Medicina Nuclear

Itemi
1. Bazele fizicii nucleare. Structura atomului i nucleului. Natura i propriet ile radia iei alfa, beta, gama. 2. No iune de radionuclid i preparat radiofarmaceutic (RFP), timpii de înjum t ire. 3. Diverse c i de ob inere a radionuclizilor i preparatelor radiofarmaceutice. 4. Cerin e fa de PRF. 5. Principiul de înregistrare i ob inere a informa iei în diagnoticul cu radionuclizi: in vivo radiometria, gamacronograma (radiograma), gamatopografia (scanogarfia i scintigafia).

1
Bazele fizicii nucleare. Structura atomului i nucleului. Natura i propriet ile radia iei alfa, beta, gama.

No iune
‡ Fizica nuclear este disciplina din domeniul fizicii orientat spre studiul structurii i propriet ilor nucleelor atomice. ‡ In cadrul fizicii nucleare e partea teoretic i practic care se ocup cu studiul reac iilor nucleare de dezintegrare radioactiv .

Propriet ile atomului
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Num rul atomic (Z) [Nr. Electroni] Masa atomic relativ (Ar) Sarcin electric (q) Dimensiuni Spin (Momentul magnetic) Izotopii Timp de înjum t ire Nivele energetice Valen

Structura atomului

Structura atomului

Fisiunea nuclear

Fisiunea nuclear

Fisiunea nuclear

Dezintegrarea Alfa Dezintegrarea Beta Dezintegrarea Gamma

Radia ia Alfa ( )
‡ Particulele
5 MeV

(Nuclee de He)

He2+
‡ Penetran redus ‡ Radia ei ionizant

Dezintegrarea Alfa

Radia ia Beta ( )
‡ Electroni sau Pozitroni (cu vitez i energie mare) Dezintegrare Emitere de electroni Dezintegrare + Emitere de pozitroni ‡ Radia ie ionizant

Dezintegrarea Beta

Radia ia Gamma ( )
‡ Raze
‡ Frecven : 1019 Hz ‡ Lungime de und : < 10 picometri

‡ Radia ie electromagnetic de energie înalt !
± Ob ienere: - interac iuni ale particulelor sub-atomice;
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Fuziune Fisiune Anihilarea electron-pozitron Dezintegrarea pionului neutru Dezintegrarea radioactiv

Dezintegrarea Gamma

Technetium-99m

99mTc) (

2
No iune de radionuclid i preparat radiofarmaceutic (RFP), timpii de înjum t ire.

Radionuclid
‡ Izotopi radioactivi (Radioizotopi) ‡ Atom cu nucleu instabil, care posed exces de energie ce urmeaz a fi cedat sau unei noi particule de radia ie ( , , ) create în cadrul nucleului, sau unui electron al altui atom. ‡ În cadrul acestei interconvesii, radionuclidul suport dezintegrarea radioactiv cu emiterea de raze gamma i/sau particule subatomice, care constituie radia ia ionizant . ‡ Radionuclizii:
± Naturali ± Artificiali

Radionuclid
‡ Unitatea în SI: Becquerel (Bq) 1Bq =1dps (dezintegrare per secund ) ‡ Unitatea veche: Curie (Ci ) 1Ci = 3.7 X1010 dps ‡ A(t) =Aoe
± t ; Dezintegrarea decurge exponenìial

Tabelul nuclizilor

Radionuclizi adecvaìi aplic rii în medicina nuclear
H Li Na K Rb Cs Fr Be Mg Ca Sc Sr Y Ba La Ra Ac B Al Ga In Tl He C N O F Ne Si P S Cl Ar Ge As Se Br Kr Sn Sb Te I Xe Pb Bi Po At Rn

P irozené radioaktivní prvky ( E F K ) Ti V Cr Mn Zr Nb Mo Tc Hf Ta W Re Rf Db Sg Bh Fe Co Ni Cu Zn Ru Rh Pd Ag Cd Os Ir Pt Au Hg Hs Mt

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
99mTc Technécium
K - 140 keV

K - 171, 245 keV

111In Indium 2,8 d

K - 93, 184 keV

67Ga Gálium 3,26 d

K - 167, 135 keV

201Tl Tálium 3,04 d

18F Fluór

6,0 h 131 I Jód

F+
110 min Pozitronové zá i e

153Sm Samárium

186Re Rénium

Diagnostika Terapie

F K - 158 keV
8,02 d

F K - 103 keV
46,7 h

F K - 137 keV
3,78 d

© J.Lepej, ONM BB Slovakia

Preparat radiofarmaceutic (RFP)
‡ Compu i farmacologici radioactivi (radioizotopi + subs.medicamentoas ) - proteine, compu i organici sau compu i anorganici ‡ Majoritatea RFP con in 99mTc (Technetium) i sunt utiliza i în studiul imagistic al creierului, miocardului, tiroidei, pl mînilor, v.biliare, ficatului, rinichilor, scheletului, sîngelui i tumorilor. ‡ Livra i în forme: ‡ Inerte ‡ Ionice

Tipuri RFP
‡ ‡ ‡ ‡ RFP parenterale (Solu ii sau suspenii coloide) RFP perorale RFP inhalatorii RFP topice

1

2

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiopharmacology

3

4

5

6

7

8

9

10

Timpul de înjum t ire
‡ Intervalul de timp în care o substan ce dezintegreaz radioactiv se reduce cu ½. ‡ M sur a dezintegrarii radioactive ‡ Decurge:  Exponen ial  Non-exponen ial ‡ Specific

3
Diverse c i de ob inere a radionuclizilor i preparatelor radiofarmaceutice.

Ob inerea radionuclizilor
‡ Producere cu
Ciclotronul (accelerator de particule) Reactorul nuclear Explozii termonucleare Generatorul de radionuclizi Spontan în natur

‡ Principii : 
Accelerarea particulelor cu sarcin c tre o energie înalt  Reac iile nucleare au prag energetic ->  Produsul va fi diferit decît cel ini ial introdus

Segment of an electron synchrotron at DESY

Ob inerea preparatelor radiofarmaceutice
1. Selectarea organului int sau aportului s u fiziologic 2. Radioizotopi + subs.medicamentoas
proteine, compuèi organici sau compuèi anorganici

4
Cerin e fa de PRF (Preparatele RadioFarmaceutice)

Propriet i ale unui preparat radiofarmaceutic ideal
‡ U or disponibil, ieftin ‡ Timp de înjum t ire efectiv (1,5 x durata testului) ‡ Emiterea particulelor (de preferin : raze pure) ‡ Ratio int Non- int mare (Specificitate) ‡ Siguran a pacientului

!!!
‡ Un radionuclid este foarte aproape de propriet ile nuclidului -emi tor ideal: Technetium-99m (99mTc) 
  

T ½ = 6h Aproape exclusiv emite raze E = 140 KeV Manifest specificitate înalt i nu are nevoie de cumplare cu alte substan e (subs. carrier)

99mTc

(Technetium-99m) este produsul de fisiune a 99Mo (Molybdenum-99)
99Mo 99mTc 99mTc 99Tc

+e +

e

+

Factori de influen eaz proiectarea a noi radiofarmaceutice
‡ Compatibiliatatea incorpor rii radionuclidului în molecula de 111In-DTPA (Indium) ‡ Sarcina moleculei ‡ Dimensiunile moleculei ‡ Cuplarea cu proteinele ‡ Solubilitatea ‡ Stabilitate ‡ Biodistribu ia

5
Principiul de înregistrare i ob inere a informa iei în diagnoticul cu radionuclizi: in vivo radiometria, gamacronograma (radiograma), gamatopografia (scanogarfia i scintigafia).

Scintigrafia

Principiu
‡ Detectarea radia iei emis în urma administr rii unui produs radiofarmaceutic cu tropism selectiv. ‡ Convertirea fotonilor în semnale electrice cu ajutorul unui detector cu cristal de scintila ie i transformarea semnalului analog în semnal digital cu ajutorul calculatorului realizeaz imaginea scintigrafic . ‡ Imaginea scintigrafic reprezint distribu ia spa ial a radiofarmaceuticului i varia ia sa în timp, care ofer informa ii despre mofologia i func ia organului investigat.

Tipuri
‡ Static (examinarea efectuat la un anumit interval de la administrarea radiofarmaceuticului) ‡ Secven ial (concomitent cu injectarea radiofarmaceuticului)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful