INFORMATICA MEDICALA

CURS IX

CURS IX ² SECTIA ASISTENTE MEDICALE, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, ASISTENTI MATERNALI

CUPRINS
y Formatarea registrelor în Excel y Realizarea de grafice si diagrame utilizând aplica ia Excel. y Prezent ri de date cu aplica ia Powerpoint

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
DEFINITII Aplicatie de calcul tabelar = program specializat in organizarea, calculul i analiza datelor sub form de tabele, grafice i rapoarte Spreadsheet = foaia de calcul tabelar Tabel = colec ie de date neorganizate format din linii i coloane Celul = campul definit de intersec ia dintre o linie i o coloan
Registru = fi ierul de lucru uzual pentru Excel are implicit extensia .xls

CURS IX ² SECTIA ASISTENTE MEDICALE, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, ASISTENTI MATERNALI

CUPRINS
y Formatarea registrelor in Excel ‡ Realizarea de grafice si diagrame ‡ Prezentari de date cu aplicatia Powerpoint.

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel Formatarea registrelor
Def: Format = totalitatea caracteristicilor care definesc modul în care informa ia este vizualizata pe ecran sau pe hârtie   formatul implic : - latura estetic : se refera la caracterele i aspectul grafic al celulei   indic aplicatiei Excel cum s afiseze sau sa tipareasca informa ia din celul : - aspect (forma, culoare, aparitie ² inclinat, ingrosat, subliniat) - alinierea informa iei în cadrul celulei (stânga, dreapta, la baz , la vârf) - bordurare - colorare fundal - latura func ional : este legat de exprimarea valorii într-o form util p indic aplica iei Excel cum s trateze informa ia din celul ca valoare de un anumit tip: - ca num r - ca dat calendaristic / or - ca informa ie de tip logic - ca text - ca valoare procentual - ca num r înso it de simbol de moned na ional

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel Formatarea registrelor
Formatare = ac iunea prin care unei informa ii i se atribuie diverse caracteristici de format Opera ia de formatare poate fi efectuat pe trei nivele: I. FORMATAREA LA NIVEL DE REGISTRU sistematic

II. FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA

III. FORMATAREA LA NIVEL DE CARACTER

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Formatarea registrelor I. FORMATAREA LA NIVEL DE REGISTRU
paginii de lucru curente

FORMAT p SHEET p Definesc caracteristicile de formatare ale
Redenumirea paginii de lucru curente ´Ascundereaµ paginii de lucru curente Formatarea fundalului paginii de lucru curente Fereastra Sheet Background

Alegerea tipului de fundal

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel Formatarea registrelor II. FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA

Op iunea Celule«Cells.. din meniul Format Op iunea Formatare celule Format cells din meniul contextual atasat unei celule Combinatia de taste CTRL+1 Butonul Formatare celule din bara de instrumente

  Se deschide fereastra Formatare celule care pune la dispozi ie toate opera iunile de formatare posibile

Formatarea la nivel de celula cuprinde :

A.FORMATAREA CU CARACTER FUNCTIONAL B. FORMATAREA CU CARACTER ESTETIC

II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA
de un anumit tip  determina modul în care Excel "în elege" folose te informa ia din celule.

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel

Rol: indic aplica iei Excel cum s trateze informa ia din celul ca valoare

i ulterior

Fereastra Format cells Formatare celule pagina Number

Tipuri de date utilizate de aplica ia Excel (campul Category): 1. DATE DE TIP NUMERIC - Numere - Numere cu simbolul monedei nationale - Procente - Fractii 2. DATE DE TIP ORA/ DATA CALENDARISTICA 3. DATE DE TIP TEXT 4. DATE DE TIP SPECIAL 5. DATE DE TIP PARTICULARIZAT

II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA
1. DATE DE TIP NUMERIC - Categoria Number Campul Decimal Places: Stabilirea numarului de zecimale afisate dupa separatorul zecimal Stabileste daca vor fi utilizate semne (puncte) pentru delimitarea miilor Campul Negative numbers: Setarea modului de reprezentare al numerelor negative Def: date ce pot fi utilizate în opera ii matematice Ex: 345, 23, 129865, 13.45
!! Num rul de zecimale este important pt.interpretarea corecta a informatiilor cu care este afi at un num r   Afi area folosind un num r de zecimale mai mic decât cel real poate determina interpret ri eronate Ex: fie numerele 400,45 i 400,40 -Afi area f r zecimale det. rotunjirea la cel mai apropiat întreg 400, respectiv 400 (în afi aj). Adunarea celor dou numere d rezultatul 800,85 care afi at f r zecimale va fi 801   Se va afi a informa ia 400+400=801!

