MALOLJETNI KA DELIKVENCIJA

Za to mladi uzimaju drogu i alkohol Centar za mentalno zdravlje D.Z. Novi grad

istra ivanje i dokazivanje uzimanjem droga. osje aja krivice. straha. prikrivanje nemira. za avanturom. problemi u porodici. dosada. elja elja. . nesigurnosti. u koli. sa vr njacima. Poku aj rije avanja konflikta sa samim sobom.RAZLOZI ‡ Znati elja.

kao i este upale ‡ Lo apetit ‡ Uko enost mi i a tjela ‡ Gubitak na tjelesnoj te ini .FIZI KE PROMJENE NA TJELU KOD OVISNIKA ‡ Zapu tenost fizi kog izgleda ‡ Te ko e u kretanju ‡ Sklonost dugotrajnom spavanju kao i nesanici kod dugog konzumiranja raznih vrsta droga ‡ Vodnjikave o i i nos.

PSIHI KE PROMJENE ‡ Usporen govor. govor sa ponavljanjem ‡ Te ko e u koncentraciji. u enju ‡ Uzbu enost bez povoda ‡ Sumlji avost prema drugima ‡ Ispadi nasilja i bjesa ‡ ´Otpornostµ na bol ‡ Depresija i tjeskoba . pam enju.

opijum. Lsd. kodein su naj e e droge koje se sre u na na im prostorima ‡ Mogu biti u obliku cigarete. morfijum. extasi. praha . Marihu heroin. tablete. kokain.VRSTE DROGA ‡ Marihuana. amfetamin.

MARIHUANA .

KOKAIN. EXTAZI. LSD . EXTAZI. AMFETAMIN.

prodavnica uz tendenciju da narkoman postane kriminalac . vrijednih stvari iz ku e.PROMJENE U KOLI I KOD KU E ZBOG UZIMANJA DROGA ‡ Izostanci sa nastave ‡ Promjene radnih navika ‡ Lo kolski uspjeh ‡ esti sukobi sa roditeljima kod ku e i sa vr njacima u koli ‡ Dr anje u tajnosti prijatelja koji se drogiraju ‡ Du e odsustvo bez najave. nakita. bje anje od ku e ‡ Kra a novca.

KRIMINAL I DROGA .

KRAJNJI REZULTAT NARKOMANIJE I KRIMINALA .

ZLOUPOTREBA ALKOHOLA ‡ Alkohol je osnovni uzro nik smrti me u mladima izme u 15 i 24 godine ivota ‡ Eksperimentisanje sa alkoholom po inje jo u osnovnoj koli to rezultira agresivno u (sukob sa okolinom. dok u 14% slu ajeva postaju alkoholi ari . sa zakonom) i devijantnim pona anjem ‡ Do zavr etka srednje kole 90% mladih proba alkohol.

kao vlastitu bepomo nost .PUTEVI KOJI VODE U ALKOHOLIZAM ‡ Biolo ka predispozicija (sinovi o eva alkoholi ara) ‡ Prenagla en nemir. impulsivnost. lo u ocjenu vide kao posljedicu li nog nedostatka. usamljenost kod neprihva ene i neomiljene djece ‡ Djeca podlo na depresiji npr. dosada koja rezultira agresivnim pona anjem ‡ Nepromi ljena potraga za opasno u i uzbu enjima ‡ Hroni ni bjes (zanemarenost od roditelja).

ne znaju ili koriste pogre ne na ine vaspitanja djece ‡ Emocionalni pritisci na djecu. zbog neslaganja roditelja ili razvoda ‡ Rat i traume.MALOLJETNI KA DELIKVENCIJA NASTAJE ZBOG : ‡ Neadekvatne pa nje porodice prema djetetu u odgoju. te njene posljedice ‡ Nezaposlenost koja dovodi do nesigurnosti i neizvjesnosti .

odbacivanje od porodice i sredine) ‡ Fizi ko i psihi ko propadanje koje nerjetko dovede i do samoubistva .POSLJEDICE MALOLJETNI KE DELIKVENCIJE ‡ Sukob sa okolinom i zakonom to rezultira krivi nim djelima sa najte im posljedicama (dugotrajne zatvorske kazne.

kola mora pomo i u enicima da na u smisao vlastitog ivljenja ‡ Uvo enje novih sadr aja i aktivnost koji treba da animiraju u enike i postignu pozitivan rezultat .PREVENCIJA LO EG PONA ANJA ‡ Emocionalno vaspitanje i moralni odgoj ‡ Vra anje porodi nim vrijednostima ‡ Prevazila enje tradicionalne uloge kole i nastavnika.

ODABERITE PRAVI PUT DOK NE BUDE PREKSANO.... ..‡ NE IDITE POGRE NIM PUTEM..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful