SWA 3123 KERJA SOSIAL DENGAN KELUARGA

Menilai Fungsi Keluarga

Penilaian Keluarga
‡ Merujuk kepada satu proses mendapatkan maklumat, menganalisa dan mensintesis di mana pekerja sosial keluarga akan meneroka kekuatan-kekuatan dan ketahanan keluarga di samping kekangan dan kekurangan dalam fungsi keluarga. ‡ Pekerja sosial perlu menilai keluarga sebagai satu unit fungsi untuk menentukan sama ada intervensi diperlukan.

Samb.
‡ Selain itu, pekerja sosial juga hendaklah memahami bentuk-bentuk interaksi dalam keluarga yang membawa kepada simptomsimptom tingkahlaku bermasalah. ‡ Menilai fungsi keluarga adalah penting dalam amalan kerja sosial dengan keluarga kerana ia membantu pekerja sosial memahami sistem keluarga dengan lebih mendalam.

Proses Penilaian (Appraisal Process)
‡ Terbahagi kepada dua peringkat iaitu: 1. Fasa penaksiran (evaluation) Hubungan awal melalui telefon Sesi pertama (awalan) Memetakan proses dan sejarah keluarga 2. Fasa pengukuran (assessment) Pengukuran laporan kendiri Pengukuran pemerhatian

Fasa Penaksiran (Evaluation)
‡ Meliputi penyiasatan-penyiasatan awalan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai keluarga iaitu memahami keluarga, mengapa keluarga mencari bantuan, menentukan sama ada intervensi keluarga diperlukan atau bersesuaian dan memastikan sama ada keluarga datang ke tempat yang betul untuk meminta bantuan.

Caille (1982) menekankan tiga syarat sebelum pertemuan pertama: ‡ Ahli keluarga bersetuju ada mempunyai masalah tertentu (simptom) ‡ Keluarga atau orang luar yg berpengaruh menentukan masalah sudah melangkaui keupayaan keluarga utk menanganinya ‡ Pengamal perlu menentukan sama ada masalah/simptom terletak dalam domain keupayaannya

FASA PENILAIAN

Samb.
‡ Fasa penaksiran merangkumi: 1. Hubungan awal melalui telefon 2. Sesi pertama (awalan) 3. Memetakan proses dan sejarah keluarga - genogram - peta eco (ecomap) - grid sejarah hidup

1. Hubungan Awal Melalui Telefon
‡ Bermula apabila keluarga (kebiasaannya ahli keluarga dewasa) menghubungi agensi perkhidmatan sosial (contohnya JKM) untuk membuat temujanji sama ada untuk dirinya sendiri atau untuk ahli keluarga yang lain. ‡ Hubungan awal melalui telefon penting kerana dari sinilah keluarga membuat penilaian dan membentuk gambaran mengenai pekerja sosial atau agensi.

Samb.
‡ Bagi pekerja sosial, hubungan awal melalui telefon membolehkan mereka membuat beberapa andaian mengenai keluarga berdasarkan kepada pandangan dan penerangan keluarga (pemanggil) tentang masalah yang dihadapi oleh keluarga. ‡ Pekerja sosial juga akan menentukan siapa yang akan menghadiri sesi pertama intervensi dan tahap persetujuan ahli-ahli keluarga untuk terlibat.

PROSES INTERPRETASI
Reiss (1980) mencadangkan alternatif berikut: ‡ Sama ada menggunakan pandangan rentas (cross-sectional) atau perkembangan (developmental) ‡ Sama ada penyiasatan berasaskan keluarga ataupun persekitaran ‡ Sama ada menggunakan orientasi krisis atau sifat/watak/karakter ‡ Sama ada kepada patologi atau kekuatan keluarga ‡ Sama ada menekankan tema keluarga yang tersirat ataupun kejadian tingkahlaku yang nyata

2. Sesi Pertama
‡ Bermulanya proses mengukuhkan hubungan keluarga. ‡ Proses ini dinamakan µpenggabungan¶ (joining) keluarga. ‡ Pekerja sosial perlu cekap, berfikiran adil, empati dan memahami setiap ahli keluarga.

Sesi Pertama
‡ Tugas utama membina perhubungan joining (Minuchin), building a working alliance (Kerpel & Strauss), engaging the family (Weber & Levine) ‡ Tiada peraturan yang spesifik tentang siapa dahulu yang perlu ditanya ± bergantung kepada budaya dan µtarian keluarga¶

Samb.
‡ Pekerja sosial juga akan mendefinisikan bentuk kepimpinan, mendapatkan akses kepada sistem keluarga dan mewujudkan sistem pekerja sosialkeluarga supaya keadaan-keadaan yang perlu untuk perubahan boleh dilakukan. ‡ Dalam sesi pertama, pekerja sosial perlu mendapatkan pandangan semua ahli keluarga ± bertujuan untuk membentuk perhubungan dengan setiap ahli keluarga.

Samb.
‡ Dalam sesi ini juga, pekerja sosial boleh melihat siapa yang paling banyak bercakap, siapa yang diam, adakah keluarga bebas berinteraksi antara satu sama lain, siapa yang mendominasi dan sebagainya. ‡ Sesi pertama biasanya berlangsung selama 90 minit.

3. Memetakan Proses dan Sejarah Keluarga
‡ Bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kesukaran yang dialami oleh keluarga dan juga sumber-sumber yang ada untuk menguruskan masalah keluarga. ‡ Antara teknik-teknik yang digunakan termasuklah genogram, ecomap, grid sejarah hidup dsbnya.

Genogram
‡ Genogram adalah sebahagian daripada proses umum penilaian keluarga. ‡ Ia merupakan alat yang berguna untuk mengumpul dan mendokumen maklumat mengenai ahli-ahli keluarga dan jenis hubungan antara mereka. ‡ Proses membentuk genogram keluarga membolehkan wujudnya kesedaran positif mengenai sejarah keluarga (walaupun keluarga itu bermasalah).

Samb.
‡ Genogram boleh mengenalpasti sejauhmanakah sokongan dan kekuatan keluarga serta meneguhkan rasa dimiliki dan berhubungkait antara satu sama lain. ‡ Selain itu, proses menyiapkan genogram dengan individu, pasangan dan keluarga boleh membantu pekerja sosial mengenalpasti hubungan-hubungan penting, peristiwa-peristiwa dan kepercayaan dalam keluarga.

Samb.
‡ Genogram berguna kerana ia membolehkan ahli-ahli keluarga berinteraksi antara satu sama lain. ‡ Oleh itu, ia boleh meningkatkan kefahaman mengenai keluarga di kalangan ahli dan mendorong kepada keterbukaan komunikasi mengenai sejarah dan dinamik keluarga.

Samb.
‡ Genogram boleh menunjukkan:
1. 2. 3. 4. 5. 6. Pergerakan geografi antara generasi Corak keluarga Tarikh-tarikh penting Hubungan adik-beradik Sempadan keluarga & norma-norma Pekerjaan

Samb.
. Kesihatan dan sejarah kehilangan. 8. Perkaitan antara ahli-ahli keluarga, mendedahkan mitos, peranan, karektor, ciri-ciri, kuasa, peraturan, dsbnya. 9. Corak kemunikasi (Cth: rapat, renggang dsbnya).

Peta Eco (Ecomap)
‡ Merupakan lukisan mengenai klien (keluarga) dengan persekitarannya. ‡ Ia biasanya dilukis dalam bentuk bulatan dan juga anak panah yang menunjukkan perhubungan di antara klien dengan persekitaran.

Grid Sejarah Hidup
‡ Satu kaedah mengurus dan mempersembahkan data-data yang berkait dengan pelbagai tempoh masa dalam kehidupan klien. ‡ Menunjukkan peristiwa atau perkembangan klien. ‡ Sangat sesuai diaplikasikan kepada kanak-kanak dan remaja.

Samb.
‡ Grid boleh membantu pekerja sosial menformulasi hipotesis mengenai punca tingkahlaku bermasalah dan intervensi yang boleh dilakukan.

Proses Intervensi dengan Keluarga
‡ Proses intervensi dengan keluarga adalah sangat kompleks. ‡ Untuk memudahkan pemahaman terhadap proses intervensi, kita boleh mengkajinya dalam bentuk fasa. ‡ Terdapat empat fasa dalam proses intervensi dengan keluarga (Schwart, 1961 dalam Shulman, 1991).

Empat Fasa Proses Intervensi
1.Fasa persediaan 2.Fasa permulaan 3.Fasa pertengahan 4.Fasa penamatan

1. Fasa Persediaan
‡ Hubungan pertama dengan klien. ‡ Pekerja sosial bersedia untuk melibatkan diri dengan klien. ‡ Elak perbualan yang berbentuk taboo atau larangan (Cth: seksualiti, kematian, nazak dll) sehingga klien telah membentuk kepercayaan dengan pekerja sosial.

Samb.
‡ µTune in¶ ± satu bentuk persediaan empati di mana pekerja sosial meletakkan dirinya di tempat klien dan cuba untuk merasai apa yang dialami oleh klien. ‡ Pekerja sosial hendaklah berupaya mengawal perasaannya dahulu sekiranya ingin membantu klien dengan berkesan. ‡ Kemahiran yang diperlukan pada fasa ini ialah membantu klien meluahkan perasaannya (putting the client¶s feelings into words).

2. Fasa Permulaan
‡ Membentuk satu kontrak perkhidmatan dengan klien. ‡ Kontrak perkhidmatan mewakili asas atau pertindihan di antara perkhidmatan dan bantuan yang ditawarkan oleh agensi melalui pekerja sosial dan keperluan serta keinginan klien. ‡ Asas inilah yang akan dijadikan misi dan perkhidmatan khusus agensi terhadap klien.

Samb.
‡ Membentuk kontrak perkhidmatan merupakan langkah pertama dalam proses membantu klien menguruskan masalah. ‡ Perubahan hanya akan berlaku sekiranya klien berhasrat untuk membantu diri mereka sendiri. ‡ Kontrak boleh dibentuk secara bertulis atau perbincangan.

Samb.
‡ Kemahiran yang penting dalam fasa ini ialah ³membentuk kontrak (contracting)´. ‡ Ia termasuklah mengenalpasti tujuan dan peranan pekerja sosial dalam proses bantuan.

3. Fasa Pertengahan
‡ Dianggap sebagai ³ilusi kerja´. ‡ Ilusi dihasilkan oleh pekerja sosial dan klien melalui usul dalam perbincangan dan temubual. ‡ Ia tidak menyentuh asas masalah sebenar klien.

Samb.
‡ Klien akan menguji pekerja sosial untuk melihat sama ada pekerja sosial boleh merasai dan berkongsi masalahnya atau tidak. ‡ Interaksi pekerja sosial yang berkesan boleh menggalakkan klien berkongsi masalahnya.

Samb.
‡ Empati boleh membentuk kepercayaan dan mengukuhkan perhubungan antara klien dengan pekerja sosial.

4. Fasa Penamatan
‡ Merupakan satu fasa penting dalam proses intervensi dengan keluarga. ‡ Berlaku apabila misi intervensi sudah dicapai. ‡ Pekerja sosial dan klien perlu bertukartukar perasaan sama ada positif atau negatif mengenai penamatan intervensi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful