OBJEKTIF
Memahami maksud perakaunan secara umum dan perbezaannya dengan simpan kira serta sedikit latar belakang sejarah kewujudan bidang perakaunan. Mengenalpasti pengguna dalaman dan pengguna luaran maklumat perakaunan. Mengetahui cabang perakaunan. Mengetahui jenis-jenis penyata kewangan. jenisMengenalpasti entiti dan aktiviti perniagaan.

1 Definisi Perakaunan Perakaunan merupakan satu proses Mengenalpasti Merekod dan mengkelas Meringkas Melapor Mentafsir .1.

.1.membuat keputusan untuk masa depan. .2 Pengguna Maklumat Perakaunan Pengguna Dalaman Pihak Pengurusan .menilai keputusan pengurusan yang lepas.

nilai kebolehan perniagaan untuk bayar balik hutang serta faedah atas pinjaman. . Pihak Bank / Pemiutang . Lembaga Hasil Dalam Negeri .untuk lihat prestasi perniagaan sebelum membuat keputusan.jumlah dividen yang diterima .ketahui sumber kewangan perniagaan.untuk tentukan jumlah cukai yang perlu dibayar ikut keuntungan perniagaan.ketahui nilai modal yang dilaburkan. Bakal Pelabur .   Pengguna Luaran Pelabur Sedia Ada . .

mengelas dan meringkas urusniaga dalam nilai wang kepada bentuk penyata kewangan. mengelas.1. menganalisis dan mengkomunikasi maklumatmaklumatmaklumat dari peristiwa ekonomi.3 Perbezaan antara Perakaunan dan Simpankira Perakaunan Adalah proses merekod. Simpankira Sebahagian daripada perakaunan. meringkas. dimana ia merupakan proses merekod. .

.   Perakaunan Pengurusan Pengguna dalaman Laporan adalah secara terperinci berkenaan jabatan.1. Contoh laporan adalah belanjawan dan laporan prestasi.4 Cabang Perakaunan   Perakaunan Kewangan Pengguna dalaman dan luaran Laporan ringkas berkenaan dengan firma secara keseluruhan Mengikut standard perakaunan. bahagian atau cawangan.

1. Liabiliti Terhad dimana pemegang saham tidak menanggung beban hutang syarikat. Terbahagi kepada Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Awam Berhad. . Berpotensi untuk berkemabang kerana saham diterbitkan untuk mendapatkan dana tambahan.5 Jenis-jenis Milikan JenisPerniagaan Pemilikan Tunggal Dimiliki oleh seorang individu Bersaiz kecil dari segi modal dan operasinya Liabiliti tidak terhad kerana pemilik menanggung semua hutang Perkongsian Mengikut Akta Perkongsian 1966 Mempunyai potensi untuk berkembang dengan mudah Liabiliti tidak terhad dimana pekongsi secara peribadi menanggung semua hutang perkongsian Syarikat Pendaftaran dibuat dengan CCM (Companies Commission of Malaysia) mengikut Akta Syarikat 1965.

6 Jenis-jenis Aktiviti JenisPerniagaan Perkhidmatan Klinik swasta. firma guaman dan firma akauntan.1. Kilang Nestle . Pembarangan Runcit dan Pemborong Perkilangan Kilang Johnson & Johnson.

4 Penyata Aliran Tunai .1.2 Penyata Ekuiti Pemilik 1.7.7.7 Jenis-jenis Penyata JenisKewangan 1.7.3 Kunci Kira-kira Kira1.7.1 Penyata Pendapatan 1.

.7. Tujuan: Untuk melaporkan kejayaan atau keberuntungan dalam operasi perniagaan syarikat atau firma dalam satu-satu satutempoh perakaunan.1.1 Penyata Pendapatan ItemItem-item yang dimasukkan ialah hasil atau pendapatan kepada perniagaan dan perbelanjaan yang terlibat untuk mendapatkan hasil berkenaan.

Contoh: Penyata Ekuiti Pemilik Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2006 Ekuiti Pemilik: Modal Saham 40.000 Pendapatan Tertahan 36.7.760 .2 Penyata Ekuiti Pemilik Untuk mengetahui jumlah ekuiti yang dimiliki oleh sesuatu perniagaan.1.760 Jumlah ekuiti pemilik 76.

bakiliabiliti dan ekuiti pemilik.1.3 Kunci Kira-kira KiraDisediakan untuk melihat kedudukan kewangan sesuatu perniagaan pada satusatusatu tarikh. . Didalamnya disenaraikan baki-baki aset.7.

aktivitipelaburan dan pembiayaan sesuatu organisasi untuk suatu tempoh mengikut format tertentu yang boleh menyelaraskan baki awal dan akhir tunai.1.4 Penyata Aliran Tunai Melaporkan penerimaan tunai. .7. pembayaran tunai dan perubahan dalam tunai hasil daripada aktiviti-aktiviti operasi.

Penyata Aliran Tunai Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2006 Aliran Tunai dari Aktiviti Operasi: Tunai diterima untuk hasil Tunai dibayar untuk belanja Aliran Tunai dari Aktiviti Pelaburan: Belian aset Jualan aset Aliran Tunai dari Aktiviti Pembiayaan: Terbitan saham Bayaran dividen Pertambahan dalam Tunai Bersih Baki Tunai Awal Baki Tunai Akhir xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx .

8.2 Institut Akauntan Malaysia (MIA) 1.8.3 Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) .1.8 Badan-badan Perakaunan Malaysia 1.8.1 Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) 1.

menyediakan dan meluluskan dana untuk pembiayaan operasi. standardMempunyai satu badan penasihat yang dikenali sebagai Financial Reporting Foundation (FRF) yang berperanan sebagai penasihat perkara pelaporan kewangan.1. Tujuannya untuk memastikan kualiti dan penguatkuasaan standard-standard perakaunan.1 Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB)  Dibentuk sebagai sebuah badan autoriti untuk membangunkan dan menerbitkan standard perakaunan bagi Malaysia.8. mengawasi operasi MASB. .

sebaik sahaja Akta Akauntan 1967 dikuatkuasakan.8.2 Institut Akauntan Malaysia (MIA)  Ditubuhkan pada 1967.1. Diberikan kuasa mutlak dalam pengiktirafan kelulusan untuk 10 buah badan perakaunan luar negara dan satu badan perakaunan tempatan (MICPA) serta kesemua ijazah perakaunan dari IPTA. . Menjadi badan untuk mengawal selia para akauntan supaya mematuhi peraturan dan etika profesion perakaunan.

.1. pembangunan dan pengumuman berkaitan dengan perakaunan. Terlibat secara aktif dalam penyelidikan. Bertanggungjawab melatih akauntanakauntanakauntan bertauliah. pengauditan dan standard-standard standardpelaporan sejak tahun 2002.8.3 INSTITUT AKAUNTAN BERTAULIAH MALAYSIA (MICPA)  Ditubuhkan pada 1958.

Anda dikehendaki kenalpasti dua kumpulan pengguna dan terangkan bagaimana maklumat perakaunan berguna kepada mereka. Nyatakan tiga (3) pengguna maklumat perakaunan. .SOALAN:  Objektif laporan penyata kewangan adalah menghubungkan maklumat perakaunan kepada penggunan. Terangkan mengapa setiap satu daripada pengguna tersebut memerlukan maklumat kewangan sesebuah perniagaan.

  Nyatakan tiga ciri bagi setiap jenis pemilikan perniagaan Berikan tiga perbezaan di antara perkongsian dengan syarikat. Berikan 4 fungsi MIA. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful