Dezvoltarea abilitatilor de comunicare

1

Dezvoltarea abilit ilor de comunicare
1. Procesul i elementele comunic rii 2. Feed-back 3. Comunicare organiza ional 4. Comunicarea cu presa 5. Coresponden a de afaceri 6. Rela iile cu clien ii 7. Comunicare i persuasiune 8. Îmbun t irea abilit ilor de comunicare 9. Preg tirea unei prezent ri 10. Întocmirea unui CV
2

1. Comunicarea
‡ Ocup trei sferturi din via a unui om activ ‡ Este la baza tuturor problemelor lumii

3

. toate canalele. percep ii i în elegeri între diferitele p r i i membri ai unei organiza ii « toate metodele. informa ii. toate schimburile de la o persoan la alta . mijloacele i mediile de comunicare. 4 . re elele i sistemele de comunicare.Defini ie Fluxul de materiale..

Modelul Shannon .Weaver Surs informa ional Emi tor Receptor Destina ie Mesaj Semnal Surs de zgomot Semnal receptat Mesaj 5 .

Modelul lui Berlo SURS Idei Nevoi Inten ii Informa ie Scop CODIFICATOR Deprinderi motorii Sistem muscular Deprinderi senzoriale MESAJ Cod Set de simboluri CANAL Mediu Purt tor DECODIFICATOR Deprinderi motorii Sistem muscular Deprinderi senzoriale RECEPTOR Idei Nevoi Inten ii Informa ie Scop 6 .

Procesul de comunicare EMI TOR RECEPTOR Mesaj decodificat Feed-back encodat Mesaj encodat Feed-back decodificat MESAJ Canale de comunicare FEED .BACK ZGOMOT 7 .

‡ Bruiajul: tulburarea comunic rii de c tre factori de natur material sau psihologic ‡ Distorsiunile: mesajului 8 doar o parte din degrad ri involuntare ale .Perturbarea comunic rii ‡ Blocajul: întreruperea complet a comunic rii. ‡ Filtrajul: se recepteaz informa iile de inute.

unde i cum s te exprimi etc. interdic ii care precizeaz ce po i spune i ce nu.Cauzele perturb rii comunic rii a) La nivelul emi torului ± condi ii exterioare lui. ± fenomene subiective: cadrul de referin . când. sistemul de statute i roluri ale 9 emi torului. . norme.

10 . se vor re ine cu prec dere mesajele negative.Cauzele perturb rii comunic rii b) La nivelul receptorului ± Obiective. ± Subiective: ‡ selectarea informa iilor care corespund cu starea intelectual (Ex: cuvintele necunoscute vor fi l sate la o parte. ‡ filtrarea în func ie de starea afectiv (Ex: la stress.

‡ mentalit i. ‡ norme. ‡ atitudini. i receptor 11 .Cauzele perturb rii comunic rii c) Rela ia dintre emi tor falsificat de ‡ prejudec i.

Cauzele perturb rii comunic rii
d) Con inutul i forma mesajului.
‡

simple, inteligibile;

‡ ermetice i ambigue. e) Canalul i structura de comunicare

12

Atitudini în comunicare
‡ Empatie: ‡ Simpatie: ‡ Antipatie: Eu - Cel

lalt

Eu - Cel lalt

Eu - Cel lalt
13

2. Feedback
14

³consider c am avut o întâlnire fructuoas ´ Verbal: ³nu´. ³mul umesc mult´ Cu solicitudine: ³da. Spontan: ³excelent´. continuarea contactului Formal: un formular de evaluare a opiniei clien ilor Informal: b taia pe um r. ³da´ Non-verbal: plecarea. a ipitul. mi-a fost de folos´. mesajul relaxat 15 .Manifestarea feedback-ului Con tient: încuviin area prin semne Incon tient: privirea pe fereastr .

y S sesizeze ocazia de a ad uga elemente care s u ureze în elegerea. y S se preocupe de termenele lungi tot atât cât de cele imediate. stare de spirit a interlocutorilor). ci i s în eleag interlocutorul.Emi torului eficace y S . y S se asigure de coeren a între ac iuni i declara ii. 16 .i clarifice bine ideile înainte de a începe comunicarea. yS in cont de conext (loc. y S caute nu numai s se fac în eles. or . y S aib o urmare. y S acorde aten ie sub-în elesurilor la fel de mult ca i enun urilor faptice. y S analizaze i s stabileasc obiectivul fiec rei comunic ri.

fotografie ‡ Evaluativ .Feedback ‡ Descriptiv .fotografie + sentiment 17 .fotografie + ra ionament ‡ Experen ial .fotogafie + evaluare ‡ Inferen ial .

18 .alegerea vocabularului i nivelul limbajului sunt juste: ea asigur în elegerea mesajului y Calitate rela iei interpresonale .Condi ii ale feedback-ului eficace y Claritatea mesajului .rela ia r mâne pozitiv indiferent care ar fi natura mesajului.

Discutarea elementelor care pot fi schimbate 5.Feedback eficace (a) 1. chiar în cazul feedback-ului pozitiv 3. descrierilor. Oferirea de alternative 7. Citarea faptelor. Încadrarea în timp cât mai aproape dup eveniment 6. Verificarea corectitudinii recept rii 19 . datelor obiective i precise. Debutul printr-un feedback pozitiv 2. Evitarea judec ilor de valoare asupra persoanei sau personalit ii 4.

evitarea diminu rii lui. mai ales. Oferirea înc a unei anse 11. Valorizarea angajatului i. 20 . Adoptarea unei atitudini flexibile 12. Evitarea exager rilor 10. folosirea tehnicii reflect rii 14.Feedback eficace (a) 8. Asumarea con inutului mesajului 9. Adoptarea unei atitudini de ascultare activ când angajatul î i exprim punctul de vedere 13. Observarea reac iilor non verbale ale angajatului.

Feedback eficace (1) Prezentarea la început a aspectelor pozitive Motive: 1. aspectele pozitive sunt trecute cu vederea 4.un motor important al activit ilor 2. Reac ia natural în cultura european este eviden ierea aspectelor negative i gre elilor 3. În graba de a critica. Critica provoac intrarea în defensiv Avantaje a) Se stabilesc mai u or rela ii de colaborare b) Criticile ulterioare pot fi ascultate i însu ite mai u or. 21 i riposta . Stima celorlal i .

descrierilor. citarea faptelor. Comentariile generale sunt insuficiente pentru dezvoltarea aptitudinilor subiectului 2. 22 . datelor obiective i precise. chiar în cazul feedback-ului pozitiv Motive 1.Feedback eficace (2) Folosirea elementelor concrete. Generalit ile sunt mai pu in credibile i mai u or de contracarat Avantaje a) Induc obiectivitate i încredere b) Formeaz o baz solid pentru analize c) Sunt dificil de comb tut.

Feedback eficace (3) Evitarea judec ilor de valoare asupra persoanei sau personalit ii mai ales la feedback-ul negativ Motive 1. Necesit un volum mare de informa ii i o analiz atent a acestora Avantaje a) Comunicare mai eficient b) Men inerea obiectivit ii. 23 . Se refer la elemente care se modific extrem de greu 2.

Orientarea spre construc ie i îmbun t ire 2. 24 .Feedback eficace (4) Discutarea elementelor care pot fi schimbate Motive 1. Inutilitatea sau chiar nocivitatea demersului Avantaje a) Comunicare mai eficient b) Furizarea de indicii pentru îmbun t ire.

Feedback eficace (5) Încadrarea în timp cât mai aproape dup eveniment Motive 1. Accentuarea leg turii cauzale 2. 25 . Informa iile memorizate se perimeaz în timp Avantaje a) Ob inerea efectului maxim b) Reducerea timpului de discu ii.

26 . Sunt un început de analiz a situa iei Avantaje a) Transform procesul de feedback negativ într-o sugestie pozitiv b) Orientarea spre rezolvarea problemelor iar nu spre c utarea vinov iilor. Sugestiile sunt mai bune decât simpla critic 2.Feedback eficace (6) Oferirea de alternative Motive 1.

Convenirea asupra no iunilor i contextului este o condi ie a comunic rii Avantaje a) Asigurarea unei bune comunic ri b) Evitarea unor conflicte.Feedback eficace (7) Verificarea corectitudinii recept rii Motive 1. Mesajul receptat nu este întotdeauna la fel cu cel emis 2. 27 .

Feedback eficace (8)
Asumarea con inutului mesajului
Motive 1. Formul rile de tipul « se spune c « » au credibilitate redus 2. Evitarea responsabilit ilor este un exemplu prost Avantaje a) M re te obiectivitatea i credibilitatea mesajului b) Asigur o participare mai intens i responsabil .
28

Feedback eficace (9)
Evitarea exager rilor calitative i cantitative
Motive 1. Mesajul abundent este mai greu de recep ionat 2. Exager rile calitative fac mesajul incredibil Avantaje a) Men inerea clarit ii i obiectvit ii mesajului b) Sus inerea încrederii în persoan i proces.
29

Feedback eficace (10)
Oferirea înc a unei anse
Motive 1. Feedback care impune o schimbare sau constrângere, determin o reac ie de rezisten sau deteriorarea rela iilor 2. Feedback-ul nu înseamn impunerea propriilor convingeri i comportamente Avantaje a) Posibilitatea de a alege varianta de rezolvare cre te motivarea b) Analizarea consecin elor schimb rii sau continuit ii ajut la determinarea optimului.
30

Feedback eficace (11) Adoptarea unei atitudini flexibile Motive 1. 31 . Prevenirea întreruperii comunic rii Avantaje a) Mediu propice comunic rii b) Posibilitatea coment rii mai multor variante. Adaptarea la profilul interlocutorului i la situa ie 2. .

32 . Stimularea exprim rii interlocutorului Avantaje a) Îmbun t irea comunic rii b) Rela ii personale mai bune.Feedback eficace (12) Adoptarea unei atitudini de ascultare activ când angajatul î i exprim punctul de vedere. folosirea tehnicii reflect rii Motive 1. În elegerea corect a mesajului 2.

f r interes). y Evitarea de a se l sa descurajat când mesajul este greu de în eles. nou. y Evitarea de a da aten ie numai datelor (faptelor). y Evitarea de a judeca (deja auzit. y Concentrarea aten iei asupra mesajului. 33 .Ascultarea activ y C utarea sesiz rii ideii conduc toare. y Ar tarea de receptivitate la mesajele non verbale. y Evitarea l s rii emo iilor s intre în joc. y Evitarea de a argumenta sau contesta ideile emise înainte de a se asigura de buna lor în elegere.

Reformularea«. «. 34 .o tehnic de dezvoltat Ascultarea activ este o prob de respect i se traduce prinr-o capacitate de a reformula mesajele cu propriile cuvinte.

35 . Asigurarea c în elegerea este corect Avantaje a) Îmbog irea mesajului receptat b) Posibilitatea modific rii mesajului în func ie de reac iile interlocutorului. Confirmarea veridicit ii mesajului 2.Feedback eficace (13) Observarea reac iilor non verbale Motive 1.

Diminuarea interlocutorului blocheaz comunicarea Avantaje a) Crearea unui mediu propice recept rii ideilor b) Îmbun t irea rela iilor interpersonale. evitarea diminu rii lui Motive 1. mai ales. Oamenii in la imaginea proprie 2.Feedback eficace (14) Valorizarea interlocutorului i. 36 .

Recep ionarea feedback-ului La cap tul receptor al procesului de feedback ne putem ajuta pe noi în ine încurajându-l pe emitent. 37 .

38 .Recep ionarea feedback-ului Ascultarea ‡ Chiar când mesajul este nepl cut ‡ Cunoa terea p rerii altora este important ‡ Scimbarea sau men inerea trebuie decise în cuno tin de cauz .

Recep ionarea feedback-ului Asigurarea asupra corectitudinii în elegerii mesajului ‡ ‡ Metoda cea mai eficace este reformularea Se pot evita comportamentele inadecvate. 39 .

se poate observa dac ace tia împ rt esc acela i punct de vedere.Recep ionarea feedback-ului Verificarea împreun cu ceilal i ‡ O singur surs de informa ii poate duce la o concluzie particular despre care d impresia c este împ rt it de toat lumea. ‡ Verificând un feedback împreun cu al ii. 40 .

Recep ionarea feedback-ului Solicitarea feedback-ului ‡ Dorin a de a « proteja » sau del sarea pot s elimine feedback-ul ‡ În acest caz feedback-ul trebuie cerut 41 .

pentru îmbun t irea serviciilor. 42 . pentru adaptarea la cerin ele grupurilor.Recep ionarea feedback-ului Feedback-ul trebuie folosit: ‡ ‡ ‡ ‡ pentru determinarea cerin elor clien ilor. pentru dezvoltarea personal . Feedback-ul este un dar.

Se (ei) -Nu e corect s deranjezi. Eu (noi) -Mi-ar pl cea s fie mai lini te.Registrele mesajelor Situa ii Un grup face zgomot deranjându-i pe ceilal i Tu (voi) -Sunte i prea zgomoto i! -A i putea s v lini ti i -Vre i s m asculta i? -Nu i-e ru ine? -Ai putea s i ceri scuze. -A vrea s aud altceva.. 43 Cineva se exprim grosolan . -Un pic de lini te! -Ce se petrece? -Nu se vorbe te a a. -E mai bine s taci. -A tept s putem lucra. -M întreb ce se petrece. -Spune ce nu e în regul . -Mâine va fi mai bine. -Ar trebui s m sup r sau s m indignez? -N-am auzit.

.. . . . . .. ... Tu (voi) Se (ei) ..... . . .. . ... .... 44 . . . Eu (noi) ± . ....... eful v-a uitat cererea de concediu pentru un eveniment important.. .Registrele mesajelor Situa ii Un grup de clien i contesteaz vehement competen a echipei de interven ie.

obiective.Superior) yProbleme i excep ii ySugestii de îmbun t ire i perfec ionare yRevendic ri i dispute yinforma ii financiar contabile COMUNICARE DESCENDENT (Superior-Subordonat) yImplementare de scopuri. Comunicarea organizationala COMUNICAREA ASCENDENT (Subordonat . strategii.3. yNorme de munc yPractici i proceduri yFeedbackuri privind performan a yÎndoctrinare COMUNICARE ORIZONTAL (interactiv ) ‡Solu ionarea problemelor interdepartamentale yCoordonare interdepartamental yDirective pe linie departamental INTERPRETARE INFLUEN ARE 45 .

‡ Motivarea membrilor organiza iei . sup rarea etc. ‡ Controlul i coordonarea eforturilor individuale . prin evitarea suprapunerii sarcinilor etc. ‡ Exprimarea de sentimente i emo ii .prin cre terea expectan elor i instrumentalit ilor. bucuria.Func iile comunic rii în organiza ie ‡ Furnizarea de informa ii despre obiective. standardele comportamentale.prin comunicarea rolurilor. desemnarea unor sarcini specifice i dificile. feed-back. regulilor i normelor. modul de îndeplinire a sarcinilor.st rile afective pozitive i negative. 46 . nevoile de schimbare etc.

7 factori ai comunic rii (Barnard) ‡ ‡ ‡ ‡ Canalele de comunicare cunoscute bine. 47 . ‡ Persoanele care reprezint centri de comunicare s fie competente. Linia formal complet a comunic rii utilizat în mod normal. Un canal de comunicare pentru fiecare angajat. ‡ Linia comunic rii nu trebuie întrerupt atâta timp cât organiza ia func ioneaz . ‡ Fiecare comunicare trebuie autentificat . Canalul de comunicare cât mai direct i scurt.

‡ Cu cât mediul este mai schimb tor. cu atât oamenii sunt mai deschi i spre recep ionarea informa iilor. ‡ Un mesaj perceput ca fiind congruent într-o situa ie poate 48 fi interpretat ca incongruent în alta. .Comunicarea descendent Importan a receptorului ‡ Interpretarea informa iilor la minima rezisten . valorile i reprezent rile lor. ‡ Mesajele care faciliteaz satisfacerea nevoilor sunt mai u or acceptate decât cele care nu faciliteaz sau stopeaz satifacerea nevoilor. ‡ Oamenii sunt receptivi la mesajele care sunt consonante cu credin ele. ‡ Mesajele incongruente cu valorile genereaz mai mult rezisten decât cele incongruente logic.

chestionarele de atitudine i interviurile la ie irea din organiza ie ‡ Tehnicile participative 49 .Ameliorarea comunic rii între subordona i i superiori ‡ Procedura revendic rilor ‡ Politica u ilor deschise ‡ Consultan a.

Comunicarea interactiv ‡ Împ rt irea informa iilor ‡ Coordonarea sarcinilor ‡ Rezolvarea problemelor ‡ Rezolvarea conflictelor 50 .

Comunicarea informal E D C B B A A E C D F K K G E C I H B K C J A D B F J I F A D Linie unic Bârf Probabilitate Ciorchine 51 .

Ameliorarea comunic rii organiza ionale ‡ Reproiecarea structurilor ‡ Reglementarea comunic rii ‡ Folosirea tehnologiei informa iei 52 .

Început pozitiv (exprimarea câtorva aspecte pozitive ale colabor rii anterioare sau despre interlocutor). Solicitarea deschis a ajutorului pentru rezolvarea problemei (pornind de la premiza c angajatul cunoa te cel mai bine situa ia). 3. f r evaluare sau inferen ). verificabile. 5. Ascultarea explica iilor angajatului. 4. 53 .Rezolvarea unei probleme (1) 1. Feed-back descriptiv asupra problemei de rezolvat (enun area faptelor concrete. Întrevedere între patru ochi (pentru a nu devaloriza angajatul). 2.

9. 10. Elaborarea unui plan de activit i cu responsabilit i atât pentru angajat cât i pentru supervizor (care s cuprind : activit i. Analizarea împreun a problemei. 7. responsabilit i i resurse). Identificarea împreun a solu iilor posibile i alegerea variantei optime. 54 . Încheiere pozitiv (exprimarea încrederii în angajat în privin a rezolv rii problemei de randament i a activit ii viitoare). 8. termene. Stabilirea datei pentru urm toarea întrevedere cu scopul evalu rii rezultatelor.Rezolvarea unei probleme (2) 6.

Comunicarea cu presa 4.1. Comunicatul de pres ± ± ± ± ± ± ± ± titlul rezum un fapt esen ial informa ii selec ionate lectur u oar f r multe cifre trei paragrafe: Prezent. Viitor r spunsuri la: Ce? De ce? Spre ce? 20 de rânduri persoan de contact 55 . Trecut.4.

4.2. Dosarul de pres . Comunicarea cu presa 4.u ureaz redactarea articolelor ± informa ii faptice ± explica ii i comentarii ± con inut: ‡ comunicat de pres ‡ sumar ‡ fi e sau rubrici ordonate logic 56 .

chiar exclusivit i 57 .oc.4.3. Interviul ± preg tit (inclusiv cunoa terea partenerului i a stilului lui) ± con inutul prezent rii: ‡ expunerea faptelor ‡ argumentarea ‡ exemple alese cu grij ± forma: ‡ disponibilitate ‡ 2-3 informa ii . Comunicarea cu presa 4.

4. Conferin a de pres ± planificarea activit ilor i bugetului ± organizarea: ‡ invita ii ‡ aranjarea meselor ‡ atribuirea locurilor ± desf urarea ‡ ordinea interven iilor ‡ concizie i eficacitate ‡ recurs la anecdotic i umor ± un coctail la final 58 .4. Comunicarea cu presa 4.

Corespondenta de afaceri ‡ Scrisori / Faxuri / E-mail-uri ‡ S arate profesionalism ‡ S fie bine întocmit ‡ S fie corect gramatical ‡ S aib form îngrijit ‡ Semnatarul s fie identificabil 59 .5.

simpl . prompt (Referiri personale dup introducere sau la final) Pu in umor i aprecierea destinatarului Primul paragraf relev scopul Paragrafele f cute dup o list de puncte de atins F r exager ri sau ambiguit i Interesant 60 .O scrisoare de afaceri obi nuit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Scurt Îngrijit .

6. Determinarea satisfac iei clien ilor 61 .5. Comportamentul fa de clien i 6.2.4. Comunicarea în vânzare 6.3. Rela iile cu clien ii 6.1. Tratarea cerin elor clien ilor 6. Determinarea nevoilor clien ilor 6.

Evitarea întreruperilor i distorsiunilor de clien i 2. mai mult decât pe vorbire: a urm ri interlocutorul în loc de a-l conduce. Recurgerea la întreb ri ‡ Reduce i elimin întreruperile i distorsiunile ‡ Ingredient pentru ob inerea informa iei ‡ Î i demonstreaz interesul i voin a de a în elege i de a se apropia ‡ Nici un contra-interogatoriu 4. Inversarea rolurilor 62 . chiar i în cazul compatibilit ii obiectivelor. 5.6. permite celuilalt s explice cadrul s u de referin .1. Perceperea eronat poate conduce la un e ec. Ascultare activ Accent pe ascultare. Comportamentul fa 1. 3.

Probleme de comunicare cu clien ii 1. Solu ii: ± Vorbe te astfel încât s te faci în eles ± Ascult atent menifestându. nu despre altcineva 63 .i în mod direct în elegerea ± Vorbe te cu un scop precis ±Vorbe te despre sine. Obstacole: ± Ascultare par ial ± Ecrane sau prisme pe canalele de comunicare 2.

i salveze propriile principii 64 .Probleme de percep ie 1. SOLU II: ± Schimb impresii cu cel lalt ±participe la -lproces lalt. determinându-l s Cointereseaz pe cel ± Sesizeaz ocazia de ³a-l deruta´ pe cel lalt ± Pune-te în pielea celuilalt ± Ajut -l pe cel lalt s . OBSTACOLE: ±inten iile celuilalt nu corespund neap rat cu Temerile noastre ± Dificult ile noastre nu sunt neap rat i ale celuilalt 2.

Solu ii: 65 . Obstacole: ± bruscarea susceptibilit ii celuilalt ± a fi sau a p rea insensibil ± a fi intempestiv ±sentimente i perecunoa terea propriilor în elegerea i cele ale altora ± evitarea r spunsului cu mânie la mânie ±reciprocit ii emo iilor i acceptarea exprimarea ± gesturi simbolice semnificative ± construirea unei rela ii personalizate 2.Probleme de afectivitate 1.

Câteva reguli de conduit ± Analiza i celelalte p r i i cea proprie ± F r judec i pripite ± Supraveghea i propriile prejudec i ± Lua i noti e ± Asculta i-l pe cel lalt (a teptând rândul s vorbi i) ± Controla i-v emo iile i pe cele ale altora (în special pe cele ale membrilor echipei ) ± Folosi i-v de propunerile celorlal i pentru a formula altele noi 66 .

Determinarea nevoilor clien ilor ‡ Nevoi explicite ‡ Nevoi implicite Exerci iu: întocmi i în echip o list cu metodele de determinare a nevoiilor clien ilor actuali i poten iali.2.6. Timp de lucru: 15 min. fiecare echip 67 . Timp de prezentare: 5 min.

6.3. Comunicarea în vânzare ‡ inut asem n toare cu a clientului ‡ Comportament curtenitor ‡ Evitarea gesturilor enervante ‡ Început pozitiv ‡ Întreb ri cheie pentru aflarea nevoilor ‡ Ascultare atent 68 .

6. Tratarea cerin elor clien ilor ‡ Abordare pozitiv ‡ Cerere de clarificare ‡ Chestionarea pentru ob inerea r spunsului la propriile obiec ii ‡ C utarea împreun a solu iei optime 69 .4.

Timp de prezentare: 5 min.6.5. fiecare echip 70 . Determinarea satisfac iei clien ilor Exerci iu: întocmi i în echip o list cu întreb ri pentru determinare a satisfac iei clien ilor actuali. Timp de lucru: 15 min.

6.6. Comunicarea public Registre de comunicare public : ‡ Informare i explicare ‡ Promovare i valorizare a institu iilor publice i a serviciilor oferite ‡ Dezbatere a proiectelor i solu iilor 71 .

Primirea i orientarea 2. Dialogul 4. Comunicarea rela iei ‡ ‡ ‡ Informarea din datorie Pedagogia transmiterii unui mesaj complex Includerea comunic rii în serviciul oferit 72 .Rela ia serviciilor publice cu utilizatorii 1. Ascultarea ± ± ± ± Sondaje Anchete calitative Convorbiri în grup Individual 3.

Ordona i în func ie de fezabilitate. 4. 3. f r restric ii. Ordona i în func ie de importan .Cele 7 schimb ri Exerci iu de grupuri 1. 2. Imagina i-v . 73 . Compara i rezultatele. 7 schimb ri pe care le dori i în metodele de comunicare din companie.

Reformuleaz d. Împiedic refuzul 74 . Principii de persuasiune 7. St pâne te. Comunicare i persuasiune 7.i adversarul c..2. Construie te o punte e.1. O tehnica de persuasiune a. Dezarmeaz .i reac iile b.

7. Principii de persuasiune ‡ Ethos ‡ Logos ‡ Pathos Aristotel 75  Încredere  Ra iune  Sim ire .1.

Principii de persuasiune a.1. Contrastul 76 .7.

Reciprocitatea 77 . Principii de persuasiune b.7.1.

1.7. Coeren a 78 . Principii de persuasiune c.

Dovada social 79 . Principii de persuasiune d.1.7.

7.1. Principii de persuasiune e. Autoritatea 80 .

Simpatia ‡ Aspectul fizic ‡ Asem narea ‡ Complimentele ‡ Cooperarea ‡ Asocierea de idei 81 .7. Principii de persuasiune f.1.

1.7. Insuficien a 82 . Principii de persuasiune g.

O tehnica de persuasiune a.7. Stapânirea reactiilor Reac ii fire ti: ‡ Contralovitura ‡ Cedarea ‡ Abandonul 83 .2.

O tehnica de persuasiune a.Stapânirea reactiilor Recomand ri: ‡ fii calm ‡ ‡ ‡ judec obiectiv gânde te-te la câ tig ‡ ‡ recunoa te jocul ‡ identific .2.i timp de gândire 84 .i interesul ‡ identific .i ultima solu ie ‡ hot r te dac merit discu ia ‡ ‡ beton atacuri capcane ia.7.

Dezarmarea adversarului ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ascult atent În elege problema Aprob când este cazul ‡ accept f r concesii ‡ ob ine încuviin area ‡ acordeaz -te Accept adversarul a a cum este Exprim .b.i opinia f r s provoci Creeaz un climat favorabil 85 .

Reformularea ‡ Pune întreb ri ‡ De ce? ‡ Schimb -i tactica ‡ ‡ ‡ ‡ De ce nu? Ce-ar fi dac ? Cere-i sfatul Cere-i s justifice ‡ dep e te barierele ‡ Stabili i de comun acord regulile jocului 86 ‡ dezamorseaz atacurile ‡ d -l de gol .c.

prea repede Solu ii: ‡ f -l s se implice ‡ continu ideile lui ‡ accept critica ‡ ofer alternative ‡ satisf -i toate interesele ‡ ajut -l s salveze aparen ele ‡ ajut -l s schimbe direc ia ‡ nu te gr bi 87 .d. Puntea Obstacole : ‡ ideea nu-i apar ine ‡ interesele nu-i sunt satisf cute ‡ teama de tirbirea reputa iei ‡ prea mult.

e. nu amenin a ‡ prezint ultima solu ie ‡ NU LUPTA PENTRU VICTORIE CI PENTRU AVANTAJE RECIPROCE 88 . Împiedicarea refuzului ‡ deschide-i ochii ‡ prezint -i consecin ele ‡ avertizeaz .

Am interese exterioare muncii? 7.8. Diagnosticul 1. Nu 3. Îmi place s întâlnesc oameni? 4. Rutina este necesar ? 1. Nu 5. Nu 2. Nu Uneori Uneori Uneori Uneori Uneori Uneori Uneori 89 Da Da Da Da Da Da Da 4. Îmi place s conduc edin e? 6.1. Nu 7. Nu . Lucrez bine singur? 2. Nu 6. Sunt organizat? 3. Îmbunatatirea abilitatilor de comunicare 8. Fac fa stresului? 5.

Proiectele noi sunt binevenite? 12.8. M sup r când sunt criticat? 10. Am grij cum m îmbrac? 14.Nu Uneori 14.Nu Uneori 12. Citesc regulat ziarele? 9.1. Îmi place munca în echip ? 13.Nu Uneori 13. Nu 9.Nu Uneori 11. Îmbun t irea abilit ilor de comunicare 8. Nu Uneori Uneori Da Da Da Da Da Da Da 90 10. Sunt ambi ios? 8. Diagnosticul 8. Vreau s -mi dezvolt abilit ile? 11.Nu Uneori .

Nu Uneori 19.Nu Uneori Da Da Da Da Da Da Da 91 21. Diagnosticul 15. Lucrez sub presiune? 18.8. Am vorbit vreodat în public? 17. Ceilal i in seam de ideile mele? 15.Nu Uneori . Îmbun t irea abilit ilor de comunicare 8. Sunt adaptabil? 19. Mi-e team de necunoscut? 20.Nu Uneori 16.Nu Uneori 20.Nu Uneori 18. M în eleg cu colegii? 16.Nu Uneori 17.1. Ceilal i î i amintesc numele meu? 21.

1. Îmbun t irea abilit ilor de comunicare 8.interpretare Majoritate de NU: ‡ Timid. Diagnosticul . retras ‡ Capabil în munc ‡ Lipsa abilit ilor de comunicare ‡ Preferin pentru a fi condus Recomand ri: ‡ Urma i cursuri de comunicare ‡ Deveni i mai abordabil ‡ Încerca i s ie i i în eviden ‡ Descoperi i-v atuurile 92 .8.

8.1. dar crede i c se trece peste contribu ia dv.interpretare Majoritate de UNEORI: ‡ Lucra i în echip .i amintesc numele dv. Diagnosticul . Recomand ri: ‡ Valorifica i-v atuurile ‡ Ie i i mai mult în evien ‡ Antrena i-v în comunicare 93 . ‡ V în elege i cu colegii ‡ V este team de efi ‡ Clien ii v simpatizeaz . Îmbun t irea abilit ilor de comunicare 8. dar nu.

Diagnosticul .1.8. Îmbun t irea abilit ilor de comunicare 8.interpretare Majoritate de DA: ‡ Încrez tor în propriile puteri ‡ Organizat ‡ V instrui i regulat ‡ Ave i anse s ajunge i în vârf Recomand ri: ‡ Feri i-v de prea mult încredere în sine ‡ Îmbun t i i-v imaginea 94 .

Sl biciuni în comunicare: 1. 95 . 5. Diagnosticul Atuuri în comunicare: 1. 7. 7.1. 3. Îmbun t irea abilit ilor de comunicare 8. 4. 6.8. 6. 3. 2. 2. 5. 4.

Comunicare scris 2. Instruire profesional 5. Îmbr c mintea 4. Analiza Domenii de analiz a abilit ilor de comunicare: 1.8. Comunicare oral 3. Siguran a de sine 96 .2. machiaj ) 6. Imagine (coafur . Îmbun t irea abilit ilor de comunicare 8. Rela ii interpersonale 7.

Îmbun t irea abilit ilor de comunicare 8. De ce abilit i am nevoie? 5. Îmi sunt necesare informa ii i de unde le pot ob ine? 7. Pot înv a i singur? 97 . Ce trebuie s schimb la sl biciuni? 4. Analiza Întreb ri pentru atuuri i sl biciuni: 1. De ce instruire am nevoie i cum o pot ob ine? 6. Cum pot îmbun t i atuul? 3.2. Este atu sau sl biciune? 2.8. Exist persoane care m pot ajuta? 8.

3. Planificarea Stabilirea obiectivelor: ‡ Criterii ‡ Termene ‡ Resurse ‡ Specifice ‡ M surabile ‡ Realizabile ‡ Mobilizatoare 98 .8. Îmbun t irea abilit ilor de comunicare 8.

Preg ti i-v serios 4. Scrie i discursul i exersa i 5. Exersa i echipamentul 7. Îmbr ca i-v adecvat 9. Fi i ferm cu cei care v întrerup 10. Descoperi i care va fi auditoriul 2.9. Verifica i sala i echipamentul 6. Cunoa te i-v subiectul 3. Practica i câteva tehnici de calmare 8. Re ine i c auditoriul vrea ca s reu i i 99 . Preg tirea unei prezentari 1.

Date generale: ‡ Numele ‡ Prenumele ‡ Data na terii ‡ Na ionalitatea ‡ Starea civil ‡ Adresa. Alte competen e 6. Specializ ri 9. Brevete. Limbi straine cunoscute 4. Func ia actual 7.10. Experien a profesional 10. Studii (ultimile mai întâi) 3. Întocmirea unui CV 1. Asocia ii profesionale 5. Lucr ri publicate 12. Alte men iuni 100 . e-mail 2. inven ii 11. Vechimea la ultimul loc de munc 8.. tel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful