Comer ul în re ea

Afacerea viitorului Stefan Ivanescu

www.sanatatecalivita.ro

Oportunitate de afacere
‡ Comertul în re ea este o oportunitate care are la baza cel putin trei caracteristici: - se bazeaz i este administrat de o companie solid , puternic financiar i cu vechime pe pia (Calivita este una din aceste companii, este prezent în 37 de ri, iar în Romania de 12 ani) - ofer produse de calitate, necesare organismului uman pentru a func iona normal - compania pl te te bonifica ii i comisioane celor care aleg s fie mai mult decât simpli consumatori.
www.sanatatecalivita.ro

Companie solid Produse de calitate destinate tuturor. Sistem de pl i avantajos.

Marketingul in retea
‡ Comertul in retea este o metod veche de peste 60 de ani. Metod prin care producatorul vine in sprijinul consumatorilor nu doar cu produse sau servicii de calitate ci ofer în acela i timp posibilitatea fiec rui consumator de a câ tiga ni te bani. ‡ In loc sa utilizeze vânzarea prin magazine i reclama prin mass ± media, Calivita folose te reclama prin viu grai (de la consumator fidel c tre un viitor consumator) i ofera posibilitatea tuturor de a-i consuma produsele, direct de la produc tor, f r intermediari.
Se exclud intermediarii. Intre cump r tor i produc tor este o leg tur direct . Consumatorul face reclama.

www.sanatatecalivita.ro

Care este scopul!
‡ Sistemul de pl i pus la dispozi ia consumatorilor fideli de c tre companie este un avantaj mult apreciat de c tre ace tia. ‡ Pe lâng faptul c au grij de s n tatea lor, f când preven ie prin consumul de suplimente nutritive, persoanele cu card de consumator fidel sunt încurajate s î i exprime în mod natural, firesc, mul umirea fa de produsele consumate.
www.sanatatecalivita.ro

Începi s fi pl tit pentru un lucru pe care îl faci de când te tii. Ai grij de s n tatea ta i prime ti bani pentru asta.

Sistemul de pl i
Orice persoana are acces la produsele noastre. Persoanele cu card de consumator fidel au acces la pretul de depozit, în timp ce consumatorii ocazionali au acces la pre ul cu am nuntul prin intermediul celor fideli; de asemenea, au i posibilitatea de a ob ine propriile carduri. Compania r spl te te de in torii de carduri atât pentru consumul personal de produse cât i pentru transmiterea informa iilor legate despre aceat activitate.
www.sanatatecalivita.ro

Economise ti bani devenind fidel. Mu i banii dintr-un buzunar în altul. Sistemul de pl i î i poate aduce pân la 45 % din valoarea cump r turilor înapoi în buzunar.

Nu are sens s fii egoist. Cu cât informezi mai mul i oameni i îi aju i s î i îmbun t easc via a cu atât mai mult se va îmbun t ii i via a ta.

www.sanatatecalivita.ro

Compara ia dintre marketigul in re ea i o afacere clasica
‡ F când aceast compara ie ne d m seama ca marketingul/comer ul în retea este o activitate ce necesita un cost foarte mic. Practic banii inves iti se pot recupera în câteva zile sau chiar ore. ‡ In acest tip de activitate nu exista riscuri pentru c nu avem nevoie de dotari speciale; echipamente, salariati, stocuri de marfuri i nu sunt necesare aptitudini speciale. ‡ Orice persoan poveste te cuno tin elor sale despre un lucru pe care l-a cump rat i care i-a pl cut mult. Diferen a este c , la noi, aceast transmitere de informa ii este r spl tit .
www.sanatatecalivita.ro

La serviciu vinzi timpul t u pe bani insuficient de mul i. Ca s deschizi o afacere clasic ai nevoie de un capital mare. Comer ul în re ea este afacerea omului de rând. Se porne te cu foarte pu ini bani i necesit 2-3 ore zilnic

Profitul

www.sanatatecalivita.ro

‡ Colaboratorii(persoanele cu card de consumator fidel) beneficiaz de urm toarele avantaje: - Un venit imediat care se poate încasa zilnic(reprezint diferen a dintre pre ul cu am nuntul i cel de depozit) - Un venit permanent lunar care poate ajunge pân la 21% din munca depus - Premii în bani oferite anual i venituri reziduale pentru cei care aleg s construiasc o carier al turi de CaliVita. ‡ Programul de lucru este flexibil, activitatea se poate face in timpul liber, în paralel cu serviciul actual.

Pregatirea teoretica
‡ În func ie de interesul manifestat, fiecare nou colaborator beneficiaz de instruire. ‡ Persoana de la care a i aflat despre Calivita i care v ajut s deveni i colaborator se nume te îndrumatori i va asigur un sprijin personal in toate aspectele activitatii. ‡ La comer ul in re ea nu exist nici o procedura de selec ie, toti candida ii au anse egale. Calitatea de consumator fidel/colaborator se poate ob ine de c tre persoanele majore cump rând produse de minim 70 lei. www.sanatatecalivita.ro
Nimeni nu te oblig s faci ceva. Dac ceri sprijin îl vei primi.

Niciodat nu e ti singur, îndrum torul este al turi de tine. De crezi c po i sau de crezi c nu po i mereu ai dreptate.

Cum se ob ine succesul în aceast activitate!
‡ Succesul este obtinut daca este în eleas diferen a dintre marketingul în re ea i un alt serviciu sau afacere clasic . ‡ Comer ul în re ea se ocup mai mult de oameni decât de vânz ri. Vânzarea este reprezentat de cump r turile unui consumator fidel. Volumul de vânz ri fiind de fapt suma cump r turilor unei re ele de consumatori fideli.
www.sanatatecalivita.ro

De ce este bine sa facem cunoscuta oportunitatea!
‡ Prezentarea companiei i a activit ii este necesar esen ial la un num r cât mai mare de persoane. ‡ Dac ne-am ocupa de vânz ri realizarile fiecarui colaborator ar deveni limitate. ‡ Dac oferim posibilitatea i altor persoane sa aib acces la toate avantajele oferite de companie, le permitem de fapt accesul la imbunatatirea calitatii vie ii acestora , a familiei, a prietenilor i rudelor, numarul consumatorilor devenind nelimitat. i

www.sanatatecalivita.ro

Care este investi ia!
‡ În aceast activitate este nevoie s investim timp, fa de o afacere clasica unde trebuie s investim bani. ‡ Vânz rile se vor produce automat prin consumurile fiec rei persoane în cauz , pentru a- i p stra s n tatea, f r s cheltuiasc bani in plus. Acei bani i-ar fi cheltuit oricum pe medicamente.
www.sanatatecalivita.ro

Ce c ut m!
‡ C ut m acei oameni care vor s -si schimbe stilul de via , oameni care î i doresc mai mult, care nu mai vor s a tepte urm torul salariu pentru a- i cump ra lucrul dorit. i care vor s uite de grija facturilor lunare. ‡ Comer ul în re ea funcîioneaz atunci cand to i fac acela i lucru, baza activita ii fiind multiplicarea. De aceea c ut m oameni care vor s înve e o activitate nou i care vor s o transmit mai departe. ‡ Tot ce trebuie s facem este s ne schimb m obiceiul din a consuma medicamente sintetice atunci când ne îmboln vim în a folosii produse naturale atât preventiv cât i ca tratament.
www.sanatatecalivita.ro

Comer ul în re ea permite atât produc torului cât i consumatorului s prospere. CaliVita î i pl te te colaboratorii pentru faptul c au grij de s n tatea lor i pentru construirea unei re ele de consumatori fideli.

www.sanatatecalivita.ro

Gândi i liber ! Tr i i s n tos !

www.sanatatecalivita.ro