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel

II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA
1. DATE DE TIP NUMERIC - Categoria Currency Simbol monetar Campul Decimal Places: Stabilirea numarului de zecimale afisate dupa separatorul zecimal Stabileste simbolul valutar care va fi anexat valorilor numerice introduse Campul Negative numbers: Setarea modului de reprezentare al numerelor negative

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel

!! Simbolul valutar poate fi introdus in celula prin apasarea butonului Currency din bara de instrumente !! Nu exista butoane pentru toate simbolurile valutare ; exista un singur buton care se seteaza din Control Panel pentru fiecare tara in parte

II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA
1. DATE DE TIP NUMERIC - Categoria Accounting Simbol contabil

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel

!! Permite alinierea pe coloane a simbolurilor valutare si a cifrelor zecimale

II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA
1. DATE DE TIP NUMERIC - Categoria Percentage

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel

Campul Decimal Places: Stabilirea numarului de zecimale afisate dupa separatorul zecimal

Rol : simplifica operatia de inmultire cu 100 Alternative : butonul Percentage din bara de instrumente Formatting

II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA
1. DATE DE TIP NUMERIC - Categoria Fraction

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel

Stabileste tipul de fractie afisat

II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA
1. DATE DE TIP NUMERIC

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
2. DATE DE TIP ORA

Campul Type: Stabilirea modului de afisare al orei in celule Alegerea modului de afisare al orei in functie de tara/regiune

II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA
1. DATE DE TIP NUMERIC

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
2. DATE DE TIP DATA CALENDARISTICA

Def: tip particular de date de tip numeric aliniate implicit la dreapta Campul Type: Stabilirea modului de afisare al datei calendaristice in celule Campul Locale (location): Alegerea modului de afisare al datei in functie de tara/regiune

Afisare : indiferent de modul de introducere datele calendaristice sunt afisate automat in forma scurt sau lung in functie de configura ia regionala setata Memorare : ca numere întregi pozitive care reprezinta numarul de zile care sau scurs de la 1 ianuarie 1900 pana la data respectiv   Excel poate utiliza datele calendaristice în expresii matematice. !! O dat calendaristic valid va fi aliniat la dreapta  validitatea unui ir de caractere introdus pe post de dat calendaristic poate fi determinat din modul implicit de aliniere Plaja de valori admisibile pentru data calendaristic în Excel este cuprins între 1 ianuarie 1900 i 31 decembrie 9999.

II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA
1. DATE DE TIP NUMERIC 2. DATE DE TIP DATA/ORA

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel

3. DATE DE TIP TEXT Def: acele date care nu sunt de tip numeric sau logic i includ toate caracterele, cifrele i simbolurile speciale. Ex: Ioana, Lista personalului medical, Bilan Contabil: 12.31.2001 Operatii:- nu pot fi utilizate în formule matematice

- pot fi folosite în: - op.cu iruri de caractere (ex:se poate c uta un sub ir în cadrul textului respectiv/ poate fi inserat un sub ir la o anumit pozi ie). - expresii logice (ex: irul "ABCD" este identic cu irul "ABCDE" este o expresie logic care are valoarea fals) !!! rezultatul evalu rii unei asemenea expresii va fi întotdeauna de tip logic

!! Informatia din celula va fi tratata ca un text chiar daca aceasta este un numar

II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA
1. DATE DE TIP NUMERIC 2. DATE DE TIP DATA/ORA 3. DATE DE TIP TEXT

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel

4. DATE DE TIP SPECIAL Campul Type: Stabilirea tipului de informatii afisate si memorate Alegerea modului de afisare al informatiei in functie de caracteristicile specifice tarii/regiunii

II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA
1. 2. 3. 4. DATE DATE DATE DATE DE DE DE DE TIP TIP TIP TIP NUMERIC DATA/ORA TEXT SPECIAL

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel

5. CATEGORIA CUSTOM
#.##0,00´metri´ Rol : permite conceperea de formate particularizate

Campul Type: Alegerea tipului de format particular

# - utilizat pentru cifre; dupa # se poate ad uga un semn de demarcatie al miilor dar nu se poate ad uga un separator zecimal 0 ² utilizat pentru cifre; dupa 0 se poate ad uga i semn de demarcatie al miilor i separator zecimal   Se alege formatul de num r dorit i se scrie în linia Type textul încadrat între ghilimele

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Formatarea documentelor
1.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA
În momentul introducerii datelor, aplica ia Excel realizeaz o prim interpretare a caracterelor introduse, în succesiunea lor: - Dac acestea sunt recunoscute ca o secven care poate reprezenta un num r atunci sunt re inute ca dat de tip numeric i pot fi ulterior folosite în expresii matematice; - Dac sunt recunoscute ca o valoare logic , vor putea fi utilizate ulterior în expresii logice; - Dac nu vor fi recunoscute ca num r sau valoare logic , atunci vor fi re inute i interpretate ulterior ca text. Func ie de interpretarea pe care o d Excel unei anumite valori editate într-o celul , aceasta va fi aliniat conform regulilor implicite : -stânga pentru text; -dreapta pentru numere; -centrat pentru tip logic (centrat înseamn c valoarea respectiv va fi a ezat în celul egal distan at de marginile din dreapta i stânga).

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
1.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA

Formatarea documentelor

!! Exist informa ii cu care se lucreaz în mod curent dar care se scriu într-o manier specific unei anumite ri: - modul de scriere al datei calendaristice : 20-08-98 sau 20/08/1998 sau 20.08.98 sau 20 august 1998 - moneda na ional : formatul i locul unde este scris aceasta fa de valoarea numeric (ex: 250 LEI, $250)

a. Pt.numere: -Separator zecimal: caracterul virgul (,); ex: 255,50 -Separator pt.grupe de cifre în cadrul numerelor mari (al grupelor de mii :caracterul punct (.); ex: 255.000,56 -Simbol pt.numere negative: caract.minus (-); ex:-5432 -Sistemul de unit i de m sur : metric 2. Pt.simbolul monedei na ionale: LEI; ex: 236 LEI !! Pentru Excel lei, scris cu litere mici, nu are semnifica ie de simbol de moned na ional (currency) 3. Pt.data calendaristic : -Format scurt dd-MM-yy; ex: 28-08-98 -Format lung dd-MM-yyyy; ex: 12-24-2000 4. Pt.or : Format hh:mm:ss (separator caracterul(:); ex:15:05:36

Informa iile cu caracter regional folosite în Excel pentru România

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Formatarea documentelor II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA Formatarea condi ional

Def: facilitate speciala de formatare ce permite personalizarea formatului unei celule astfel încât acesta s fie afi at într-un anumit mod atunci cand este îndeplinita o anumita condi ie !! Se pot stabili maximum trei condi ii, cu formatele distincte aferente.

Meniul Format, op iunea Formate Condi ionale« Conditional Formatting   Fereastra Formate Condi ionale« Conditional Formatting

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Formatarea documentelor II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - FUNCTIONALA Fereastra Formate Condi ionale« Formatarea condi ional Conditional Formatting

Stabileste ce valoare se va testa Stabileste tipul de testare ce se aplica valorii respective

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Formatarea documentelor 2.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - ESTETICA
afi eze sau s tip reasc informa ia din celul : aspect, aliniere, bordurare, colorare fundal etc.
Rol: indic aplica iei Excel cum s

Meniul Format optiunea Format Cells
Posibilitati de formatare estetica la nivel de celula : 1. ALINIEREA CONTINUTULUI UNEI CELULE/DOMENIU DE CELULE 2. BORDURAREA 3. ARANJAREA TEXTELOR LUNGI IN CELULE 4. SETAREA FUNDALULUI CELULEI

Formatarea registrelor II. FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - ESTETICA

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
1. ALINIEREA CONTINUTULUI UNEI CELULE/DOMENIU DE CELULE

Meniul Format optiunea Format Cells pagina Alignment Aliniere
Implicit, con inutul unei celule este aliniat pe orizontal General i pe verticala Jos.

Aliniere orizontala Aliniere verticala

Formatarea registrelor II. FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - ESTETICA

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
1. ALINIEREA CONTINUTULUI UNEI CELULE/DOMENIU DE CELULE
Op iunea Încadrare text Wrap text - permite ruperea textului pe mai multe rânduri, în cadrul aceleia i celule, folosind regulile de aliniere orizontal i vertical curent definite pentru domeniul respectiv

Meniul Format optiunea Format Cells pagina Alignment Aliniere

Aliniere orizontala Aliniere verticala

Op iunea Îmbinare celule Merge cells transform un domeniu dreptunghiular de celule într-o singur celul , care va con ine doar ceea ce se afla în cea mai din stânga sus celul a domeniului ini ial. Con inutul celulei rezultate va fi centrat pe orizontal i aliniat pe vertical folosind alinierea implicit .

Formatarea registrelor II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - ESTETICA

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
1. ALINIEREA CONTINUTULUI UNEI CELULE/DOMENIU DE CELULE

2. BORDURAREA Meniul Format optiunea Format Cells pagina Borders Borduri

Stilul liniei cu care se traseaza bordura Tip de bordura Culoarea liniei cu care se traseaza bordura

Formatarea registrelor II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - ESTETICA 3. ARANJAREA TEXTELOR LUNGI IN CELULE

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel

1. ALINIEREA CONTINUTULUI UNEI CELULE/DOMENIU DE CELULE 2. BORDURAREA Def : modificarea l imii coloanei astfel încât textul s încap pe un singur rând pe l imea celulei   se "trage" cu mouse-ul de bara de demarca ie între coloana respectiva i coloana al turat

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Formatarea registrelor II.FORMATAREA LA NIVEL DE CELULA - ESTETICA
1. ALINIEREA CONTINUTULUI UNEI CELULE/DOMENIU DE CELULE 2. BORDURAREA 3. ARANJAREA TEXTELOR LUNGI IN CELULE

4. SETAREA FUNDALULUI CELULEI Meniul Format optiunea Format Cells pagina Patterns Modele

  permite colorarea fundalului celulelor cu o culoare plin sau cu o ha ur .

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Formatarea registrelor
III.FORMATAREA LA NIVEL DE CARACTER
caracter sau grup de caractere dintr-o celul , o celul , un domeniu de celule
Rol: modificarea tipului, stilului, m rimii sau culorii fontului pentru un

Meniul Format optiunea Format Cells pagina Font

CURS IX ² SECTIA ASISTENTE MEDICALE, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, ASISTENTI MATERNALI

CUPRINS
y Formatarea registrelor în Excel y Realizarea de grafice si diagrame utilizând aplica ia Excel y Prezent ri de Powerpoint date cu aplica ia

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Realizarea de grafice si diagrame Meniul Insert Op iunea Chart« Grafic« Fereastra Chart Wizard

PASUL 1 Alegerea tipului de grafic

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Realizarea de grafice si diagrame Meniul Insert Op iunea Chart« Grafic« Fereastra Chart Wizard
PASUL 2 Alegerea celulelor din foaia de calcul care reprezinta sursa de date

Domeniul de celule Modul de aranjare al valorilor in serii Numele seriei Valorile seriei
Etichetele pentru axa orizontala

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Realizarea de grafice si diagrame Meniul Insert Op iunea Chart« Grafic« Fereastra Chart Wizard
PASUL 3 Optiuni de configurare ale graficului Pagina Titles Titluri

Titlul graficului Titlul axei orizontale Titlul axelor verticale

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Realizarea de grafice si diagrame Meniul Insert Op iunea Chart« Grafic« Fereastra Chart Wizard
PASUL 3 Optiuni de configurare ale graficului Pagina Axes Axe

Algerea tipului de axa orizonatala si verticala

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Realizarea de grafice si diagrame Meniul Insert Op iunea Chart« Grafic« Fereastra Chart Wizard
PASUL 3 Optiuni de configurare ale graficului Pagina Gridlines

Tipul de linii de fundal pentru cele doua axe

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Realizarea de grafice si diagrame Meniul Insert Op iunea Chart« Grafic« Fereastra Chart Wizard
PASUL 3 Optiuni de configurare ale graficului Pagina Legend

Plasarea legendei

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Realizarea de grafice si diagrame Meniul Insert Op iunea Chart« Grafic« Fereastra Chart Wizard
PASUL 3 Optiuni de configurare ale graficului Pagina Data Labels

Afisarea etichetelor aferente valorilor

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Realizarea de grafice si diagrame Meniul Insert Op iunea Chart« Grafic« Fereastra Chart Wizard
PASUL 3 Optiuni de configurare ale graficului Pagina Data Table

Afisarea tabelului de date

Aplicatii de calcul tabelar ² Aplicatia Excel
Realizarea de grafice si diagrame Meniul Insert Op iunea Chart« Grafic« Fereastra Chart Wizard
PASUL 4 Alegerea locului in care va fi plasat graficul

Ca foaie de calcul noua

Ca obiect in cadrul unei foi existente

Incheie procesul de creare al graficului

CURS IX ² SECTIA ASISTENTE MEDICALE, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, ASISTENTI MATERNALI

CUPRINS
y Formatarea registrelor in Excel y Realizarea de grafice si diagrame utilizand aplicatia Excel

yPrezentari de date cu aplicatia Powerpoint.

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
DEFINITIE
Prezentare = reprezentarea unui continut informational cu ajutorul imaginilor grafice si a sunetelor = prelucrarea didactica si vizuala a unei anumite teme   ´transformaµ niste informatii aride intr-o insiruire de pagini (slideuri) usor de urmarit si de inteles, captivante, atractive

De ce sa folosesti un program de prezentare??

Avantajele prezentarii pe calculator a informatiilor fata de citirea sau scrierea pe tabla a acestora 1. Informatiile sunt prezentate succint, eficient si atragator, incluzand imagini grafice, tabele, figuri 2. Posibilitatea utilizarii mai multor suporturi de prezentare: - retroproiectorul (prin imprimarea prezentarii pe folii/hartie - proiectorul de diapozitive - ecran (utilizand Video ² Beamerul) sau Display ² LCD 3. Ofera posibilitati de prezentare utilizand diverse elemente multimedia: animatie, elemente audio si video 4. Permite introducerea in Internet a prezentarilor create   exista posibilitatea de a salva prezentarea in format HTML putand fi citita in browserele Internet

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
CE ESTE MICROSOFT POWER POINT?
Un program usor de utilizat cu care se pot crea si vizualiza prezentari ce pot contine animatie, sunete, muzica de fundal si secvente video. Prezentarile pot fi rulate atat local cat si pe Internet

Cand ar trebui sa utilizati Microsoft Power Point?
² oricand aveti nevoie sa creati o prezentare - cand aveti nevoie sa prezentati informatii simultan pentru tipar/retroproiector si pentru Web - pentru prezentare datelor intr-un mod atractiv utilizand animatie, grafice, sunete, tabele, imagini - cand doriti reorganizarea facila a structurilor unei prezentari - daca doriti sa importati diverse structuri in alte aplicatii (Microsoft Word) - daca aveti nevoie sa generati rezumate tiparite bazate pe prezentarea respectiva cu un efort minim

Cand ar trebui sa nu utilizati Microsoft PowerPoint??
- cand lucrati cu texte sau cu date   le puteti introduce / analiza in Microsoft Word/ Microsoft Excel/ Visual FoxPro

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Domenii principale de utilizare pentru Power Point
1. Generare de prezentari pentru afaceri curente Av: - prezentari in fata unui auditoriu restrans pe un laptop - utilizare de sabloane pt. memorarea pasilor din prezentari ce se repeta - prezentari pe un alt calculator folosind PowerPoint Pack and Go Wizard (impacheteaza si transporta)   toata demonstratia este memorata pe un CD-ROM - inserarea de tabele, liste numerotate/marcate, imagini, grafice 2. Generare de prezentari in domeniul medical Av: - crearea de prezentari interesante insotite de animatie si sunet - capacitatea de a crea rezumate bazate pe prezentare   cursuri mai usor de urmarit, luarea de notite mai facila - inserare de grafice variate/ tabele 3. Generare de prezentari in domeniul invatamantului Av: - usor de urmarit, mai interesante 4. Transmiterea de prezentari in timp real pe Internet sau intranet Av: - posibilitatea ca prezentarea sa poata fi urmarita concomitent de toate partile interesate

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Cum functioneaza Microsoft Power Point????
1. Este un program ce permite crearea unei serii de diapozitive   fiecare diapozitiv este un document care poate sa contina text, imagini statice sau animate, secvente video si sunete  toata prezentarea este depozitata intr-un fisier de prezentare cu extensia .ppt 2. Are numeroase instrumente ce servesc formatarii documentelor - aliniere text/ schimbare caractere - creare documente pe mai multe coloane - inserare de imagini, grafice - creare de tabele - inserarea unui index/cuprins s.a.m.d. 3. Este dotat cu sabloane / aplicatii Wizard   creare mai facila a prezentarilor 4. Poseda instrumente ce permit salvarea prezentarii ca document HTML

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Utilizarea programului Microsoft Power Point impreuna cu celelalte aplicatii MS Office
1. Impreuna cu Outlook 2000   planificare astfel incat prezentarile sa porneasca automat

2. Impreuna cu Microsoft Word : - o prezentare creata in PowerPoint poate fi folosita ca baza pentru un document Word - O structura creata in Word poate fi importata si sa serveasca ca baza pentru ordinea diapozitivelor prezentarii

3. Impreuna cu Excel   intr-o prezentare se pot incorpora diagrame Excel

4. Impreuna cu NetShow si NetMeeting   publicarea prezentarilor in Internet

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Ce aduce nou PowerPoint 2000 ???
1. Capacitatea de a salva prezentarile in format HTML  - utilizand caracteristica Presentation Broadcast prezentarile pot fi vizualizate cu Internet Explorer 4 - utilizand Outlook 2000 publicarea prezentarii se poate planifica - pagina Web Event permite altor utilizatori sa se cupleze la prezentare si sa primeasca informatii despre aceasta inaintea inceperii ei - prezentarea poate fi stocata pentru ca utilizatorii sa o poata vizualiza atunci cand doresc 2. Versiunea 2000 este foarte flexibila   - diapozitivele pot fi ajustate automat la dimensiunile ecranului - relatarile orale sunt sincronizate cu prezentarea originala (inclusiv trecerea de la un diapozitiv la altul) - rezumatul prezentarii poate fi realizat in mai multe variante (se pot pune mai multe diapozitive pe o pagina) 3. Dispune de modul de vizualizare Tri-Panel care combina cele trei moduri de vizualizare Slide, Outline si Notes intr-unul singur   usureaza editarea

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Ce aduce nou Power Point 2000 ????
4. Are incorporate optiunile de baza pentru tabele   nu este obligatorie formatarea tabelelor in Excel, ele putand fi realizate in Power Point 5. Optiunea AutoFormat as You Type activata determina modificarea automata a textului introdus in numere ordinale, fractii, liniute, intrari AutoCorrect si ghilimele elegante 6. Posibilitatea de a dezactiva unele caracteristici ce nu sunt prezente in versiunile anterioare PowerPoint 7. Se pot utiliza imagini pe post de marcatori de lista iar marcajele AutoNumbered isi modifica automat valoarea atunci cand se adauga sau se sterg elemente din listele marcate 8. Poate exploata caracteristica multimonitor a ultimelor versiuni de Windows   permite rularea prezentarii pe un monitor secundar

Prezentari utilizand aplicatia Power Point Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI

2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI

3. SALVAREA SI IMPACHETAREA UNEI PREZENTARI

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari 1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI
Alternative oferite de aplica ia PowerPoint 2000 pentru crearea unei prezentari noi : - op iunea (comanda) New« Nou« din meniul File Fi ier

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari 1. CREAREA UNUI PREZENTARI NOI
Alternative oferite de aplica ia PowerPoint 2000 pentru crearea unei prezentari noi: - op iunea (comanda) New« Nou« din meniul File Fi ier

- butonul New Nou de pe bara de instrumente Standard -combina ia de taste Ctrl+N -din afara aplica iei MS PowerPoint 2000, folosind meniul contextual al unei ferestre de tip My Computer asociate unui folder

O prezentare noua exist doar în memoria calculatorului, atâta timp cât nu a fost salvata explicit, folosind comanda Salvare

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari 1. CREAREA UNUI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
Alternative oferite de PowerPoint 2000 pentru vizualizarea unei prezentari : meniul View Vizualizare Vizualizare normala   permite ² vizualizarea unei singure pagini la un moment dat - Desenarea în paginile prezentarii

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari 1. CREAREA UNUI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
Alternative oferite de PowerPoint 2000 pentru prezentari : meniul View Vizualizare Vizualizare normala vizualizarea unei

permite vizualizarea concomitenta a tuturor slideurilor documentului i ordonarea lor dupa dorinta

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari 1. CREAREA UNUI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
Alternative oferite de PowerPoint 2000 pentru vizualizarea unei prezentari : meniul View Vizualizare Vizualizare normala permite vizualizarea concomitenta a tuturor slideurilor documentului i ordonarea lor dupa dorinta
  permite vizionarea prezentarii create pe tot ecranul cu toate elementele de animatie si de sunet atasate   permite - ad ugarea de observa ii la paginile de document

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNUI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
Modalitati de salvare ale unei prezentari :

3.1. Salvarea unei prezentari nou create
Alternative: - combina ia de taste Ctrl+S

- butonul Salvare din bara de instrumente Standard - optiunea Salvare ca.. Save As« din meniul Fisier File

 fereastra Salvare ca

3.2. Salvarea unei prezentari existente 3.3. Salvarea unei prezentari existente sub un alt nume.

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3.1. Salvarea unei prezentari nou create  fereastra Salvare ca
pe orice calculator Microsoft a realizat un vr jitor (wizard) ce ´împacheteaz µ documentul PowerPoint împreun cu un view-er pe dischet /pe hard disc   dou fi iere: - un fi ier este "pachetul´ - al doilea fisier este un program de despachetare Nume fi lansarea acestuia in executie rezulta documentul   prin ier numele împreun cu care va cu view-erul
fi salvat fi ierul
Tip fisier ² tipul docum. ce va fi salvat (implicit 3.2. Salvarea prezentare 3.3. Salvarea PowerPoint)

Salvare in - localizeaz folderul Pentru ca o prezentare PowerPoint sa poata fi rulata în care va fi salvata prezentarea

butonul Salvare   salveaza prezentarea cu set rile precizate

unei prezentari existente unei prezentari existente sub un alt nume.

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
Modalitati de salvare a unei prezentari :

3.1. Salvarea unei prezentari nou create 3.2. Salvarea unei prezentari existente
Când se salveaz o prezentare existenta PowerPoint cunoa te deja loca ia i numele fi ierului, informa ii memorate la deschiderea prezentarii sau la salvarea sa anterioar . Alternative: - combina ia de taste Ctrl+S - butonul Salvare din bara de instrumente Standard

- comanda Salvare din meniul Fi ier

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
Modalitati de salvare a unei prezentari :

3.1. Salvarea unei prezentari nou create 3.2. Salvarea unei prezentari existente 3.3. Salvarea unei prezentari existente sub un alt nume/ in alta locatie
Pentru a salva prezentarea sub un alt nume sau într-o alt loca ie, se utilizeaz comanda Salvare ca Save As din meniul Fi ier   se afiseaza fereastra de dialog Salvare ca, în care se poate preciza:

- o alt loca ie pentru fi ier - un alt nume pentru fi ier

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
Modalitati de formatare a unei prezentari :

4.1. Schimbarea ´infatisariiµ unei prezentari mouse pe slide-ul respectiv   meniu de context
  click cu butonul din dreapta

!!! Meniul de context apare doar cand

prezentarea este vizualizata in modul Slide View

4.2. Inserarea de obiecte in prezentare 4.3. Animarea unei prezentari

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
4.1. Schimbarea ´infatisariiµ unei prezentari
- Design Templatesp permite setarea ablonului vizual de pagin - Color Schemes p schimba culoarea de fond a slideurilor - Animation Schemes p permite aplicarea unor scheme de animatie predefinite

Optiunea Slide Design

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
4.1. Schimbarea ´infatisariiµ unei prezentari Optiunea Slide Layout p permite modificarea structurii slide-ului astfel încât titlul i textele s apar în alt mod ² centrat -la margine - în dreapta unui grafic/figuri

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
4.1. Schimbarea ´infatisariiµ unei prezentari Optiunea Background p permite modificarea fundalului slideurilor - Modificarea culorii de fond - setarea de efecte de degrade dup felurite direc ii setarea texturii se fond

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
4.1. Schimbarea ´infatisariiµ unei prezentari Optiunea Slide Transition p permite setarea modului in care se face trecerea de la un slide la altul

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
4.1. Schimbarea ´infatisariiµ unei prezentari

4.2. Inserarea de obiecte in prezentare
Inserarea de texte in prezentare !! Se poate utiliza si bara de unelte dedicat ( View p Toolbars p Drawing)   permite : -inserarea de texte in prezentare -desenarea de linii, sageti, dreptunghiuri, elipse - rotirea obiectului text selectat - încadrarea într-o ram a obiectului text selectat etc

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
4.1. Schimbarea ´infatisariiµ unei prezentari

4.2. Inserarea de obiecte in prezentare
Inserarea de imagini in prezentare -Obiecte tip Clip Art   permit modificarea dimensiunilor i a culorilor subobiectelor care il compun -Obiecte tip BITMAP /imagini din fisiere - imagini scanate/foto

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
4.1. Schimbarea ´infatisariiµ unei prezentari

4.2. Inserarea de obiecte in prezentare
Inserarea de animatie si sunete in prezentare - fi iere de tip .avi, .MMM, .cmv   sunt vizualizate in miscare in cadrul prezentarii - fi iere de tip .wav   puse în execu ie introduc sunete in cadrul prezentarii

Inserarea de grafice si tabele in prezentare

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT
4.1. Schimbarea ´infatisariiµ unei prezentari

4.2. Inserarea de obiecte in prezentare
Inserarea altor obiecte in prezentare

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 4.3. Animarea unei prezentari
4.1. Schimbarea ´infatisariiµ unei prezentari 4.2. Inserarea de obiecte in prezentare

Animation schemes   permite aplicarea unor scheme de animatie predefinite

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 4.3. Animarea unei prezentari
4.1. Schimbarea ´infatisariiµ unei prezentari 4.2. Inserarea de obiecte in prezentare

Custom Animation«  permite aplicarea unor scheme de animatie proprii pentru fiecare obiect in parte

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 4.3. Animarea unei prezentari
4.1. Schimbarea ´infatisariiµ unei prezentari 4.2. Inserarea de obiecte in prezentare

Slide Transition« seteaza modul de trecere de la o pagin la alta.

Prezentari utilizand aplicatia Power Point
Operatii cu prezentari
1. CREAREA UNEI PREZENTARI NOI 2. VIZUALIZAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 3. SALVAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT

4. FORMATAREA UNEI PREZENTARI POWER POINT 4.3. Animarea unei prezentari
4.1. Schimbarea ´infatisariiµ unei prezentari 4.2. Inserarea de obiecte in prezentare

View show« permite vizualizarea prezentarii in forma finala

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful