MANAGEMENTUL INSTITU IILOR COLARE

 teoria managementului a ap rut la începutul secolului
al XX ± lea 

nu este decât o abordare conceptual , teoretic
ra ional a artei i tiin ei de a conduce

i 

abordat mai întâi sub raport economic, fenomenul
managerial s-a împ r it în abord ri sectoriale în sfunc ie de domeniile realit ii i existen ei sociale 

managementul educa ional este un segment din

teoria general a managementului având îns în plus unele aspecte particulare

 managementul tradi ional se raporta mai mult la

aspecte sociale i birocratice, în schimb noul management aspir variabile psiho ± afective într-un întrcontext moral tot mai sever 

managerul este mai mult decât un conduc tor
- trebuie s tie organiza, pune în func iune, optimiza i interveni în activitatea unei institu ii cu impact social major

manàge ± rom. Conceptul de management educa ional acela de conducere Terminologie: .fr.mannegio ± activitate de prelucrare cu mâna .o serie de autori consider c vine pe filier latin de la manus ± mân => capacitatea de a manevra sau pilota . manej manà .engl.1. to manage ± a administra. vb. a conduce => management. manager pân la începutul secolului XX termenul consacrat a fost .

organizarea. coordonarea. comanda. Prevederea. controlul (1916) . Frederik Taylor ± Principiile managementului tiin ific (1911) Henri Fayol ± Administra ia industrial i general .

³întrtimpul le va rezolva pe toate´ . Orice teorie a managementului distinge dou aspecte ale aceluia i fenomen: arta i tiin a conducerii Conducerea tiin ific ± renun area la a l sa lucurile s se desf oare în voia sor ii => ³într-un fel sau altul.

S. în interiorul unei institu ii numit coal . Iosifescu: ³conducerea formal a unei organiza ii / institu ii sau a unor p r i din aceasta prin coordonarea activit ilor indivizilor / grupurilor pentru îndeplinirea obiectivelor organiza iei sau ale subcomponentei respective´ . de a modela personalit i în func ie de scopurile individuale i dezideratele sociale. Managementul este tiin a i arta de a preg ti resursele umane. alc tuit fundamental din triada dasc l ± elev ± p rinte 2. Defini ii: 1.

armonioas a individualit ii umane. conform idealului stabilit la nivelul politicii educa ionale .3. Mateescu ± ³principiile i metodele de conducere care vizeaz activitatea unui num r important de cadre didactice din fiecare unitate de înv mânt 5. regl rii elementelor activit ii educative. integral . pentru afirmarea autonom i creativ a personalit ii sale. Elena Joi a ± ³teoria i practica. considerat în ansamblul s u i la nivlurile structurale ale acestuia´ 4. Rodica Mariana Niculescu ± ³un proces complex de conducere a actului educa ional la nivelul sistemului de înv mânt. coordon rii. în mod permanent. tiin a i arta proiect rii. M. evalu rii. Cerchez. E. organiz rii.ca activitate de dezvoltare liber .

disponibilizare i stabilirea unui climat organiza ional optim.personalul: recrutare. prin faptul c managerul controleaz existen a i corectitudinea folosirii acestora. evalu ri.performan ele organiza iei pe care o conduce ca întreg i dezvoltare organiza ional . apreciere. .resursele: materiale. dezvoltare. stimulare. formare. de timp. . Principalele componente ale managementului institu iilor colare dup Micul dic ionar de management colar: . . utilizare. financiare.curriculumul: aplicare. informa ionale.

 Importan a managementului educa ional ± dou aspecte: 1. primul vizeaz resursele cu care opereaz managerul: copiii i tineretul colar 2. al doilea ine de calculul e ecului Managementul educa ional este un concept deschis care se împrosp teaz mereu în func ie de dinamica educa iei i didacticii .

principiul disciplinei în munc . responsabilit ii i autorit ii .instruirea permanent .o tiin a conducerii pentru fiecare loc de munc .ierarhia în conducere .2.salarizarea personalului . Principiile.preg tirea i stimularea lucr torilor . func iile i con inutul managementului educa ional Frederik Taylor identific 4 principii: .planificarea sarcinilor Henri Fayol identific 16 principii: .selec ia cu grij a lucr torilor .principiul autonomiei.inova ie în conducere .principiul unit ii de ac iune .

didacticoc) de a elabora un mesaj educa ional coerent. principiul comunic rii pedagogice ± ac ioneaz pe diverse planuri de comunicare. pe care trebuie s -l monitorizeze într-un cadru institu ional managerul întrAspecte: a) de a raporta activitatea managerului la finalit ile actului pedagogic. cel mai important fiind dialogul profesor ± elev. b) de a construi proiectul pedagogic în cadrul ac iunii didactico-manageriale. d) de a direc iona mesajul s u spre subiec ii educa ionali e) de a perfec iona continuu mesajul comunicat . Principii pedagogice: 1. adecvat i continuu.

Principiul creativit ii pedagogice adaptarea ac iunii manageriale la condi iile concrete din institu ia colar evitarea rutinei în activitatea eficient de conducere urm rirea calit ii procesului de înv mânt .a) b) c) a) b) c) 2. Principiul cunoa terii pedagogice sus inerea mesajului educa ional prin con inuturi de înv are corelarea obiectivelor de con inut cu cele formative a distinge între cuno tin e tiin ifice pure i cuno tin e prelucrate didactic 3.

pr. interdependen ei dintre cunoa terea senzorial i cunoa terea ra ional . . . Principii didactice: . esen ializ rii rezultatelor activit ii didactice. accesibilit ii activit ii didactice .pr.principiul particip rii elevilor / studen ilor în activitatea didactic .pr. autoregl rii activit ii didactice.pr.pr. . sistematiz rii activit ii didactice. interac iunii dintre teorie i practic . . .pr. .

organizarea. Managerul trebuie s de in cuno tin e de: . psihologie cultur general vast I. ambi ia de a situa unitatea la cote valorice cât mai ridicate´ . s atenueze neîn elegerile i conflictele. coordonarea. Jinga: ³conduc torul din înv mânt trebuie s armonizeze interesele individuale i colective cu cele ale institu iei colare. decizia. planificarea. Func iile managementului: . s stimuleze spiritul de ini iatic . evaluarea.cuno tin e specializate de pedagogie.diagnoza. reglarea. îndrumarea. prevederea.teorie general a managementului . controlul.

elaborarea de strategii în vederea atingerii unei performan e colare optime.adaptarea con inutului procesului didactic factorilor noi care intervin. eficient i pragmatic: . precum i dinamicii sociale. Notele esen iale ale unui management educa ional ra ional. . desf urarea i evaluarea procesului didactic. .ia decizii în timp util i le aplic cu fermitate i responsabilitate.realizarea unei eficien e colare prin stimularea ini iativelor. . . . . organizarea coerent a activit ilor i satisfacerea motivat a op iunilor.asigurarea unui mediu participativ în organizarea.reamintirea permanent a faptului c elevul este un subiect activ al educa iei.capacitatea de a asigura func ionarea optimal a institu iei colare .utilizarea tuturor mijloacelor în mod concertat pentru ob inerea finalit ilor programate. .

.oblig la flexibilitatea comportamentului managerial i la luarea unor decizii. coleg al cadrelor didactice i îndrum tor credibil pentru elevi / studen i . . . Pune accentul pe faptul c fiecare pedagog î i sluje te profesiunea prin voca ie. Caracteristici ale artei manageriale: . în func ie de o comunitate colar sau alta. de la caz la caz.pune în valoare i fructific experien a pedagogic i însu irile psihologice ale managerului. ci un bun model.managerul colar nu va fi doar un conduc tor. bun profesionist.pune în eviden motiva iile care pot conduce la un rezultat eficient. Are capacitatea de a aplica norme i reguli în condi ii diferite.

. Niveluri ale conducerii înv mântului ± sistem i institu ie Sistemul de înv mânt românesc este condus pe trei niveluri distincte: . . de la gr dini la facult i .managementul tactic la nivel teritorial i al universit ilor.managementul operativ specific institu iilor de înv mânt.managementul strategic exercitat la nivel na ional.3.

Statutul personalului didactic. gra ie activit ii unor institu ii cum sunt: Parlamentul. Regulamentul de organizare i func ionare .atribu iile sunt stipulate în Legea Înv mântului. Guvernul i Ministerul Educa iei i Cercet rii B. Managementul tactic se realizeaz la nivel teritorial prin inspectoratele colare jude ene i prin universit i .A. Managementul strategic se realizeaz la nivel na ional.

.asigur aplicarea unitar a planurilor de înv mânt.înfiin eaz în limitele impuse de lege unit i colare. .asigur perfec ionarea continu a procesului de înv mânt.se preocup pentru asigurarea condi iilor optime pentru ca pre colarii i elevii s poat urma cursurile în mod normal. având la baz recens mântul popula iei de vârst colar i prin consultare cu prefecturile.proiecteaz re eaua colar în teritoriu. Atribu iile inspectoratelor colare jude ene: . .creeaz acele condi ii care fac posibil completarea studiilor de c tre persoanele adulte. . . a programelor colare i a normelor metodologice ale Ministerului Educa iei i Cercet rii. prim riile i agen ii economici. .

psihopedagogic .asigur în mod continuu cadrul de perfec ionare i preg tire a personalului didactic.asigur cu personal didactic de predare i de conducere unit ile de înv mânt. . social.au eviden a clar a personalului didactic.elaboreaz bugetele anuale de venituri i cheltuieli. precum i examene de absolvire i de bacalaureat. precum i participarea acestuia la activit ii de cercetare tiin ific . organizeaz potrivit regulamentelor transferarea personalului didactic titular. concursuri pentru ocuparea posturilor i catedrelor vacante i numirea suplinitorilor.organizeaz concursuri de admitere în liceu.in leg tura între unit ile colare i minister i vegheaz la respectarea legalit ii. postliceal i de mai tri. la coala profesional .. . . . educativ i social-cultural . .

psihopedagogice. iau m suri i intervin pentru eliminarea deficien elor i optimizarea procesului didactic Inspec ia colar ± ³un complex de forme coerente i eficiente de îndrumare i consiliere / motivare a cadrelor didactice. Toate unit ile colare sunt îndrumate i controlate de inspectorii colari => la diferite discipline de înv mânt extind experien ele pozitive. a cadrelor didactice ajut toare i a cadrelor didactice auxiliare din înv mântul preuniversitar. îndrumare posibil în urma realiz rii unui act evaluativ complex corelat unor ac iuni de control diversificat. diferen iat i coerent organizat´ . valorific cercet rile tiin ifice.

consilierea pe care o vor furniza inspectorii Scopurile inspec iei: . Inspec ia urm re te trei aspecte fundamentale: 1.sprijinirea evalu rii calit ii ofertei educa ionale i a nivelului de performan atins de elevi. jude ean i local. la nivel na ional. prin furnizarea c tre cei în drept a rapoartelor de inspec ie . . aprecierea calit ii educa iei furnizate de coal 2.sprijinirea unit ilor colare i a personalului didactic în îmbun t irea activit ilor. evaluarea colii în ansamblu 3.

nivelul atingerii standardelor educa ionale de c tre elevi. .rela iile colii cu comunitatea local .modul în care coala sprijin i încurajeaz dezvoltarea personal a elevilor. . . calitatea activit ilor curriculumextracurriculare i modul în care curriculum-ul na ional i curriculumcel local sunt puse în practic .calitatea curriculum-ului.rela iile colii cu p rin ii. .respectarea legisla iei în vigoare i a regulamentelor. . . Inspectorii vor urm ri: . .calitatea activit ii personalului didactic. .atitudinea elevilor fa de educa ia pe care le-o lefurnizeaz coala.calitatea managementului colar i eficien a cu care sunt folosite resursele. .

diriginte sau profesor . Managementul operativ ± se desf oar în fiecare unitate de înv mânt în parte prin activitatea pe care o desf oar directorul.este realizat la nivelul clasei de înv tor. fiind pu i în situa ia de a lua decizii de factur interpersonal i psihoemo ional Descentralizarea sistemului educa ional i deconcentrarea func iilor . directorii adjunc i. precum i organul colectiv de conducere (Consiliul de administra ie i Consiliul pedagogic cu rol consultativ) .to i profesorii i educatorii desf oar o activitate managerial în paralel cu deciziile privind modul de prezentare a cuno tin elor.

stabilirea cu exactitate i realism a atribu iilor managerului din unitatea colar .diferite niveluri manageriale este obligatorie: .selec ia riguroas i obiectiv a candida ilor pentru func ii Pentru asigurarea unui nivel de eficien maxim pe . .conturarea clar i f r echivoc a atribu iilor pe fiecare nivel în parte.

financiar-contabil. regulamente i s . precum i alte institu ii li cu familiile elevilor. Directorul de coal ca manager. Directorul de coal nu este doar un manager .de reprezentant al statului. obligat s aplice legi.de reprezentant al comunit ii educative. colaborare i supraordonare ale managerului colar Rolul: . financiarinstructiv-educativ) instructiv Status ± define te rela iile de subordonare. personalitate.i asume responsabilit ile respective.4. pe care-l are de careîndeplinit în rela iile pe care unitatea colar le are cu autorit ile locale. stiluri. ci este i coordonatorul întregii activit i din unitatea colar (administrativ. . eficien administrativ.

evaluator al activit ii pe care o desf oar cadrele didactice i elevii. fiind obligat s negocieze în rezolvarea unor situa ii care pot fi i conflictuale. în plan financiar este ordonator de credite. în conformitate cu Planul unic managerial scopul i obiectivele didactice. mediator.managerul colar este pre edinte al Consiliului - profesoral i al Consiliului de administra ie din unitatea de înv mânt. de organizator în spa iul colar pe care îl administreaz . de a stabili. . membru al comunit ii locale i chiar p rinte.. de decident. rol fundamental i primar este acela de cet ean.

competen a cultural .competen a social-moral social- .competen a economico-financiar i administrativeconomicoadministrativgospod reasc .competen a managerial . Competen e i capacit i: .competen a juridic .competen a psihopedagogic i sociologic .

 Principalele atribu ii: 1. controleaz activitatea de instruire practic . prezentarea cadrelor didactice în condi ii de preg tire corespunz toare pentru lec ii i alte activit i educative. activitatea din internate i cantine. culturalverific inuta i comportamentul cadrelor didactice în coal i în afara colii. Controlul: prezentarea cadrelor didactice la toate activit ile la timp. prezen a continu a cadrelor didactice la activit ile pe catedre i discipline colare. Organizarea 2. precum i. acolo unde este cazul. verific inuta i comportamentul elevilor în incinta colii i în afara ei. . în cadrul comisiilor metodice. în activit ile cu p rin ii sau cele cultural-educative i sportive.

Planificarea: Planul de colarizare Planul de munc anual.gradul de realizare a obiectivelor i strategiilor didactice . c) Creatoare de rutin Evaluarea urm re te: . semestrial Bugetul de venituri i cheltuieli Planul cadrelor i al comisiilor metodice Planific ri calendaristice ale cadrelor didactice Deciziile: a) strategice.- 3. Deciziile: b) Individuale i colective. tactice i operative.

Ob inerea informa iilor despre activitatea evaluat . Capacitatea de a lucra în echip în cadrul consiliului de administra ie Stilul de conducere trebuie s fie în acord cu personalitatea managerului. .Adoptarea unor decizii având drept scop corectarea unor activit i.Formularea unei aprecieri.Prelucrarea cantitativ i calitativ a informa iilor despre activitatea evaluat . s fie diferen iat în func ie de situa ia pe care o rezolv . .. precum i de posibilit ile subalternilor . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful