Topik 1 Pengenalan Kepada Sains Sosial

Pengenalan Istilah sains sosial : umumnya .com .sebarang bentuk pengajian tentang manusia dan masyarakat. masyarakat. msohaimi@hotmail. kompleks. khususnya kaedah yang ilmiah dalam meneliti hubungan antara manusia yang kompleks.

.Kepelbagaian Bidang Kepelbagaian bidang sains sosial terbahagi kepada 2: 1. Mengkaji institusi dan organisasi sosial yang menentukan tingkah laku manusia sebagai ahli sesebuah masyarakat. Tumpuan utama adalah manusia dalam kerangka kehidupannya 2.

kaedah saintifik .Hunt & Colander (2005) intipati sains sosial: i. Perlakuan manusia ii.

Asas Sains Sosial Asas Sains Sosial Logikal & Munasabah Tidak Bercanggah .

Falsafah Sains Sosial Membincangkan persoalan manusia dan masyarakat. . masyarakat.

terkawal. pemerhatian dan sumber berwibawa. Diinterpretasikan secara sistematis .Erti Pengetahuan dan Sifat Pengetahuan Pengetahuan : khazanah maklumat diperolehi melalui pengalaman. Pemerhatian yang lama dan berulangberulangulang. Disiplin sains sosial berasaskan kepada kaedah yang ketat dan terkawal.

berakal dan berfikir .Manusia sebagai insan sosial (social Animal) 1. serta bersifat simbolik dan abstrak. Peraturan sosial dan budaya pelbagai hukuman atau isbat sosial. 2. .perkara bersifat rasional.

. 2. Mencapai kemajuan. 3. Logikal dengan menggunakan akal.Perolehan Ilmu Pengetahuan Maksud Penaakulan: Penaakulan: 1. akal. Membezakan manusia dengan haiwan.

Memahami 2.2 tahap proses pengetahuan 1. Meramal .

Sumber Pengetahuan Sumber Pengetahuan Autoriti & Berwibawa Tradisi Pemerhatian common sense .

Ciri Utama Sains Sosial Empirikal Kajian boleh dialami Teori Menghuraikan fenomena sosial Cumulative (Bertambah) Bertambah kompleks mengikut masa dan keadaan .

Asas Perkembangan Kaedah Sainstifik Sifat Ingin Tahu 3 Faktor Kaedah Sainstifik Objektiviti Tidak mudah Puas hati (scepticism) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful