TEORI PENGAJARAN-PEMBELAJARAN
1. Teori Perkembangan Kognitif ² Jean Piaget 2. Teori Perkembangan Konstruktivisme Kognitif ² Jean Piaget, Lev Vygotsky

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF ­ JEAN PIAGET (1896-1980) Skema Adaptasi Asimilasi Keseimbangan Teori Pembelajaran Kognitif Akomodasi .

Teori Konstruktivisme Sosial Lev Vygotsky .TEORI KONSTRUKTIVISME KOGNITIF 1. Teori Konstruktivisme Kognitif ² Jean Piaget 2.

Proses adaptasi. Membina ilmu dan menguasai kemahiran melalui proses transformasi. . asimilasi. dan reorganisasi ilmu dan kemahiran sedia ada dalam struktur kognitif mereka 2. dan pemikiran logikal merupakan proses yang utama dalam pembinaan ilmu dan kemahiran baru. akomodasi. organisasi.TEORI KONSTRUKTIVISME KOGNITIF ­ JEAN PIAGET Kanak-kanak : 1.

Belajar melalui 4 peringkat ( sensorimotor. Pendidikan hanya memainkan peranan menghaluskan kemahiran dan ilmu yang telah sedia berada dalam stuktur kognitif .TEORI KONSTRUKTIVISME KOGNITIF ­ JEAN PIAGET Kanak-kanak : 3. Ilmu dan kemahiran lebih bermakna dibina berdasarkan usaha individu diri sendiri 5. praoperasi. operasi konkrit. operasi formal) 4.

. Had tahap perkembangan kognitif pada zon perkembangan prokimal ² ilmu dan kemahiran yang lebih tinggi dapat dibina dengan bimbingan guru atau rakan darjah yang lebih maju. Membina ilmu dan menguasai kemahiran melalui interaksi sosial dan aktiviti sosiobudaya. 2.TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL VYGOTSKY Kanak-kanak : 1.

TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL VYGOTSKY Kanak-kanak : 3. Bahasa memainkan peranan utama dalam membentuk pemikiran untuk membina ilmu dan kemahiran 4. Pendidikan memainkan peranan utama dalam membantu murid belajar .

.

mengikut perkembangan fizikal individu .IMPLIKASI TEORI PIAGET DALAM PENGAJARAN .dekat kepada jauh .PEMBELAJARAN 1.konkrit kepada abstrak .kasar kepada halus . Isi pelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak.pengalaman sedia ada kepada pengalaman baru .

PEMBELAJARAN 2.IMPLIKASI TEORI PIAGET DALAM PENGAJARAN .Guru hendaklah menggalakan murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran kerana proses akomodasi bergantung kepada motivasi intrinsik individu . . Pembelajaran .Pembelajaran yang baru dan kompleks hendaklah menggunakan proses akomodasi untuk mengubah struktur kognitifnya agar mengadaptasikan keperluan situasi pembelajaran yang dihadapi.perubahan bentuk tingkah laku. .

Joyce dan Weil dan Salvin (ahli-ahli mazhab neokognitif : konstruktivisme) i. Menimbulkan dan menggerakkan tindak balas pelajar.IMPLIKASI TEORI PIAGET DALAM PENGAJARAN . dan sengaja memberi idea yang bertentangan untuk memerhati tindak balasnya . Merancang sesuatu situasi pembelajaran yang mencabar untuk pelajar ii.PEMBELAJARAN 3.

Joyce dan Weil dan Salvin (ahli-ahli mazhab neokognitif : konstruktivisme) iii.PEMBELAJARAN 3.IMPLIKASI TEORI PIAGET DALAM PENGAJARAN . Memberi kerja tugas untuk pemindahan pembelajaran iv. agar membolehkan pelajar yang berada di peringkat perkembangan kognitif lebih tinggi mengajar pelajar di bawah perkembangan kognitif yang lebih rendah . Membentuk kumpulan mengikut peringkat perkembangan kognitif mereka.

Aplikasi pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran dan mengutamakan keberkesanan pembelajaran adalah dicapai melalui penglibatan murid secara aktif dalam proses penyelesaian masalah 2. Guna teknik pemudahcaraan untuk membimbing murid belajar .IMPLIKASI TEORI KONSTRUKTIVISME KOGNITIF ­ JEAN PIAGET 1.

Pemilihan bahan pelajaran dan kaedah mengajar yang sesuai dengan peringkat perkembangan kognitif murid 4. Utamakan prinsip naturalisme : pembelajaran secara semula jadi dan bukan di bawah tekanan dan paksaan . Penilaian secara formatif semasa aktiviti pembelajaran untuk menilai kemajuan murid 5.IMPLIKASI TEORI KONSTRUKTIVISME KOGNITIF ­ JEAN PIAGET 3.

Membina alam belajar yang kondusif untuk situasi inkuiri dan penerokaan 7.IMPLIKASI TEORI KONSTRUKTIVISME KOGNITIF ­ JEAN PIAGET 6. Menggalakkan murid agar menggunakan kaedah penyelesaian masalah untuk memperolehi ilmu dan kemahiran dengan usaha diri sendiri . Mengutamakan minat dan penyertaan murid dalam pembelajaran 8.

Aktiviti pengajaran harus bermula dari had bawah zon perkembangan prokimal ² murid hanya dapat memperolehi tahap ilmu dan kemahiran yang lebih tinggi melalui kolaborasi yang erat dengan seseorang gutu atau melalui pembelajaran koperatif . Guna zon perkembangan prokimal membimbing murid belajar dengan teknik scaffolding bagi membolehkan pelajar memperoleh ilmu dan kemahiran dala peringkat yang lebih tinggi 2.IMPLIKASI TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL VYGOTSKY 1.

Pencapaian murid harus dinilai berdasarkan prestasi murid dalam ZPD (Zon perkembangan prokimal ² kriteria asas untuk menilai prestasi murid) . Guru harus menggalakkan murid yang lebih maju untuk memberi bimbingan kepada rakan yang kurang maju 4.IMPLIKASI TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL VYGOTSKY 3. Menggalakkan pembelajaran koperatif untuk meningkat prestasi pembelajaran 5.

PEMBELAJARAN .PENGAJARAN .

2. 8. 7.PEMBELAJARAN 1. Catuman gambar Teka-teki Lakonan Teka benda Sambung nombor-nombor Cari benda tersembunyi Permainan catur Teka silang kata Permainan ular dan tangga Cantuman suku kata . 9. 3. 10.AKTIVITI (CONTOH PERMAINAN) DALAM PENGAJARAN . 5. 4. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful