GESTIUNEA PROIECTELOR

Finantarea  

Ce este finantarea? Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri banesti necesare desfasurarii unor activitati ale unei organiz ii. Cum poate fi finantata o activitate? Finantarea poate fi realizata apeland la surse proprii sau la surse externe (din afara organizatiei). Sursele interne de finantare pot fi: a. Contributiile proprietarilor sau ale membrilor organizatiei; b. Resursele excedentare generate de activitatea organizatiei (autofinantare). Sursele externe de finantare pot fi: a. Credit; b. Finantarea nerambursabila

SURSE DE FINAN ARE Sursele de finan are a fermelor agricole sunt: Surse proprii: din profitul net i fondul de amortizare a fermelor sau exploata iilor agricole; Surse atrase, care provin de la: bugetul de stat (subven ii na ionale); asisten financiar extern nerambursabil (ex. subven ii comunitare); intr ri de credite externe; credite bancare; alte surse: cooperative de credit, prieteni i rude, vânz ri cu livrare la termen, certificate de depozit, leasing, etc.  

Care sunt avantajele si dezavantajele utilizarii diferitelor surse de finantare? A) Sursele interne de finantare Avantaje: mentinerea independentei si autonomiei financiare, deoarece nu se creeaza obligatii suplimentare (dobanzi, garantii); pastrarea capacitatii organizatiei de a contracta credite; constituie un mijloc sigur de acoperire a necesitatilor financiare ale organizatiei. Dezavantaje: proprietarii dispun de fonduri mai reduse pentru a investi in alte activitati mai profitabile decat activitatea care a generat excedentul financiar.

DESPRE FINANTARE

). . Dezavantaje: aparitia unor obligatii suplimentare (dobanda. garantii). rapoarte periodice etc. functie de necesitati. poate fi obtinut un volum variabil de resurse financiare. Creditul Avantaje: timp scurt de acces la resursele financiare necesare. existenta unor formalitati obligatorii de indeplinit (documentatii.DESPRE FINANTARE  Sursele externe de finantare a. este accesibil in orice moment. posibilitate de negociere a conditiilor de rambursare.

pot oferi diferite analize economice relevante. B) Firmele de consultanta specializate Avantaje: pot oferi informatii complete. ofera consultanta pentru elaborarea documentatiei Dezavantaje: costul consultantei . uneori se acorda si consultanta intre anumite limite.FINANTARE ± SURSE DE INFORMARE Care sunt sursele de informare? Sursele de informare accesibile privind posibilitatile de finantare: A) Finantatorii Avantaje: informatia este completa. chiar si in mod gratuit. Dezavantaje: acces dificil din cauza vizibilitatii reduse a majoritatii finantatorilor.

foarte incompleta. radio. CAUTAREA SURSELOR DE FINANTARE Dezavantaje: lipsa unei consultante cuprinzatoare. Dezavantaje: informatia este. TV) Avantaje: Informatia este distribuita rapid (24 de ore). de obicei.C) Internet-ul Avantaje: informatia este cuprinzatoare. D) Mass-media (presa scrisa. informatia este disponibila un timp indelungat. accesul este facil si gratuit (sau la costuri foarte reduse). informatia este disponibila un timp extrem de scurt .

si pentru ca.RECOMANDARI Manifestati interes pentru programul de finantare cu mult timp inainte de datele limita de depunere a cererilor de finantare (pentru a avea timp sa primiti toate explicatiile utile si sa realizati documentatia cat mai bine). de regula. pana la urma.. Folositi experienta acumulata. imbunatatiti documentatia pe care deja o aveti si colaborati si mai strans cu finantatorul pentru a intelege mai bine criteriile lui de evaluare. Multumiti finantatorului. finantatorii organizeaza periodic noi licitatii si ofera noi finantari. va ajuta sa obtineti niste bani. dar si pentru ca intotdeauna este mai usor sa solicitati informatii cu urmatoarea ocazie din postura de prieten decat din aceea de reclamant furios.. Pastrati-va calmul atunci cand primiti un refuz la documentatia depusa de dvs Chiar daca sunteti de parere ca ati respectat toate solicitarile finantatorului dar nu primiti finantare. nu uitati ca.  .

care necesita de obicei un consum semnificativ de resurse.Ce trebuie sa avem in vedere la contactarea finantatorilor? Cel mai important element al sistemului de cautare de finantare este contactarea preliminara a potentialilor finantatori. . Nu este recomandat sa incepeti sa realizati un proiect. De asemenea. puteti obtine informatii valoroase din intalnirile cu beneficiari de finantari anterioare si cu evaluatori. inainte de a incepe realizarea proiectului. de finantare?) Care sunt termenele calendaristice de depunere a cererilor? Care sunt modalitatile de contact? Puteti contacta potentialii finantatori in scris. trebuie sa obtineti raspunsuri la cateva intrebari esentiale: Care sunt domeniile de interes ale finantatorului? Ce criterii de eligibilitate are? Ce tipuri de proiecte au fost finantate anterior? Care sunt sumele alocate si pe ce perioada de timp? Cat dureaza procesul de evaluare a propunerii? (cand veti primi raspuns la solicitarea dvs. atunci cand este posibil. telefonic sau. prin contact personal. pana cand nu aveti siguranta ca dispuneti de toate informatiile privind finantatorul si programul de finantare vizat. In acest scop.

Consulta i sursele de informa ii privitoare la programele de finan ri aflate în desf urare sau în preg tire pentru lansare. Identifica i termenul limit de depunere a proiectelor de finan are. în cele din urm . criteriile de eligibilitate. Pute i începe s discuta i ideile cu oamenii politici. func ionarii i alte personalit i-cheie din zona dumneavoastr .Cum alegem un program de finan ri? Stabili i o list de idei generale de proiect legate de activitatea organiza iei dumneavoastr pentru care dori i s solicita i finan are. finan atorul modific unele caracteristici ale licita iei curente de proiecte fa de licita iile anterioare organizate în cadrul aceluia i program de finan are). Analiza i tipurile de proiecte finan ate anterior în cadrul programelor de finan are (aten ie: de multe ori. Analiza i condi iile financiare: suma minim i maxim care poate fi solicitat .este neutr . evita i s interpreta i nejustificat de favorabil aceste criterii.   . nivelul i structura contribu iei cofinan rii care trebuie asigurat de solicitant. criteriile de evaluare a proiectelor. pentru c analiza comisiei de evaluare . Analiza i obiectivele i priorit ile diferitelor programe de finan are.singura care conteaz .

ONG. culturale) prin sprijinirea financiar a activit ilor unor organiza ii (firme.FINAN ARE NERAMBURSABIL Finan rile nerambursabile sunt destinate sprijinirii desf ur rii unor activit i .) sau persoane. Obiectivele i metodele acceptate de finan ator pentru îndeplinirea acestora trebuie foarte bine cunoscute de c tre solicitantul de finan are  . din cauza situa iei conjuncturale.din domenii pentru care.importante pentru anumite segmente ale societ ii sau pentru dezvoltarea de ansamblu a organismului economic i social . nu exist resurse financiare suficiente accesibile în mod curent Cele mai multe finan ri de acest tip sunt acordate României de alte state sau institu ii interna ionale Finan atorii urm resc atingerea unor obiective generale (economice. institu ii publice etc. sociale.

domeniul sau domeniile vizate i obiectivele pe care inten ioneaz s le realizeze. activit ile i beneficiarii poten iali pe care este dispus s -i finan eze din resursele sale. de exemplu cele ale Uniunii Europene sau cele ale B ncii Mondiale) . În aceast etap este elaborat metodologia care va permite selec ia prin licita ie public de proiecte i finan area efectiv a activit ilor care asigur îndeplinirea în condi ii cât mai bune a obiectivelor finan atorului. .Cum func ioneaz sistemul finan rilor nerambursabile Etapa 1. Finan atorul stabile te .inclusiv prin colaborare cu autorit i ale statului care va beneficia de respectivele finan ri (în cazul unor programe masive de finan are.

Cum func ioneaz sistemul finan rilor nerambursabile Etapa 2. oferind tuturor celor interesa i un pachet informativ care con ine un ghid al programului In ghid sunt explicate detaliat: ce inten ioneaz s realizeze programul i ce condi ii trebuie s îndeplineasc cei care vor s încerce s ob in resurse financiare din aceast surs . Finan atorul lanseaz în mod public programul de finan are respectiv. intervalul de timp pentru care se asigur finan area pentru proiectele câ tig toare . Este reprezentat de licita ia de proiecte. . durata activit ii trebuie s nu dep easc 6. 12. sau 18 luni sau/ i activit ile pot fi finan ate numai pân la o anumit dat calendaristic ) i o cerere de finan are (de regul sub forma unui formular standardizat). limitele minime i maxime ale sumelor care pot fi solicitate printr-un singur proiect. în particular data limit pân la care pot fi depuse proiecte în vederea particip rii la licita ie.de exemplu.

func ie de lista de criterii utilizat de comisie (criterii prezentate solicitan ilor. Perioada de implementare a proiectelor pentru care a fost ob inut finan area nerambursabil . acestea sunt evaluate de c tre comisia de evaluare constituit în etapa întâi. Evaluarea atingerii obiectivelor programului de finan are . Proiectele sunt ierarhizate descresc tor în func ie de punctajul ob inut. fiec rui proiect fiindu-i acordat un anumit punctaj. Dup expirarea perioadei de timp în care pot fi depuse proiectele. o sum mai mic sau egal cu bugetul total oferit de finan ator pentru programul de finan are respectiv Etapa 4. Etapa 5. fiind declarate câ tig toare proiectele care au ob inut punctajele cele mai mari i care solicit . în total.Cum func ioneaz sistemul finan rilor nerambursabile Etapa 3. în cadrul pachetului informativ). de regul .

pentru a dispune de timpul necesar pentru verificarea final Depune i proiectul la adresa anun at limit . înainte de data .nesolicitate expres de finan ator . Alege i programele de finan are cele mai potrivite pentru specificul activit ilor dorite de dumneavoastr Procura i-v pachetului informativ al programului de finan are Completa i documenta ia solicitat de finan ator i colecta i documentele necesare ca anexe obligatorii în cadrul proiectului. strategii guvernamentale în domeniile vizate de proiect etc. 2.).Ce pa i trebuiesc intreprin i pentru participarea la licita ie? 1. Este recomandat s încheia i aceast etap cu cel pu in câteva zile înainte de data limit de depunere a proiectelor. O aten ie special trebuie acordat informa iilor anexe suplimentare . date statistice. 3. de finan ator. scheme. 4.care pot fi utilizate ca argumente în favoarea proiectului dumneavoastr (studii.

PROIECTUL  Cuvantul ³proiect´ este din ce in ce mai utilizat in limbajul curent. durata de derulare este determinat . . organizarea unui eveniment public. fiind delimitata de un inceput i de un sfârsit clar. pentru ca toate poseda dou caracteristici specifice. sunt exemple de proiecte. promovarea pe piata a unui nou produs. Se poate spune ca orice proiect este in mare masura un experiment. caracteristic pentru orice lucru care nu a mai fost facut inainte. etc. i anume: rezultatul ob inut este un produs sau un serviciu nou. Unicitatea rezultatului unui proiect Caracterul de noutate al rezultatului produs in cadrul proiectului implica un anumit grad de necunoscut. Constructia unei cladiri. Toate aceste activitati sunt proiecte. Acest grad de ³necunoscut´ implica de fapt anumite riscuri. pentru ca ceea ce nu este cunoscut este implicit un factor de risc. conceperea unei noi tehnologii. pentru ca nu putem fi siguri de rezultatul obtinut decat la finalul sau.

fiind gandite special pentru a indeplini obiectivele specifice ale proiectului. problema vizata si scopul stabilit. evaluare durabilitate / finantari ulterioare. activitati. rezumat. Elementele unui proiect : scrisoarea de intentie (separata de dosar). obiective. buget anexe. pagina de titlu. anumite elemente organizatorice capata un caracter temporar. justificarea problemei.Deoarece proiectele au date clare de inceput si de sfarsit. PROIECTE DE FINAN ARE Durata proiectului . introducere.

Ordinea în care vi se cere s v prezenta i proiectul v poate conduce adesea pe o pist fals . Ordinea uzual a p r ilor unei propuneri este construit pentru a cre te acurate ea i în elegerea sa atunci când este evaluat i este ineficient dac este aplicat în procesul de scriere a propunerii.Elaborarea unui proiect de finantare   Cea mai important sarcin este realizarea cererii de finan are. Aten ie: NU pierde i din vedere imaginea de ansamblu! Ordinea în care este citit o propunere tipic nu este aceea i cu cea în care ea trebuie elaborat . Conceptul care st la baza acestei abord ri este acela c prin fragmentarea procesului în etape mici se simplific rezolvarea sarcinii. .

activit i.Elaborarea proiectului de finantare Ordinea în care sunt abordate elementele propunerii atunci când aceasta este elaborat : "Elemente principale" problema vizat obiective. evaluare. "Elemente suplimentare" justificarea problemei. rezumat. . anexe. durabilitate / finan ri ulterioare. introducere. buget.  i scopul stabilit. pagina de titlu.

fondurilor solicitate de la finan atorul c ruia ii este adresata cererea i a fondurilor solicitate de la al i finan atori men ionarea modului de finan are în viitor (durabilitatea proiectului) . a fondurilor deja primite.Ce cuprinde un rezumat de proiect?     o scurt prezentare a solicitantului scurt informa ie privind credibilitatea solicitantului prezentarea problemei ce urmeaz a fi abordat scurt prezentare a obiectivelor scurt prezentare a modului de atingere a obiectivelor scurt prezentare a planului de evaluare men ionarea costului total al proiectului.

informa ii care pot fi utilizate în argumentarea proiectului). CV-uri ale echipei proiectului. este necesar trimiterea unei scrisori de inten ie Pentru construirea proiectului se porne te de la informa iile cuprinse în pachetul informativ. Colectarea informa iilor anex necesare (statut juridic al solicitantului i alte documente cu caracter juridic. matrice logic . Activitatea trebuie concentrat în dou direc ii: Completarea formularelor obligatorii (cerere de finan are. . înainte de realizarea propriu-zis a proiectului de finan are. buget.).Cum se construie te un proiect?  În cazul unora dintre finan atori. plan de afaceri etc.

Stabilirea obiectivelor proiectului (c i de atingere a scopului) Atentie! Obiectivele reprezinta ceea ce doriti sa obtineti. 3. Definirea problemei care trebuie rezolvata. . Stabilirea scopului proiectului. nu ceea ce faceti pentru a obtine ceea ce doriti).ELABORAREA PROIECTULUI Ordinea in care sunt organizate informatiile intr-o cerere de finantare este ordinea optima pentru evaluarea sa! O ordine de elaborare a elementelor proiectului de finantare ar putea fi urmatoarea: 1. 2.

Resursele utilizate in aceste activitati se vor regasi in buget 5.Stabilirea activitatilor .ELABORAREA PROIECTULUI 4. Cheltuielile trebuie.ce anume trebuie facut pentru atingerea fiecarui obiectiv (stabilirea actiunilor). . grupate si functie de sursa din care vor fi acoperite: contributia solicitantului sau partenerilor. respectiv cofinantarea nerambursabila 6. Realizarea bugetului. de regula. Justificarea proiectului: argumentati importanta si urgenta problemei vizate in proiect.

a contributiei solicitantului si a cofinantarii solicitate. Rezumatul este ultima componenta redactata . 8. cel mai adesea. sa fie clar si concis 9. vor sa faca investitii pe termen lung. prezentarea succinta a obiectivelor. costul total al proiectului. a activitatilor si a metodologiei de evaluare. Durabilitatea proiectului (modul in care vor fi finantate activitatile din proiect dupa incheierea finantarii nerambursabile). Realizarea rezumatului proiectului: trebuie sa cuprinda prezentarea problemei vizate. prezentarea solicitantului si a credibilitatii sale. ca proiectele pe care le finanteaza sa traiasca cat mai mult timp. Stabilirea titlului proiectului: trebuie sa atraga atentia.ELABORAREA PROIECTULUI 7. Finantatorii sunt interesati. sa evidentieze rezultatele si avantajele proiectului. durabilitatea proiectului.

  . rezolvarea problemei sau stadiul în care dorim sa ajung problema în urma derul rii proiectului.Cum exprim m scopul proiectului Scopul unui proiect reprezint . s-ar putea sa fie vorba de 2 scopuri. nu este cazul a se face acest lucru în aceasta sec iune. de asemenea. de regul . Recomand ri: enun ul trebuie sa fie scurt i concis. daca se întâmpla acest lucru. nu trebuie s apar necesitatea de a folosi conjunc ia " i" pentru a desp r i 2 propozi ii. folosirea cuvântului "prin" atrage dup el explica ii cu privire la modul în care va fi atins scopul proiectului.

proiectul nu poate avea succes. compun cuvântul englezesc SMART (iste ): S . cum.specific . în general. grupint ? M .are organiza ia resursele necesare pentru atingerea lui în timpul dat? T . atins? R .încadrare în timp .sunt m surabile rezultatele? A . .m surabil . ce.realist .OBIECTIVELE PROIECTULUI    metoda de a verifica dac ceea ce se enun a este un obiectiv sau nu. acestea constituie elementele de referinta fata de care se evalueaza succesul sau insuccesul proiectului.este obiectivul clar: cine. indiferent de eforturi si cheltuieli. una lâng alta. Fara o formulare clara a obiectivelor. De asemenea. unde.este un obiectiv care poate fi. când. ini iale care.exist un termen limit ? Obiectivele unui proiect reprezinta punctul de pornire in elaborarea planului proiectului.abordabil . este folosirea ini ialelor unor cuvinte care reprezint caracteristicile pe care trebuie s le întruneasc obiectivele.

ce sarcini trebuie îndeplinite în cadrul flecarei ac iuni (r spunsul va ajuta sa evalua i resursele de care ave i nevoie si planificarea în timp).Ce cuprind activit ile unui proiect? Activitatea este un mijloc de a atinge un obiectiv. . r spunde i-v la urm toarele întreb ri: ce anume ave i de f cut pentru atingerea obiectivelor (r spunsul la aceasta întrebare îl constituie ac iunile ce trebuie întreprinse). cum se vor selecta participan ii (r spunsul va ajuta sa va da i seama daca ve i avea oamenii necesari pentru ducerea activit ilor la bun sfâr it). care sunt datele de începere si terminare a sarcinilor (r spunsul la aceasta întrebare va ajuta sa determina i secven ele în timp). ce resurse sunt necesare pentru îndeplinirea fiec rei sarcini. Pentru a elabora activit ile prin care se atinge un obiectiv.

ca valoare total în bugetul proiectului. dovedind cu documente c dispune i de bunurile materiale i personalul (a a-numita contribu ie în natur ) precum i de resursele financiare care reprezint . Încerca i s asigura i un nivel al acestei co-finan ri mai mare decât procentul minim solicitat . cel pu in procentul minim solicitat de finan ator. au limite maxime acceptate de finan ator Nu v stabili i ca obiectiv solicitarea sumei maxime pe care o ofer finan atorul unui proiect. Rezervele pentru situa ii neprev zute. depune i mai multe proiecte Asigura i co-finan area (contribu ia proprie). Pentru ca organiza ia dumneavoastr s ob in sume mai mari sub form de finan ri nerambursabile. atunci când pot fi incluse în buget.Cum se construie te bugetul unei activit i?   Include i toate cheltuielile absolut necesare. Trebuie stabilite i estimate cât mai precis posibil toate categoriile de cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivelor activit ilor respective. în condi iile de calitate necesare în proiect Nu supradimensiona i cheltuielile peste strictul necesar.

a. fiecare resursa men ionat (personal.) va trebui "tradus " în bani i reg sit în buget.STABILIREA ACTIVIT ILOR   Recomand ri: resursele specificate la sec iunea "activit i" trebuie s corespund cu resursele cerute în buget. . explica i motivele care v-au f cut s alege i metodele pe care le-a i ales. face i o scurt discu ie despre riscul punerii în practica a metodelor respective. echipament s. ar ta i de ce metodele pe care le-a i ales implica o probabilitate mare de atingere a obiectivelor.

încheiere a contractelor de finan are i începere efectiv a finan rii prin acordarea sumei solicitate dureaz câteva luni.Cum se construie te bugetul unei activit i? Este posibil ca proiectul s înceap înainte ca suma oferit de finan ator (de regul . în cadrul prezent rii proiectului posibilitatea solicitan ilor de a achizi iona pentru proiect echipamente din ara de origine a finan atorului. Acest interval poate influen a unele categorii de cheltuieli. Contribu ia proprie a solicitantului trebuie s poat acoperi cheltuielile de func ionare ale proiectului în aceast perioad ine i cont de faptul c întregul proces de evaluare a proiectelor participante la licita ie. estimarea eventualelor venituri aduse de proiect trebuie s in cont de modificarea conjuncturii economice care poate interveni în aceast perioad Finan atorul aminte te. uneori. aceast sum se acord în mai multe tran e) s soseasc . Este recomandat s apela i la aceast solu ie atunci când dispune i de oferte competitive  .

De asemenea. Preg tirea unui buget detaliat i realist permite o imagine mai clara a resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului. .REALIZAREA BUGETULUI PROIECTULUI   În sens mai larg. Bugetul atribuie valoare financiar activit ilor proiectului. Reprezint i un important instrument de control al resurselor financiare ale proiectului. orice abatere trebuie luat în considerare. planificarea generala a proiectului "mergând mâna în mâna" cu cea a bugetului. bugetul de proiect poate fi privit ca o planificare a proiectului din punct de vedere financiar.

avantaje pe care trebuie s le men iona i. societ ii sau anumitor grupuri sociale. va aduce o serie de avantaje comunit ii. este în m sur s abordeze problema respectiva i s duca proiectul la bun sfâr it. . iar amânarea rezolv rii ei are repercusiuni asupra unui grup semnificativ. rezolvarea problemei. organiza ia dvs.Cum justific m proiectul?   În cadrul fiec rui proiect trebuie s convinge i finan atorul de urm toarele aspecte: problema abordata în cadrul proiectului este una real . implicit. atingerea scopului i. trebuie s explica i într-un mod cât mai conving tor ce ar urma s se întâmple dac problema respectiva ar fi l sata nerezolvat . explica i cât mai clar argumentele care sus in aceasta afirma ie.

Descrierea trebuie sa prezinte sumar beneficiile pe care le va aduce derularea proiectului. inclusiv cu autoritatile care asigura eventuala finantare a proiectului. De asemenea. acesta va usura in viitor comunicarea cu toti participantii la proiect. De asemenea. Un titlu sugestiv si scurt creaza o imagine corecta cu privire la proiect chiar inainte ca acesta sa fie studiat si evaluat. precum si motivele elaborarii acestuia. Descrierea generala a proiectului reprezinta o prezentare succinta a situatiei existente si a contextului in care este elaborat proiectul. creaza o imagine favorabila cu privire la cei ce au intocmit proiectul si la ce se asteapta de la proiect. .Descrierea componentelor proiectului  Titlul trebuie sa fie cat mai sugestiv si nu prea lung. Pe de alta parte. recomandabil fiind sa nu se depaseasca 1-3 paragrafe. aceasta trebuie sa sublinieze alinierea proiectului la strategia generala a organizatiei. Aceasta descriere nu trebuie sa fie foarte mare.

respectiv sunt prezentate acele elemente ale proiectului care contribuie in mod direct la indeplinirea obiectivelor. De obicei. de ce este nevoie pentru derularea lor. care sunt eforturile materiale. Calendarul de timp permite urmarirea derularii activit ilor prevazute in cadrul proiectului si identificarea categoriilor de cheltuieli necesare pentru realizarea lor. Prin aceasta descriere se furnizeaza o baza realista pentru evaluarea muncii si costurilor necesare pentru realizarea proiectului. In descrierea proiectului trebuie prezentate toate acele elementele care ajuta la atingerea obiectivelor proiectului. pornindu-se de la obiectivele definite anterior. Altfel spus. Definirea continutului proiectului reprezinta practic prima activitate specifica de management de proiect. calendarul de timp se prezinta sub forma unui tabel/diagrama in care sunt prezentate activitatile si perioadele de timp aferente activitailor respective.  . care trebuie sa fie realistice si care trebuie sa permita derularea tuturor actiuilor asociate activitatii respective. umane si valorice pentru indeplinirea lor. ce presupun aceste activitati. Calendarul de timp presupune asocierea activitatilor descrise in continutul proiectului cu anumite perioade de timp. aici sunt prezentate activitatile care se vor derula in cadrul proiectului.Continutul proiectului si calendarul de timp Continutul proiectului reprezinta locul in care este descris proiectul.

metodologiile de management de proiect (specificand si documentele si procedurile cele mai importante). Procesul de estimare trebuie continuat si rafinat pe parcursul planificarii proiectului. pe masura ce poate fi detaliat continutul (sfera de cuprindere) proiectului. trebuie totusi precizate ordinile de marime ale acestor estimari. echipa de proiect. managerul executiv etc. Luarea acestor riscuri in considerare constituie un factor de care trebuie tinut cont in planificare activitatilor in cadrul proiectulu.Constrangeri. inca de la aparitia ideii proiectului pot fi identificate unele riscuri majore. riscuri. principalele canale de comunicare cu. Organizarea si managementul proiectului include toate aspectele legat de modul in care va fi organizat proiectul. indicand si premisele de la care s-a pornit in realizarea estimarilor. nivelul de autoritate al managerului de proiect. Chiar daca in faza de elaborare a proiectului nu pot fi elaborate niste estimari precise. estimari proiectului. Estimarile se refera la efortul necesar pentru derularea proiectului (exprimat de obicei in ore-munca). desi acestea nu pot fi detaliate din lipsa de informatii. Totusi. dar si la durata proiectului si a costurilor pe care acesta le implica. Riscurile nu se pot identifica in ansamblul lor in faza de concepere a . precum si un inceput favorabil pentru activitatile ulterioare in domeniul managementului riscurilor.

care sunt remise spre analiz i aprobare finan atorului. în urma unei întâlniri de informare detaliat a beneficiarilor (câ tig torii licita iei de proiecte) organizate de finan ator. informa iile ob inute astfel vor fi utilizate în evaluarea proiectului. Finan atorul poate efectua verific ri la locul de desf urare a proiectului. la aceast activitate particip atât beneficiarul cât i finan atorul. se realizeaz evaluarea final a acestuia. În urma aprob rii rapoartelor periodice. . Se acord prima tran din suma total acordat ca finan are nerambursabil (dup eventualele modific ri ale bugetului) i se începe activitatea proiectului. Dup finalul proiectului. sunt acordate celelalte tran e din suma total .Ce se întâmpl dup câ tigarea unui proiect?    Se semneaz contractul de finan are. Beneficiarul realizeaz rapoarte periodice.

. Încadrare foarte buna în obiectivele i prioritatile programului de finan are Planificare atent care poate fi respectat la implementare Indicatori clar defini i.Care sunt caracteristicile unui proiect de succes?      Cererea de finan are este clar i logic elaborat i u or de studiat. chiar dac ideea proiectului nu este neap rat extrem de novatoare. m surabili Proiectul poate continua în condi ii normale dup terminarea finan rii nerambursabile Bugetul este clar i suficient de detaliat Cheltuielile sunt absolut necesare pentru func ionarea proiectului Veniturile au o probabilitate mare de a fi ob inu e Persoanele care vor lucra în cadrul proiectului au experienta necesara Solicitantul are experien în managementul de proiecte Exist o comunicare foarte bun între beneficiar i finan ator. începând din faza de elaborare a proiectului i continuând pe parcursul implementarii sale.

prin semnarea contractului de finan are între finan ator i solicitantul care a depus proiectul câ tig tor. aceste concluzii sunt utile i atunci când sunte i interesat ulterior de un alt program de finan are. etap esen ial în cazul în care inten iona i s depune i un alt proiect. Pentru proiectele necâ tig toare. chiar oferit de alt finan ator .Dup câ tigarea licita iei!!! Pentru proiectele câ tig toare. Între anumite limite. este momentul analizei punctajului ob inut de proiect. urmeaz implementarea propriu-zis a proiectului.

modific rile justificate trebuie argumentate. . respectându-se anumite condi ii prestabilite.Cum se implementeaz un proiect câstigator? Implementarea proiectului înseamna organizarea i desfasurarea efectiva a activit ilor prevazute în proiect. uneori fiind necesar un acord expres al acestuia înainte de a le efectua .activit ile trebuie planificate cât mai bine înca din faza elaborarii proiectului participant la licitatie Bugetul poate fi modificat numai între anumite limite destul de reduse. Observa ii specifice:   Posibilit ile de modificare a planului de activitate sunt reduse i trebuie argumentate în fa a finan atorului. Pentru achizi ii de bunuri de valori ridicate finan atorul poate solicita organizarea unor licitatii. orice modificare major neaprobata în prealabil de finan ator ducând la încheierea contractului de finan are. Se recomanda respectarea echipei proiectului care a fost prezentat în cadrul cererii de finan are i anexele sale .

conturi analitice distincte etc.  Exist reguli stricte privind organiza ia care poate efectua cheltuieli utilizând resursele financiare nerambursabile primite (deseori. ordine de plata etc.).Cum se implementeaz un proiect câstigator? Finan atorul solicit .). unele programe ale B ncii Mondiale) beneficiarul nu prime te direct suma câstigata prin proiect. În unele cazuri (de exemplu. organizarea în mod separat a eviden ei financiar-contabile a proiectului (cont bancar separat. . chitan e fiscale. acoperind inclusiv eventualele cheltuieli realizate de partenerii s i în cadrul proiectului) i documentele justificative acceptate pentru decontarea cheltuielilor efectuate (facturi. o alt organiza ie separat pl tind în numele beneficiarilor toate cheltuielile acestora realizate în cadrul proiectului. solicitantul coordonator al proiectului este singura organiza ie care are dreptul s dispun utilizarea banilor din contul bancar al proiectului. de regul . bonuri fiscale.

la ce termene. . cu ce costuri. Pasul 3: Managementul planului de lucru Nu e suficient sa avem un plan bun. in ce conditii si pentru ce beneficii. raportandu-ne la ce ne-am planificat.Managementul proiectelor in noua pasi Pasul1: Definirea proiectului Este normal ca toti participantii la un proiect sa aiba o intelegere comuna asupra a ce trebuie facut. Pasul 2: Elaborarea planului de lucru Inainte de a incepe munca. avem nevoie de un plan prin care sa definim cum vom indeplini obiectivele proiectului. trebuie sa ne asiguram ca acesta este pus in practica si ca putem masura rezultatele obtinute.

Prin natura sa unica. Pentru a fi siguri ca proiectul va livra ceea ce s-a stabilit. orice proiect implica riscuri. astfel incat rezultatul sa fie cel asteptat. pentru gestionarea carora ne sunt necesare tehnici specifice Pasul 5: Managementul continutului proiectului Pasul 6: Managementul comunicarii in proiecte Pasul 7: Managementul riscurilor . Pentru a facilita rezolvarea acestora. Comunicarea este mijlocul prin care participantii la un proiect isi pot conjuga eforturile si activitatile. trebuie sa realizam un control al schimbarilor asupra continutului. Continutul sau sfera de cuprindere a proiectului presupune descrierea a ce este in interiorul proiectului si ce este in afara sa. exista o serie de tehnici si unelte.Managementul proiectelor in noua pasi Pasul 4: Managementul situatiilor dificile De multe ori apar probleme pe care nu le putem rezolva in cadrul echipei de proiect.

pentru a putea regasi cu usurinta informatiile necesare. Trebuie sa ne asiguram ca putem gestiona eficient documentele proiectului. Succes! .Managementul proiectelor in noua pasi Pasul 8: Managementul documentatiei de proiect Cu cat proiectul este mai complex. Asadar. avem deja o harta care descrie pasii de urmat in drumul de la o idee la succesul proiectului. cu atat creste volumul documentatiei. Pasul 9: Managementul calitatii Scopul acestui pas este intelegerea asteptarilor in domeniul calitatii scontate a produsului si punerea in aplicare a proceselor necesare pentru satisfacerea acestor asteptari.