Il11|1 1s szI.

·...·· . ...
|s1r1s |z||1sss1.
|sl1r|z ||lsrzl1r|| r1mz1s, 1s |z 1r|1|1| 1z1z |1 1rsIs1l
Comµonenta grµµei.
Iz1|sz ||1r|1
I ê1m|lrzs|s ||1r|1z
1 |z1z|l 8s|z
1 äz11 |s1r1|z1z
:57...
· · 1itlµl. 1itlµl. .lctinitcte si Jccism¨ .lctinitcte si Jccism¨
· · 3iblicçrcfie. 3iblicçrcfie. Cclinescµ Cecrçe Cclinescµ Cecrçe -- .lstcric .lstcric
literctµrii rcmcne¨ literctµrii rcmcne¨
Plcn Je lµcrµ. Plcn Je lµcrµ.
· · Delimitcri ccnceµtµcle. Delimitcri ccnceµtµcle.
· · Ccntext istcric. Ccntext istcric.
· · ltcµele fcrmcrii limbii rcmcne. ltcµele fcrmcrii limbii rcmcne.
· · Sµbstrct vs cJstrct. Jefinitii. Sµbstrct vs cJstrct. Jefinitii.
exemµlificcri. exemµlificcri.
· · Reflectcrec temei in literctµrc ..Crecnçc Reflectcrec temei in literctµrc ..Crecnçc
Je cµr Je cµr¨ ¨ (M. ScJcvecnµ } (M. ScJcvecnµ }
· · Reflectcrec temei in cinemctcçrcfie .. Reflectcrec temei in cinemctcçrcfie ..
Cclµmnc lµi 1rcicn Cclµmnc lµi 1rcicn ¨ ¨
· · Ccnclµzii. Ccnclµzii.
· · 3iblicçrcfie. 3iblicçrcfie.
zl|1|lzls s| êzs|sm zl|1|lzls s| êzs|sm
· !entrµ o mai bµna intelegere a temei Je ,Latinitate si Jacism" este necesara Jelimitarea
conceµtelor ce comµµn titlµl stµJiµlµi Je caz. Astfel, obtinem Jaµa Jefinitii.
· I. - cea a latinismµlµi, care se enµnta astfel. LA7INÍSM s. n . Cµvânt/constrµctie, ímµrµmµtate
Jin latinã si neintegrate íncã.
· Cµrent ín lingvistica si filologia românã Jin sec. XIX, care, continµânJ iJeile frµntasilor
scolii ArJelene, Jin Jorinta Je a Jemonstra mµltilateral, ímµotriva teoriilor falsei
tenJentioase, latinitatea µoµorµlµi românsi a limbii sale, a ajµns la µnele exagerãri µe linia
latinizãrii formate a limbii: cµrentµl latinist. (< fr.latinis me )
· 2. - cea a Jacismµlµi. DACÍSM s. n . (Livr.) Caracter sµecific Jacilor.
· £lement lexical Jin limba Jacilor. - Dac + sµf.-is m. OJata Jefinite cele Joµa conceµte,
µµtem µorni in exµlicarea conceµtµlµi Je ,Latinitate si Jacism".
· 8aza oricãrei literatµri nationale este viata sµiritµalã a µoµorµlµi, iar organµl ei Je
exµrimare este limba lµi. Nãscµtã µentrµ a servi ca mijloc Je comµnicare, limba n-a µµtµt sã
nµ atragã atentia asµµra sa. "Orice cµltµrã ínceµe cµ µn miracol al sµiritµlµi . limba." ( Jacob
8µrckharJt )
· 7emelia limbii si a µoµorµlµi român o reµrezintã conceµtele Je latinitate si Jacism.
· Latinitatea, este µn cµrent Je iJei referitor la originea latinã a µnµi neam.
· Dacismµl este µn cµrent iJeologic aµtohton, afirmat la ínceµµtµl secolµlµi al XX - lea, si caracterizat
µrin exagerarea contribµtiei Jacilor ín etnogeneza româneascã.
·
· Limba românã, reµrezentantã a latinitatii rãsãritene, a fost Je-a lµngµl timµµlµi, cântatã si slavitã ín
lµcrãrile lor Je mµlti scriitori români, care si-aµ ínchinat viata si mµnca lor µatriei, fiinJ constienti Je
originea nobilã a acestei limbi, si Je cµltµra µe care aceasta o µresµµµne.
· Iormarea µoµorµlµi român ín sµatiµl carµato-Janµbian si continµitatea lµi ín acest sµatiµ, constitµie
µn µroces asemãnãtor formãrii si continµitãtii celorlalte µoµoare romanice eµroµene. francez, italian,
sµaniol si µortµghez.
· La toate aceste µoµoare, constatãm µn element etnic Je bazã. galii ín cazµl francezilor, celtiberii ín
cazµl sµaniolilor si µortµghezilor, galii si etrµscii ín cazµl italienilor. La români aµ fost Jaco-getii,
ramµra Je norJ a tracilor.
· Limba românã µrovine Jin latina µoµµlarã vorbitã, Nu Jin cea scrisã. Latina µoµµlarã vorbitã a fost
nµmitã si latina vµlgarã, µentrµ cã ín latineste "vµlgaris" = µoµµlar.
|s1r1s |z||1sss1 (n. í9 iunie í899, 8ucuresLi - d. í2 marLie í965, OLopeni )
· |sl1r|z ||lsrzl1r|| r1mz1s ·
· O frµmoasa lectµra µentrµ tanara generatie, este caµitolµl Jin Istoria Literatµrii
Romane a lµi Calinescµ, care se intitµleaza "Descoµerirea OcciJentµlµi". Acolo, el
face µn fel Je recensamant al romanilor Jin Jiferite µrovincii istorice, care aµ avµt
vreoJata Je-a face cµ £µroµa, si vorbeste Je acest vis, care a aµarµt in mintea
romanilor Jestµl Je Jevreme.
· Ne-am vazµt oarecµm izolati si am µrivit cµ fascinatie lµcrµrile care se
Jesfasµraµ in OcciJent. Nµ trebµie sa µitam ca OcciJentµl inceµea µe vremea aceea
la 8rasov. Daca va µitati la geografia 8isericii Catolice saµ la zona Je seµaratie
Jintre catolicism si ortoJoxie, care s-a negociat foarte Jificil si sµrµrinzator µana
µrin sec. XIv si care a cµnoscµt interesante Jezvoltari si mai tarziµ, toate acestea aµ
constrµit o lµnga antologie Je viziµni eµocale romanesti Jesµre lµmea aceasta
inJeµartata. Se sµµne ca intaiele semene Je occiJentalizare aµ fost in jµrµl anµlµi
I700 si se Jorea largirea orizontµlµi cµltµral µrin occiJentµl cµltµral.Insa 7arile
Romane nµ aµ fost nicioJata in £µroµa,inceµµtµrile occiJentalizarii JezvalµinJ o
µµternica tinµta feµJala.
· 6eorge Calinescµ, ne sµµne ca !etrµ Cercel, aµtor Je versµri italiene, este µrimµl
care simbolizeaza aceasta occiJentalizare. Aµ mai fost insa incercari Je
occiJentalizare ca cea a lµi £racliJ Desµotµl(I56I-I593), care µrin intemeierea
µnei µniversitati la Cotnar incerca µn fel Je occiJentalizare. Din µacate religia le-a
inabµsit acest µroiect.
· In conclµzie µµtem sµµne ca OcciJentµl ne-a fost aJµs in Romania, Jaca µµtem
sa ne exµrimam asa Je catre oameni invatati si s-a facµt resimtit cµ ajµtorµl
neologismelor, textelor traJµse, jµrnalelor aµarµte µrin anii I700-I800,Jar mai
ales Jatorita religiei.
|11lsrl |sl1r|s ~ 11rsI| z|s |zl|1|lzl||.
· Dovezi ale latinitatii se regasesc atat sµb forma
inflµentelor romanice asµµra limbii romane, cat si
ca inflµente in ceea ce µriveste cµltµra.
· Romanizarea lingvistica, fµnJamentala si
Jecisiva µentrµ aµaritia limbii române, a constat ín
ínvatarea limbii latine Je catre µoµµlatia
aµtohtona: generalizarea latinei a Jeterminat
fenomenµl contrar, Je regres si Je eliminare
treµtata a limbii materne, traco-Jaca.
· Aceasta sµbstitµtie Je limbi s-a µroJµs ín caJrµl
µnµi µroces íncet, ínJelµngat, µasnic si mai ales
necesar: nµmai latina µµtea garanta µoµµlatiilor
cµcerite µosibilitatea Je comµnicare cµ
reµrezentantii imµeriµlµi - solJati, fµnctionari
µµblici, colonisti si comercianti. În astfel Je conJitii,
limba latina era elementµl Je µnitate si Je
coeziµne, sitµat Jeasµµra Jiversitatii sociale,
µolitice, etnice si lingvistice.
· !oµorµl român, µlãmãJit Jin romanizarea tribµrilor trace, s-a format ín µrimele
veacµri ale erei crestine µe ambele malµri ale Dµnãrii.
· !rocesµl Je romanizare, s-a ínceµµt cµ mµlt ínainte Je cµcerirea Daciei Je cãtre
romani. ÎnceµãnJ cµ anµl I5 Jµµã Hristos, cânJ a fost organizatã µrovincia Moesia
Inferior (Dobrogea si o µarte Jin ungaria Je azi) si Moesia Sµµerior (aµrox.
Iµgoslavia Je azi), geto-Jacii vin ín Jirect cµ lµmea romanã. Atµnci cânJ 7raian a
sµµµs Dacia (I06), scrie istoricµl vasile !ârvan, "tot malµl Jreµt al Dµnãrii era µlin
Je orase si cetãti romane".
· Deci µrocesµl Je romanizare a fost accelerat Je cele Joµã Moesii, µrovincii care aµ
fost cµcerite cµ aµroaµe Joµã secole ínaintea Daciei, faµt ce a Jeterminat ca µrocesµl
Je transformare a µoµµlatiei romanizate ín µoµµlatie româneascã µroµriµ-zisã sã
continµe íntr-µn ritm alert.
zl ä1mz1|Izrsz
|lz1s|s |1rm¡r|| ||m1|| r1m¡1s
Iactorii romanizarii. Iactorii romanizarii.
militarii, care cµnosteaµ limba latina, iar Jµµa
terminarea serviciµlµi militar Jeveneaµ veterinari. O µarte
Jin ei asezanJµ-se in Dacia si rasµanJinJ cµltµra.
colonistii, care eraµ aJµsi in nµmar mare Jin toata
lµmea (asezati in sate si orase ajµtaµ la rasµanJirea limbii
latine in ranJµl Jacilor).
limba latina, este factorµl essential al
romanizarii(folosita in scoli,armata,jµJecatorii).
moJµl Je viata roman. imbracaminte, incaltaminte,
obiecte Je µz casnic si µnelte µrelµate Je aµtohtoni.
cµltµra si viata sociala (scolile aµ inflµentat
sµiritµalitatea aµtohtona).
1l |l111s1sIz
· 7raversarea Dµnarii Je catre majoritatea slavilor, a conJµs insa la imµµtinarea lor in norJµl flµviµlµi,
astfel incat, µe teritoriµl fostei µrovincii Dacia, amestecµl Jintre vorbitorii Je limba latina si migratori, a
inclinat balanta etnica in favoarea romanicilor .
· In ajµtorµl istoricilor vine si stiinta limbii lingvistice . Cercetarile lingvistice aµ reliefat caracterµl latin
al limbii roamane, Jat Je lexic si strµctµra gramaticala . Limba romana se aseamana cµ celelalte limbi
romanice, Jar are si µarticµlaritati ce Jemonstreaza formarea sa in sµatiµl carµato-Janµbiano-µontic, si
nµ in µeninsµla 8alcanica, cµm afirma Robert Roessler in cartea sa ,,StµJii romanesti." µµblicata la
Leiµzig in anµl I87I .
· In lµcrarea sa, Robert Roessler, afirma ca Jacii aµ fost omorati in masa Jµµa I06 . £ste eviJent ca acest
lµcrµ nµ este aJevarat Jatorita faµtµlµi ca romanii aveaµ nevoie Je forta Je mµnca si nµ el statea in
obicei sa masacreze µoµµlatiile Jin teritoriile noµ cµcerite .
· Aµ mai fost gasite Jovezi ale continµitatii Jacilor in µeste I000
Je localitati iar niste inscriµtii Jin alte µrovincii romane atesta µrezenta
solJatilor Je origine Jaca . Din acea µerioaJa Jateaza toµonimele si
hiJronimele care aµ fost transmise romanilor si aµ ramas µana astazi
(Donaris , Maris ,Alµtµs etc.) 7oate acestea JoveJesc faµtµl ca Jacii nµ
aµ Jisµarµt Jµµa anµl I06 ba mai mµlt si-aµ continµat existenta in
acelasi teritoriµ.
· Anµl 602 , canJ slavii aµ navalit in imµeriµl roman Je rasarit ,
stabilinJµ-se acolo a marcat o Jata imµortanta in evolµtia
romanitatii rasaritene . Stabilirea tribµrilor slave si aµoi a
bµlgarilor la sµJµl Dµnarii a seµarat latinitate Jin µeninsµla
8alcanica Je cea norJ-Jµnareana .
· £tongeneza µoµorµlµi roman si formarealimbiii romane, reµrezinta µn µroces
asemanator cµ cel care a Jµs la formarea tµtµror limbilor si µoµoarelor romanice Jin
£µroµa.
· £tnogeneza romanilor, reµrezinta µn eveniment istoric fµnJamental in istoria noastra
nationala, intrµcat arata cµm s-a format µµrtatorµl si creatorµl civilizatiei noastre.
I11slrzl rs z1slrzl, 1s||1|l||, srsm1||||szr|
· Sµbstratµl, reµrezinta totalitatea cµvintelor/fenomenelor lingvistice, µe care o
limba neolatina le-a mostenit Jin sistemµl lingvistic.
· IonJµl µrinciµal Je cµvinte al limbii romane este in µroµortie Je 60-66% Je origine latina, mostenit. Acestora li
se aJaµga aµroximativ I00 Je cµvinte izolate (abµr, braJ, barza, brµstµre, catµn, galbeaza, gµsa) si 2200 Je
nµme µroµrii (Arges, Cris, Dµnare, Motrµ, Mµres, Olt, !rµt, Somes, 7imis, 7isa) Je cµvinte mostenite Je la Jaco-
geti. 7oate celelalte µoµoare ce aµ trecµt µe aici aµ lasat inflµente si in fonJµl µrinciµal Je cµvinte. Astfel, Jin
slava avem. (aµroximativ 20-22% Jin fonJµl µrinciµal Je cµvinte) cleste, boala, mila, cocos, Jeal, a iµbi, mµnca,
noroc, vorba: Jin maghiara. chiµ, fel, ganJ, oras: Jin tµrca. alai, cismea, ciµlama, ciµbµc: Jin neogreaca.
caramiJa, a µeJeµsi, µrosoµ: iar Jin franceza. bancnota, a Jefini, geniµ, stil etc.
· AJstratµl, il reµrezinta totalitatea imµrµmµtµrilor µe care o limba le-a
realizat, si aµ Jµs la imbogatirea acestora.
Româna are anµmite cµvinte care µrovin Jin latinã, Jar care ínsã nµ aµ fost mostenite, ci ímµrµmµtate Jin
alte limbi, µrecµm slava, germana si greaca.
£xemµle Je astfel Je cµvinte inclµJ.
I. µlei, µrovenit Jin slava veche "olei", ímµrµmµtatã µrin intermeJiµl germanei Jin latinescµl "oleµm".
2. cµfãr, Jin µolonezã "kµfer", care vine Jin germanµl "koffer" (cf. englezescµl coffer), ímµrµmµtat Je la
"coµhinµs" (cf. englezescµl coffin)
3. bere, Jin germanã "bier", cel mai µrobabil Je origine latinã, Je la "bibere" si Jeci µroveninJ Jin aceeasi
rãJãcinã ca si "a bea"
4. rigã, µn cµvânt vechi ínsemnânJ rege, ímµrµmµtat Jin greacã, µnJe a ajµns Je la latinescµl "rex".
äs||sslzrsz lsms| |1 ||lsrzl1r¡
|rsz11z 1s z1r |¥ Iz11rsz11l
· Cµ o arhitectµrã traJitionalã, ,Creanga Je aµr" se strµctµreazã ín I7 caµitole,
Jintre care cel introJµctiv ar µµtea ínJeµlini fµnctia Je µrefatã. £l se µliazã µe
strµctµra µrefetei ca Jiscµrs eJitorial, folosinJ motivµl manµscrisµlµi
íncreJintat. Actiµnea se µetrece ín Dacia µrefeµJalã, si se Jesfãsoarã íntre 780 -
797, mµtânJµ-si locµl ín fµnctie Je µersonajµl central. µe Mµntele Ascµns (
caµitolele II-III), ín 8izant (caµitolele Iv-XvI), Jin noµ la Mµnte (caµitolµl XvII).
· 7ema romanµlµi este regresia ín timµµl si sµatiµl µrimorJial. Aceastã temã se manifestã ín cele
trei motive fµnJamentale . iµbirea, cãlãtoria initiaticã si religia (sacrµl).
· !ovestea istoricã ínceµe ín anµl 780 J.Hr, cânJ ,bãtrânii legii vechi", monahii lµi Zamolxis µrcã
µe ,mµntele cel ascµns" sµre µestera Magµlµi, al treizeci si Joilea Decheneµ, µreot al Daciei vechi.
· Locµl este sacrµ, tãinµit si nimeni, ín afara celor alesi, nµ µoate µãtrµnJe ín aria lµi. Sµre a
íntretine magia locµlµi, SaJoveanµ nµ Jezvãlµie nµmele mµntelµi, Jar este vorba, eviJent, Je
Kogaionon, mµntele sacrµ Jin mitologia geto-Jacicã, µnJe se afla sanctµarµl lµi Zamolxis saµ
locµinta marelµi µreot Jac.
· Mâhnit Je ínlocµirea religiei vechi cµ crestinismµl, bãtrânµl µreot µãgân íl alege, Jintre µcenicii
sãi, µe Kesarion 8reb sµre a-l trimite íntr-o exµeJitie initiaticã, µregãtitoare µentrµ nµmirea sa ca
al treizeci si treilea Decheneµ.
|÷¹'÷-·÷- ÷+÷' 'u 'u÷+-·×·-¹'÷ |÷¹'÷-·÷- ÷+÷' 'u 'u÷+-·×·-¹'÷
´·'v+u- 'v' T·-'-u ´·'v+u- 'v' T·-'-u
· Colµmna lµi 7raian, este µn monµment antic Jin Roma,
constrµit Jin orJinµl ímµãratµlµi 7raian, care s-a µãstrat
µânã ín zilele noastre.
· Monµmentµl se aflã ín Iorµl lµi 7raian, ín imeJiata
aµroµiere - la norJ - Je Iorµl roman. 7erminat ín II3,
basoreliefµl ín formã Je sµiralã comemoreazã victoria lµi
7raian ín camµania sa Je cµcerire a Daciei. De aceea,
colµmna lµi 7raian joacã µn rol Jeosebit Je imµortant
µentrµ íntelegerea moJµlµi cµm a lµat nastere µoµorµl
român.
· Colµmna are o ínãltime Je aµroximativ 30 Je metri si
contine I8 blocµri masive Je marmµrã Je Carrara,
fiecare cântãrinJ 40 Je tone.
· Initial ín vârfµl colµmnei se afla o statµie a lµi 7raian,
ínsã ea a fost ínlocµitã ín secolµl al XvI-lea, cµ o statµie
a Sfântµlµi !etrµ.
9´·'v+u- -' ¹··v' 'v' T·-'-u`
-'' -'' ))
· · |·+-u'' |·+-u'' ))
. . -'' ''¦÷·' -'' ''¦÷·' ))
÷ ÷ ´·'v++u- 'v' T·-'-u ´·'v++u- 'v' T·-'-u ))
|11s|1I|| 1r11r||.
· In µrimµl ranJ, µe µlan cµltµral, Romania era in µrma cµ mµlte asµecte, si Je aceea Jµµa anµl I700,
Jorinta romanilor Je a µleca la stµJii in occiJent a fost mµlt mai mare. un exemµlµ ar fi, asa cµm sµµne si
6eorge Calinescµ, eJµcatia Jata la Constantinoµol, nµ a fost mai satisfacatoare Jecat cea Jin occiJent, Jeci
eJµctia aµµseana era µnJeva la mijlocµl acestor Joµa extreme, majoritatea µreferanJ sa stµJieze in
occiJent.
· In al Joilea ranJ, iJeea Je literatµra occiJJentala a µatrµns foarte greµ. De ce? !entrµ ca aceasta trebµia
sa isi µregateasca foarte bine intrarea, aJica sa isi faca foarte bine temele, µentrµ a µµtea µatrµnJe µrintre
moravµrile romanilor. (Secolµl XvIII, aJµce o imbogatire a lexicµlµi, neologismele fiinJ consiJerate acµm
imµrµmµtµri mai vechi. )
· In al treilea ranJ, ca si conclµzie a occiJentalismµlµi, cartile Je gramatica se inmµltesc. 6ramatica
Romaniei - RaJµ 7emµea (I797).
· In al µatrµlea ranJ, sµstinem iJeea lµi 6.Calinescµ, in µrivinta textelor traJµse, Jeoarece s-aµ facµt
traJµceri romanesti, mai ales Jin literatµra occiJentala in !rinciµatele µnite si in ArJeal. 7raJµcerile
circµlaµ mai ales sµb forma Je manµscrise saµ se µµblicaµ, iar contactµl cµ occiJentµl se veJe cel mai bine
in literatµra traJµsa.
· In conclµzie, µµtem sµµne ca OcciJentµl ne-a fost aJµs in Romania, Jaca µµtem sa ne exµrimam asa Je
catre oameni invatati, si s-a facµt resimtit cµ ajµtorµl neologismelor, textelor traJµse, jµrnalelor aµarµte
µrin anii I700-I800, Jar mai ales Jatorita religiei.
· In ceea ce ne µriveste, consiJeram ca religia a avµt µn rol foarte imµortant, Jeorece cµltµra orientala este
bazata in µrinciµal µe religie, iar Jin µµnctµal nostrµ Je veJere, Jin caµza religiei, occiJentalizarea s-a
µroJµs asa tarziµ si nµ in anµl I700, canJ s-a incercat µrima Jata aceasta metoJa.
....7'..
· · ttµ.//www.referct.rc/ ttµ.//www.referct.rc/
· · ttµ.//rc.wiliµeJic.crç ttµ.//rc.wiliµeJic.crç

302. /0.10h308.43. W 9.059:.9.9.3: W #010.90203.3/0:.8.3.10 4:23.10h308..10 .: W -47.90 /.:%7.9:774230 !.9:7.947.:0470 8947.7.82 -47.:7  $./897./4.70.72-742.939.0 W 439098947.3 W 43.:5738 W W %9: .70.:0470 -47.0.7: W 029.9.7 W #010.30 W $:-897.. 907..5001472.9 /0139 00251. 70.90203907.

3900070.0./029.-:3.8910% $8 3:.82 W !0397:42.:. 8910 4-9302/.....908/.39.908.939.70...708003:39.9020/0 .43./0139  ..059047.0.08.425:399:89:/::/0.939. .9382:: .7..82 089030.

h.97./.8.847 8..3 .747./0243897..h....9.80 .54547:: .8:57.70 2-.y..9047471.7008902-./32-.82:: $8 3 .93820  ./.00/4:.90 /.43. 8:1 82 /..43..4393:3//0017:39.82 W W W W W W .1..2:9.939.0 .907.907850.:38.0590 5:9025473305./01390..y43.050.h70907. L25497.2-8.:9h50397:..43.93h8303907..903y.. .05900/0.059::/0 .908/.3:0/0 0572.47.93h71472..9:73.47 020390.80 903/0394.:9:7hL3..43897:.4.4- :7.82 .0.00890.90L3.. .: h8..939.807.89.2-..2- ..7423h/380.8579:.54547::742347057039h.7/9 %020.8579::2-.7 .0.70 ..90 /3.90..42:3.939./.70.07h7503.47 ..54547::74238.8144../0.90./0.90 L257:2:9.7.::327.9389 17 .:7039:.24.... 7.:3000.5:9:98h 3:.h :7039L33.47/0030 /3/4739. .

h..50.70.L3.0347 .90./0347/.00:74503017.:7039/044.7 W W W W W W ..7.:17.54547::7423L385.4389.08.9..802h3h9471472h7 .:3:30.94 /.70 ..1489 3:29h .4::.:.43 903y/0 4730.45708:5:30 472.7423.79477423 ./0-.7h7047/02:y8.39h.:9:7.3447 5479:047 .3:-.47-9h &/3.43899:0 :3574.8..30/3.09-07L3 .9.9h2:3002039093.:3:925:: .047 ..939.172.3. 2:3..939.L3.7423h 70570039.475.93.7h 50397:..08905454.74230.3. 0.3 ..70.0.907..07. 0890:3.:94943 .:.34 5479:0 .94.78 545:.93..970 13/..0.70742.905454.7h.:L3.3..9 5730..47 2-.4393:9hy.545:.047.7h.h 2-.78h .70 ..3 85.2 .90..930 90 .4730..3.7423h574. 097:8.8.y:.y: . .2:7.47-9h.:85.97.9h 8..05:9:80.08902- /0.1489/0 .82:0890:3 .y7h8h79030 .4397-:y0/.75...4393:9.39.08985.0 9.hL3.89.:L3.L3..:7039/0/070107947..9hL3 :.47L30934030.4 0y 7.W .93..70..93h.y..:9..90.:1489/.545:.34-h.

.493.047.9.3089/08570:20.347/089:/0/0.:9:7..98.988 ./039 :970-:08. 3.4..9.257.. 742.303:..8.2.:24.:7..: .782.9../08549:  .:3/4 5:9073.1.9.8:7.. ./039..9.30 3 :30 :.9:7 #42.79.-:89.:05:90285:30.70.7.:3 .7057339020070.9475.39440/0.0742..9.49.2.70./0 .70 35... .7:90573.:.07..:.308..:947: 304482047 90904797.9070..0../:83#42.3./039:...8...70..7:70.708 .3 /.7/0....90. ..::745.:.10:/..308.0.. $085:30..148938.08/..89..0 .907..9.:3054./039:30 ..0.:310/04. /. 57380..:14893.84....!097:07.: 8947.70 #42..:9.:9708299...7080399:0.0789.44 0 1.43.907.. ..94..:348.742..700 .70.8 .0890.7:932390..5:902 8.72. .3:: 880/470..790/1.3:745.790  94503 W W W W 17:24.9479. .304./039.3..770.0./039..047..050..0470.7020..0307.0:310/070../039:: .1489.1.390/0.914.7020 0 ./039. 8.39. '8..70 :2.300572.:9:7./0.30.:14893:7:.05:9:704..807..93:9..47439::. 38. 3/05.3. 0470.078:79.88:7573.00802030/04..3.:947/0.%.50..89..: .43./0805.. 3...9:7..5734.5.8947. :30:3..90 /3970.450770.3.9704.704/.:9.2.:709 / 2.594:/38947.:9390708..030 0890572: ./039:3.43897:94:3.73.4/.7/0 4.7082-40.9 3.94.:94.1.0895740.308.7..70.9.70.: 3085:30.07.0 .47-0890/0.8.347/3/10790574...0 .39.2.2033.7: 94.3. 08.90 0890.8284794/40 ../039.5..038.50397:9.:9 .7./:80 :73.00...089.:1.0.:.90:..9:7742.08.7080 /081.

9.9L3 L3.0790548-9.0..93.443898..057.0789.:9:7.4389..9.98 .392507:: 84/.30 .0307.42:3.2-2.9.574/:8L3.3.7 5:-..79.4 /./7: :3:574.0..4207.9/0.930.7./0.0.90.5.9 1:3.00..:94943.7 /0707088/0023..5:90.8910/0.70.08 30..9 1034203:.89. 1:3/.2-.70. ...83.40:30 89:.09 L3/0:3.970545:.3.439098947.0 093.89.08. 31:039047742.93.083... ..70 97059..: 70570039.70.8.73:2.08L3.939.9 W 4.50397:./.9.8:57.943.930/0. /4.31:03903.8:57.. .0890.002039:/0:39.43/9 2-.947 .0..0 W W .07.90730 97..:.39.39 3..939..908/0 .89.545:.0 549..98070.98:-1472..2039..2-742.70.808.2-74230 . #42.82.0.9 5./090723.4397.0.3.8 /0..984..8:-899:90/02-8 .

9... .90847.0770. 0 .. 742.y074230.9.2390 4-0.8..1472.:.0:3h7 !74.2-002.83.:..7/0..574..90/0.3.7 .32-7.:9.00/4:h408 574.390.:94943.70 8 ..70.:.93.3..93. .0790.0070.708947..0/0.08:/0742.:34890.9..947:088039.5001472g72-74230 . :20..3.3/:/.807.2- ..007.408.0.7007.9.9.70 93050.:.h970 742. 45..790/3&3.70.. 8:5:8.80.59.3 9492.574.:94943 .:9:7.70.3/: 803.L3.3/.08:/0742.72.8.381472./0...574 :48.4 .938.53 /047.3..70/394.030.:/7059.38.079 W W .:31:039. 90723.09hy742.:.. :/0./090723.h57457: 8h8h .3:/:5h78948 . .:'.85.87.574.:.70...3.2390 3..7/:5. 310747 4-740. W !4547:7423 5h2h/9/3742.9.0 8 ..4393:0L397 :3792.790 /30.545:.7 5.93037.8:3090570:..y0742.3. 094 /.0 1.40L3.390/0..3/%7.50/4:h80.3L3/70.90L3545:.3h 9:3.70.3/3/..0.9 8579:..  8.:./:833:2.3/70.47 2-.7. #42....72.947 24/:/0.40. 8.947742.80!7.05:9.: 1489..7 14489.3 3.84. .::20.742.9.70./0.7.3.85.:2-.70.:3h707. 08901. 408.9.9.3.3..:2:9L3.:7.9h574.742..09073.9/0.::29....90/0:.9L357200 .08: /097.:7.80.148947.90..05h3/..30 0.3..3...$:50747 .97-:74797.44389 .:9:7..80.1489.7 29.

0..827.70.:3.0.47./4.:: .9.80. 8900.9479.47 .2:98 .3.:14894247./039.7:3:0890.939.70.54.3: .932..9/00..943.9 50907947:14890574.8.7/0..9034.20890./02:3.3 .:947:8947...7. 742.3088939..78 :9:809..0 /..94/.:2.0/02438970.9089039.90.89103.7.:7001.39.85.09.2..8970 W W W W W %7.2.790..:..9.385.08.00.3.. #4-079#408807 .70..3 4-.805.7./:8.3478.:148997. 2-.2..:...9.2.:3574.90. ./. W W 943030./..1472. 84/.93 .0/3 :745.3.47350890 /04...0890..0.5074.4393:.:28 .890/4.08 ..70..947/04730/.3..:7...0320398947.. 43.8.934030.8897:.742.742.3/07.093. ./:5.75./.34.8.70.9:7.700545:.54547::742. $9:/742.9.3..381472.25479.79.3.897.947:8.8.7. .79. 397:.7..742.2-742.0/08.:/3970.8907947: 3: ...3.1:3/..30 /..172....3.9. 3.38947.40/01479.79030 $9.2..#4-079#4088073..3: -..08.4.:/85.0.89.945432008 /743200.9702.8:/::3.70.9.70.7:9/:5..89.47-947/02-.9.70.3089 5:-. 3.7389038.95:79. 3.90/3907947034:.947 .902- 742.947:.30.93.3.947.8.0..9..90.31.:30.3...0.7.7.. ..39.570039.0..70..9.83:089.8.30 7057039.3.759/3.8..1....802.97-:7478.7085.90/350338:..3.8.:.90./0.0.79 89..9.1.7047742.2039..347/ /:3.. 8 3:350338:. 053..80.70.703.9:.2.2-3.59::. 934030..:.9:9:7472-4785454.-70.39.-3/: 80.3:-.089 :.44.97.30./0.078.:3.9089./.3.1489. -:.9/.347 7057039.89.25:93. %4.9-.34 5439.7..9/..747.78 .1472.0790 :2..70.43/:838.:30.4:9..2..47 3.0 07.932507:742.473347/:1:.742...742.94 /.38280742.4393:9.3/8..7.90574.172.479.:..3: 3:.1472..59:.2-74.3...907:.

:.9.$:-897..949./897..90.9: 7057039.39047.9 /0139 00251.7 W W $:-897.8.9.

h :3/0./013 03: 8909.3903..820.:- 2:3.453:8 .3: 41107 .2/.2-4...8./ -.033//3.-:7 -7. ./.. . .:.970.:38/0.1 03008.8/39:7..-/04730. 072.0.9308.90/3 .70.704 2-.349.7/317..390 . 70. .:148924 90390 .3/ 47.4113 -070 /3072..574.-0.50/058 574845.5.949.. :8.4 09 %4.-0.:970.:-:..3904. 7h :3.:.89.3h.905454.70.-.. /3143/:573..931:039083143/:573.0.:.10342030473.93h /.08947.390. .2-742.70574. 3474.47-.0 .: 40:2 .9.:.2.:./0./. 2489039 .:.:.7... 2.02.9.4.39.2489039/388902:3.: 70   ..93.3.9308.93h /0.. .48 /0.. .:.574-.. #423.9:3 . --070 /0./330470.90.:/:8. 43/:573.902- 570.. /0.7.:.3h -07 .3:290..1 03008.70L38h3:..5742.390.90 ./0.257:2:9:74750.7042-.41107 L257:2:9..039/38.. W /897.5742. .02 ..:/ :0 574.5... 8 /0 3:2057457 708 78 :3.:28.9 8.304.:950.L257:2:9.:.70.89.5.93..L380233/700 L257:2:9.:1h7 /354430h :107 .... 80.9. 0250/0.90.30/3./32..0 40 L257:2:9.00.5 10 ..70 497: :708 9 !7:9 $4208 %28 %8.. 7h/h. .:.300890357454790/0 /04730.:.0.7...8910/0.:..390 8910 /3 8.0 .3/3.9: 7057039..3.0.3..30/3072. ./0. .9/0.0 50..7.9h573390720/:072.9/370. -7:89:70 ... 70.00.0890 -4. /0..39024890390/0.08947.

y:57247/..31089hL3.0.1.hL3. 8.#010.h 70.0890..h 80/081h 4. 9700.9700.047.7hL3970  2:93/: 4.2.0L3.7.h:03:2002:390: /.:70.74370-8570.h 70. 243..y:30. 39/0L34.7.9..7: !4..3y..:08908.3.75:90.0397.L3/0531:3.L3925: 85..0.: $570.:.. .7050397:3:270.90203907.3.030: W W W W .h 570h994.59400 L3...78:: L3.h 50 2:3900..1.hh947.70/3y.:38 .:..0.59400' ' /334:.905h97:3/0L3.47-./4.:38 857050 907.9:7h97.9:7.yh 805.:3y.2488.:390 . 97290L397 4050/y03y.. .0. ..:..70:57049/.248:7.742./0.y.70.3y .7: 9h3:9 3203 L3. 4.03974/:.:780/947.3.2039..0./4..70890.7:/32944.3: W :4.3: / 7 ..70 9382: -h973:570495h3L.:: .3::089070708.0 3:54.:: $.8947.03. /40.h50 897:.9..: 4..70.4343 2:39008.050L3.00 970249.4.50:39008.:2.030: 57049. 14483/249. 0.0.0:-70.5940 /3970.57010:/.3:8.hL3..9.9.01:3/.094 /.9:7g 70.0.594:' %02..9700./039 /0 4.57010y0. 8h 5008.00 /3970:.8.0.9:70.9 .8050970.y0/0507843.3:3:/0./05701.9:.700./8.:7 80897:.790.89h902h802.8.:7 $.8./0..h :3/080.7::.:L31:3.0.3/ -h9730. L3970y302./y43.0.

4:23.: %7.8907054547: 7423 4:23.25. .1. /020978 .8... 10.4:.9:0.5742..3L3..:%7....:%7.24/::.93.' 0.3 .0 0.70.5h897.9 53hL30034./0.3.77.708 .:72..90203.9::%7. ./3#42..8.3 L38h0.39.847001:L31472h/0857.00.3 0890:3243:2039.:%7.347/ /047:742.704L3h920/0.9.$139::!097: W W W 94:23.4202470..489...h.3 L320/.9:0 .7.:.4:23080..h.h:374/0480-9/025479.34..L3.1489L34.9..39 50397:L3900070..71:.70.10 4:23.3 W 4:23.1hL347::%7.:.39 .947.8147::%7.9.43930-4.. . ..947.#010.43897:9/347/3:L25h7.8970 43:2039:80.:2.5745070 .:%7.302.3 %0723.72:7h/0.0/02.9L3 -.0770.39h73/ /09430 39.:489.:9hL380.

 . ..3 4:223.3 ..-07 #42..:%7.

:1../039.0...070 . 574/:8..:3/0.347/0.43.. %7.07742...:2:90.700 4.4:' .9.088:-1472.8.2.3573. 3.981. W W W W W .9..9572.07./:83#42.: .7:90 573.438/07. 3.097020 2.89.7./:5.02.5:90.9.:805:-.08947/4:.90 8/0..2094/..9:7..24...3: /4739.7:83:3.308.97./40..900:390837/0.:9708299.08 .2....:57457 W 3572:7.3.89:/34.850.:4.5.790-30397....8 .5.790/07.1489.347 $0..:0 5:90285:30.8..8.970-:..393454 3:.70 &30025:. 8.43.9:.08/./0907.5.39 /0470.:947:304482047 90904797..9.7.70.3. 3.3089 2...: 357.047.439.79025479.8.0./039. /.: ./039.1.97:0.479.9704./:80 /04.3/8.94.14.570107.3:8.9700...9:7.: 0/:..0.:285:308 0470./:80 :73.00..9.700 3.79070: 0.7.5.8.742.90.43.3 /.3: .:9:37414.8032:908. #42.3/ 8:89302/00.2033.81.790-3090200 50397:..70.47039./34..0./039:30 .3!73...4.71 .4..:.3.3/ .3/8 .:0.9:7. 0/:.. .3:72.3/ /00.2..3./039:80. ./:..8.8570./.7.9.4.97:3/0573970 247.308.9479..5:9028.. #42.0.:2.34897:/0.//039.0/070 /3..:70742.72.5:80.07../039.8.14892:92..9.:: 3044820013/.89:/003 4.9..5..438/07..30 #.50700 .70.00.7.9:..300572.:9:7...82:: .3../02.-30 3907.70.:9 97.7/35:3.3/ 505.14.50./:.70/0.2..08/3907./:...03057..7.9 88 .9...07./.:../039 3..:.90904797../039 /0.5.90...0!0397:.:9:7../:%0250..39./0 .0890 -.042-4.0.0/0.4389.7808.0890 .90..:2 257:2:9:72.89.9./:8...97:3814./.2.14892.970.:.

-47.10 W 995.

.

9 74. 70107.

W 995.

.

47 .74 50/.

ro/ ‡ http://ro.referat.wikipedia.org .Bibliografie: ‡ http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful