BIMBINGAN DAN KAUNSELING

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK

1.0 KONSEP ASAS BIMBINGAN, KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI
Konsep bimbingan -maksud bimbingan boleh di lihat dari dua perspektif iaitu: ‡ Sebagai satu metlamat pendidikan, bimbingan disediakan bertujuan menolong individu memahami diri dan dapat menyesuaikan diri. Menggunakan secara bijak, potensi dan peluang yang ada untuk memajukan diri. ‡ Sebagai satu proses, bimbingan merujuk kepada tahaptahap tertentu yang dilalui oleh seseorang atau sekumpulan murid mengikut masa.
Secara khusus, bimbingan ditakrif sebagai proses untuk membantu individu memahami diri dan dunianya.

Sebagai satu proses 2. Sebagai satu perhubungan 4. Sebagai satu perkhidmatan 3.Konsep Kaunseling Kaunseling dibincangkan dalam 4 perspektif 1. Sebagai satu aktiviti .

seperti membina perhubungan. -ada prosedur pengambilan klien -menggunakan pelbagai teknik dan kemahiran semasa menjalankan sesi . mengenalpasti masalah dan sebagainya.SEBAGAI SATU PROSES -dijalankan secara berperingkat mengikut urutan.

kolej dan IPT -diberi secara percuma .SEBAGAI SATU PERKHIDMATAN -Kaunseling penting dalam program bimbingan di sekolah.

kerahsian bersyarat.SEBAGAI SATU PERHUBUNGAN -Satu perhubungan profesional antara kaunselor dan klien (individu atau kumpulan) . memperoleh celik akal dan seterusnya menyelesaikan masalah dengan tindakan yang bijak .sifat saling menghormati. saling mempercayai.

kursus kemahirn sosial dan sebagainya .SEBAGAI SATU AKTIVITI -Merujuk kepada masa yang diluangkan serta usaha kaunselor membantu seseorang individu menangani masalahnya melalui pelbagai cara: kaunseling. bengkel pengurusan tekanan.

KONSEP PSIKOTERAPI -Ditakrif sebagai membawa individu menyemak serta mengatur semula persepsinya tentang diri dan dunianya. -sedia menerima realiti kehidupan yang mungkin dicorakkan dengan pengalaman lalu yang pahit -memandangkan pemikiran dan tingkah laku individu tidak serasi. sesi dijalani bertujuan untuk mengubah paradigma sedia ada agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan hidupnya .

SOSIAL MASA SINGKAT: 1-5 SESI GURU BIASA. IPT PERIBADI. PAKAR PSIKOLOGI KLINIKAL. AKADEMIK. PAKAR PSIKOANALISIS INDIVIDU YANG MEMPUNYAI MASALAH PSIKOLOGI YANG AGAK SERIUS SEKOLAH . KLINIK NEUROSIS. PSIKOSIS YANG RINGAN MASA YANG PANJANG: 1 TAHUN PAKAR PSIKOLOGI KAUNSELING. KELOMPOK KECIL ATAU BESAR YANG BIASA INDIVIDU ATAU KELOMPOK KECIL YANG BIASA . KERJAYA. KELUARGA. KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI ASPEK SETING JENIS MASALAH TEMPOH RAWATAN PIHAK PROFESIONAL YANG TERLIBAT BIMBINGAN KAUNSELING PSIKOTERAPI HOSPITAL. KOLEJ. GURU BIMBINGAN KAUNSELOR. PAKAR PSIKIATRI.PERBEZAAN ANTARA BIMBINGAN. PAKAR PSIKOLOGI KAUNSELING SASARAN INDIVIDU.

kebolehan dan potensi diri ke tahap optimum .MATLAMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING ‡Meningkatkan kebolehan dan kemahiran klien untuk mengurus hidupnya sendiri ‡Melatih klien menguasai proses membuat keputusan yang bijak dan rasional ‡Menjalinkan dan membina hubungan yang sihat denganorng-orang penting dalam hidup ‡Mengekalkan perubahan tingkah laku ke arah yang positif ‡Mengembangkan minat. bakat.

tiada paksaan . Agar lebih berkesan ‡Kaunseling ialah interaksi diantara kaunselor dan murid berdasarkan perhubungan mesra dan kepercayaan ‡Perkhidmatan diberi kepada yang sudi.PRINSIP-PRINSIP BIMBINGAN DAN KAUNSELING ‡Setiap murid yang bermasalah harus diberi peluang perkhidmatan bimbingn dan kaunseling ‡Perkhidmatan B&K adalah tanggungjawab bersama ‡Perkhidmatan B& K harus diurus ikut prosedur dan peraturan atau tatacara yang ditetapkan.

segala maklumat dianggap sulit ‡sesi antara kaunselor dan klien sahaja. demi pelihara hak pelajar.‡ harus mengikut etika. Harus dirahsiakan ‡Selepas diberi perkhidmatan perlu ada tindakan susulan untuk memastikan masalah tidak akan timbul semula ‡Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling hanya boleh diurus oleh kaunselor yang bertauliah dn guru bimbingan yang terlatih .

sikap. Klien harus di layan adil Sosiologi: Setiap individu mempunyai persekitaran sosial tersendiri. agama. maka memudahkan kaunselor memahami dan menerima klien termasuk. Psikologi: Setiap individu unik dan berbeza. Setiap individu bertanggungjawab atas segala tindakan dan tingkahlaku . pertuturan. ras.FALSAFAH KAUNSELING Falsafah kaunseling berdasarkan tiga bidang: Kemanusiaan: Layanan dan bantuan yang adil tanpa kira gender. Ini akan membina kepercayaan serta kesedaran kendirinya. orangorang signifikan dan corak hubungan interpersonal klien. Maka pendekatan harus berbeza. status sosio-ekonomi dan bangsa. budaya. pemikiran. Apabila kaunselor mengetahui pola interaksi.

pengurusan penyelesaian konflik. strategi capai matlamat kerjaya C)Bimbingan pembangunan diri: konsep kendiri positif. motivasi pencapaian akademik. kesesuaian kerjaya. maklumat penempatan murid. penyelesaian masalah dan membuat keputusan E)Penddikan pencegahan dadah F)Perkhidmatan keibubapaan . tanggungjawb diri D)Bimbingan psikososial dn kesejahteraan mental: pengurusan kemahiran interpersonal dan komunikasi.penentuan matlamat kehidupan B)perkhidmatan kerjaya: kepentingan kerjaya. kerjaya diminati.KEPERLUAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING A)peningkatan kecemerlangan akademik: penguasaan kemahiran belajar.

2.0 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Jenis-jenis Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Kaunseling individu Kaunseling kelompok Inventori dan rekod Khidmat sekolah dan masyarakat -perundingan dan rujukan Memberi maklumat -khidmat masyarakat -kegiatan ko kurikulum. akademik dan kerjaya . sahsiah. kelab dan bimbingan -konferensi keluarga Memberi maklumat -pendidikan -kerjaya -latihan -peribadi -sosial Perundingan dan rujukan Penilaian penempatan -Penyelaras sumber -Rekod dan dokumentasi -Pembinaan inventori nilai.

membuat keputusan dan pemilihan -kaunseling individu menyediakan perhubungan dan komunikasi di mana klien berpeluang membina pemahaman.KAUNSELING INDIVIDU Menurut Shertzer dan stone (1981) merujuk kaunseling individu sebagai proses interaksi yangmenyediakan hubungan bermakna antara diri dan persekitaran dan menghasilkan pencapaian matlamat -diperingkat sekolah. kaunseling individu dapat didefinisikan sebagai hubungan seseorang dengan kaunselor yang memusat kepada beberapa aspek terhadap penyesuaian diri klien. perkembangan. meneroka alternatif dan mengharapkan perubahan tingkah laku .

AIDS. masalah mental. Kaunseling Penyediaan kemudahan: merujuk kepada kes-kes penempatan dalam bidang kerjaya.4 JENIS KAUNSELING INVIVIDU 1. 4. atau penyalahgunaan dadah. 2. 3. penyelesaian masalah kemudahan berkaitan bidang kurikulum akademik atau kokurikulum Kaunseling pencegahan: penggunaan pendekatan mencegah aktiviti tidak diinginai seperti penyalah gunaan dadah. Kaunseling krisis: merujuk kepada kes-kes kritikal seperti bertumbuk dengantujuan mencederakan. percubaan membunuh orang atau diri. kelakuan tidak bermoral Kaunseling perkembangan: yang merujuk kepada aktivitiaktiviti yang berusaha untuk memotivasikan individu supaya membentuk personaliti dan konsep kendiri yang positif .

KAUNSELING KELOMPOK Apabila guru bimbingan mendapati terdapat sekumpulan pelajar sekolah menghadapi masalah yang serupa.Teknik yang biasa digunakan untuk melaksanakan proses bimbingan dan kaunseling secara kelompok ialah pemerhatian atau soal selidik dalam peringkat pembentukan kumpulan. dan sesi sumbangsaran . bimbingansecara kelompok adalah lebih sesuai .

proses dan implikasi kaunseling yang diberikan Merujuk klien dengan persetujuan kepada pakar yang sesuai jika perlu .ETIKA KAUNSELOR Merujuk kepada Akta Kaunseling 1998. kaunselor yang berdaftar di bawah Akta ini hendaklah mematuhi Peraturanperaturan Kaunselor ( Kelakuan dan Tatatetib) 1999. merahsiakan maklumat kecuali yang memudaratkan klien atau orang disekelilingnya -memelihara kesejahteraan psikologi dan kesejahteraan fizikal -memberitahu klien tentang tanggungjawabnya dari segi pembentukan diri dan tingkahlaku -menjelaskan tentang kepeluan. -sentiasa mengutamakan kepentingan klien -menghormati hak peribadi klien.

Mengandungi KOD TATALAKU yang menghuraikan tanggungjawab kaunselor: --menjaga tatalaku --berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan.KOD ETIKA GURU KAUNSELING SEKOLAH Tahun 1996. kod etika guru kaunseling sekolah digubal. objektif dan jujur --kaunselor perlu diawasi dan dinilai oleh regular supervision dan consultative support - . kecekapan dan kemahiran --menjalankan tugas dengan penuh tanggunjawab.

1. TANGGUNJAWAB KAUNSELOR PADA KLIEN 2. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR KEPADA RAKAN PROFESINAL 3. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR KEPADA ORGANISASI DAN MAJIKAN .TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR KEPADA MASYARAKAT 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful