REAL ZM (GERÇEKÇ L K

)

. yüzy l n ikinci yar s nda romantizmin a r duygusall na tepki olarak ortaya ç km bir ak md r. 19.

.

 . Bunun bilim sahas nda geçerlili i ispatlanm ve sosyal bilimlerde de geçerli olaca savunulmu tur. te Pozitivizmin edebiyata uygulanmas Realizmi do urmu tur. bilim kendini ispatlam t . insan n sadece gördü üne inanmas eklinde özetlenebilecek bir görü ü savunmu lard r. yüzy lda deneysel bilimler son derece geli mi ti. Auguste Comte'un ortaya att Pozitivizm felsefesi de bu dönemde. nsan n hayat n de i tiren birçok teknolojik yenilik ortaya ç km .Realizm Ak m n n Olu tu u Ortam 19.

duyguya ve hayale geni yer veren Romantizme bir tepkidir.Realizmin Özellikleri: Realizm. . gözlemlerini günlük olarak kaydetmi ler sonra da bunlar eserlerinde malzeme olarak kullanm lard r (Bu özellik natüralist yazarlarda da vard r). Bu ak mda gözlem ve ara t rma ön plana ç km t r. Realist yazarlar n ço u anket yöntemiyle bilgi toplam lar.

Realist eserlerde ola anüstü ki i ya da olaylara yer verilmemi günlük ya amda görülen ya da görülebilecek olaylar anlat lm . . nesnel davranm lard r. bir bilim adam gibi davranm t r. ´foto rafç gerçekçilikµ anlay benimsenmi tir. Realizmde gerçekler oldu u gibi yans t lm . Realist sanatç . sanatç lar eserlerine ki iliklerini (duygular n ) katmam .

 Realist eserlerde insan ya ad çevre içinde ele al nm . ki ili in olu mas nda çevresel ko ullara dikkat çekilmi ve eserlerde çevre betimlemeri kahramanlar n psikolojilerini yans tmak amac yla yap lm t r. Romantik eserlerde betimlemeler süs olsun diye yap l yordu. Realizmde ise betimlemeler ki ilerin iç ve d yap lar n etkileyen bir ö e olarak dü ünülmü tür. Betimlemelerde a r l a kaç lmam t r. .

Realist yazarlar insan . ´sanat için sanatµ ilkesi benimsenmi tir. yal n bir anlat mla vermi ler.toplum ili kisini kuru denilecek denli. söz sanatlar ndan uzak olmas na önem verilmi . sa lam. insan toplumsal çevresi içinde anlatm lard r. yapmac ks z. biçimsel güzelli e dikkat edilmi . . Realist eserlerde üslubun aç k.

 Realizmde en çok geli en iki tür roman ve öyküdür. Realist yöntemle yaz lan iir ak m na ´Parnasizmµ ad verilmi tir. . Di er türler ikinci planda kalm t r.

.

       Realizmin Önemli Sanatç lar : H. tiyatro Stendhal: roman Gustave Flauberte: roman Dostoyevski: roman Tolstoy: roman Çehov: öykü. öykü Jack London: roman Mark Twain: roman . Gorki: roman Daniel de Foe: roman Charles Dickens: roman Ernest Hemingway: roman. tiyatro M. öykü. de Baizac: roman.

öykü Halit Ziya U akl gil: roman Mehmet Rauf: roman Refik Halit Karay: roman Yakup Kadri Karaosmano lu: roman Halide Edip Ad var: roman .    Realizmin Türk Edebiyat ndaki Temsilcileri: Recaizde Mahmut Ekrem: roman Samipa azde Sezai: roman.

 c .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful