You are on page 1of 34

AKO

ay isan
U
G RO

Ang isang guro ay…

K atangiang
I s a n
Dosena

1 WALANG ITINATANGI Pantay-pantay ang pagtingin ng guro sa mga mag- aaral .

UUGA Pagbibigaay ng rekognisyon sa magandang ginawa ng estudyante at hindi namamahiya kung . 2 Y POSITIBONG PAG .

3 MAY KAHANDAAN Dapat may malawak na kaalaman sa paksang .

4 MAY HAPLOS-PERSONAL Madaling madisiplina ng guro ang klaseng malapit sa kanya .

5 MASAYAHIN Hindi malilimutan ng mga estudyante ang gurong my .

6 MALIKHAIN Bida ang gurong may iba’t ibang paraan sa paghanda ng .

7 MARUNONG TUMANGGAP NG PAGKAKAMALI Nagiging modelo ng kababaang loob ang guro .

8 MAPAGPATAWAD Kalugud-lugod ang guro na mahaba ang .

9 MAY RESPETO Ang gurong may respeto sa mga estudyante ay sensitibo sa nararamdaman .

10 MAY MATAAS NA EKSPEKTASYON Ang mataas na pamantayan ng guro ay nagsisilbing hamon sa mga .

11 MAPAGMAHAL Ang gurong maalalahanin ay tunay na kinaluluguran .

12 PINADARAMANG KABILAN ANG BAWAT MAG-AARAL Tunay na kapamilya at kapuso ang guro na nagpapakita .

ANONG KATANGIANANG MGA TAGLAY MO NA? .

K atangian a p a DIwasan t .

1 PANG-AABUSO SA KAPANGYARIHAN Ang ganitong guro ay nakasandig sa pagdidisiplina gamit ang .

2 RING AT HINDI MASINI Ang kawalan ng buhay ng guro ay nagdudulot ng pagkakabagot .

pagbibigay- bansag. . 3 BERBAL AT DI-BERBAL NA PANG-ABUSO Pagiging sarkastiko.

4 EGATIBONG PERSEPYO Prejudice and biases .

5 PAGLIKHA NG TAKOT SA ASIGNATURA Pakiramdam ng guro na magaling siyang guro kapag kalahati .

Lay u n i Sa Pagtutur .

1 TURUANG MAG-ISIP ANG MAG-AARAL Tungkulin ng guro ang palawakin ang pag-iisip ng .

2 TURUANG MATUTUO ANG MAG-AARAL Habang nabubuhay ay natututo. habang natututuo ay nabubuhay .

nagiging lupmo . 3 TURUANG GUMAWA ANG MAG-AARAL Kapag ang guro ang laging gumagawa.

Mga Ma h a h a l a g a n Hakbang .

1 PAGPOKUS Ang pokus ng leksyon ay nasa kahulugan ng mga konsepto at hindi bilang .

. 2 PAGTUKLAS Idesenyo at ilaan sa mga estudyante ang mga gawain.

3 PAGTUGON Nasa pagpapasigla ng guro ang anumang pagbabago sa pananaw at .

H a n d a ka na ba .

MAGIN G isang U G RO .

? .

Sumile. Ed .Aurelia V.