003980.7.573.74- :09 & 2..3:/.x43.x0 ..90 5045074.4342.709.g947.947.:79..49.5454./g/0.70307.43/:8/080.91:3.4785703/0503/03xg :790.02. & :/0. 84.7. &0890.39073.7.3.7/0&$ ..g 438:/0$0..43.

70 .:70390/3970xg70 202-70 .-9gx.47g74724309. 43/.907.0 57424..087:5: g3./0.3x00/05gx .3.0 9097.70 39073..4207x::39073.4397-:x.x43.70.x47.x0.0 1.70 /3-.70..8g3.89.44507g724309.-7047902547..70.70 8930308.70897. .70.9.00.x43.70 .24.xg747202-70/0.3.0..70./0. 57424..0 70994344/8 L3:0 L313x.0 573.g .:78:747..3899:x13.:9...70/90509072038.5.70/:.057.0/070.x43.x43.9.70..70 9070..4207x:: 39073../0 5gxL3.9.0 4-0.89..9g.70.:3:889022:9.07/00. 410770...023.-7.:703xg 39073.43/.7039073.-70. /0.:79 24.: L3.43.:9.70 0..x43.49.

9/3 70570039.947:0307.43/:.  W 438::.070 08901472. 4236:0$97.3: W xg7202-70 :0 .1gL317:390.9/3 /0202-7 W 70./23897.:88 . 88902::/0.3 W #423.94747 80.3xxg747202-70 W 438:/0.070.43/:./3.073.x008901472.0890202-7g.

30$% $& .75x0 24.70.3.30 #423.543.7g202-7g 49g/08:-8. .3x.79.       . 072. 7. .

9.9.763.3 :79.50.#9507.3350n.03695.

5n.0691.945 41 .::.9 ..5 ::630.9 .9 9. .50 .94535  .50...3.5n:70075.::.7.. .9 91.3.1 :5.9.5.5n.4/9:.5 :.

0.47/07007.g97089.439 /705924.43899:0.x43.08.0 $% :7080.0.9g:9.7 24.90/0.0 ..790.g39073.0 /05.$% 70.7041.:7.:3:89./7059:39gx/0./0574.43.900202-70.7007.70/02430/03.70 807..:9.9 09.079-0 .0 ....5..4324309.x43.90L3 $% .

/0 7007..9L3242039:L3.:7:: .3.507.024309.9.7 .x..2-:47.9050.9097.059.42:3 .3/3:089030.3x0/05gx 3.9:.$%38.7g 202-7g.9 L3970202-7 .9.-9/0..3/08.5gx...9:3147.4/. 907203570.70L38. .: 4-.00797.94.g747 .708.:0.70 .$%...9g...47/:78.:0.47//70.70899: .:..7/573.9:.:7889...70.$% -93070...47/ 10.:3.9.x-.x:3/0:9.x0 ..94.0070.70:3202-7: 54./0..9:.70.05x.90./0.9.:25.:9057397.2-:..:4-.3.9:3../0.704x.4/..3x.-.38107..08.7.:7:: .:78.43./04507.54..:9.70.:3.5573.7g 13.

490478:-8.970-:08g .3/.4397-:0.49g5.039$% g720..70x.4397-:0.3.10...790 .:4 .g.75x478089.:. x33/ 54733/: /05:9070.9gL3 0..:4 .708:780013.708:78047  0.g70xg7 .43899:70.790 8.0.3:29g8:2g /03:29g.7g202-7g.49g5..4342.49g/08:-8.75x0 8..70.7008900572.:.708:780013.70..947/039.49g/08:-8.3.75x0 /03:29g.-0 90 54733/: 80/0..

.490 .07.790.9 1g7g./7:97.3 0/0./7:97.xg7L3 .$%8..:.xg7L3.g 80 .0 %7.9..70/9 705700393/ L347/30   /3.:.43..7g 70...070L3.:g .9:3. 97.:70..47/g..079-0L3949./0.70 3472.3 047/0.97:97.047 .:g ..49.90 /0 %7..490 5g7x./7:97.70/9 x.3/ .:.3 0 .8910/097.3 0/07007.97.07047/3.05:.:942. 5.3 0/07007.47 0890/090723.9g/0543/070.070L3.47200/013.079-0L3949.g 89g5.43/x43g7 2038:30.9 /7059:70/097.43.070L3.7057.3x.

3.9l/013.70.2543 .381472.2039089.700938l 1.7088902.3.3.3.425038..9l/013.3.3/ ..9l/097.70 W W W W W .3/ - 1..2039089..9l/013.l 1.894.7.7.947 1..9l/013.:7479.3..70.

3   :60.1.3.9 3.3 75.n.50.65661: &    % ¿973 50 651.3  3.9.5.n65.n369  &13 50 651.n65.5.3.9.95. 5:.9  5n.n.963.95.9 5....973 50 651.3 .9.5..3¾  % 69769.

.65 .:5.

3. 203x3070..70.070/0.4342.4207x::39073.9..49g7 xg747202-70 L3.-7.0 #  857370.:9.439:7 0.5.xg .90 .70.089x47897g3057./07g-4.:7.70.0. 0.x43.:347-.004-0.43897:.x0 /0.3x0/0./05..-7.70.49g70.0..!73.9g.xg747202-70L301479:/0 970.90/0:3g /:7./0.90 892:.4342.

. & .9 89.438:9.9:9:/03899:x0850.9.073.9g.070 W W W W W 438::.. !70 0/3900 #4-07940.0307..47/. :0 438:. & 43/:. #  #  /0xg7202-70 /:3.70..:9. 4290900/0L257:2:9:7 .g.94747 /23897.9470.

/4-3.4397-:0.3.4507l. L257:2:9:70..30/3/4-30 .#08:780013.0 .9.9l8:78l/0143/:750397:#-0301. /0.97.013//0232:2.:309 .50397:L257:2:9:7..9047202-70 708:780 .05:90.70.3 5074.5.7039073.300507.l3... 43/..9.43899:0500013.47/.70/900# #./3708:78008..4284.3 ..0 .3./4-3.59.59./03../..80 !73.70..90 #.43.0# .70574.9.5742./07.04.70/900#  8.8:78l/0....089..

00.x43.700 .94..9.49.. .7g39073.49.g.L257:2:9:747 .3.9gx4780./03x.g3.L3 L3970573/0757.3 .0xg747L3/0.59.x.90/380.70 $.4342.3..9 70.089x/0...g /0202-7 $:8x30/0.0.47547.70.947::57.0..

:60.9. 51 5.50.9..n.45.9 44/9 :.50 9:9: 5.47 5:.9:9:3694.5.9.3..91360./163.9 163.4769.03. 9065640 ::.:3. .1 43.034.51.1.: 9 0795 79646.5163.3 34 503 511:.::.065640 ...5n .n .5:41534 5 95.375.3 :.9.39109.3 75.n65../3 5653034.6..5. .9 63..5 0.n 57960.5.69 .0 9697673.95.69....5 &067379507.

3.907.j/0 .70 .97.089~47 W 202-7 W $.70.03~.45:7574/:.45./03.39.9.:9.49.089~ 897j30L38.0L3 ~j70L3.:78/0/0.070.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful