INFORMATICA MEDICALA

CURS II

CURS II²SECTIA ASISTENTE MEDICALE, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, ASISTENTI MATERNALI

‡ Notiuni generale despre sistemele de operare: defini ie, rol, tipuri de sisteme de operare (MS-DOS, Windows) ‡ Sistemul de operare Windows:
Rolul sistemului de operare Windows Tr s turi comune i îmbun t sistemele Windows iri aduse de

CUPRINS

Avantajele sistemelor de operare Windows No iuni fundamentale ale SO de tip Windows Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows

Calculatoare personale componente
Hardware = componen a fizic a unui calculator Software = aplica iile sau programele ce se execut pe un calculator

Calculatoare personale²componente software
I. BIOS (Basic Input Output System)

II. SISTEMUL DE OPERARE

III.PROGRAME UTILITARE IV.APLICATII V. DRIVERE VI.VIRUSI

Calculatoare personale²sisteme de operare SISTEMUL DE OPERARE Ce este un sistem de operare?
...programul prin intermediul c ruia utilizatorul comunic sistemul s u ...translator între limbajul ma in i limbajul uman cu

...pachet de programe care sunt necesare pentru func ionarea i administrarea calculatorului ...set de programe "intermediare" ce se execut permanent pe calculator, i care traduce comenzile din aplica ii în instruc iuni ce controleaz dispozitivele periferice ...este primul program care se încarc automat în memoria de lucru dup pornirea calculatorului (prin procedeul de Bootare) i preia controlul asupra echipamentului de calcul

Calculatoare personale²sisteme de operare Etapele start rii unui PC
AP SARE ÎNTRERUP TOR POWER EXECUTARE RUTINA DE STARTARE (din ROM) -verificarea existen ei/functionalit ii - monitor - cipuri de memorie -echipam.standard (HD, dischete) -umplerea tabelei de adrese ale întreruperilor (în partea inferioara MI) C UTARE SISTEM DE OPERARE PE FLOPPY DISK NU DA

C UTARE SO PE HARD DISK NU DA

Non system disk or disk error
Sistem invalid Schimba i discul floppy i ap sa i orice tast

ÎNC RCARE SO
DE PE HD

ÎNC RCARE SO DE PE FD

Calculatoare personale²sisteme de operare SISTEMUL DE OPERARE
!!!Sistemul de operare trebuie s ca acesta s fiecare dat transferat fie instalat (plasat
  De

în memoria permanent ) pe un calculator înainte fie folosit pentru prima dat când start m un calculator principala a sistemului de operare este în memoria de lucru (=al doilea pas al

parte executabil

procedurii de startare)

Calculatoare personale²sisteme de operare Care este rolul sistemului de operare?
- organizeaz procedurile de start ale calculatorului - Administreaz (UCP) unitatea central de prelucrare

- Transport datele în interiorul sistemului - Administreaz memoria intern - Asigur dialogul cu operatorul sistemului (prin intermediul unui set de comenzi pe care utilizatorul le cunoa te i le folose te - Coordoneaz programele utilizatorului

Calculatoare personale²sisteme de operare Tipuri de sisteme de operare
1. MS-DOS (Microsoft Disc Operating System)
SO produs de Microsoft i ajuns la versiunea 6.22 Caract: - SO pentru sistemele de calcul tip PC cu procesoare Intel - interfa alfanumeric - SO orientat pe comenzi - comunic cu utilizatorul prin comenzi introduse de la tastatur Dezavantaje: - greoi, dificil de utilizat - Lungimea unei comenzi nu trebuie s dep easc lungimea unui rând - Dac se introduce un singur caracter gre it (de ex.un spa iu gol), comanda nu mai func ioneaz

2. 3. 4. 5. 6. 7.

MS Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP MS Windows NT OS/2 Apple Unix Linux

Calculatoare personale²sisteme de operare Tipuri de sisteme de operare

1. MS-DOS (Microsoft Disc Operating System) 2. MS Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP....
Caract: - SO pentru sistemele de calcul tip PC cu procesoare Intel, lider actual pe pia a sistemelor de operare - interfa grafic - comenzile se pot da mai simplu prin intermediul unor pictograme pe care se execut clicuri cu ajutorul comunic cu utilizatorul prin elemente vizuale manipulate mouseului cu mouseul Avantaje: - prezentare grafic mult mai agreabil pentru utilizator - u or de utilizat, reduce mult probabilitatea erorilor - operarea prin meniuri (liste de comenzi ce pot fi afi ate printr-un simplu clic) a u urat utilizarea calculatorului pentru nespeciali ti

3. 4. 5. 6. 7.

MS Windows NT OS/2 Apple Unix Linux

Calculatoare personale²sisteme de operare Tipuri de sisteme de operare

1. MS-DOS (Microsoft Disc Operating System) 2. MS Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP.... 3. MS Windows NT
Caract: - SO pentru pt.re ele de calculatoare produs de Microsoft - interfa grafic comunic cu utilizatorul prin elemente vizuale manipulate cu mouse-ul 4. OS/2 Caract: - Sistem de operare produs de firma IBM pentru sistemele de calcul tip PC cu procesoare Intel - interfa grafic comunic cu utilizat.prin elem.vizuale manipulate cu mouse-ul

Caract: - pentru sistemele de calcul tip MacIntosh - interfa grafic 6. Unix Sistem de operare instalat mai ales în domeniul calculatoarelor mari i în re ele Sistem de operare înrudit cu Unix, instalat mai ales în 7. Linux domeniul calculatoarelor mari i în re ele Av: mai rentabil d.p.d.v. al pre ului decât produsele Microsoft Dezav: exist pu in software standard pentru Linux

5. Apple Sistem de operare produs de firma Apple (MacOS 8x, 9x...)

CURS II²SECTIA ASISTENTE MEDICALE, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, ASISTENTI MATERNALI

‡ Notiuni generale despre sistemele de operare: defini ie, rol, tipuri de sisteme de operare (MS-DOS, Windows

CUPRINS

‡ Sistemul de operare Windows
Rolul sistemului de operare Windows Tr s turi comune i îmbun t sistemele Windows iri aduse de

Avantajele sistemelor de operare Windows No iuni fundamentale ale SO de tip Windows Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows

Sistemul de operare Windows
Definitii:
Aplica ie = set de programe sofisticate create i dezvoltate de echipe mari de programatori sub conducerea unui manager care se adreseaz unui anumit domeniu de activitate i rezolv anumite probleme (aplica ii de editare, de calcul tabelar, grafice, contabile, etc.) Task = o aplica ie aflat într-un stadiu oarecare al execu iei sale !!!Fiecare task preia ni te date de intrare, le proceseaz i ob ine rezultate !!!! Datele de intrare, rezultatele si programele de aplica ie sunt stocate pe memorii permanente (magnetice/optice) Multitasking = abilitatea sistemului de operare de a reu i executarea "simultan " a mai multor taskuri, f r s piard controlul în caz c unul dintre taskuri este întrerupt accidental.

CURS II²SECTIA ASISTENTE MEDICALE, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, ASISTENTI MATERNALI

‡ Notiuni generale despre sistemele de operare: defini ie, rol, tipuri de sisteme de operare (MS-DOS, Windows

CUPRINS

‡ Sistemul de operare Windows
Rolul sistemului de operare Windows Tr s turi comune i îmbun t sistemele Windows iri aduse de

Avantajele sistemelor de operare Windows No iuni fundamentale ale SO de tip Windows Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows

Sistemul de operare Windows
Rolul sistemului de operare Windows:
1. controlul distribuirii resurselor calculatorului între diversele taskuri !!!!cea mai important resurs este timpul de lucru al unit ii centrale de prelucrare (UCP)   sistemul de operare trebuie s respecte reguli de prioritate bine stabilite pentru a putea exploata la maximum aceast resurs "scump ". 2. Controlul transferului datelor între diversele p r i ale calculatorului (comunica iile)

!!! Un sistem de operare performant num r mare de "arhitecturiµ

trebuie s

tie s

se adapteze unui

!!!! Acela i sistem de operare se comport diferit in functie de cantitatea i calitatea resurselor calculatorului, iar pentru unele arhitecturi poate s nu fie deloc performant.

Sistemul de operare Windows
Windows
- soft creat de Microsoft in anul 1985 (atunci avea rol de interfa grafic cu utilizatorul pentru PC-urile echipate cu sistemul de operare DOS)

Istoric
1. Windows 3.0-interfa a grafic pentru un singur calculator (1990) 2. Windows for Workgroups 3.11- permite crearea unei re ele cu mai multe calculatoare 3. Windows NT (ini ialele de la "New Technology"), sistem de operare în dou edi ii: - pentru servere - pentru sta iile de lucru 4. Windows 95- sistem de operare lansat în 1995 si îmbun t 5. Windows 98- un sistem de operare mai avansat 6. Windows 2000, Windows ME (ini ialele de la "Millenium Edition"), Windows XP, « it ulterior

CURS II²SECTIA ASISTENTE MEDICALE, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, ASISTENTI MATERNALI

‡ Notiuni generale despre sistemele de operare: defini ie, rol, tipuri de sisteme de operare (MS-DOS, Windows

CUPRINS

‡ Sistemul de operare Windows
Rolul sistemului de operare Windows Tr s turi comune i îmbun t sistemele Windows iri aduse de

Avantajele sistemelor de operare Windows No iuni fundamentale ale SO de tip Windows Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows

Sistemul de operare Windows
Tr s turi comune i îmbun t iri aduse de sistemele Windows 9x, Windows NT i Windows 2000
1. Interfa grafic cu utilizatorul denumit (Windows) Explorer   permite vizualizarea facil a con inutului dischetelor, discurilor fixe, discurilor compacte, precum i al diverselor dosare. 2. Sisteme de operare complete protected-mode i integrate (pe 32 biti) de tip

3. Includ facilit ile interne de multitasking si multithreading   cre terea vitezei ² de r spuns a sistemului - de desf urare a opera iilor în fundal 4. De in un nucleu scris integral pe 32 biti ce include func ii pentru: - gestionarea blocurilor de memorie - planificarea i conducerea proceselor

Sistemul de operare Windows
Tr s turi comune i îmbun t iri aduse de sistemele Windows 9x, Windows NT i Windows 2000
5. Con in programe de tip 32-bit device drivers care determin o utilizare mai inteligent a spa iului de memorie 6. Asigur o mai mare robuste e la nivel de sistem cu un sistem de operare mai stabil i fezabil 7. Ofer o configurare dinamic a mediului   reducerea timpului necesar ajust rii sistemului 8. Asigur o capacitate m rit a sistemului   permit execu ia simultan a mai multor aplica ii i taskuri de sistem

CURS II²SECTIA ASISTENTE MEDICALE, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, ASISTENTI MATERNALI

‡ Notiuni generale despre sistemele de operare: defini ie, rol, tipuri de sisteme de operare (MS-DOS, Windows

CUPRINS

‡ Sistemul de operare Windows
Rolul sistemului de operare Windows Tr s turi comune i îmbun t sistemele Windows iri aduse de

Avantajele sistemelor de operare Windows No iuni fundamentale ale SO de tip Windows Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows

Sistemul de operare Windows
Avantajele sistemelor de operare Windows 9x, 2000, Windows NT: 1. Sunt sisteme de operare multitasking
Def: capacitatea unui sistem de operare de a executa simultan mai multe programe Ex: dac la un moment dat are loc listarea la imprimant a unui document, utilizatorul nu trebuie s a tepte s se încheie procesul de listare pentru a demara o nou activitate  concomitent cu listarea, pot fi efectuate alte opera ii !!! Viteza de procesare este mai mic deoarece în realitate nu are loc execu ia simultan a mai multor programe, ci se efectueaz o simulare (se face alocarea unei cuante de timp pe durata c reia un program dispune de microprocesor )

Sistemul de operare Windows
Avantajele sistemelor de operare Windows 9x, 2000 si Windows NT: 1. Sisteme de operare multitasking
Pentru implementarea facilit ii de multitasking, un task este divizat în mai multe fire de execu ie   firele mai multor task-uri pot fi executate aparent simultan

Modalit

i de implementare a facilit

ii de multitasking sub Windows 95

a. folosirea modelului preemptiv ²utilizat de Windows 95 pentru execu ia aplica iilor pe 32 de bi i  fiec rui fir de execu ie îi corespunde o cuant de timp pe durata

c reia are la dispozi ie resursele sistemului de calcul
b.folosirea modelului cooperativ - utilizat de MS Windows 3.x - implementat sub Windows 95 pt.a p stra compatibilitatea cu aplica iile pe 16 bi i

 firele de execu ie sunt asociate cu o list de priorit i i au acces la resursele sistemului de calcul în func ie de prioritatea pe care o de in

Sistemul de operare Windows
1. Sistem de operare multitasking 2. Ofer utilizatorului o interfa prietenoas

Avantajele SO Windows 9x, 2000 si Windows NT:

grafic , intuitiv

i

3. Permit - o gestionare mai bun a memoriei - o stabilitate sporit datorit noilor drivere pe 32 de
bi i pentru periferice 4. Îmbun t irea sistemului de fi VFAT) care a inlocuit vechiul sistem FAT16

iere utilizat

nume lungi de maxim 255 de caractere pentru fi iere
(sub MS-DOS erau limitate la maxim 8 caractere)

(denumit Utilizatorul poate folosi

Sistemul de operare Windows
Avantajele SO Windows 9x, 2000 si Windows NT: 5. Echipamentele periferice de tip Plug and Play sunt recunoscute automat de c tre MS Windows 95   sistemul de operare detecteaz caracteristicile fizice ale acestora (adres I/O, num r de întrerupere, canal DMA, etc.) nefiind necesar interven ia utilizatorului 6. MS Windows 95 este livrat împreun cu o serie de aplica ii utile: -procesor de texte ² WordPad - lucreaz cu fi iere format MS Word 6.0 -editor grafic ² Paint -Calculator -utilitare pentru administrarea hard-discurilor - jocuri - utilitare multimedia, utilitare pentru re ea

Sistemul de operare Windows
Avantajele SO Windows 9x, 2000 si Windows NT:
7. Sub MS Windows 95 este îmbun t it facilitatea OLE (Object Linking and Embedding - legarea i inserarea obiectelor) care permite inserarea unui obiect creat printr-un anumit program în interiorul altui obiect creat printr-un program diferit   leg tura între cele dou obiecte este gestionat de sistemul de operare.
Obiect = un set de date cu un anumit format Client=aplica ia cu care a fost creat fi ierul în care s-a inserat un obiect !!! Obiectul de inserat are de obicei alt format decât cel al fi ierului în care a fost inserat i nu poate fi manipulat decât de o aplica ie specific ; Server =aplica ia apelat de client în vederea manipul rii obiectului inserat Ex: introducerea unui grafic creat sub un program specializat (Paint=server) într-un document editat cu un editor de texte (Word=client)

Sistemul de operare Windows
Avantajele SO Windows 9x, 2000 si Windows NT: 8. MS Windows 95 are încorporate servicii de re ea: clien i, protocoale, posibilitatea conect rii la distan (Dial-Up Networking), aplica ie pentru mesagerie electronic (MS Exchange) 9. Protec ia informa iilor la tergerea accidental prin Recycle Bin. Rol: zon rezervat pe discul fix ce permite stocarea datelor care au fost terse din gre eal
!!!Utilizatorul poate stabili dimensiunea co ului de gunoi. !!! în momentul în care co ul de gunoi este plin i un fi ier a fost ters, atunci obiectul cu cea mai mare vechime va fi eliminat pentru a face loc noului fi ier.

Sistemul de operare Windows
Avantajele SO Windows 9x, 2000 si Windows NT: 10. Definirea de comenzi rapide (shortcuts) Def: Shortcut = asociere realizat de utilizator cu un anumit obiect pentru ca accesul la acesta s se fac mai u or
Ex: dac specificatorul complet al unui fi ier este C:\DIDACTIC\2005-2006\CURSURI\CURS.DOC, atunci pentru a-l citi, utilizatorul trebuie s -l caute pe discul C:, mai întâi în dosarul DIDACTIC, dup care în subdosarul 2005-2006, dup care în subdosarul CURSURI   Dac fi ierul este foarte des accesat este mai simplu s se creeze un shortcut c tre acest fi ier pe care utilizatorul îl poate apela direct f r s parcurg structura arborescent a directorului

Sistemul de operare Windows

Avantajele SO Windows 9x, 2000 si Windows NT: 11. Memoria Clipboard Def : zon de memorie RAM rezervat unde utilizatorul poate stoca temporar diverse obiecte în vederea utiliz rii lor ulterioare
!!!Informa iile sunt-introduse în Clipboard prin opera iile de Cut i Copy - citite din Clipboard prin opera ia de Paste jOpera ia de Cut (taie) Rol : mut obiectul selectat în Clipboard   obiectul se afl numai în Clipboard pân când va fi retras de acolo prin Paste. jOpera ia de Copy Rol : copiaz obiectul curent în Clipboard f r s -l tearga din locul unde se afla el ini ial. jOpera ia de Paste (lipe te) Rol : copiaz obiectul curent din Clipboard acolo unde specific utilizatorul în momentul respectiv   obiectul r mâne în Clipboard pân la o nou opera ie de Cut sau Copy

Sistemul de operare Windows
Avantajele SO Windows 9x, 2000 si Windows NT: 12. Extinderea facilit ilor oferite de sistemul de operare MS Windows 95 prin pachetul de programe MS Plus (înglobat in MS Windows 98)  : - aplica ie de navigare prin Internet ² Internet Explorer 3.0 - software pentru utilizarea sistemului de calcul în calitate de server de conectare la distan (dial-up server) - alte module op ionale

CURS II²SECTIA ASISTENTE MEDICALE, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, ASISTENTI MATERNALI

‡ Notiuni generale despre sistemele de operare: defini ie, rol, tipuri de sisteme de operare (MS-DOS, Windows

CUPRINS

‡ Sistemul de operare Windows
Rolul sistemului de operare Windows Tr s turi comune i îmbun t sistemele Windows iri aduse de

Avantajele sistemelor de operare Windows No iuni fundamentale ale SO de tip Windows Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows Tipuri de obiecte 1. FEREASTRA 2. CONTROLUL 3. CASETA DE DIALOG 4. EVENIMENTUL

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA
Def: - elementul fundamental al interfetei grafice Windows - spa iu dreptunghiular de prezentare pe ecran folosit de o aplica ie pentru - afi area rezultatelor - recep ionarea intr rilor din partea utilizatorului Avantajele utilizarii ferestrelor : -odata cu invatarea tehnicii ferestrelor, functiile fundamentale ale acestora pot fi utilizate in fiecare program, chiar daca este utilizat pentru prima data -- utilizarea facila si extrem de prietenoasa !!! O fereastr poate ocupa o aceea i parte a ecranului ca i alt fereastr   dou sau mai multe ferestre se pot suprapune. !!! In fiecare moment doar o singur fereastr este activa, adic poate primi intr ri de la utilizator. Fiecare fereastr este reprezentat printr-o structur de memorie, i de un interpretor de evenimente sau de mesaje ap rute ca urmare a activit ii utilizatorului sau sistemului.

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA

Elementele unei ferestre:
BARA DE MENIURI

BUTOANE

MENIUL SISTEM

BARA DE TITLU BARE DE DEFILARE

OPTIUNI DE MENIU BARA DE BUTOANE

BORDURI DE REDIMENSIONARE

BARA DE STARE

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA

Elementele unei ferestre:
BARA DE MENIURI

BUTOANE

MENIUL SISTEM

BARA DE TITLU OPTIUNI DE MENIU BARA DE BUTOANE

BARE DE DEFILARE

BORDURI DE REDIMENSIONARE

BARA DE STARE

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA Elementele unei ferestre: A. BORDURI DE REDIMENSIONARE Rol: permit modificarea dimensiunilor ferestrei pe cele doua directii (verticala si orizontala) prin metoda tragerii » cu mouse-ul (drag and drop) B. BARE ² DE DEFILARE - DE TITLU - DE MENIURI - DE BUTOANE - DE STARE C. MENIURI ² SISTEM - OPTIUNI DE MENIU D. BUTOANE

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA

Elementele unei ferestre:

BORDURI DE REDIMENSIONARE

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA

Elementele unei ferestre:

BORDURI DE REDIMENSIONARE

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA Elementele unei ferestre: A. BORDURI DE REDIMENSIONARE
Rol: permit modificarea dimensiunilor ferestrei pe cele doua directii (verticala si orizontala) prin metoda tragerii » cu mouse-ul (drag and drop) !! In forma de afi are normal dimensiunile ferestrei se pot modifica oricum !! In forma de imagine complet dimensiunile ferestrei nu se pot modifica întrucât aceasta ocup toat suprafa a ecranului

B. BARE ² DE DEFILARE - DE TITLU - DE MENIURI - DE BUTOANE - DE STARE C. MENIURI ² SISTEM - OPTIUNI DE MENIU D. BUTOANE

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA

Elementele unei ferestre:
BARA DE MENIURI BUTOANE

MENIUL SISTEM

BARA DE TITLU

Rol: permit deplasarea in cadrul unei ferestre pe cele doua directii OPTIUNI DE MENIU (verticala si orizontala)
BARA DE BUTOANE

BARE DE DEFILARE

BARA DE STARE

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA

Elementele unei ferestre: BARA DE TITLU

BUTOANE

MENIUL SISTEM Rol: 1.afiseaza - numele programului care

2. permite deplasarea unei ferestre in alta parte a ecranului prin ´ tragereµ BARA DE BUTOANE cu mouse-ul (drag and drop) de bara de titlu
!!!!Deplasarea ferestrei se poate face doar in modul normal de vizualizare al acesteia

ruleaza in aceasta fereastra - numele documentului prelucrat OPTIUNI DE MENIU cu programul respectiv

BARE DE DEFILARE

BORDURI DE REDIMENSIONARE

BARA DE STARE

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA

Elementele unei ferestre: BARA DE MENIURI
BUTOANE

MENIUL SISTEM

BARA DE TITLU

Rol: contine meniuri cu grupe de comenzi OPTIUNI DE MENIU in care se pot gasi toate comenzile disponibile in programul respectiv BARA DE BUTOANE !!!! Deschiderea unui meniu se face prin clic cu mouse-ul pe optiunea respectiva

BARE DE DEFILARE

BORDURI DE REDIMENSIONARE

BARA DE STARE

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA

Elementele unei ferestre:
BARA DE MENIURI BUTOANE

MENIUL SISTEM

Rol: contine pictograme in forma de butoane pentru comenzile mai des OPTIUNI DE MENIU folosite

BARA DE TITLU

BARE DE DEFILARE

BARA DE BUTOANE

!!!!Declansarea comenzii corespunzatoare unui buton se face printr-un simplu clic BORDURI DE REDIMENSIONARE pe acesta
BARA DE STARE

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA

Elementele unei ferestre:
BARA DE MENIURI BUTOANE

MENIUL SISTEM

BARA DE TITLU

Rol: furnizeaza informatii directe despre documentul prelucrat
BARA DE BUTOANE

OPTIUNI DE MENIU

BARE DE DEFILARE

BORDURI DE REDIMENSIONARE

BARA DE STARE

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA

Elementele unei ferestre:
BARA DE MENIURI BUTOANE

MENIUL SISTEM

BARA DE TITLU

Rol: folosit pentru a controla fereastra. este localizat în BARA DE BUTOANE extremitatea stâng a barei de titlu

OPTIUNI DE MENIU

BARE DE DEFILARE

BORDURI DE REDIMENSIONARE

BARA DE STARE

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA

Elementele unei ferestre:
BARA DE MENIURI BUTOANE

MENIUL SISTEM

BARA DE TITLU

OPTIUNI DE MENIU

BARE DE DEFILARE

BARA DE BUTOANE Rol:

gruparea disponibile în respectiv

comenzilor programul

BORDURI DE REDIMENSIONARE

BARA DE STARE

Sistemul de operare Windows
A. BORDURI DE REDIMENSIONARE B. 1. BARE DE DEFILARE 2. BARA DE TITLU 3. BARA DE MENIURI 4. BARA DE BUTOANE 5. BARA DE STARE C. MENIURI

No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

1. FEREASTRA

Elementele unei ferestre:

D. BUTOANE

² SISTEM/ OPTIUNI DE MENIU

Buton pentru închidere ² închide programul i fereastra în care ruleaz Alternative : Alt+F4 sau meniul File-Exit Buton pentru imagine de dimensiuni normale ² fereastra ocup doar o parte a ecranului Buton pentru imagine complet ² fereastra ocup întregul ecran Buton pentru îndep rtarea ferestrei de pe ecran (minimizare) ² fereastra dispare de pe ecran i r mâne doar butonul corespunz tor pe bara de programe (programul nu este închis ci ruleaz în continuare)

Sistemul de operare Windows
No iuni fundamentale ale SO de tip Windows Tipuri de obiecte 1. FEREASTRA

2. CONTROLUL

3. CASETA DE DIALOG 4. EVENIMENT

Sistemul de operare Windows
1. FEREASTRA 2. CONTROLUL

No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

Def: mic iconi cu aspect specializat i func ionalitate fixat , plasat de obicei drept component a unei casete de dialog. Rol: permit utilizatorului s introduc un text de la tastatura s aleag op iuni s invoce comenzi Exemple: butoanele pe care se apas casetele de verificare casetele de editare butoanele radio barele de defilare

!!! Într-un anumit moment doar un singur control/fereastr poate avea «focusul» (poate primi intr ri de la tastatur ) !!!! Sistemul de operare Windows ofer posibilitatea utilizatorului s mute focusul între controale, "spre înainte" folosind repetat tasta [Tab], "spre înapoi" folosind combina ia [Shift]+[Tab] 3. CASETA DE DIALOG 4. EVENIMENTUL

Sistemul de operare Windows
1. FEREASTRA 2. CONTROLUL

No iuni fundamentale ale SO de tip Windows ² Tipuri de obiecte

3. CASETA DE DIALOG
Def: fereastr de tip special, cu func ionalitatea restric ionat care de obicei con ine diverse tipuri de controale. Rol : 1. afi area rezultatelor 2. acceptarea de intr ri 3. ofer diverse posibilit 4. permite editarea.

i de selec ie

4. EVENIMENTUL
Def: const în ac iunea utilizatorului asupra mouseului sau tastaturii Ex:² Clic - generat atunci când un buton al mouseului a fost ap sat - efectul depinde de - butonul ap sat: stâng, drept, mijloc - starea tastelor [Shift], [Ctrl] i [Alt]; ² Dublu Clic ² Tast ap sat  efectul depinde de starea tastelor [Shift], [Ctrl] i [Alt], caracteristicile typematice ale tastaturii

CURS II²SECTIA ASISTENTE MEDICALE, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, ASISTENTI MATERNALI

‡ Notiuni generale despre sistemele de operare: defini ie, rol, tipuri de sisteme de operare (MS-DOS, Windows

CUPRINS

‡ Sistemul de operare Windows
Rolul sistemului de operare Windows Tr s turi comune i îmbun t sistemele Windows iri aduse de

Avantajele sistemelor de operare Windows No iuni fundamentale ale SO de tip Windows Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU)

2. CURSORUL MOUSE-ULUI

3. ICONI E (PICTOGRAME)

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) Ce este Desktopul?
.... Prima ´imagineµ ce apare pe monitor ² un fundal gol pe care apar cel pu in dou simboluri (My Computer i Recycle Bin) .... fundalul ecranului   pe desktop se afl obiectele utilizate în mod curent

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU)
!!!! În partea inferioar a Desktopului se afl : - butonul Start - o band gri cu pictograme (Bara de programe ² Taskbar

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) Butonul Start
Rol: permite în principiu ini ierea tuturor activit calculator ilor pe

Meniul START

...apelat prin ap sarea : ² butonului Start - combina iei de taste Ctrl+Esc - tastei cu simbolul Windows

Pictogramele meniului Start Op iunile meniului Start

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) Pictogramele meniului Start Meniul START
Triunghi cu vârful îndreptat spre dreapta ....Pe aceste op iuni de meniu nu trebuie executat clic este suficient s se a eze cursorul mouseului ... La alegerea acestei op iuni din meniu se va deschide un alt meniu

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) Pictogramele meniului Start Meniul START
Trei puncte dup o op iune de meniu ....Pe aceste op iuni de meniu trebuie executat clic ... La alegerea acestei op iuni din meniu se va deschide o fereastr proprie

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) Pictogramele meniului Start Meniul START
Op iunea de meniu simpl ....Pe aceste op iuni de meniu trebuie executat clic ... La alegerea acestei op iuni din meniu se declan eaz comanda dorit

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) Op iunile meniului Start Meniul START
Op iunea Programs
Rol: serve te la pornirea programelor la alegerea ei apare un meniu cu programele disponibile pe calculator

... Programele care au în dreapta iconi a triunghi reprezint grupuri de programe cu func ii similare

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) Meniul START Op iunile meniului Start Op iunea Programs
Ad ugarea unui program în meniul de Start:
- Clic dreapta cu mouseul pe bara de programe

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) Meniul START Op iunile meniului Start Op iunea Programs
Pornirea programelor clic pe programul dorit din meniul Start dublu clic pe pictograma programului de pe Desktop
... Se pot porni i rula oricâte programe dorim limit rile sunt date doar de capacitatea de procesare a calculatorului i nu de programul Windows ...pentru a porni un program în timp ce altul este în func iune nu este necesar s închidem programul care func ioneaz ...pentru a economisi memoria de lucru nu este îns bine s pornim prea multe programe în acela i timp ....pentru fiecare program pornit este afi at câte un buton pe bara de programe pentru a aduce în prim plan un anumit program din cele active se execut clic pe butonul acestuia ...programele se închid la fel ca ferestrele (Alt+F4, clic pe butonul de închidere, comanda Exit sau close din meniul File)

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) Op iunile meniului Start Meniul START
Op iunea Documents
Rol: listeaz ultimele documente prelucrate printr-un simplu clic pe numele documentului acesta poate fi apelat imediat

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) Op iunile meniului Start Meniul START
Op iunea Settings
Rol: administrarea întregului sistem al calculatorului

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) Op iunile meniului Start Meniul START
Op iunea Search
Rol: caut documentele sau folderele r t cite (Oare unde l-am memorat????

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) Op iunile meniului Start Meniul START
Op iunea Help and Support
Rol: l mure te toate sistemului de operare func iile

Op iunea Run...
Rol: variant program de pornire a unui

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) Op iunile meniului Start Meniul START Op iunea Log Off
Rol: deconectarea utilizatorului respectiv (dac exist mai mul i utilizatori)

Op iunea Turn Off Computer...
Rol: încheie o sesiune de lucru Windows

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) !!!! În partea inferioar a Desktopului se afl : - butonul Start - o band gri cu pictograme (Bara de programe ² Taskbar) pentru fiecare program pornit este afi at automat un buton pe bara de programe pentru a comuta între programele active este suficient un singur clic pe butonul de pe bara de programe programul activ (aflat în primul plan al interfe etei utilizatorului) este recunoscut dup butonul care este ap sat (gri deschis)

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI Ce este cursorul mouseului? O s geat alb pe ecran care este deplasat mi carea mouseului
Ce rol are cursorul mouseului?

prin

Indic pozi ia mouse-ului pe ecran !!! În func ie de opera ia pe care o efectueaz echipamentul de calcul la un moment dat cursorul poate lua diferite forme

Sistemul de operare Windows

Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI Care sunt cele patru ac iuni ale mouseului? Clic simplu (cu butonul stâng) obiectul marcat î i schimb culoarea Dublu clic (cu butonul stâng)
marcare, alegere

deschidere, pornire

Clic pe butonul drept meniu cu toate comenzile ce stau la dispozi ie în leg tur cu obiectul pe care s-a clicat = meniu de context = meniude tip Pop-up Drag and Drop deplasare, copiere, regrupare clic cu butonul stâng al mouseului pe un obiect, se ine butonul ap sat i se ´trageµ obiectul pân unde se dore te

Sistemul de operare Windows
Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI 3. ICONI E (PICTOGRAME) Def: desene de dimensiune redus ce reprezint un obiect care poate fi manipulat sub sistemul de operare MS Windows 9x Rol : pot face referiri la - aplica ii - foldere - fi iere de diferite tipuri - documente MS Word (editor de texte), MS Excel (aplica ie de calcul tabelar) ......

Sistemul de operare Windows
1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI

Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x 3. ICONITE (PICTOGRAME)

Iconi e instalate automat pe desktop odat MS Windows 9x: 1. My Computer 2. Network Neighborhood 3. Inbox 4. Recycle Bin

cu SO

5. The Microsoft Network and Internet Connections 6. My Briefcase 7. The Internet

b8

Slide 70 b8
bubu, 3/21/2004

Sistemul de operare Windows

Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x
1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI 3. ICONITE (PICTOGRAME) Iconi e instalate automat pe desktop odat cu SO MS Windows 9x:

1. My Computer Rol:1.afi are a.componente de stocare date - unit i de disc flexibil - unit i de hard-disc - unit i de CD-ROM b. con inutul acestora c. imprimante instalate în sistem 2. vizualizarea conexiunilor la distan prin modem ce au fost definite anterior 3. permite accesul la utilitarele de control i administrare b1 a SO Lansare în execu ie   dublu-click cu butonul din stânga al mouse-ului !!! Prin deschiderea pictogramei My Computer se poate ajunge simplu i practic la toate unit ile de memorie extern , la toate folderele i toate programele

Slide 71 b1
bubu, 3/21/2004

Sistemul de operare Windows

Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x
1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI 3. ICONITE (PICTOGRAME) Iconite instalate automat pe desktop odat cu SO MS Windows 9x: 1. My Computer

2. Network Neighborhood

Rol: permite afi area sub form grafic a entit participante într-o re ea - echipamente de calcul - unit i de disc - directoare i fi iere partajate - imprimante partajate - alte echipamente periferice care sunt partajate

ilor

Lansare in executie : dublu-click cu butonul din stânga al mouse-ului  se deschide o fereastr în care se vizualizeaz elementele componente ale re elei

b2

Slide 72 b2
bubu, 3/21/2004

Sistemul de operare Windows

Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x
1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI 3. ICONITE (PICTOGRAME) Iconite instalate automat pe desktop odat cu SO MS Windows 9x: 1. My Computer 2. Network Neighborhood

3. Inbox
Rol: permite lansarea în execu ie a aplica iei de mesagerie electronic MS Exchange, utilizat pentru comunicarea la distan sau în cadrul unui intranet (re ea creat de o firm pentru uz intern care se bazeaz pe software-ul specific Internetului). Lansare in executie : dublu-click cu butonul din stânga al mouse-ului pe icon-ul Inbox   se deschide o fereastr
b3

Slide 73 b3
bubu, 3/21/2004

Sistemul de operare Windows

Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x
1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI 3. ICONITE (PICTOGRAME) Iconite instalate automat pe desktop odat cu SO MS Windows 9x: 1. My Computer 2. Network Neighborhood 3. Inbox

4. Recycle Bin

Rol: permite stocarea informa iilor pe care utilizatorul le-a ters i exist posibilitatea recuper rii lor Lansare in executie : dublu-click cu butonul din stânga al mouse-ului pe icon-ul Recycle Bin   se deschide o fereastr in care sunt afisate toate fisierele/folderele sterse care mai pot fi b4 recuperate

Slide 74 b4
bubu, 3/21/2004

Sistemul de operare Windows

Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x
1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI 3. ICONITE (PICTOGRAME) Iconite instalate automat pe desktop odat cu SO MS Windows 9x: 1. My Computer 2. Network Neighborhood 3. Inbox 4. Recycle Bin

5. The Microsoft Network and Internet Connections Rol: permite conectarea cu ajutorul unui modem la re eaua Microsoft Lansare in executie : dublu-click cu butonul din stânga al mouse-ului pe icon-ul The Microsoft Network
b9

Slide 75 b9
bubu, 3/21/2004

Sistemul de operare Windows

Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x
1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI 3. ICONITE (PICTOGRAME) Iconite instalate automat pe desktop odat cu SO MS Windows 9x: 1. My Computer 2. Network Neighborhood 3. Inbox 4. Recycle Bin 5. The Microsoft Network

6. My Briefcase

Rol: util cand utilizatorul este nevoit s lucreze pe calculatoare diferite i are nevoie s urm reasc versiuni diferite ale aceluia i fi ier   Aplica ia My Briefcase este similar cu o map în care se introduc dosarele i documentele de care avem nevoie la un moment dat (dar mapa este concretizat fizic printr-o dischet )   putem lua discheta b5 acas pentru a continua lucrul, iar a doua zi introducem documentele la loc în calculatorul de unde le-am luat   Aplica ia My Briefcase depisteaz faptul c pe calculator exist deja o versiune mai veche a aceluia i document i înlocuie te variantele vechi cu cele noi. Lansare in executie : dublu-click cu butonul din stânga al mouse-ului pe icon-ul My Briefcase

Slide 76 b5
bubu, 3/21/2004

Sistemul de operare Windows

Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x
1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI 3. ICONITE (PICTOGRAME) Iconite instalate automat pe desktop odat cu SO MS Windows 9x: 1. My Computer 2. Network Neighborhood 3. Inbox 4. Recycle Bin 5. The Microsoft Network 6. My Briefcase

7.The Internet
Rol: program de navigare (browser) prin re eaua global Internet. !!! Pentru a putea p trunde în re eaua Internet este necesar un modem sau un alt tip de conexiune fizic i un cont de Internet. b6 !!!Acest icon poate lipsi de pe desktop daca utilizatorul nu a instalat aplica ia Internet Explorer Lansare in executie : dublu-click cu butonul din stânga al mouse-ului pe icon-ul The Internet

Slide 77 b6
bubu, 3/21/2004

Sistemul de operare Windows
1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI 3. ICONITE (PICTOGRAME)

Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x

Principalele obiecte ale interfe ei grafice Windows Ce este un obiect?

...O no iune principal pentru toate pictogramele ce se g sesc pe suprafa a Desktopului .. O reprezentare grafic ce nu serve te numai ca ´ornamentµ ci reprezint diferite elemente reale ale calculatorului (echipamente periferice, documente, foldere)

Ce rol are un obiect?

Serve te la realizarea unor activit calculatorului pe care le reprezint

i

cu

elementele
b10

Care sunt principalele obiecte ale interfe ei grafice Windows?

Unit ile de memorie extern Folderele Documentele

Slide 78 b10
bubu, 3/21/2004

Sistemul de operare Windows
1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI 3. ICONITE (PICTOGRAME)

Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x

Principalele obiecte ale interfe ei grafice Windows Unit ile de memorie extern
Rol: stocarea i refolosirea ulterioar a informa iilor electronice !!! Pentru a afla ce unit i de disc sunt conectate la calculator se deschide pictograma My Computer !!!Unit ile se deosebesc prin pictograma prin care sunt reprezentate

b11

Unitate de dischet

Unitate de hard disk

Unitate de CD

Slide 79 b11
bubu, 3/21/2004

Sistemul de operare Windows
1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI 3. ICONITE (PICTOGRAME)

Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x

Principalele obiecte ale PC-ului
Unit ile de memorie extern

Folderele
Rol: organizarea i ordonarea datelor pe calculator !! Numele unui folder con ine maxim 256 caractere - nu poate con ine caracterele /*? µµ !!!Folderele se recunosc dup pictograma galben
b12

Slide 80 b12
bubu, 3/21/2004

Sistemul de operare Windows
1. DESKTOP (SUPRAFATA DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI 3. ICONITE (PICTOGRAME)

Elementele interfe ei grafice pentru MS Windows 9x

Unit ile de memorie extern Folderele

Principalele obiecte ale PC-ului Documentele

Rol: stocarea datelor pe calculator !! Numele unui document const din Nume fi ier . Extensie !! Regulile de algere a numelui fi ierului sunt acelea i ca la foldere Extensia const din trei caractere i este dat de programul care elaboreaz documentul cu ajutorul ei calculatorul recunoa te cu ce program a fost elaborat un anumit document .doc ² document Word, b13 .xls ² document Excel .ppt ² document PowerPoint .mdb ² document Access .bmp, .gif, .jpg ² documente grafice .exe ² programe .rtf ² text formatat

Slide 81 b13
bubu, 3/21/2004

Sistemul de operare Windows

Modul de lucru curent pentru MS Windows 95
- click pe butonul stâng mouse   se realizeaz o selec ie. - dublu click pe buton stâng mouse   - deschidere folder/ document - se lanseaz în exec.o aplica ie - click pe butonul drept mouse - se selecteaza un obiect - facilitare acces la propriet ile obiect.

Modul de lucru curent pentru MS Windows 98
- Selec ie : cursorul mouse-ului se pozi ioneaza peste icon-ul obiectului de selectat - Deschiderea dosarelor, documentelor sau lansarea în execu ie a aplica iilor : un singur click pe icon-ul obiectului. - Butonul din dreapta are aceia i func ionalitate ca in versiunea 95 - Bara de lucru sau de task-uri (task bar) - pe aceasta se afl butonul START - con ine butoane pentru toate task-urile (aplicatiile) active la b7 un moment dat (lansate în execu ie). - include noi butoane ce faciliteaz accesul la Internet: 1 ²Buton pentru lansarea în execu ie a aplica iei Internet Explorer 4.0 2 ²Buton pentru lansarea în execu ie a aplica iei Outlook Express 3 ²Buton pentru afi area desktop-ului 4 ²Buton pentru afi area canalelor Internet

Slide 82 b7
bubu, 3/21/2004

Ce am înv

at în acest curs ??

Ce este un sistem de operare ??
...translator între limbajul ma in i limbajul uman ...este primul program care se încarc automat în memoria de lucru dup pornirea calculatorului i preia controlul asupra echipamentului de calcul

Cum se starteaz un calculator i cum intervine sistemul de operare în procedura de pornire a calculatorului ??
SO este înc rcat automat la pornire iar dup procedeul de bootare PCul este gata pentru utilizare

Care este rolul sistemului de operare?
organizeaz procedurile de pornire ale calculatorului Administreaz unitatea central de prelucrare i memoria intern Asigur dialogul om-ma in

Ce am înv

at în acest curs ??

Care sunt principalele tipuri de sisteme de operare ??
MS-DOS, MS Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, MS Windows NT, OS/2, Apple, Unix, Linux

Ce reprezint sistemul de operare Windows, cum a ap rut i care este rolul s u ?? Care sunt tr s turile comune sistemele Windows??? i îmbun t irile aduse de

1. Interfa grafic cu utilizatorul 2. Sisteme de operare complete i integrate (pe 32 biti), stabile 3. Facilit i de multitasking si multithreading
4. Utilizare mai inteligent a spa iului de memorie 5. Ofer o configurare dinamic a mediului 6. Asigur o capacitate m rit a sistemului

Ce am înv
1. 2. 3. 4. 5. 6.

at în acest curs ??

Care sunt avantajele SO Windows???
Sistem de operare multitasking Interfa grafic , intuitiv i prietenoas Gestionare mai bun a memoriei, stabilitate sporit Sistem de fi iere utilizat mai bun Recunoa tere automat a echipamentelor periferice Este livrat împreun cu o serie de aplica ii utile: procesor de texte, editor grafic, Calculator, utilitare pentru administrare HD, jocuri, utilitare multimedia, utilitare pentru re ea 7. Legarea i inserarea obiectelor în programe diferite mai u oar 8. Are încorporate servicii de re ea 9. Protec ia informa iilor la tergerea accidental prin Recycle Bin 10. Definirea de comenzi rapide (shortcuts) 11. Memoria clipboard 12. Extinderea facilit ilor prin pachetul de programe MS Plus

Ce am înv

at în acest curs ??

Care sunt no iunile fundamentale ale SO Windows???

1. FEREASTRA 2. CONTROLUL 3. CASETA DE DIALOG 4. EVENIMENTUL
Care sunt elementele unei ferestre??
A. BORDURI DE REDIMENSIONARE B. B. BARE ² DE DEFILARE - DE TITLU - DE MENIURI - DE BUTOANE - DE STARE C. MENIURI ² SISTEM - OP IUNI DE MENIU D. BUTOANE

Ce am înv

at în acest curs ??

Care sunt elementele interfe ei grafice Windows???

1. DESKTOP (SUPRAFA A DE LUCRU) 2. CURSORUL MOUSE-ULUI 3. ICONI E (PICTOGRAME)
Ce este Desktopul, ce reprezint butonul Start i bara de programe?? Ce reprezint meniul Start care sunt op iunile pictogramele sale?? i i

Ce am înv

at în acest curs ??
i care sunt cele

Ce este cursorul mouseului, ce rol are patru ac iuni ale sale??? Care sunt iconi ele instalate automat pe Desktop odat cu sistemul de operare i ce reprezint ele??
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

My Computer Network Neighborhood Inbox Recycle Bin The Microsoft Network My Briefcase The Internet

Care sunt principalele obiecte ale interfe ei grafice Windows i ce reprezint ele??
Unit ile de memorie extern Folderele Documentele

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful