PANTANG LARANG

DALAM MA8YARAKAT
MELAYU
Pra¢ram Perseá|aaa |jatal Sarjaaa Maáa
Peaá|á||aa !alaa ZBBB
Konsep Pantane Larane
(Tim Penyusun Kamus, 1990:646)
P engenai asal usul pantang larang ini tidak dapat
ditemukan secara jelas lahirnya atau
kewujudannya. Hal ini dikeranakan kebanyakan
masyarakat menerimanya dalam tradisi hidup
mereka begitu saja dari orang-orang tua mereka,
diwarisi turun temurun.
P Pengertian pantang adalah hal yang terlarang
menurut adat atau kepercayaan. Sedangkan larang
adalah memerintahkan supaya tidak melakukan
sesuatu.
P Jadi pantang larang adalah memerintahkan supaya
tidak melakukan sesuatu yang terlarang menurut
adat atau kepercayaan.
Þtflñltl: Pññ1ññ6 lñRññ6
P Perkataaan 'pantang' membawa maksud
tegahan daripada melakukan sesuatu
kerana dipercayai akan membawa akibat
yang buruk .
P isalnya pantang membawa kanak-kanak
keluar pada waktu senja kerana takut
keteguran. Pada waktu itu dipercayai hantu
syaitan sedang banyak berkeliaran.
P Perkataan 'larang' pula memberi erti
tegahan daripada melakukan sesuatu
kerana kuatkuasa undang-undang atau
peraturan, sama ada yang tertulis ataupun
tidak.
P Contohnya, pada zaman dahulu rakyat
tidak boleh bepakaian kuning kerana
warna kuning dikhaskan untuk kerabat
raja .
P eskipun perkataan pantang larang di
atas mempunyai pengertian yang
berbeza tetapi seringkali kedua-duanya
digunakan sebagai istilah dari kata
majmuk yang membawa maksud
peraturan .
P Dalam masyarakat elayu terdapat
banyak pantang larang.
P isalnya, anak dara tidak boleh
menyanyi di dapur nanti dapat suami
orang tua dan lain-lain.
P Pantang larang yang telah dibuat oleh masyarakat elayu tidak terbatas
pada satu aspek saja, akan tetapi terdapat beberapa aspek pantang larang,
yang masing-masing aspek mempunyai maksud dan tujuan berberbeza.
P asyarakat elayu
enyusuri ungkapan tentang elayu, Yusriadi (2009) menyebutkan elayu
adalah sebuah nama yang diberikan kepada salah satu etnik (komunitas)
yang berdiam di rantau tanah elayu. Kerana itu kita mendapati adanya
elayu Ìndonesia, elayu alaysia, elayu Brunei Darussalam, elayu
Thailand, elayu Kamboja dan sebagainya.
Ìstilah "elayu" ditakrifkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suku
bangsa elayu di Semenanjung alaysia, Thailand, Ìndonesia, Filipina, dan
adagaskar.
P Bagaimanapun menurut Perlembagaan alaysia, istilah "elayu" hanya
merujuk kepada seseorang yang berketurunan elayu yang menganut
agama Ìslam. Dengan kata lain, bukan semua orang yang berketurunan
daripada nenek moyang elayu adalah orang elayu.
(http://ms.wikipedia.org/wiki/Melayu/22/05/2010)
pabila si isu melihat anaknva makan denean
meneeunakan bekas vane retak atau sumbine,
maka si ibu itu akan melarane denean berkata,
¨3iapa makan meneeunakan bekas vane retak
akan dapat isteri atau suami vane telah
berkahwin dua atau tiea."
asihat ini sebenarnva untuk meneelakkan
supava anaknva tidak terkena luka dari bekas
vane dieunakan itu.
akan dengan menggunakan bekas retak
atau sumbing .
Kcµcrcuvuun orung Mcluvu
anesa Melavu dahulu banvak menineealkan bermaoammaoam keperoavaan vane
mana dalamnva meneandunei pelbaeai pantane larane, tunjuk ajar vane halus dan
nasihat vane bereuna kepada anak ouounva vane masih mentah dalam kehidupan
harian mereka.
Duduk atas bantaI
asyarakat elayu pantang
duduk di atas bantal kerana
dipercayai boleh naik bisul.
Sebenarnya dilarang berbuat
demikian adalah kerana
hendak menjaga bantal
daripada dipecah atau dikoyak.
Tambahan lagi adalah tidak baik
benda untuk melapik kepala
diletakkan di bawah punggung.
$cscorung unuk guois vung suku bcrsiul
oun bcrnvunvi kctiku mcmusuk oikutukun
ukun mcnouµut suumi tuu.
µubilu unuk guois mcnocngur nusilut itu
tcntunvu ukun bcrlcnti bcrbuutun tcrscbut.
Ini kcrunu unuk guois tcntunvu tiouk mulu
bcrsuumi ocngun scorung lcluki vung tuu.
urungun ini uoulul mcngclukkun
bcrlukunvu kccclukuun suµuvu scburung
kcriu oi ouµur mcsti oibuut ocngun
scmµurnu oun tumbulun µulu uoulul tiouk
munis sckirunvu unuk guois bcrsiul oun
bcrnvunvi oi ouµur.
07siuI atau b07nyanyi di dapu7
ereendane dalam
rumah.
endengar anak cucu mereka
bergendang dalam rumah, seperti
memukul dinding, lantai atau
sebagainya, maka dilarang oleh
orang tua-tua, dengan berkata
tidak baik bergendang dalam
rumah, nanti harta habis dicuri
oleh orang."
arangan ini sebenarnya untuk
mengelakkan bunyi bising di
rumah, tambahan lagi bergendang
itu akan merosakkan barang,
terutamanya barang-barang yang
bergantung di dinding itu akan
jatuh dan pecah.
pabiIa ibu m0Iihat anaknya m0njahit
atau m0nyuIam pada waktu s0nja
d0ngan s0g07anya akan b07kata,
"Jangan menjahit pada waktu senja,
nanti mata guru engkau akan buta."
pabiIa si anak m0nd0nga7 Ia7angan
itu, t0ntunya akan b07h0nti p07buatan
t07s0but. Ini k07ana m070ka tidak suka
m0Iihat gu7unya buta atau cacat k07ana
s0gaIa p0ng0tahuan yang didapatinya
itu adaIah da7ipada gu7u yang
disayanginya.
!0ngaja7an dis0baIik Ia7angan itu
adaIah untuk m0njaga k0sihatan mata
anak supaya tidak m0njadi kabu7 dan
74sak atau ja7um t07cucuk tangan.
M0njahit pada waktu s0nja
engikut kepercayaan tikus tidak boleh di
seranah. Sekiranya disumpah kerana
perbuatannya merosakkan barang-barang di
dalam rumah, ia akan lebih mengganas lagi.
Biasanya tikus-tikus tidak memusnahkan
sesuatu benda, yang dilakukannya ialah
merosakkan sedikit di sana sini yang
menyebabkan benda-benda yang
dirosakkan itu tidak boleh digunakan lagi.
- Perbuatan tikus ini dapat memberi didikan
kepada diri agar jangan mudah
mengeluarkan kata-kata yang boleh
menyakitkan hati orang lain. Perbuatan ini
amat tidak disukai oleh masyarakat. Unsur
pengajarannya ialah manusia mestilah
berfikir dahulu sebelum bercakap agar tidak
menyinggung perasaan orang lain.
%ikus tidak b4I0h di s07anah
Yusriadi, (2009:32) mengklasifikasikan pantang larang menjadi 5
bahagian,iaitu:
1) Berkaitan dengan keselamatan jiwa, yaitu: berkaitan dengan
kematian, sakit/penderitaan, dan kesialan atau nahas.
2) Berkaitan dengan waktu, iaitu: waktu malam, petang menjelang
malam.
3) Berkaitan dengan tempat, iaitu: berkaitan dengan di adang, di
tengah jalan, di hutan, dan di kuburan.
4) Berkaitan dengan jenis kelamin, iaitu: berkaitan dengan laki-laki
dan perempuan, baik anak kecil mahupun orang dewasa.
5) Berkaitan dengan pekerjaan dan aktiviti, iaitu: orang beranak dan
penjaga bayi, mengurus orang mati dan ke kuburan, berjalan,
sedang bermain, bekerja, membuat rumah, sedang makan/minum.
Sedangkan Nufnang (2007) mengklasifikasikan pantang larang
dibahagikan:
1) Pantang arang Di dalam Hutan
2) Pantang arang Kanak-Kanak
3) Pantang arang Di Sungai
4) Pantang arang Ketika Duduk
5) Pantang arang Ketika akan
6) Pantang arang Ke Atas elaki
7) Pantang arang Ke Atas Perempuan
!antang La7ang Di daIam Hutan
. 1ika sesat di hutan, janean tidur di tepi suneai, nanti dimakan hantu.
2. Uilarane peeane pokok merah, nanti badan menjadi eatal.
3. 1anean tidur di atas pokok jika sesat, nanti dilapah hantu.
4. Uilarane beroakap besar ketika di hutan, nanti mendapat benoana.
5. Pantane bersiul di hutan, nanti disambar lanesuir.
6. 1anean melaune di teneah hutan, nanti disahut hantu.
7. 1ika terdenear sahutan, janean dijawab, dikhuatiri suara hantu.
8. 1anean meneambil batu atau benda eanjil di hutan, takut berpenuneeu.
9. Uilarane meneeur sesuatu vane aneh atau eanjil dihutan, nanti dirasuk atau dapat malane.
P
!antang La7ang KanakKanak
1. Dilarang duduk atas bantal, nanti punggung terkena bisul.
2. Tak boleh memotong kuku waktu malam, nanti pendek umur.
3. Dilarang bersiul dalam rumah, nanti ular masuk.
4. Tak boleh jelir lidah, nanti lidah terpotong.
5. akan kepala ikan, nanti menjadi bod0h.
6. Dilarang mengangkat kaki ketika meniarap, nanti emak mati.
7. Tak boleh menunjuk pelangi, nanti jari kudung.
8. Tak boleh makan dalam gelap, dikatakan makan dengan iblis.
9. Dilarang bermain atau keluar rumah waktu senja, nanti disorok hantu.
10. Hempedal ayam tak boleh dimakan, nanti susah bersunat.
Pantang arang Di Sungai
1. Jika nampak air berpusar, jangan hampiri, alamat buaya bergerak atau mengiring.
2. Jika ikan toman membawa anak, jangan melintas di hadapannya, nanti dilompati ke perut.
3. Jika terdengar suara semacam kerbau di tebing sungai, alamat ada buaya mengawan.
4. Dilarang bawa limau purut, nanti dibaham buaya.
5. Jika suara perempuan terdengar waktu aghrib, alamat hantu pari sedang berpesta.
6. Jika kail disambar gondang (siput besar) , alamat rezeki mendatang.
Pantang arang Ketika Duduk
1. Tak boleh duduk atas bantal, nanti dapat bisul.
2. Tak boleh duduk atas tangga ketika aghrib, nanti dirasuk hantu.
3. Tak boleh menggoyang kaki, nanti tak lepas hutang.
4. Tak boleh duduk di beranda tangga, nanti payah rezeki.
5. Tak boleh duduk atas lesung, nanti berkudis dubur.
!antang La7ang K0tika Makan
1. akan pedal ayam, akan mengantuk ketika bersanding.
2. akan tidak basuh pinggan, nanti lambat dapat menantu.
3. akan pisang kembar, akan beranak kembar.
4. akan waktu aghrib, makan bersama hantu.
5. akan sisa anak, anak akan degil.
6.. Tidur selepas makan, nanti perut buncit.
7. akan sambil berjalan, dapat penyakit perut.
8. Bila makan, pinggan jangan diletak atas riba, nanti suami diambil orang.
9. Jangan makan nasi di senduk, nanti payah rezeki.
10. akan bertindih pinggan, akan beristeri dua.
11. akan telur tembelang, mendapat penyakit barah.
12. akan dalam pinggan sumbing, dapat anak bibir sumbing.
13. akan dalam belanga, dapat anak rupa hodoh.
14.akan berlunjur,akan jadi pemalas.
15.akan mencangkung, payah dapat rezeki.
!antang La7ang K0 tas L0Iaki
1. Dilarang bersiul dalam rumah, nanti ular masuk.
2. Dilarang kencing atas busut, dikatakan buruk kemaluan.
3. Dilarang mengintai orang mandi, nanti mata ketumbit.
4. Dilarang tidur di tengah padang, nanti emak mati.
5. Dilarang ketawa waktu aghrib, nanti datang hantu.
6. Kalau tidak tahan berpanas, nanti tunang dilarikan orang.
!antang La7ang K0 tas !070mpuan
1. Dilarang menyanyi di dapur, nanti kahwin orang tua.
2. Dilarang menjahit di badan, nanti tidak lepas hutang.
3. Pantang bangun lewat, nanti sukar mendapat jodoh.
4. Dilarang makan nasi kerak, nanti mendapat anak bod0h.
5. Dilarang mencari kutu ditangga, nanti kahwin orang tua.
6. Dilarang mencucuk jarum pada waktu malam, nanti didatangi sial.
7. Dilarang bercermin di depan cermin retak, nanti wajah pucat di malam pertama.
8. Dilarang pakai baju basah, nanti badan naik kurap.
9. Pantang berbual di tangga, nanti dipinang orang di serambi rumah sahaja.
10. Dilarang makan bertindih pinggan, nanti menjadi madu orang.
11. Tak boleh menyapu nasi pada waktu malam, nanti pendek rezeki.
11. Dilarang mengerat kuku waktu malam, nanti datang sial.
12. Dilarang makan berubah tempat, nanti berkahwin ramai.
#&M&3
Masya7akat M0Iayu Iama kaya d0ngan pantang Ia7ang yang
diwa7iskan k0pada anak masingmasing daIam usaha m070ka
m0njaga p07Iakuan k0Iua7ga dan hubungan s0sama angg4ta
masya7akat mahupun k0pada aIam s0kita7.
S0kaIi d0nga7 s0s0t0ngah pantang Ia7ang M0Iayu Iama s0akan
akan m0ny0kat k0b0basan individu dan k0d0nga7an s0p07ti
tidak masuk di akaI, m0skipun hakikatnya pantang Ia7ang yang
dik0nakan itu dapat diIihat 'k0b0na7annya' s0hingga
kini.S0s0t0ngah 47ang m0Iihat pantang Ia7ang M0Iayu Iama
tidak Iagi s0suai diamaIkan pada masa kini k07ana bimbang
b4I0h m0m0s4ngkan akidah masya7akat khususnya daIam haI
b07kaitan k0jadian, j4d4h, 700ki, ajaI dan maut k07ana ia di
tangan IIahi.
agaimanapun jika dit0Iiti s0s0t0ngah da7ipada pantang Ia7ang
M0Iayu Iama ada sumbangan t07s0ndi7i k0pada masya7akat dan
b4I0h dit07ima pakai s0hingga k0 ha7i ini apaIagi tidak ku7ang
yang m0mpunyai niIai m0njaga k0sihatan.
Pensyarah Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Universiti alaya
(U), Siti Nor Awang, menafsir pantang larang yang diamalkan dalam
masyarakat elayu dulu sebagai panduan hidup mengenai perkara
yang boleh dilakukan, larangan dan wajar.
"asyarakat tradisional belajar sesuatu melalui lisan dan pantang
larang yang menjadi amalan disampaikan dari generasi ke generasi
berbanding masyarakat tamadun terdahulu yang belajar melalui
tulisan mahupun manuskrip,¨ katanya pada pertemuan dengan
Sastera di pejabatnya di Kuala umpur, baru-baru ini.
Pantang larang dalam masyarakat elayu ialah sesuatu yang
dipersetujui mengenai perkara tertentu untuk dijadikan panduan hidup
selain 'dihormati' dalam usaha melahirkan keharmonian
bermasyarakat dan mewakili nilai mahupun norma sepunya.Pantang
larang juga bertujuan melahirkan masyarakat sihat seperti dapat
dilihat melalui larangan mandi pada waktu malam yang sebenarnya
mengelakkan pengamalnya daripada diserang pneumonia jika sudut
perubatan semasa digunakan dalam menilai perkara itu.
asyarakat elayu lama cerdik dalam menyampaikan 'peraturan'
dengan darjah keseriusan berbeza dan ia dapat dilihat melalui
kesan dan akibat yang dikatakan berhubung perbuatan melanggar
larangan yang ditetapkan.
Seiring dengan perkembangan Ìslam dan kemajuan zaman
teknologi pantang larang perlulah disesuaikan dengan zaman
supaya dapat terus diamalkan. Pantang larang yang diwarisi
daripada nenek moyang, wajar diamalkan selagi tidak bercanggah
serta selari dengan kehendak al- Quran mahupun sunnah.Dengan
mendahulukan akidah dan ajaran Ìslam dalam perkara berhubung
pantang larang, kita masih mengekalkan tujuan baik iaitu
menghindarkan perkara buruk menimpa diri dan membendung diri
daripada melakukan sesuatu perbuatan tidak sopan.
Pantang larang merupakan salah satu budaya dalam masyarakat
elayu yang menunjukkan keunggulan identiti dan ketinggian nilai
budaya masyarakat elayu yang harus diamalkan dan terus
diperkembangkan agar tidak lapuk ditelan zaman.
- sekian, terima kasih -
1arahnadzri©vahoo.oom)

43805!,39,3,7,3
P

P

P 

0303,,8,:8:5,39,3,7,339/,/,5,9 /902:,380.,7,0,8,73,,9,: 0::/,33, ,3/07,3,,30-,3,,3 2,8,7,,9203072,3,/,,297,/8/:5 2070,-09:8,,/,747,3
47,39:,2070, /,789:7:3902:7:3 !03079,35,39,3,/,,,,3907,7,3 203:7:9,/,9,9,:0507.,,,3 $0/,3,3,7,3 ,/,,2020739,,38:5,,9/,20,:,3 808:,9: ,/5,39,3,7,3,/,,2020739,,38:5,, 9/,20,:,3808:,9:,3907,7,3203:7:9 ,/,9,9,:0507.,,,3
%2!03:8:3,2:8 

..3./.:9 090:7..3.380/.9 ../507.3/./.39.2..75.:. .3 202-.9: 07.39: 8.07.39.9./.3 5.3.3202-.3202-..$!%# P !07..3 !.9:9:/507.. 0:.3-:7: P 8.9:803...20...-...3..3.9.9.3808:.7.5.75.3 ...-070.3-.3.8:/ 90.

39079:8.202-07079 90.3 5:. 5..9:7..9: 07.9.8.3808:. P 43943.:3/./.3:3307..9:.3 .9.-40-05. .3./.-./.3.3 8... .: 507.P !07..:.3.::7.75.9.2.:.9 7..2.8.9 9/.3/..73..7.3/.3 :3/.3:39:07.:5:3 9/.20.:33/.

909.3..3.39..9 -.P 085:3507.:907/.3//.9.5.5:73.9.35. /:3.2:.7. 2.9:7.5.2 47.7.39.3. ..22.3 P 8.503079.3.7.5..58073.2.89.3.90.7.380-.3 .8:/ 507..3 P . /:.3.3202-.3 ..8.3 -07-0.39/.39:.3.9/.-40 203.0/:./././.98:.3.7.82025:3.3/ .9.

39.: :87.:9/.8508.9.3802:.32.380-. 207::05.8./. . 53.3..83.8502025:3./  2030-:9.3-07-07-0.3:3.:.47. 0.9.30.7.7:88.5.30.2/7.:.3 -:.2.:3/4308.7.3.39.5907/.3/-07.3.0.8://./.39::. 89.203/.5.75.8...30.9:9..907-.2.: %.3/ 0.7.9.3 .3203.3:9 .3 .0.:7:30.8.. 0./...3.2.0../-:. /.9-0-07.39.3.3.3/ 3/4308..5:3203:7:9!0702-.2 03.390.30.83 2.2.340&$ 5.90.71.30.8.: 995..8.3.:./.8.2 0..3909.:380-. %.: .:.80-:..3./..8 5.3 /.3-0709:7:3.8.8 .3-0709:7:3. 89.8.90.9./.9402..3.8.808047.7..3.:/$0203.0..8. .39039.3.:/9./..3-07/..: 03:8:7:3.: 07.9:093 42:39.303024.38.:.5. 0.47.:9.3..P !..305.8505./.3..3..8:: -.7 .5.2-4././.9:..

.

28 50/. 47.

.

:.0.

.

.

 P P .

9. .3/03.3-0.7.3 203:3..8-:9:.:8:.:39:2030.3/:.3/03...3203:3.3..8.7-0.3709.5.9380-03..-.8 . $..2...5.9.:9..3-07.. .8.:..:8:2-3 2.3-0.3 8:5.3/03.9.88:20. -07.3709.73.9/.3.390.3.3/:3.98907..3/.9.: 8:2-3 5.39: .8709.9.90703.8../... .9.3203:3.2.3..2.320.3-0.

:5..9./..3-07-:.90.3...3..::-.7..8. /507..3.3.3-072.3/:350-..:.7..3 2./50.7... .:8/. /.9.32.3 /:/:/..3.39.:39:20.3.347.39..3.82039.-.8.2-.9./.3 9:3:.05..8-..8-.9..7.30.38...3..9/.. /09.07.32070.:/4.203.0././..7...23.75.3 3.20507../.:3.0507..5:3:3 .-403..: . 03/.3..2 2.07. %.20/:5../.:/.3 ../.505.39.73.2033. :/:..3/-.39.39. -03/.-.3-07:3.-8: $0-03..3.9 /02.5.203.

3..3 8025:73.38:.39./.. 5..73.5:72089/-:..202.38047.0.3//.38807.3-073.8...390780-:9 307.0.5:7 .9/.3..: -078:..80-.3.29:.9. 2.3203/.2-.2..3 -07.:-073.39:./../.5..3 -073./.8.2/03.3..5:7 $08047.309.99: 9039:3./8-078:/./89039:3.9.33.3//.2030.9/03..:3.3.-078: /.-.38:5.7.//..9/.98:./8203/03.9.7..3..3...3 07...30. .3 .078:.35:.3./8.3-07039-07-:.

7.: 80-..7. 805079 202::/3/3 .3 907:9..3 9:. /03. -0703/..-0703/.2 7:2.0703/.:.3.. 9/.7.-.3/..39:.:39: 2030.7.3/.. 03/03.3 -.27:2.39.3-:3-83/ 7:2.3.9:/.-0703/.3 -07.39.3. 2..3/.3-07..73..:7 4047.. 9.3380-03.3 .. .2 7:2.2.-8/.39:3//3/39:. 3.9.7.9.350.:2070./.79.-.3.3-. 9:.7.3..320748.3...3 .2-.340 47.

3.3 .3 /8.3-07039507-:.9 . 5.3..203/03.907.3..32. 3.3 9: 9039:3.9:803.3203.3-:9..8.3.50309.39: ./.9.:.9:803.9.9...3.8:5.:.9.:203:.3.8:...3//.:9.7.392.3.:..3 90780-:9 307..7:2907.3/80-../.08.3.95..33.7.3.-:9.9.2070..203.9.:7:. /03.3.9:7:3.95.:.203.9/.7.:. 80.9:803.9. 5.3 748./../. !03.5..3.03..3-07.25. ..-.7./.93../.. ..9. 9:.9..9/.:7:03.-:20.-. 20.75./.38007..:39:203./.-:7/.3.

30-203.7.3 -.5./7.3.-40/ 807./8:25..99/. 20748.7.3.33..-40/:3. $07.33.9202-07//..33 . .3-.9 &38:7 503..3.9. .3..3.39:9/./8:.3:8. !07-:. 507-:.9.7.3 05.3./...947..3/.7.33.. .%:89/.9.9. -0717/.3.3... -03/.7.2089..8..8.:.3.3-03/.7.5.3 /748. 2030:.3.. .3 2030-...27:2. 03:90507..9:8 9:89/...380/9/8.9.83.3.20748.::80-0:2-07.-40/807.3 .3-40 203.39:83/.9:-03/.2.8. 2033:3507.402.347.79/...3.32:/.-.3 808:..202:83.07.3..9.3/ /.2.8.3 !07-:..39:89/.

7...9.9.9.3/03.3.39.3 8.8./  203.9.3/03.9.:87.3 ./ -.3203.35.2.81.9: 07.3 02.3.9:-07.3080. .

 80/.3.3/03.32030.8..3 /..3 07..3/03.9./.97:2.308..9:47.503/079.3/03.9.0./.3 503.32.3/0.9:.9:-07.3 /:9.3 -..2.3.9..3-07.3/03.:5:347.9.3/03.3 / 903.30:-:7.9.:3.3/..3 -07.9.30380..9 . . 07.3507025:. /.3.3 80/.3.3-072.2 07.39025.3 2.3 /.3.3/:-:7.3.32.3/03. 203:7:847.9..3 -007.9: .-.3/. 202-:.9:2..23 .8 07.9:-07.9/..9.3..2 509.35007.9 .

7.2:9..3 .7.7.3.7.39.309... !.309.309.3.3 !.39.3  203.3 !.3.3.35.80.3.3/.3..3.:/: !.309. .81.8!07025:.3 !.3:13.39.3.3.39.39.3$:3.39.7.7.39.39.7.3.23:2 $0/.3.3. !. !.7.8..3 /-.

2 3.39.5.:0:.2./.39-.9.92.305. !.39: .39.203.39/:7/9058:3.398:8.9:..:3/903.30.39/8.320.3.20.32030:7808:./.3.7.9.-8: %.3 3.3..3203.7.39.3203..907/03.8: %.3-078:/.3./:.!.808.3 3.3203.8544.7:/:3 %.7.3/.9:803.9.3.3 9.3 .709.39203.. 3.350.78.3 3.77:2.3 P !.395:3:390703. 3.9:2..:9.39/8.5-08.39: .3/..39203/.3/:9..39: . .7.39/.7.7.3.-402024943::.3902.9:.8:. 3..9.3.3-072.3 3.5.27:2.3.-40203:3:50.3/:9.8-.:9.9.2:9.-40/2..-402.7.90754943 .39...3544207.9.7..808.3. .-4007/.29. 3..-078:3.3.7.9 %.3 .3..3 3.3.9 .3/03.39/8474. . 3...3/.3-07.9/:9.39503/0:2:7 .3 .39: .5.7..3-8 .9.9.2-.:.2--.9-03.:9-07503:3: .:-03/.38:7 .7..32.39/2.3 3.39/:7/.3.5 /.9 3./:9.3.:9.978:..3/:/:.5 3.09.39.. 3.9.39/./-4/  .72.3.39/7..39: 0250/..3 3.:/.3-078:/:9.39:..7..

 .-40/:/:/-07.7 .9..2.3202-.3 %.39-07:/8/:-:7 .3.2-:.05.8/.!...8-.8:9. .700 %..3.2.3$:3.3..8:.9...-40/:/:.7.39.39/425.9-8: %..7.3./. 3.9. 3..5..7 .7.39:5.09.5..78:.309../.395.507025:. .-40/:/:..2.808:3 3.3.3.39/-.802..3/.9-:.33.9.3.9. 3..:20373 .39.90507:9 .7.-402034.3 85:9-08.3.7.:/90-38:3.89.-0707..39/7.. .9.2.3942.743/.7..:5:7:9 3.9.25.8:.907/03.3 . 3.3.:/: %.3907/03..399.-40/:/:.39: %.9:.-:.2-.780/.2. .7-075:8.9...3.3-.257 .7.39.3.203.7.207-.32039.3 !.3-075089.9700203/./8.39/.

3-07:3:7 .2-0.8 .358..2..-078.9503.2-.9700 .--78:2-3 .3:3 5...39.7 .3/09..9203.9/.5.3/.39: .82.9:..9 ..39:09./.3 3.5.309.9.7:5..7..38..3..5.3..2/.39.7.3 .2..3.3-07.4/4 .390:7902-0.2 .395. ...2--07.3-078.8/803/: 3..9503.8:53.350/..3203.3203.3.700 .2-47.3.39/.38:2-3 /.02-.3/.5.3..39507:9-:3...-.3..9-.3.253.32.9507:9 .3/3 .5...3-078907/:...3.388.33.3-0793/53. /.87-.398:..3..3/0 %/:78005.3 ./502. . 3.5.3 53.7. .3 3.302-..9...2...3 /..9.39: ...3 .7 .3.3.!..3 203/.

39503/0700 .7./:47..7:9:/9./..3-075.. .32..9/2. .7.3 3.7.3.38.2 3.3.0723709.7.5.9.3-07.3.7.347.9.-4/  .:.7. ...9 3.9:2..399:3.3/ 3..2.3203.7.!.39-. 3.39/.3 3.9.347..309.9 ./.807.8.:9/.39.0723//05.7. 3.:7.392.39//.7. ..7.39/.2./9.3203.3.35.3.39203.3. .39:.39-07.38.2-7:2.09:2-9 .303./.3203.347.3 %.9.398:.3.9/-.3902.7.9 3.:..2.39..39.347.32.3-:7:02.-..39/:7/903..05.8:9.399/.3 3.7.3 !.5:.:.320339.33./.85.3/807.39.-40203.39.3-07:-..3 .32...3.9:2.94/4 . 3.3-0793/53.25079.7.5.3/.3//.8.320307.309..5:3./2. .2 3.3-07-:.47.9::.5. 3./. .9:.7.32.27:2.3.7.3-078:/.39.9.7:25.9.39:.9.33.:-.80.3203.7.39: .9.8 3.39:.3.3:30. .72.39.8!07025:.8: .39/53.309.3 .5 !.2 3..39203/.3-.5:7 3.7.7.37.8-:8:9 /..7.9:2.7203/. 3.. 3.9025.3 !.

.2.3.3:-:3..7 $0./.#&&$ .2.:.3././03.30:.39.3 -40/9072.39.8.3..3808.307.:.7. -07../.5.78080903.3 0.5.3.32030./.5.9.32025:3./.2:8.92./.:.32.35.39.2809.90-0-.3 4/4 700 . 803.203.3805079 9/.8./..5.8.7./:/.73.2.3 .9/.08.39.:5:305..7.808:.:907.5.7.3.93.2....507.3.3 .9/.8.39.0.../9098080903. 2085:3.3..2./.83/.33/.30/03.33.9/.2.95. 9/./.3.7./..39:/.3.8:/.3../ 9./.320.2..:.7..30.8..3..3.5..:.3 /.3.. 203./03.47.7.8:2-.3907803/705.83 2.3 .-2-.5:3..2.7.3 /03.7.305./. 3 $080903.2.2..35.2.8.803.7./.3.3 -402020843. 2.78.2.75.30.:7.. .7.3.9:8:83..90.80.9..9 0-03.2070.30..7..349.3.2..

35.3/.3-0./:3907/.3 203.3530:243.2.7.70307.3 .7.7.9.3/.3/.: 9:8.3:875 .90..3-40/.73..9079039::39:/.:5:33472.9/.997.1875.3 .3.32.3/.3 -072.3503.9.507..:.7.9 /..2203.7.33974544/.3.3/:./.3 .507.25.:.39./:3.99.8 -07-./.2...920..8./843.:...3.. ./:.3./.7.9:..5.93.507.0789.20.320.7./.98.32..:/::80-.35..5.9:2..2.3.7.2 2.7: -.7.800307.3203.808:.3:.3/:5 80...-.8...:25:7 -.-079::.3 /507809::20303.3.3.39.::.!038.7:3 !.3/.2.-0.7./50.7..8.-.../807. !.2:8.9:20.8:/:9 507:-. 2030..7 .:8.7243.7.3.9..30.507902:.22.380-03.9: .3.7808:./.90...7.9 /.3/:.39.7.8.3 $.3/03.3$4844 &3.805:3.8.3.3/:520303.3/.39.5.720.3/.2.8907.3/5.75.32.8..7.7.:5:32./. & $947.8.3 /472.320.3/32.9805079/.3/8.3802..7.7.2..

7..845.:.3.3.3 9./.3/909..7.3 903445.75..3 203/..7/03.75.8. /.3 ..: 08.3.3..2.:.3. 03.: .9: 2033/...3 8:5.2203.7.303024.3-07-0.350702-./.9.7.3 3./.2..3.3.3 8. -:/.-:7:20325. 8079.5.302.320.:./7/.82030.38. ":7.3.920..3203:3:.3.-07.2.3507:... 8.../.9 0.7:8 /..3 907:8 /50702-.3 507.3 .5.3 .3 /03.9.7/.-07:-:3 5.3 !.2.3.::.:5:38:33.2..3.07//.3 !.9:7.3 .39::.39...9907:8/.39.9/.5: /90.3507.25.8.3 207:5.3 .9.3003/.3.3-.3 /0399 /.7.3/03.2/.7./.2.8. .7.9:507-:./..39.3808:.3..7.2./808:.3/. 2.7..7.2/.3202-03/:3/7 /.2.3.20.39/..32.80.3/.2507.3/.7 .9.90..3 /.7.3.38.3 0:3:.3 $073/03.: .9 0..3...7.7.39.5.2 2.380.9/.0807:8.78 /.79/.3 093.9: -:/.-.3.3-07:-:3507-:./.3/.

3.7.3 9072.44 . 80.8 1.42 . ./7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful