TUTORIAL 11

Membincangkan pelaksanaan doktrin pengasingan kuasa di negara ASEAN lain

Disediakan oleh: Fardiah Hukaimah bt Juhari PISMP-Pengajian Sosial 09 IPG Kampus Rajang

Kandungan
Latar belakang Negara ASEAN

Konsep
Doktrin pengasingan kuasa

Fungsi

Tujuan

Latar belakang
y Konsep doktrin dikemukakan oleh John Locke y Dikembangkan oleh ahli falsafah Perancis ² Mostesquieu
Legislatif (perundangan) 3 komponen Eksekutif (pentadbiran) Judisiari (kehakiman)

y Bebas y Peranan sendiri

Konsep
y Badan atau individu yang sama tidak harus bertanggungjawab

untuk membuat undang-undang, kuatkuasakan dan menghukum y Melibatkan pembahagian kuasa antara badan y Membolehkan setiap badan saling bertindak dan mengawal badan yang lain y Setiap badan sepatutnya mempunyai kakitangannya sendiri

Tujuan
Elak pemusatan kuasa ‡ Agar tidak salah guna kuasa ‡ Elakkan kezaliman ‡ Pengurusan tidak lebih daripada satu kuasa

Elak pertindihan kuasa 

Setiap badan bertindak tanpa diganggu / dipengaruhi  Pelihara kebebasan dan keamanan

Fungsi
Legislatif (Perundangan) Eksekutif (Pentadbiran)
Proses melaksana dan menguatkuasakan undang-undang dan pentadbiran dasar awam mengikut undang-undang serta perlembagaan negara

Judisiari (Kehakiman)
Mentafsir undangundang

Proses menggubal, meminda dan melulus undangundang

Melibatkan perselisihan sesama rakyat dan antara rakyat dengan pihak berkuasa selaras dengan undang-undang negara

Negara Asean Lain

INDONESIA

y Indonesia

merupakan

negara

demokrasi

berpresiden. y Demokrasi yang didasarkan kepada 5 dasar dikenali sebagai Demokrasi Pancasila. y Sistem politik Indonesia didasarkan kepada Trias Politika.

Legislatif

Judisiari

Trias Politika / Doktrin Pengasingan

Eksekutif

Legislatif

Majlis Permusyawatan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah

Tugas MPR
Mengubah dan enetapkan erle bagaan asar epublik Indonesia ( 1945)

Melantik presiden dan ti balan presiden berdasarkan keputusan pilihan raya

Me utuskan cadangan berdasarkan ( ahka ah erle bagaan) untuk e berhentikan residen / T dala te poh jawatannya

MelantikTP menjadi Presiden apabila Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya

MemilihTP daripada 2 calon yang diajukan oleh Presiden apabila terdapat kekosongan jawatan

Memilih Presiden dan TP apabila kedua-duuanya berhenti secara bersamaan dalam tempoh jawatan mereka.

Hak anggota MPR
y Mengajukan cadangan perubahan fasal-fasal UUD y Menentukan cara dan pilihan untuk membuat

keputusan y Hak kekebalan y Hak protokol

Sidang MPR
(bersidang sekurang2nya 1 kali dalam tempoh 5 tahun)

Korum
y Sekurang-kurangnya ¾ drpd

Keputusan sah apabila :
y Sekurangnya 2/3 drpd jumlah

jumlah MPR utk memutuskan cadangan DPR pemberhentian presiden/TP y Sekurangnya 2/3 drpd jumlah anggota MPR utk ubah dan menetapkan Perlembagaan y Sekurangnya 50% + 1 drpd anggota MPR dlm sidang2 lain

anggota MPR hadir utk memutuskan cadangan DPR terhadap pemberhentian presiden/TP
y Sekurangnya 50% + 1 drpd

seluruh anggota MPR utk memutuskan perkara2 lain.

DPR
Dewan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat. Memgang kuasa utk mengawal undang2, memainkan peranan perundangan, belanjawan dan pengawasan. Terdiri drpd anggota parti politik yang menang dalam PRU

Berkhidmat selama 5 tahun

Tugas DPR
y Membentuk undang-undang yang dibincangkan dengan

Presiden untuk mendapat Persetujuan bersama y Membahaskan dan memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang y Menerima dan membahaskan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berkaitan dengan bidang tertentu dan membuat keputusan terhadap pelulusannya

y Menetapkan y y y y

belanjawan bersama Presiden, dengan memerhatikan Pertimbangan DPD Mengawasi pelaksanaan undang-undang, belanjawan, serta dasar-dasar kerajaan Memilih anggota-anggota Badan Pemeriksa Kewangan dengan memerhatikan Pertimbangan DPD Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pelantiknya, dan pemberhentian anggota Suruhanjaya Kehakiman Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk mengisytiharkan perang, membuat perdamaian, serta perjanjian dengan negara-negara yang lain

Hak Anggota DPR
Hak tafsiran
Mengundi

Mengutarakan pendapat, cadangan dan pertanyaan

Mengajukan rang undangundang

DPD
y Dewan

negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang Merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui Pilihan Raya Umum y Peranan DPD
mengajukan cadangan, diikuti dengan pembahasan dan pemberian pertimbangan dgn bidang perundangan tertentu mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu

Tugas DPD
y Mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) undang-

undang yang berkaitan dengan autonomi daerah; hubungan antara pusat dan daerah; Pembentukan, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber alam, dan sumber ekonomi yang lain; serta undang-undang yang berkaitan dengan pertimbangan kewangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahaskan rang undang-undang tersebut. Kemudian DPR mengundang DPD untuk membahaskan undang-undang tersebut.
y Memberikan Pertimbangan kepada DPR tentang pemilihan

anggota Badan Pemeriksa Kewangan (BPK).

y Menerima hasil pemeriksaan kewangan daripada negara Badan

Pemeriksa Kewangan untuk dijadikan bahan untuk membuat Pertimbangan kepada DPR tentang berdering undang-undang yang berkaitan dengan APBN.
y Memberikan Pertimbangan kepada DPR tentang berdering undang-

undang yang berkaitan dengan cukai, pendidikan, dan agama.
y Mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang daerah autonomi;

Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan antara pusat dan daerah; pengelolaan sumber alam, dan sumber ekonomi yang lain; pelaksanaan belanjawan daerah (APBD), CUKAI, pendidikan, dan agama.

Memiliki hak tafsiran

Hak kekebalan

Hak anggota DPD

Mengundi

Hak membela diri

Mengutarakan pendapat, cadangan dan pertanyaan

Eksekutif
Kabinet

Wakil presiden Presiden

Kehakiman
Undang-undang Dasar 1945 Dijalankan oleh Mahkamah Agung Pengaturan pentadbiran para hakim

Peranan keadilan Perananperanan lain Peranan pengawasan

Tugas dan Peranan
Peranan pentadbiran Peranan penasihat Peranan mengatur

Peranan Keadilan
1. 2.

Merupakan mahkamah rayuan yang bertugas memastikan keseragaman dalam penerapan undang-unang seluruh wilayah. Mempunyai kuasa memeriksa dan membuat keputusan terhadap :
1. 2. 3.

Semua persengketaan tentang bidang kuasa mahkamah Permohonan kajian semula keputusan mahkamah yang telah memperoleh undang-undang tetap. Semua persengketaan yang timbul kerana perampasan kapal asing

3.

Hak utk uji dan nilai semula peraturan perundangan bila bercanggah dengan peringkat tinggi

Peranan Pengawasan
1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap peradilan di semua lingkungannya tujuan : dapat diselenggarakan dengan saksama dan wajar 2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap: ‡ Kerja mahkamah ‡ Tingkah laku para hakim ‡ Perbuatan kakitangan mahkamah dalam menjalankan tugas ‡ Memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangkan kebebasan hakim ‡ Penasihat undang-undang dan notari

Peranan Mengatur
Pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan undang-undang yang diperlukan untuk kelancaran peradilan Boleh membuat peraturan sendiri apabila dianggap perlu untuk mencukupi undang-undang tatacara yang sudah diatur.

Peranan penasihat
y Memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang

undang-undang kepada lembaga-lembaga tinggi yang lain. y Memberi nasihat kepada presiden selaku ketua negara dalam rangka pemberian atau penolakan pengampunan y Meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada mahkamah di semua lingkungan peradilannya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Fasal 25 Undang-undang no.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.

Peranan Pentadbiran
Badan-badan peradilan (Mahkamah Awam, Mahkamah Agama, Mahkamah tentera dan Mahkamah Pentabiran Negara), peranan ini sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung

Mengatur tugas serta tanggungjawab, struktur organisasi dan tata kerja pejabat pendaftar mahkamah

Filipina

Eksekutif

Kehakiman

Legislatif

Eksekutif
Ketua negara Ketua kerajaan Kabinet Pemilihan presiden
‡ Presiden

‡ Presiden ‡ Presiden bebas untuk melantik dan mengetuai kabinet sendiri ‡ Dipilih melalui undian popular untuk enam tahun

Legislatif
Kongres dwidewan

Senat (Dewan atas)

Dewan Perwakilan ² Kapulungan Ng Mga Kinatawan (Dewan bawah)

24 kerusi

Anggota dipilih tiga tahun sekali

Tidak boleh melebihi 250 anggota

Anggota dipilih oleh suara terbanyak untuk masa 3 tahun

Syarat kelayakan senator
y Dipilih oleh pengundi-pengundi yang berkelayakan y Natural born citizen y Berumur 35 tahun sewaktu pilihanraya y Pengundi yang layak y Penduduk Filipina sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum

pilhanraya.

Tugas Dewan Senat

Mengesahkan perjanjian yang dibuat oleh badan Eksekutif

Mengesahkan jawatan yang dilantik oleh presiden

Kehakiman
Kuasa kehakiman terletak di bawah Mahkamah Agung

Terdiri daripada Hakim Besar dan 14 hakim lain.

Dilantik oleh presiden berdasarkan pencalonan Majlis Peguam dan Kehakiman Court of Appeals (Sandigan-bayan) ² mahkamah khas untuk mendengar kes rasuah oleh pejabat negara

Kesimpulan
y Ini merupakan secara ringkas negara Asean yang

mengamalkan doktrin pengasingan kuasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful