You are on page 1of 42

m Y 


 
 

'LVWULEXFLµQ GHO DJXD HQ ORV


FRPSDUWLPLHQWRV O¯TXLGRV GHO FXHUSR

    

    
 

 
  
 !"#

   $%
#"# 
 &' 
 & ("#
 
  ë

ë LTXLGR LQWHUVWLFLDO HV HO XOWUD ILOWUDGR GHO 3ODVPD SRU OR WDQWR QR


WLHQH SURWH¯QDV
 
$  & 
 ñ RGR&RPSDUWLPLHQWR
GHEHWHQHUODPLVPDFRQFHQWUDFLRQHVGHFDUJDVSRVLWLYDV
FRPRGHFDUJDVQHJDWLYDV‫ڕ‬

 
Π 
 
 
   
  

 

D ) $* ! $*    


%       + &
 
  

%
  %   + 

    * ,, * '   % -  
 
 
- .! * .! * /  * 0 %
  + - % -  
 
1 
-  * 
* % / 

     * 2 %*


  1 % *   
, * 
3 + 
 
&RPSRQHQWH )RVIRO¯SLGRV GH ODV
PHPEUDQDV FHOXODUHV
m, - 2 4  1 3, * 
/  1 3,- %-   
 
 %  % %- % Dm$5
3URWH¯QDV&RPSRQHQWHVGHODV
PHPEUDQDV&HOXODUHV
$
  " 6 % %- *
 
 
%   

 
 

.$ ,7 "8  
 % %- *
  
 
 

  
 

  !
 
 
" 
.
 %6 %  %    
%7
 0+ %6 %  %7
 
 
 
%+  3   %   3* 
 ,
 3 
+ 
   %7
 

 %-   
 
 # $ %&  

  '
A 4    3  9
A ,  $ 3 )
8
 D $  8
-   ) 
8
 $  D 8
-   ) -
A ,  : ,
 3 :
:  %;  %7
  
 +  6   % 
A &  < %- &'
 
      : ,
 3
A 5  8
, 
 5  8
,   : ,
 3
 
% 
D 
   
 
  *    #  
Ô " 
Ô 
 
  = :4
 
4

Ô   :4 % :4
 
  

  
8 %
6 
    3* 
 
  %   3 
 %+
  3*     $
& % 
D ) $* ! $* 0 ) $* 

A #( )( 
 *  ! 
-
  , +
- ,  %/ %    6 
$ +   
 3   D + ) 
$ > & 
 $* 1  2 + ,, %  , 
 2 %* 
 
 , %   &$ :  % *
&$ 
 D -   
  % %- 
% %- 
 

 D * 2 %   ' 


  % %- 
 - D + 
 ) 
 
  ) ,,  - + 
2 % $
$ 6
6 
, %  
    

 -  ) * 1 6
6    


 " 
´ 2$ %  
  
 
 ,6    
% +
     * 
  ,6 
   
%   
&' ! 
A 
 
  
 
   % %  3 & % 
  D4
*  D% / *
  D)!

?8 
%- 
  
   
  

A 
   

 %
6    
 & % 
  !D
m  u
 

 
* 

@ 3 (A ;* 
  % %
 
 % % 3 , 
 +  
8 1 
- 4
   
 6 $ %  

-    
 
6 
 - < 
 
8 %  
 + 3 
 
6
6 1 
- 4
  
  6: ,  3 & ,
 
 67 

 % %-  % % - 


 ,     
 


    3 
 
 %3 %  6

 
   
  3  

%3 %  6 .% + 
 -   
  
 3 (
 
 

 
 3 B     
% %- 
%    
8 8  6  % 
 
   ,    67
 
    --  

  - 
    %

%

A .  @ * VH DEUHQ SRU
FDPELR HQ HO SRWHQFLDO GH PHPEUDQD
A .  * FRQWURODGRV
SRU KRUPRQDV VHJXQGR PHQVDMHURV
QHXURWUDQVPLVRUHV
ԏ 
  VH GHEH D OD GLIXVLµQ
GH LRQHV HV GHFLU HV OD GLIHUHQFLD GH
SRWHQFLDO JHQHUDGD D WUDY«V GH XQD
PHPEUDQD FXDQGR XQ VROXWR FDUJDGR LRQ VH
GLIXQGH D OR ODUJR GH XQ JUDGLHQWH GH
FRQFHQWUDFLµQ
ԏ   HV HO SRWHQFLDO GH
GLIXVLµQ TXH VH HTXLOLEUD H[DFWDPHQWH R VH
RSRQH D OD WHQGHQFLD GH OD GLIXVLµQ VH RSRQH
DO SRWHQFLDO GH GLIXVLµQ
 DD P9
 &D P9
 . P9
 &O P9
Ô     
      
 
   
Ô   ! HV XQ IHQµPHQR GH F«OXODV
H[FLWDEOHV FRPR QHUYLR \ PXVFXOR \ FRQVLVWH HQ XQD
U£SLGD GHVSRODUL]DFLµQ VHJXLGD SRU UHSRODUL]DFLµQ KDFLD HO
SRWHQFLDO GH PHPEUDQD
'HVSRODUL]DFLµQ SURFHVR HQ HO TXH HO SRWHQFLDO GH PHPEUDQD VH KDFH ૃPHQRV
'HVSRODUL]DFLµQ
QHJDWLYRૄ (QWUDGD GH DD KDFLD HO LQWHULRU GH OD F«OXOD &RUULHQWH ,QWHUQD 
+LSHUSRODUL]DFLµQ SURFHVR HQ HO TXH HO SRWHQFLDO GH PHPEUDQD VH KDFH ૃP£V
+LSHUSRODUL]DFLµQ
QHJDWLYRૄ 6DOLGD GH . KDFLD HO H[WHULRU GH OD F«OXOD &RUULHQWH ([WHUQD 
8PEUDO HV HO SRWHQFLDO GH PHPEUDQD HQ HO FXDO OD SUHFLSLWDFLµQ GHO SRWHQFLDO GH
8PEUDO
DFFLµQ HV LQHYLWDEOH
3HULRGR 5HIUDFWDULR
5HIUDFWDULR HV DTXHO HQ HO TXH QR VH SXHGH SURGXFLU RWUR SRWHQFLDO GH
DFFLµQ QRUPDO
&DUDFWHU¯VWLFDV GH ORV SRWHQFLDOHV GH DFFLµQ
PSOLWXG \ IRUPD HVWHUHRW¯SLFDV    
  "  "   
URSDJDFLµQ
5HVSXHVWD ૃ7RGR R QDGDૄ
# #$% #&
m  
º 
  


9DUµQ GH D³RV FRQ +7 'LDEHWHV 0HOOLWXV 7LSR ,
FRPXQLFD D VX PHGLFR GH FDEHFHUD TXH VXIUH
GHELOLGDG PXVFXODU LQWHQVD 6H OH DGPLQLVWUD
WUDWDPLHQWR SDUD VX KLSHUWHQVLµQ FRQ SURSDQRORO
6H LQGLFD HVWXGLRV HQ VDQJUH TXH UHYHODQ XQ .
V«ULFD GH PHT/ \ %8D QLWUµJHQR XUHLFR
VDQJX¯QHR HOHYDGR
6H OH VXVSHQGH OD GRVLV GH SURSDQRORO \ VH OH
DMXVWD OD GRVLV DXPHQWR GH LQVXOLQD
 ORV SRFRV G¯DV VH OH KDFH RWUR HVWXGLR HQ VDQJUH
\ UHYHOD TXH HO . V«ULFD GH PHT/ HO SDFLHQWH
FRPXQLFD TXH UHWRUQR VX IXHU]D PXVFXODU D OD
QRUPDOLGDG
À5$160,6,216,1$3À,&$<
1(852086&8/$5
6LQDSVLV HV HO VLWLR GRQGH VH WUDQVPLWH OD
LQIRUPDFLµQ GH XQD F«OXOD D RWUD /D VLQDSVLV
SXHGH VHU TX¯PLFD R HO«FWULFD
6LQDSVLV 4X¯PLFD 6H UHTXLHUH GH XQ
QHXURWUDQVPLVRU
6LQDSVLV (O«FWULFD SHUPLWH HO IOXMR GH FRUULHQWH
GHVGH XQD F«OXOD H[FLWDEOH D OD VLJXLHQWH D
WUDY«V GH Y¯DV GH EDMD UHVLVWHQFLD VLWXDGDV
HQWUH ODV F«OXODV GHQRPLQDGDV EUHFKDV
XQLµQ
6LQDSVLV4X¯PLFD
 
 ,
 3

%


"


 
" + 
'
 8  


 8  
%
1
 8  %
1

 

+ '
 


+ 
,  
  '
$  $ / '  
$  $ / 1 - 
   
+ '
8
% 3 & 
8
% 3 % 
m  * 
 
u 
@ 3 (A ;*   -   6
%
 
  
   +
  , * 
  

    6   %  
   % %   
&   
  
6 
  3 6  
 
  1 
  %
 3
 6 %
  % 
 3 
 6  %

 
7 
 
 %
 3  % 
 8
  %   6 +   
  ,/ % % : 
7
  %  %
   ,
2
%

 
#-.. "*"."
 *# 
#. .# # 
.# #
".##
º" *# u- * 
u#
08<D* % - 3  2 
  1  *   2 
 1   -' 

4´<.* % / *  %/


-
  
 % 
'    - 

4D* % / * 


 % 
1 - 
u  /  
# ! 

A DHXURPRGXODGRUHV VRQ VXVWDQFLDV TXH


DFW¼DQ VREUH OD F«OXOD SUHVLQ£SWLFD SDUD
DOWHUDU OD FDQWLGDG GH QHXURWUDQVPLVRU
OLEHUDGR HQ UHDFFLµQ D OD HVWLPXODFLµQ
7DPEL«Q SXHGH DOWHUDU OD UHVSXHVWD DO
QHXURWUDQVPLVRU GH OD F«OXOD SRVWVLQ£SWLFD
A DHXURKRUPRQDV 6H OLEHUDQ D SDUWLU GH
F«OXODV VHFUHWRUDV KDFLD OD VDQJUH SDUD TXH
DFW¼HQ HQ XQ VLWLR GLVWDQWH
0¼VFXOR(VTXHO«WLFR
› 
 ×  
›    
 
0¼VFXOR/LVR
&DUHFH GH (VWULDFLµQ SRUTXH ORV ILODPHQWRV JUXHVRV \
GHOJDGRV QR HVW£Q RUJDQL]DGRV HQ VDUFµPHURV VLHQGR
HVWD VX SULQFLSDO GLIHUHQFLD FRQ HO PXVFXOR FDUGLDFR \
HVTXHO«WLFR
)XQFLµQ GHO PXVFXOR OLVR *HQHUDU PRWLOLGDG 7XER
'LJHVWLYR \ PDQWHQHU WHQVLµQ 9DVRV 6DQJX¯QHRV 
7LSRV GH P¼VFXOR OLVR
 0XVFXOR OLVR XQLWDULR UHVHQWH HQ OD YHMLJD ¼WHUR XU«WHU \
WXER GLJHVWLYR (O PXVFXOR VH FRQWUDH GH PDQHUD
FRRUGLQDGD GHELGR D TXH VXV F«OXODV WLHQHQ XQLRQHV
EUHFKD
 0XVFXOR OLVR PXOWLXQLWDULR UHVHQWH HQ HO LULV P¼VFXORV
FLOLDUHV GHO FULVWDOLQR \ FRQGXFWR GHIHUHQWH 6H FRPSRUWDQ
FRPR XQLGDG PRWRUD VHSDUDGD
u 
! #' &#