WEL COME

By Dr.Kartikey First year M D scholar Dept of panchakarma SDMCA-Udupi

Human beings are suffering despite access to technological advances that offer the promise of unequaled improvements in our quality of life.The flaws in our reliance on a materially based approach to health are increasingly apparent.Despite amazing diagnostic machines and designer crafted medicines,our society is suffering from preventable diseases. AYURVEDA the ancient system of healing has the attention & imagination of west.The message of Ayurveda is simple : ³Health is more than the mere absence of a definable disease´ Rather it is the dynamic integration between our environment,body,mind & spirit. The miracle of the human body is that it has a natural healing intelligence which is capable of constantly rejuvenating itself.However,when doshic imbalance and weakened digestive capacity allow toxic impurities to form,this natural capacity of the body gets blocked.To remedy this situation Ayurveda offers the gift of ³PANCHAKARMA´.

Basti is one of the superlative treatment modality in morbid vata dosha. is considered as prime line of management in case of tridosha, sapta dhatu & in treatment of avarana like conditions. € Brihatraye`s suggestive of twelve prasruta is total & maximum quantity of niruha basti [parama pramana] However there are references indicative of less than that amount for e.g: padaheena basti [9 prasruta], chatus pasrutika, pancha prasrutika[5 prasruta] etc, the purpose of reduction in the quantity is differing from basti to basti for e.g: pancha prasrutika basti become so thick that administration of 12 prasruta is not possible, some times the ingredients of basti are actually changed Hence the variation is required.
€

Basti therapy is the most important procedure of Panchakarma. Acharya charaka as well as many later Ayurvedic scholars,unanimously praised. value the of Basti
€ Basti

has got multidimensional therapeutic effect. It can achieve any therapeutic goal. We can achieve brihamana shodhana, samana, and any desired therapeutic effect by basti. € BASTI is an important therapeutic process in which great is needed in every stage of its administration. otherwise serious outcome may arise.

€

uÉxÉç ÌlÉuÉÉxÉå Means to reside uÉxÉç AÉcNûÉSlÉå uÉÉ | Means to cover qÉÔ§ÉÉvÉrÉ mÉÑOåû oÉÎxiÉÈ || CÌiÉ U¦ÉqÉÉsÉÉ || ..............................lÉÉprÉkÉÉåpÉÉaÉxrÉ |

€

€

(AqÉUMüÉåwÉ Ì²iÉÏrÉZÉhQû) € Basti is the reservoir of urine in the body & it is situated in the sub umbilical area

oÉÎxiÉlÉÉSÏrÉiÉå CÌiÉ oÉÎxiÉ | A.W.èxÉÑ 19/11 [AÂhÉS¨É] oÉÎxiÉÍpÉSÏrÉiÉå rÉxqÉÉiÉç iÉxqÉiÉç oÉÎxiÉËUÌiÉ xqÉëiÉÈ| zÉÉ.xÉ.E.ZÉ 5/1
€ The

term Basti means bladder. The bladders of animals were used as the device for Basti karma in olden days. It also said that medicine administered through the basti yantra, first reaches the lower abdominal area of the patient which contains the organ basti. 

AlÉÑuÉÉxÉlÉÇ

̧ÉÌuÉkÉÈ ||

ÌlÉÂWû¶ÉÉå¨ÉUoÉÎxiÉ¶É xÉ
(cÉ.ÍxÉ.10/8) 

iÉÑ oÉÎxiÉÎx§ÉÌuÉkÉÈ AÉxjÉÉmÉlÉqÉç AlÉÑuÉÉxÉlÉqÉѨÉUoÉÎxiɶɫ.||
(A.xÉ.xÉÔ.28/5) 

xÉç

EiYsÉåvÉlÉÇ vÉÑÌ®MüUÇ SÉåwÉÉhÉÉÇ vÉqÉlÉÇ ¢üqÉÉiÉç | ̧ÉkÉæuÉ MüsmÉrÉå¯ÎxiÉÍqÉirÉlrÉåÅÌmÉ mÉëcɤÉiÉå ||
(A.xÉ.xÉÔ.28/53)

€

vÉÉZÉÉaÉiÉÈ MüÉå¸aÉiÉÉ¶É UÉåaÉÉ qÉqÉÉåïkuÉïxÉuÉÉïuÉrÉuÉÉXçaÉeÉÉ¶É | rÉå xÉÎliÉ iÉåwÉÉÇ lÉ ÌWûMüͶÉSlrÉÉå uÉÉrÉÉå: mÉUÇ eÉlqÉÌlÉ WåûiÉÑUÎxiÉ || ÌuÉhqÉÔ§ÉÌmÉiÉÉÌSqÉsÉÉvÉrÉÉlÉÉÇ ÌuɤÉåmÉxÉXçbÉÉiÉMüUÈ xÉ rÉxqÉÉiÉç | iÉxrÉÉÌiÉuÉÚ®xrÉ vÉqÉÉrÉ lÉÉlrÉSè oÉÎxiÉÇ ÌuÉlÉÉ pÉåwÉeÉqÉÎxiÉ ÌMüÎgcÉiÉç || iÉxqÉÉÎccÉÌMüixÉÉkÉïÍqÉÌiÉ oÉëÑuÉÎliÉ xÉuÉÉï ÍcÉÌMüixÉÉqÉÌmÉ oÉÎxiÉqÉåMåü| (cÉ.ÍxÉ.1/38-39) oÉÎxiÉuÉÉïiÉå cÉ ÌmɨÉå cÉ MüTåü U£åü cÉ vÉxrÉiÉå | xÉÇxÉaÉåï xÉ̳ÉmÉÉiÉå cÉ oÉÎxiÉUåuÉ

³AÉqÉiÉÉ WûÏlÉiÉÉ AÌiÉqÉɧÉiÉÉ AÌiÉzÉÏiÉiÉÉ AirÉÑwÉçhÉiÉÉ AÌiÉiÉϤhÉiÉÉ AÌiÉqÉÚSÒiÉÉ AÌiÉÎxlÉakÉiÉÉ AÌiÉäÉiÉÉ AÌiÉxÉÉlSìiÉÉ AÌiÉSìuÉiÉÉ CirÉåMüÉSzÉ SìurÉSÉåwÉÉÈ ¶¶
xÉÑ.ÍcÉ.35/32

Acharya dalhana has told in his comentery ³AÉqÉiÉåirÉÉÌS ³ ³AÉqÉÈ AmÉYuÉxlÉåWûÈ ³ ³LMüÉSzÉ SìurÉSÉåwÉÉ rÉjÉÉxÉÇpÉuÉÇ xlÉåWûoÉÎxiÉÌlÉÃWûÉå pÉrÉÉÍ´ÉiÉÉ ¥ÉÉiÉurÉÉÈ

Uuncooked , Deficient dose , Excessive dose , Too cold , Too hot , Too drastic , Too mild ,Too unctous , Too rough , Too thick & Too thin ± These eleven are defects of drugs

Uncooked sneha: causes sliminess and swelling in anus. Deficient dose of enema : it does not perform its functions. Excessive dose of enema: it produce hardness in bowels , exhaustion and diarrhoea. Too cold enema: it vitiates vata , produce constipation and flatulence. Too Hot enema : it cause fainting , burning sensation , diarrhoea and aggrivation of pitta. Too drastic enema : it cause fainting , burning sensation , diarrhoea and aggrivation of pitta. Too mild enema : it vitiates vata , produce constipation and flatulence. Etc.

aÉÑSÉåmÉSåWûzÉÉåTüÉæ iÉÑ xlÉåWûÉåÅmÉY iÉ§É xÉÇzÉÉåkÉlÉÉå oÉÎxiÉÌWïûiÉgcÉÉÌmÉ ÌuÉUå ³ WûÏlÉqɧÉÉuÉÑpÉÉæ oÉxiÉÏ lÉÉÌiÉMürÉïMüUÉæ AÌiÉqɧÉÉæ iÉjÉÉÅÅlÉWû-YsÉqÉÉiÉÏxÉÉUMüÉUM ³ qÉÔcNûÉïÇ SÉWûqÉÌiÉxÉUÇ ÌmɨÉgcÉÉirÉÑwhÉi qÉÚSÒzÉÏiÉÉuÉÑpÉÉæ uÉiÉ-ÌuÉoÉlkÉÉkqÉÉlÉMü ³ iÉ§É WûÏlÉÉÌSzÉÑ ÌWûiÉÈ mÉëirÉÉÌlÉMüÈ Ì¢ürÉÉÌ aÉÑSoÉxirÉÑmÉSåWÇû iÉÑ MÑürÉÉïiÉç xÉlSìÉå Ì ³ mÉëÉuÉÌWûMüÉÇ uÉÉ eÉlÉrÉå¨ÉlÉÑUsmÉaÉÑhÉ iÉ§É xÉlSìå iÉlÉÑÇ oÉÎxiÉÇ iÉlÉÉæ xÉlSìgcÉ SmÉr ³ ÎxlÉakÉÉåÅÌiÉeÉÉ M×üSìÖ¤ÉçÈ xiÉqpÉÉkqÉÉlÉM oÉÎxiÉǤÉqÉÌiÉÎxlÉakÉå ÎxlÉakÉÇ Â¤Éå cÉ SÉmÉ
€³

According to aacharya Dalhana ³mÉÏQûlÉSÉåwÉÉlÉÍpÉkÉrÉ SìurÉSÉåwÉÉͳÉÌSïzɳÉWû ± aÉÑSÉåmÉSåWû CirÉÌS ³ ³ EmÉSåWû EmÉsÉåmÉÈ ³ µ ÌWûiÉÇ cÉÉÌmÉ ÌuÉUåcÉlÉqÉç CirÉ§É µ ¤ÉÇ cÉÉÌmÉ ÌuÉUåcÉlÉqÉç µ
CÌiÉ aÉrÉSÉxÉÈ

WûÏlÉqɧÉÉÌuÉirÉÉÌS ³ EpÉÉæ oÉxiÉÏ xlÉåWûoÉÎxiÉÌlÉÃWûoÉxiÉÏ ³ mÉëirÉlÉÏMü CÌiÉ ³

, |

Cha.kalp 12/104

AÉqÉiÉÉ (AmÉYuÉ xlÉåW)
Aacharya sharangdhar have told very clearly AÉqÉmÉÉMü¶É ÌlÉuÉÏïrÉÉãï uÉÌ»ûqÉÉl MüUÉã aÉÑÂÈ | (zÉÉ.qÉ.9/17) AÉqÉmÉÉMüÉãÅmÉËUmÉÉMüMüsMüÈ xlÉåWûÉã ÌlÉuÉÏïrÉÉãï pÉuÉÌiÉ | uÉÌ»ûqÉÉl ¢×ü°¤ÉhÉrÉÉåaÉå cÉ pÉuÉÌiÉ |

Aama paka ± aama pakwa sneha will be guru in nature

with no potency Left out in it . It causes agnimandya & should not be used therapeutically .

€Sheeta ² € Karmuka swarupa- which produces shaitya in body is called sheeta . € Effect on doshas-it is pitta nashaka and vata shleshma vardhaka properties.

||
(sh.su46/515)

Ushna ²
€ Karmuka swarupa-

which increases ushnata in body is called ushna . € Effect on doshas- pitta vardhaka . € Effects on dhatus- it decreases dhatus and and has raktasrava pravartaka properties.

||

||

€Snigdha

²

€ Karmuka swarupa-

which produces snigdhta n mriduta that is called snigdhta . € Effect on doshas- vatahara .
€

|
(sh.su.46/516)

Ruksha ±
Karmuka swarupa ± which produces rukshta n shushkta in body that is called ruksha . Effect on doshas ± it is vata vardhak . Effects on dhatus ± it makes shoshan to dhatus . Effects on malas ± it makes shoshan effect on malas & it do stambhanakarma .
rÉxrÉ zÉÉåwÉhÉå zÉÌ£üÈ xÉ Â¤ÉÈ | (A.WØû.xÉÔ.1/18Wåû.) ¤ÉÇ xÉqÉÏUhÉMüUÇ mÉUÇ MüTüWûUÇ qÉiÉqÉç | (pÉÉ.mÉë.mÉÔ.ÍqÉ.6/203)

Tikshanata Karmuka swarupa ± which does shodhana karma is called tikshana . Effects on doshas ± it is pitta karaka . Effects on dhatus ± it does lekhana karma so decrease the dhatus Effects on malas ± it have mala pravrittikara effect . Effect on samsthans ± it produces daha paka & srava effect .

rÉxrÉ zÉÉåkÉlÉå zÉÌ£üÈ xÉ iÉϤhÉÈ | (A.WØû.xÉÔ.1/18Wåû.) SÉWûmÉÉMçü MüUÈ iÉϤhÉÈ xÉëuÉhÉÈ | (xÉÑ.xÉÔ.46/518)

Mridu ±
Karmuka swarupa ± which produces shithilata & komalata , that¶s called mridu . Effects on doshas ± kapha vardhaka . Effects on dhatus ± it produces shithilata in dhatus .

qÉ×SÒÈ AlrÉjÉÉ | (xÉÑ.xÉÔ.46/518) rÉxrÉ ÎzjÉsÉlÉå zÉÌ£üÈ xÉ qÉ×SÒÈ | (A.WØû.xÉÔ.1/18Wåû.)

Sandra ±
Karmuka swarupa ± which does prasadan karma is called samdra . Effects on doshas ± it is kapha vardhaka .

€xÉÉlSìÈxjÉÔsÉÈxrÉÉSè

oÉlkÉMüÉUMüÈ | (xÉÑ.xÉÔ46/520) €rÉxrÉ mÉëxÉÉSlÉå zÉÌ£üÈ xÉ xÉlSìÈ | (A.WØû.xÉÔ.1/18Wåû.)

DravaKarmuka swarupa ± which does aardra , vilodana & vileena effect is called drava . Effects on doshas ± it increases kapha n pitta . Effects on dhatus ± it increases dhatus . Effects on malas ± it increases the quantity of malas . Effects on samsthanik karma ± €SìuÉÈ

mÉëYsÉåSlÉÈ | (xÉÑ.xÉÔ46/520) €rÉxrÉ ÌuÉsÉÉåQûlÉ zÉÌ£üÈ xÉ SìuÉÈ | (A.WØû.xÉÔ.1/18Wåû.)

As per acharyas , the Niruha basti dravya quantity is dwadasa prasruta pramana (parama pramana) is maximum beyond this should not administer.

However there are references indicative of less than that amount for e.g: padaheena basti [9 prasruta], chatus pasrutika, pancha prasrutika[5 prasruta] etc cha. Si. 8th chap. the purpose of reduction in the quantity is differing from basti to basti for e.g: pancha prasrutika basti become so thick that administration of 12 prasruta is not possible, some times the ingredients of basti are actually changed . Hence the variation is required.

€

Naatiushnata,Naatiseetata,Naatidravata, Naatisandrata, Naatimriduta,Naatikshnata, Naamata,Naatisnigdhata,Naatirukshata, Naatimatra,Nahinamatra,

€ in

spite of the fact that the administered basti dravya resides in the pakwashaya , its action can be evidently seen far beyond this mentioned site. The working line of basti action can be explained on the basis of alignment of all the types of vayu to take up the veerya and spread it all over the body, for desired results.

Even after mixing the basti , according to the order makshikam lavanam «««..up to aawapa dravyam , the consistency would varies from one basti to another , ex- pancha prasrutika basti , piccha basti , veteran basti all are varying from one another .

To sumup

n  dosha o 1 Amata

updrava

chikitsa

Gudopdeh Basti , Virechana , Shoph

2 Heenta

Nati Punah basti dan karyakaro

3

Atimatra

Anah , Klama , Atisara

Pratyanik kriya vidhi

4

Atiseetata Vibandha , Pratyanik kriya vidhi Aadhyama n , Vata prakopa

5

Atiushnata Murcha , Daha , Atisara , Pitta prakopa

Pratyanik kriya vidhi

6

Atitikshant Murcha , a Daha , Atisara , Pitta prakopa Atimrudut a

Pratyanik kriya vidhi

7

Vibandha , Pratyanik kriya vidhi Aadhyama n , Vata prakopa

8

Atisnigdhta Ati jadyata Ruksha basti

9

Atiruksh Stambh ata , aadhya man Atisandh Guda ² rata basti updeh

Snigdha basti

10

Tanu basti

11

Atidravat Pravahik Sandra basti a a , alpa gunavah e

Thank You

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful