KAMUSAL ALAN

³YEN DÜNYA DÜZEN NDE ÇÖZÜLEN KENTLER VE KAMUSAL ALAN; STANBUL¶DA MERKEZKAÇ, KENTSEL D NAM KLER VE KAMUSAL MEKAN ÜZER NE GÖZLEMLER´

FERD NANLI ³KENTSEL TASARIM KURAMI´ DERS SUNUMU TÜ-2010

ii- ÇER K iii. ii. iii. iv. Kapak çerik Anahtar kelimeler Kamusal alan
i. ii. iii. iv. v. vi. Tan mlar Giri Yeni dünya düzeninde çözülen kentler ve kamusal alan Kamusal ya am n oda kent merkezleri ve kamusal mekan Tarihi kent merkezleri ve kollektif bellek De i en dünyada planlama ve mimarl n de i en rolleri

v. vi.

Sonuç-de erlendirme Kaynakça

iii-Anahtar kelimeler:
Kamusal alan. Kamusal alan n de i imi, geli imi. Hanna Arent, masa, ili kilendirme. Belirsizle me, kitle ileti im araçlar . Homojenlik. Parçalanma.

iv-Kamusal Alan iv-TANIMLAR: Kamusal alan nedir? Bireylerin farkl konum konumlar ile farkl bak aç lar ndan yakla t klar ortak ilgi ve ileti im alan . Anonim-kimsenin yabanc say lmad -eri ilebilenfarkl l klar n bir arada oldu u-payla m/eylem alan .

B REYLER+ LG +AKT V TE Girdi/temel/madde

³GÖRÜLME´ ³DUYULMA´ Araç katalizör

KAMUSAL ALAN Ürün/sonuç

iv-Kamusal Alan iv-TANIMLAR: Kent: Farkl l klar n çak t /dönü tü ü yer, ileti im içerisinde olunan yer. Kentsellik: Birlikte payla lan kentin kamusal alan .

KENTSELL K

MERKEZ L K Araç/Katalizör Ula m+ileti im

KAMUSAL ALAN

Girdi/temel/madde

Ürün/sonuç

iv-Kamusal Alan iv-G R : 1-Durum tespiti/sorunun kayna : Kent + Ula m + leti im Büyüme/ saçaklanma K r/kent ayr m n n yok olu u

2- Katalizör/araç-Sorunun geli mesi Katalizör/araçDevle me 3- Sonuç: Problemin patlamas Toplumun grupla mas , kesin s n rlarla ayr mas K.A.¶n n, kentin parçalanmas Araç/ katalizör K.A.¶n n yol olu u, marjinalle me, bireyselcilik. Ürün/sonuç Merkezkaç Kent çeperine yay lma

Girdi/temel/madde

iv-Kamusal Alan iviii- YEN DÜNYA DÜZEN NDE ÇÖZÜLEN KENTLER VE KAMUSAL ALAN: 1-Durum tespiti/sorunun kayna : Sermaya ak kanl Ulus-devletin, s n rlar n yok olu u Küresel eklemlenme, kentlerin öne ç k .

2- Katalizör/araç Kentte ekonomik rekabet, merkezkaç >> kent merkezinin bo almas >>yeniden i levlendirme(yeniden yat r m)>>kentin ba kala m (metamorfoz)>>toplumsal ekonomik yap n n bozulmas 3- Sonuç: Problemin patlamas Merkezkaç Mekansal ve toplumsal çözülme/parçalanma Ekonomik dengesizlik, ayr m toplum, yok olan K.A.

Kentin, kentsel alanlar kümesine dönü mesi, toplumsal paranoya ve kaos

iv-Kamusal Alan iviv- KAMUSAL YA AMIN ODA I KENT MERKEZLER VE KAMUSAL MEKAN Toplumsal ayr ma nas l önlenir?- Elimizdeki olumlu veriler:  Kent merkezlerinin aktivite/çe itlilik yo unlu u ve bunun yaratt çekim gücü  Kamusal alan n olmazsa olmaz olu u(çekicilik-karma a).  Yeni merkezlerin ve i merkezlerinin tek i levlili i ve eri ilebilir olmamas .  Ula m n kamusal olmamas ve yeni merkezlerin kamusal alan içermemesi(Maslak gibi)

iv-Kamusal Alan ivv- TAR H KENT MERKEZLER VE KOLLEKT F BELLEK Aç s ndan bakarsak süreç:      Tarihi merkezlerin turizm amaçl , spekülatif dönü ümü Alt gelir gruplar n n merkezden kaç Ekonomik de er yaratma/rant kayg s Kollektif belle in yok olu u. Ruhsuz mekanlar eklinde ilerlemekte.

iv-Kamusal Alan ivvi- DE EN DÜNYADA PLANLAMA VE M MARLI IN DE ROLLER 1-Neo-liberalizm + post modernizm. 2-Serbest piyasan n belirsizli i 3-Spekülasyon ve rant 2 ve 3 aras arac olan mimarlar ve tasar mc lar. Bütünlü ün yok olu u ve rantsal parçac l kentler. Sonuçsa bir sorun tespiti; Bireyin yaln zla mas ve toplumun cemaatle mesi EN

SONUÇ-DE ERLEND RME
Teknolojinin geli mesi ve ileti im ça toplumlar n ve toplumumuzunda hayat nda, alg s nda büyük de i ikliklere neden olmu ve olmaktad r. Kamusal alansa toplum dedi imiz eyin yada bir arada ya aman n tutkal . görülme Kenti var eden ve toplumu bir arada tutan ³görülme ve duyulmayla´ duyulmayla dürtüleriyle ba layan ve geli en kamusal alandan, rant ve spekülasyon için vazgeçmek onu ticari kaos¶a, metala t rmak en nihayetinde kaos kaoslara neden olmaktad r. Bu yüzden tasar mc lar olarak bizler bu Kamusal sürecin fark nda olmal ve tasar lar m za ³Kamusal alanlar ve bütünle me amac yla yakla mal y z. me´

KAYNAKÇA
‡ Bilsel, Cana. 2004, ³Yeni dünya düzeninde çözülen kentler ve kamusal alan; istanbul¶da merkezkaç, kentsel dinamikler ve kamusal mekan üzerine gözlemler´, 26-28 May s 2004 tarihlerinde stanbul¶da düzenlenen 15.Uluslararas Kentsel Tasar m ve Uygulamalar Sempozyumu, 3. Uluslararas Kentsel Tasar m Kongresinde Cana Bilsel¶in sundu u ³Yeni dünya düzeninde çözülen kentler kar s nda Kentsel Tasar mda µKamusal Alan¶ Paradigmas Çerçevesinde Yeni Kent Tan mlar na do ru´ ba l kl bildiriden geli tirilerek uyarlanm t r. Kamusal alan/Kamusal mekan, Arredemento, 2007, s:2 s:48-67.

‡

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful