‡ Menurut Rohand Meighan (1986), kelas sosial menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan di dalam sesuatu bangsa yang sama ‡ Karl Marx, kelas sosial adalah kategori individu yang mempunyai hubungan yang sama terhadap punca-punca pengeluaran serta hubungan pengeluaran seperti sistem pengagihan dan pertukaran. ‡ Terdapat 5 kelas sosial yang boleh dibezakan iaitu golongan atasan, pertengahan atasan, pertengahan bawahan, pekerja dan bawah.

. berinteraksi tanpa sekatanbudaya dan masyarakat. ‡ Mereka digalakkan mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. ‡ Dengan cara ini satu suasana pembelajaranyang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjad imenyeronokkan. tidak berkelompok. ‡ Guru harus bijak dalam mengendalikan kelas sosial murid dimana akan wujud pergaulan bebas.‡ Kelas sosial murid juga harus diberikan perhatian oleh guru.

.Mereka berperanan membentuk sahsiah pelajar. ‡ Guru adalah golongan manusia yang memberi kesan yang besar terhadap perkembangan personality. mental dan fizikal setiap manusia.‡ Zulhilmi Paidi dan Rohani Abd Ghani (2005) menyatakan guru merupakan suatuprofesion yang bertanggungjawab mendidik manusia.

Ini penting supaya objektif pengajaran yang hendak disampaikan tercapai dan aktiviti pembelajaran yang akan dilaksanakan mampu di lakukan oleh pelajar .‡ Di dalam ruang lingkup bilik darjah. guru perlu membuat sedikit analisis mengenai latar belakangmurid-murid sebelum merancang pengajaran.

‡ Sebagai guru. dan tahap sosioekonomi yang berbeza-beza yang mana ia sedikit sebanyak memberi kesan kepada pembelajaran mereka. ia perlu tahu bahawa setiap individu pelajar itu mempunyai budaya. . ‡ Dalam konteks kepelbagaian ini. latar belakang keluarga. di mana pertumbuhan dan perkembangan seseorang pelajar itu mempunyai kesan yang sangat kuat dalam menyusuri arus pembelajaran mereka. ‡ Ia juga adalah satu impak yang sangat penting kepada pelajar untuk mencapai kejayaan daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah.

tingkah laku uang sesuai. ‡ Murid harus dibantu untuk memahami kekuatan dan dan kelemahan yang ada pada diri mereka. Guru harus melayan keperluan murid kearah perkembangan potensi secara optimum. setiap kelemahan perlulah diatasi dan kekuatan yang ada boleh digunakan untuk membantu murid lain yang memerlukannya.‡ Guru harus berusaha menolong murid memahami dan membentuk nilai sikap. .

memberi tunjuk ajar untuk mengatasimasalah akademik dan meningkatkan prestasi akademik murid yanglemah melalui pengajuran kem motivasi dan sebagainya . ‡ Guru perlu membantu muridmembina konsep positif kendiri.‡ Guru perlu berusaha untuk membantu murid memilih kerjaya yangsesuai dengan tahap pencapaian mereka.

‡ Guru perlu menghormati murid seperti orang lain. ‡ Guru bertanggungjawab membentuk komuniti pembelajaran yang mesra murid berasaskan latar belakang dari pelbagai sosio-budaya. pembentukan kumpulan berdasarkan etnik dan meniupkan apiperkauman di kalangan murid. .Langkahlangkah pencegahan perlu dilakukan oleh guru untukmenyekat aktiviti-aktiviti yang tidak diingini seperti pergaduhan antarakaum. hukuman berbentuk deraan tidak seharusnya dilaksanakan kerana akan menyebabkan hubungan guru dengan murid akan renggang dan menghilangkan minat untuk meneruskanpembelajaran. bersikap adil kepadasemua murid.

. Isu yang mempunyai unsure biaskepada mana-mana jantina mesti dielakkan untuk memberi peluangyang sama pada setiap murid menerokai aktiviti pembelajaran. tanpa mengira jantina. ‡ Bagi murid yang kecelaruan jantina.‡ Guru harus merancang aktiviti pembelajaran yang boleh disertai olehsemua murid. menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persepsi yang positif dalam kalangan murid supaya mereka tidak terus hidup dengan kecelaruan tersebut.

dan dalam masa yang sama sebagai fasilitator. muaddib.mursyid. murabbi. pembimbingdan kaunselor yang sentiasa komited dengan kerjayanya iaitumenumpukan perhatian dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. .‡ Guru yang berwawasan bertindak sebagai mualim.

. kemahiran melaksanakan tugas. ‡ Keutamaan diberikankepada keupayaan. ‡ Peredaran masa membawa perubahan dan cabaran terhadap profesionkeguruan termasuk pengubahsuaian fungsi dan peranan guru. kemahiran berfikir. perancangan guru yangrapi meletakkan keutamaan terhadap tugasan.‡ Demi memastikan objektif-objektif tercapai.kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi.

. menarikdanmenyeronokkan. ejen perubahan dan sumber inspirasi kepada murid. ‡ Guru harus kreatif dan inivatif untuk menjadikan sistem penyampaianpengajaran dan pembelajaran menjadi efektif.‡ Peranan guru sebagai sumber utama pengetahuan kepada murid telah bertukarkepada guru sebagai pemudahcara dalam pengajaran danpembelajaran.

MURID ‡ Murid adalah pelanggan bagi setiap guru didalam bilik darjah. ‡ Hati dan jiwa mereka perlu dibersihkanmelalui pendidikan terbaik yang melampaui tingkahlaku manusia. .Kerap kali terdapat perbezaan antara individu atau kumpulan murid dengan yang lain. Mereka akan bersama setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaranberlangsung dalam bilik darjah.

‡ Antara perkara yang boleh dijadikan panduan mengurus tingkahlakumurid ialah menyenaraikan maklumat yang perlu murid ketahui tentangperaturan yang wajib mereka patuhi sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran.‡ Faktor ini mendesak guru menggunakan kemahiran secara optimum dalam pengurusan bilik darjah dan adalah pentingkepada guru untuk memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat. .

‡ Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti tidak harus dipertikaikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid.‡ Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran. . Murid harus berinteraksi tanpa mengira kelas sosial danperlu membuang sikap prejudia terhadap bangsa lain.

disamping meningkat kecergasan mental.‡ Proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan.menyentuh emosi. ‡ Murid biasanya suka akan budaya belajar yang ceria. . ‡ Secaralangsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakt danseterusnya berupaya membentuk mesyarakat yang toleran kearahmemacu pembangunan negara. menyeronokkan. kreatif dan inovatif dan bermatlamat.

‡ Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru sertarakan sebaya. mementingkan aspek nilai-nilai murni. hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan guru. yang dibaluti perasaan kasih saying dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri mereka kearah pembentukan modal insan yang berkualiti. .‡ Guru diperlukan membentuk budaya bilikdarjah yang dinamis. tahap disiplin yang terkawal melalui tindakan yang berhemah.

penulisan. juga melalui pengunaan alat-alat tertentu seperti komputer. telefon dan sebagainya.‡ Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting kea rahpembentukan budaya penyayang. pengunaan bahasa badan. . Komunikasi berkesan dapat dijelmakan melalui cara bertutur. ‡ Guru yang menggunakan kemahiran berkomunasi sering menjanasuasana pembelajaran yang lebih dinamik dan cara pembentukanakhlak dan penerapan kemahiran tertentu dapat dilakukan dengan lebihmudah dan berkesan.

. namun harus diingat bahawa bukan murid menjadi punca permasalahan. ‡ Kemahiran mengawal kelas sebaik sahaja guru memasuki kelas merupa titik noktah penting dalam pengajaran danpembelajaran.‡ Mungkin terdapat beberapa orang murid yang nakal didalam setiapkelas.

.‡ Guru mesti mencuba membantu menyelesaikan punca permasalahan danmeneruskan aktiviti pengajaran dengan banyak berinteraksi dengan murid sehingga ia merasakan dirinya mendapat perhatian dan dihargai sehingga ia merasakan mendapat perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi kerana tingkahlakunya yang disenangi guru.

‡ Ketegasan terhadap disiplin murid perlu dilakukan dengan cara danpendekatan berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itubukan bertujuan mendera tetapi lebih kepada pengajaran. Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya. ‡ Kesabaran.kecekalan dan kesungguhan untuk membentuk perangai muridmemang mengambil masa yang lama. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful